To translate this website in different languages click here.

Rouwverwerking om een kind

Mattheüs 18:10 Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

  1. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.
  2. Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken?
  3. En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren.
  4. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat.

Ik las vandaag in een dagboekje, dat iemand me gaf het volgende:

Vele ouders hebben moeten toezien hoe het levenslicht van hun pasgeborenen uitdoofde. Of dat de baby kwam te overlijden in de moederschoot. Leven en dood zijn beide in Gods Hand. Er is pas echt leven uit de dood. Wat Christus gedaan heeft moet in ons nog worden verwerkelijkt. Nú en straks. Maar één ding is zeker: het zal gebeuren, de dood wordt ook in ons leven onttroond!

1 Korinthiërs 15:55-58

Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel van de doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk van de Here, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.

Het verdriet over het verlies is zo intens, dat je het onmogelijk onder woorden kunt brengen. Menselijke woorden zullen je op dat moment nauwelijks troost bieden. Vaak is het juist lasten verzwarend. Van God mogen we huilen om ons verdriet te verwerken en te tonen. Yeshua huilde ook!

Het zwijgen is hier op zijn plaats en in de Joodse traditie ondersteun je de ander door zorg voor dagelijkse behoeften, zoals eten en drinken. Als degene die in rouw is gedompeld weer gaat spreken dan is luisteren en meeleven heel belangrijk. 

1 Korintiërs 15 vers 26: “De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood.”

 

Deze kleinen om wie zij treuren,  verheugen zich in een geluk dat de diepste liefde van een vader of een moeder hen hier op aarde niet had kunnen geven. De baby’s die dagelijks sterven, worden opgenomen in het Koninkrijk (Paradijs) van God. Terwijl hun lichaampjes tot stof terugkeren, zijn hun zielen bij de Heer. Zij wachten net als wij op de opstandingsdag.

Wie niet gelooft zal deze troost zijn levenlang missen. Zij verwerken het verdriet niet, omdat ze de dood als het einde van het leven zien en  de opstanding in Jezus niet kunnen geloven, zoals Thomas eerst ook niet geloofde dat de Here Jezus was opgestaan. Hij zei: eerst zien en dan geloven.

Maar Jezus zei na Zijn opstanding tegen Thomas:

Johannes 20:29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.

 

Psalm 139: 13

Want Ú hebt mijn nieren geschapen,

mij in de schoot van mijn moeder geweven.

14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;

wonderlijk zijn Uw werken,

mijn ziel weet dat zeer goed.

15 Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,

toen ik in het verborgene gemaakt ben

en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

16 Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond.

17 Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God

hoe machtig groot is hun aantal.

18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand;

ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

 

Satan bedient zich van valse profeten en leraars

De antichrist doet zich voor als de Christus. Maar het is een wolf in schaapskleren en zo  hebben we ook met valse profeten van doen die anders beweren. Zo hoor je dat mensen geloven in reïncarnatie of dat ze in hun kinderen zullen voortleven. Ze zoeken het in vele valse religies en dat is opium voor de mens.

In de  Bijbelse rouwverwerking staat de Opstanding van Jezus Christus centraal. Heb vaak een rouwdienst meegemaakt waar dit niet centraal stond en er  heel veel bijbelse nabootsing was, maar zonder werkelijke hoop. De wereld troost de wereld, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen.

Efeziërs 4:20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

 

God wist alle tranen van onze ogen

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ -- Openbaring 21:3-4

 

Valse rouwtherapieën

2 Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

  1. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.
  2. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet.

 

Jesaja 40:11

Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:

Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen

en in Zijn schoot dragen;

de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

 

Jur