English & other languages: click here!

Liturgie voor Nieuwemaansdag

 

LITURGIE  VOOR HET NIEUWEMAANSFEEST – EREV ROSH CHODESH

 

1 Bijbelse opdracht: Numeri 28:11 aan het begin van elke maand moet u YHWH een brandoffer aanbieden.

Jesaja 66: 23  het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt YHWH.

 

2 Het aansteken van de kaars

Baruch Ata Adonai, Elohenu, Melech haOlam, asher qid’shanu b’damo shel Yeshua. Yeshua amar: atem noEr ha’Olam.


Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, Die ons geheiligd heeft door het bloed van Yeshua. Yeshua zei: “gij zijt het licht der wereld”.
(Hebreeën 10:10, Mattheüs 5:14)

 

3  Moge Uw wil de onze zijn:
Laat ons niet zonder U optrekken deze nieuwe maand. Wilt U ons kracht, gezondheid, liefde en volharding geven om de weg te gaan die U ons wijst.

Micha 6:8 U heeft ons bekend gemaakt wat goed is: recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig met U te wandelen.

 

Sh’ma – de geloofbelijdenis

Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!

Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’ed

Yeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze G’d, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninlijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid.

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.                                  

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

(Deut. 6:4-9)

Met een voortdurende liefde houdt U van Uw volk, het huis Israël, en de gelovigen uit de volken. U hebt ons de Tora, Uw geboden, wetten en inzettingen geleerd. Daarom, Eeuwige, onze G’d, willen we als we gaan slapen en als we opstaan Uw wetten overdenken, zodat zij in ons hart verankerd zijn. Wij verheugen ons in de woorden van Uw Tora en Uw blijde boodschap, voortdurend en altijd. Want zij zijn ons leven en wij danken U dat Uw Heilige Geest ons uit Uw Woord onderwijst. Wij danken U voor Uw liefde. Gezegend zijt Gij, Eeuwige, Die van Zijn volk Israël en van de gelovigen uit de volken houdt.

 

5  Onze God en God van Avraham, Yitzchak en Jacov, wij willen Uw volk Israël zegenen, kom tot Uw doel met hen en ons. Moge Jeruzalem een lof op aarde zijn en de wet uit Tzion uitgaan, als U terugkeert naar de plaats die U als woning hebt begeerd. (Jesaja 62:7 – Psalm 132:13)

Gezegend zijt Gij Eeuwige, Die in Uw heerlijkheid naar Tzion terugkeert.

 

Adonai open mijn lippen en mijn mond zal Uw lof verkondigen.

Geprezen zijt Gij Eeuwige, Die Israël en de Nieuwemaansdagen heiligt.

 

U bent groot en ik verheug mij in Uw redding!

Open mijn lippen en mijn mond zal de Naam van Yeshua verkondigen. Immanuel is de Naam van Yeshua HaMashiach.

 

Koning, Helper, Redder en Beschermer!

Geprezen zijt Gij Eeuwige, Schild van Abraham!

Met de hemelingen willen wij U prijzen:
Heilig, heilig, heilig is YHWH onze God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!
(Jesaja 6:3 – Openbaring 4:8)

Wij willen de Naam boven alle Naam Yeshua prijzen Die de dood heeft overwonnen en ons eeuwig leven bereid heeft.

 

De Priesterzegen:                                                           
Onze G’d en G’d van de aartsvaders, zegen ons met de in Uw Tora vermelde zegen, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

Yevarechecha Adonai, V'Yishmerecha

 Ya'er Adonai Panav Eleycha, ViChoneka

 Yisa Adonai Panav Eleycha, V'Yasem Lecha Shalom

 B’Shem Yeshua M’schichenu, amen!

 

De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons

De Eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

In de Naam van Yeshua, onze Messias, amen!  

Numeri 6:24

8.   Sticht Vrede….
U gaf ons Uw eniggeboren Zoon, de Vredevorst, over Wie geprofeteerd werd in Jesaja 53:5 en 6

Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is  ons gegeven,

en de heerschappij rust

op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam

 Wonderlijk,  Raadsman, Sterke God,

 Eeuwige Vader, Vredevorst.

Aan de uitbreiding van Uw heerschappij

en aan de vrede zal geen einde komen

op de troon van David

en over Zijn koninkrijk,

om het te grondvesten

en het te ondersteunen

door recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid.


                                                                                             

Geef dat wij een instrument van vrede in Uw hand zijn, zoals Uw apostel Jacobus schrijft: De vrucht van gerechtigheid wordt in vrede gezaaid door hen die vrede stichten.
(Jac. 3:18)

 

9 Feestmaal

 

10 Motzi Lechem – zegen over het brood

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal,

Die het brood uit de aarde voortbrengt (Psalm 104:14)

En Die gezegd heeft dat wij het zout der aarde zijn. (Math. 5:13)

 

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het  aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.  (Lukas 22:19)

 

11  En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan dat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor het aangezicht van YHWH. (Jesaja 66:23)

We zullen het zien en ons hart zal zich verblijden en ons gebeente zal groeien als het jonge groen. (Jesaja 66:14)

 

Men heft de beker met de rechterhand op:

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen.

(Psalm 116:13)

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, wij danken U dat U Uw Zoon hebt gegeven tot onze redding, amen!

Yeshua zei: Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.  Joh. 15: 4

  

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G’d, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua hetgeen wij afgebeeld zien in de beker met de wijn. Wij verheugen ons in U, Die uit liefde en als gunst aan ons uw nieuwemaansdagen hebt gegeven.

 

לחיים L’chayim! [Op het leven!]

 

Elke maand als wij de nieuwe maansdag vieren, zien we in de beker de gezegende wijn en denken we aan het offer van Yeshua en aan Zijn woorden: "Drink allen daaruit! Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader." (Mattheüs 26:27 en 29). Dit zal plaatsvinden op de bruiloft van het Lam!

De beker met de beste wijn, die Yeshua tot het laatst heeft bewaard, is de beker die de hemelse Bruidegom samen met Zijn beminde bruid zal drinken!

Het is de wijn van het grote Bruiloftsfeest bij de wederoprichting van alle dingen. 
Neemt dan en drinkt daaruit, want de beste wijn is voor het laatst bewaard. Daarnaar mogen wij vol verwachting uitzien en dat is de profetie van het grote wonder op de bruiloft van Kana! 

 Men zegt opnieuw:  לחיים L’chayim! [Op het leven!] en drinkt de beker leeg.

 

12 Tafelgebed
Baruch Ata Adonai, hazan et-haKol!

Gezegend zijt Gij Eeuwige, Die allen van voedsel voorziet!

 

 

          Chodesh tov! Een gezegende Nieuwe Maand!

 

 

Dit is de dag, dit is de dag

Van het nieuwe jaar, van het nieuwe jaar

Wees daarom blij, wees daarom blij

En zing verheugd, en zing verheugd

Blaas de shofar voor het nieuwe jaar

Wees daarom blij en zing verheugd

Dit is de dag, dit is de dag van Gods nieuwe jaar!  

 

Dit is de dag, dit is de dag
Van de Nieuwe Maan, van de Nieuwe Maan 
Wees daarom blij, wees daarom blij
En zing verheugd, en zing verheugd
Blaas de Sjofar op de Nieuwe Maan 
Wees daarom blij en zing verheugd
Dit is de dag, dit is de dag, van de Nieuwe Maan!

 

Ere zij God, Ere zij God

In de hemel hoog, in de hemel hoog

Vrede op aard, vrede op aard

Die Gods hart bewoog, die Gods hart bewoog

God gaf de Mens die Zijn liefde behaagt

Die onze zonden ver weg van ons draagt

Ere zij God, Ere zij God in de hemel hoog