English & other languages: click here!

Liturgie voor Poerimfeest

1. Een variatie op Psalm 126

 

1. Toen de HEERE de gevangenen in Susan verlossing bracht,

waren wij als mensen die droomden.

2. Toen werd onze mond vervuld met lachen

en onze tong met gejuich.

Toen zei men onder de heidenvolken:

De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3. De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,

daarom zijn wij verblijd.

4. HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,

zoals waterstromen in het zuiden.

5. Wie met tranen zaaien,

zullen met gejuich maaien.

6. Wie het zaad draagt en dat zaait,

gaat al wenend zijn weg;

maar hij zal zeker terugkomen met gejuich,

en zijn schoven dragen.


2. Het aansteken van de kaarsen:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze G'd, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua.

Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu  b’damo shel Yeshua, wa-yomer lanu “anochi ohr ha'olam (אָנכִי אוֹר הָעוֹלָם)” .

Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en Die gezegd heeft: “Ik ben het Licht der wereld”. Johannes 8:12


 1. Het Shema – de Geloofsbelijdenis:

 

Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!

Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’ed

Yeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Deuteronomium 6:4-9


De Priesterzegen:

 Onze God en God van de aartsvaders, zegen ons met de zegen uit Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

 

Yevarechecha Adonai, V'Yishmerecha

 Ya'er Adonai Panav Eleycha, ViChoneka

 Yisa Adonai Panav Eleycha, V'Yasem Lecha Shalom

 

De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons

De Eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

 

De genade van Yeshua HaMashiach, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.  Amen. 2 Korintiers 13:13


 1. Het breken van het brood:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35 En “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22:19


 1. Wijding van de Poerim herdenking:

Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:10

 

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24.

Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde. Amen!

Men zegt: לחיים L’chayim! (op het leven!).

(eventueel aansluitend op brood en wijn: de maaltijd)


 1. Profetie over Haman/Amalek

Exodus 17:14-16 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: De HEERE is mijn Banier! Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!


 1. Troost voor Israël:

 

Jesaja 43:1-5

Maar nu, zo zegt de HEERE,

uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:

Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost,

Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,

door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.

Wanneer u door het vuur zult gaan,

zult u niet verbranden,

 geen vlam zal u aansteken.

Want Ik ben de HEERE, uw God,

de Heilige van Israël, uw Heiland.

Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven,

Cusj en Seba in uw plaats.

Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen,

bent u verheerlijkt en heb Ík u liefgehad.

Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats

en volken in plaats van uw ziel.

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u.

Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen

en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

 


 1. Zingen:

 

Hodoe l’Adonai kie tov, kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

Hodoe l’Elohee ha’elohiem kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

Hodoe l’Adonee ha’adoniem kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe lAdonai ki tov 2x

 

Hodoe l’Melech ham’lachiem, kie le’olam chasdo 2x

Hodoe, hodoe, hodoe, hodoe, hodoe l’Adonai ki tov 2x

Vertaling:

 

Breng dank aan Adonai Ps. 136:1-3

 

 Breng dank aan Adonai, want Hij is goed,

want Hij is eeuwig getrouw

Breng dank aan de God der goden, want …

Breng dank aan de Heer der heren, want …

Breng dank aan de Koning der koningen, want …

 

 

 

 https://youtu.be/15zBF3VL2H0


 1. Om de beurt lezen uit het boek Esther

 

Elke keer dat de naam Haman valt, maken de aanwezigen een hoop kabaal. Men wil de naam van die slechterik niet meer horen. “Boeh!” roepen en stampen met de voeten op de grond. Kinderen kunnen een ratel gebruiken of toeters of roltongen. En dat alles herhaalt zich telkens weer als de naam Haman voorgelezen wordt.


  11 Dankgebed:

  In de dagen van Mordechai en Esther was Haman, de Amalakiet een kwaadaardige vijand, die het joodse volk wilde vernietigen, inclusief de kinderen en de oude mensen.  

  Wij danken U, Eeuwige onze G’d, voor de wonderen, de bevrijding, de heldendaden, de hulp en krijgsverrichtingen, die U voor de Joden tot stad bracht op deze datum, de dertiende Adar. U liet alles bij die vijand op zijn eigen hoofd neerkomen. U dacht aan het verbond dat U met Abraham, Jacob en Izaäk had gesloten. Voor Uzelf heeft U een grote en heilige Naam gevestigd in Uw wereld; Uw volk Israël heeft U redding geschonken en een grote overwinning gegeven die tot op heden doorklinkt. U hebt grote dingen voor Israël gedaan!

  Uw daden zullen we in herinnering houden en eraan denken als Amalek opnieuw toeslaat. U bent  de God van de vrede en U zult  de satan spoedig onder onze voeten doen verpletteren. Dank U voor die genade van onze Heere Jezus Christus, die ons kracht zal geven in deze eindtijd.

  Amen.