liturgie voor "erev shabbat" (sabbatavond)

Zie voor de sabbatspsalm deze pagina.

Erev Shabbat liturgie

 

1. Het aansteken van de kaarsen:

 

Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Melech haOlam, asher qid’shanu  b’damo shel Yeshua, wa-yomer lanu “anochi ohr ha'olam (אָנכִי אוֹר הָעוֹלָם)” .

 Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en Die gezegd heeft: “Ik ben het Licht der wereld”. Johannes 8:12

2. Shabbat Shalom  (Shabbat van vrede)

 

Shabbat shalom, Shabbat shalom,

Shabbat shalom,

Shabbat Shabbat shalom.

 

3. Het Shema - De geloofsbelijdenis:

Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!

Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’ed

Yeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Deuteronomium 6:4-9

4. LIED                                                                                                  

V’sham’ru v’nei Yisra’el et-haShabat

la’asot et-ha Shabat l’dorotam b’rit olam.

 

V’sham’ru v’nei Yisra’el et-haShabat

la’asot et-ha Shabat l’dorotam b’rit olam.

 

Beini uvein b’nei Yisra’el, 

ot hi l’olam, ot hi l’olam

 

V’sham’ru v’nei Yisra’el et-haShabat

la’asot et-ha Shabat l’dorotam b’rit olam.

ki-sheshet yamin asa Adonai 

et-haShamayim v’et-haA-re-tz,

 

V’sham’ru v’nei Yisra’el et-haShabat

la’asot et-ha Shabat l’dorotam b’rit olam.

 

Uvayom ha Sh’vií shavat vayinafash,

shavat vayinafash, shavat vayinafash

 

V’sham’ru v’nei Yisra’el et-haShabat

la’asot et-ha Shabat l’dorotam b’rit olam

Laten de kinderen van Israël de Shabbat in acht nemen, door de Shabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.  Het zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn,  want de Eeuwige heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.  (Exodus 31:16-17)

 

Melodie van dit lied

5. Het zegenen van de kinderen

6. De Priesterzegen:

 

Onze God en God van de aartsvaders, zegen ons met de zegen uit Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

 

Yevarechecha Adonai, V'Yishmerecha

 Ya'er Adonai Panav Eleycha, ViChoneka

 Yisa Adonai Panav Eleycha, V'Yasem Lecha Shalom

 

De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons

De Eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig

De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede

 

De genade van Yeshua HaMashiach, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen.  Amen.

2 Korintiers 13:13

 

7. Het breken van het brood:

 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal,

Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35 en “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13

 

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22

 

De wijding van de Shabbat:

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.  Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid.had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken. Gen. 1:31a en 2:1-3

 

Wij willen het woord gedenken dat U tot ons gesproken hebt:

Yeshua is de ware Wijnstok en de Vader is de Wijngaardenier.

Elke rank die geen vrucht draagt in U, neemt U weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt U, opdat zij meer vrucht draagt.

We zijn rein vanwege het woord dat U tot ons gesproken heeft.

Wij willen in U blijven, zoals U in ons blijftUit onszelf kan onze rank geen vrucht dragen, wij willen in U, de Wijnstok blijven. U hebt ons gezegd: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” Joh.15:1-5

 

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

 

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24.

  

Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde. Amen!

 

Men zegt: לחיים L’chayim! (op het leven!), drinkt uit de beker en zegt daarna de B’racha voor de shabbat:

 

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en vreugde in ons heeft en Die uit liefde en als gunst aan ons Uw heilige Shabbat heeft gegeven tot een erfelijk bezit, als een gedenkteken aan het scheppingswerk. Deze dag is de eerste der heilige feesten, die van het begin af een oproep tot bijzondere wijding was, die de uittocht uit Egypte in herinnering roept.

Ons hebt Gij uitverkoren en apart gezet van alle volken, en Uw heilige Shabbat hebt Gij ons in liefde en welgevallen als een erfenis gegeven. Ook wij zijn uit het diensthuis van de zonde geleid:

 

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde.  Kolossenzen 1:13

 Gezegend zijt Gij, Eeuwige, Die de Shabbat heeft geheiligd!

 

Elke vrijdagavond als wij Erev Shabbat vieren, denken we bij het drinken van de wijn, aan het offer van Yeshua en aan Zijn woorden: "Drink allen daaruit! Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader." Mattheüs 26:27 en 29

Dit zal plaatsvinden op de bruiloft van het Lam!

 

De beker met de beste wijn, die Yeshua tot het laatst heeft bewaard, is de beker die de hemelse Bruidegom samen met Zijn beminde bruid zal drinken!

Het is de wijn van het grote Bruiloftsfeest bij de wederoprichting van alle dingen. 
Neemt dan en drinkt daaruit, want de beste wijn is voor het laatst bewaard. Daar mogen wij vol verwachting naar uitzien en dat is de profetie van het grote wonder dat plaatsvond op de bruiloft van Kana! 

Men zegt opnieuw:  לחיים L’chayim! [Op het leven!] en drinkt de beker leeg.

 

Lezing van de parasha gedeelten

Jur & Ida