English & other languages: click here!

Zou er dan geen democratische wereldregering mogelijk zijn?

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

 

Zou er dan geen democratische wereldregering mogelijk zijn?

 

Bijbel en Geschiedenis leren ons, eenstemmig, dat een door mensen gesticht groot wereldrijk uitsluitend mogelijk is, als de leiding ervan dictatoriale bevoegdheden heeft, en weet vast te houden. Vele geboren ‘democraten’ erkennen soms volmondig in vertrouwelijke gesprekken: "Democratie is lang niet ideaal. Het is alleen maar: in het land der blinden: éénoog! Ideaal zou zijn een goede feilloze dictatuur, onder leiding van een werkelijk Goed Mens als Leider". Ja … .., daar hebben we het nu precies! Ieder die gelooft in de ‘goedheid’ van de mens, acht misschien zo’n ideale Dictator tóch mogelijk, maar wie de Bijbelse boodschap kent en gelooft, en zich ook laat ‘leren’ door de praktijk der geschiedenis, weet, dat zo’n ‘Goede Dictator’ NIET BESTAAT, en ook nooit bestaan heeft.

 

Er zal eens een waarlijk ‘GOED’ rijk komen, maar niet voordat de enige werkelijke goede en wijze Wereldherder, Jezus Christus, zal zijn wedergekomen, om met behulp van zijn Gemeente en zijn Volk Israël, een dergelijke Heilstaat op aarde tot stand zal brengen. Iedere andere poging in deze richting zal een steentje bijdragen tot het rijk van de antichrist …… 

 

De Wereldregering, die ons thans o.a. via de Verenigde Naties wordt aangeboden en aangeprezen, en die echt ‘democratisch’ zou moeten zijn, is een onmogelijkheid in zichzelf. Onder een democratie blijven opstanden immers steeds mogelijk.

VEENIGDE NATIES

Bent u er verder van overtuigd, dat als de Verenigde Naties zouden worden omgezet in een echte Wereldregering (en hiertoe leent de inrichting dezer instelling zich bijzonder goed, is daar zelfs bij voorbaat reeds op ‘gemaakt’), dat de werkelijke topleiding zou toevallen aan een figuur als Willem van Oranje, of de oude Dr. Willem Drees? 

Ligt het niet meer voor de hand, dat de Illuminatie, die met eindeloos geduld op deze kans hebben gewacht, en wier macht achter de schermen immers zo groot is, juist hun man aan de top zullen weten te krijgen?

De Bijbel leert ons, dat wij het, tot de wederkomst van Jezus Christus, zullen moeten ‘doen’ met naast elkaar bestaande volken, die bij afwezigheid van een instelling als de Illuminatie, heus wel min of meer in vrede met elkaar kunnen leven, in een althans dragelijke wereld. Maar dan moet het wel een wereld zijn, waar de goede God niet’ dood’ verklaard wordt, maar althans nog door velen wordt gerespecteerd!

Jur