English & other languages: click here!

1 Korinthe 1 - Wijsheid wereld versus Wijsheid van God

1 Korinthe 1:28-29 En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Deze brief van Paulus (hij heette eigenlijk Sha'ul) schreef hij aan de Griekse gemeente in Korinthe, die door hemzelf was gesticht.

Paulus neemt in deze brief afstand van alles waar het wereldse denken waarde aan hecht. De wereld staat immers onder invloed van satans 'boom van kennis van goed en kwaad'. (Gen. 2:9) En zelfs wat er aan deze boom 'goed' is komt uit een verkeerde bron en leidt tot het verderf. 

Ieder mens is van nature zo vertrouwd met het werelds denken, het is zo gemakkelijk om daarin mee te gaan. Het werelds denken is ook - en misschien juist - in kerken en gemeenten binnengedrongen. Daar is immers de plaats waar satan de mensen van God moet vervreemden en dat lukt hem maar al te vaak. We zien de afval van de eindtijd in de kerk.

1 Korinthe 1:1-3 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder, 2. aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere: 3. genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

een geroepen apostel van Jezus Christus..... Paulus introduceert zichzelf als "een geroepen apostel van Jezus Christus". En zoals we uit de Bijbel weten is hij ook werkelijk d.w.z. letterlijk door 'Yeshua' geroepen. Paulus weet dat hij niet een van de twaalf apostelen is, maar hij staat op één lijn met hen omdat hij, net als zij, door God is gekozen (Handelingen 9). Het is niet vanzelfsprekend dat een leraar ook echt door God geroepen is, of dat hij het ziet als een middel om boven anderen te staan, om aanzien en eer te krijgen.

en Sosthenes, de broeder......... Paulus schrijft mede namens een broeder met de naam Sosthenes. Hij was voorheen de overste van een synagoge (Hand. 18:17). Hij is een volgeling van Yeshua geworden en een gewaardeerde broeder van Paulus. Het is goed mogelijk dat hij de gedicteerde brief voor Paulus schreef. 

aan de geheiligden in Christus Jezus....... de brief is gericht aan degenen die geheiligd zijn in Yeshua. 'Geheiligd' betekent 'apart gezet'. Dat 'heiligen' vindt plaats door het onlosmakelijke 'Woord & Geest'. Woord zonder Heilige Geest heiligt ons niet, maar ook de Heilige Geest zonder Woord maakt ons niet aanvaardbaar voor God. 

"genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus"............  De aanhef van deze brief begint met een prachtige zegengroet. We noemen dit wel de 'apostolische zegen'.

1 Korinthe 1:4-9 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. 5. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis, 6. naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 7. zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus Christus verwacht. 8. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 9. God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.

Ik dank mijn God altijd voor u........ Paulus zal het verderop in deze brief hebben over zonde en zaken die gecorrigeerd moeten worden, maar hij is niettemin oprecht dankbaar voor Gods genadewerk in de Korinthische gelovigen.

in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis...... waar Gods Geest aanwezig is gaat Gods Woord rijkelijk in iemand wonen (Kol. 3:16), waardoor het spreken wordt beïnvloed en de kennis toeneemt. Gods Geest brengt het Woord uit de Bijbel op de juiste tijd in herinnering en je krijgt inzicht in de verbanden en in de tijd die komen gaat. Maar ook de gave van onderscheid zal zich steeds meer openbaren, zodat je aanvoelt en weet als je met zaken te maken krijgt die uit de duisternis komen. 

zodat het u aan geen genadegave ontbreekt........   de genadegaven van kennis, inzicht, liefde en onderscheid zijn heerlijke geschenken van God.  Het gaat dan niet om de vleselijke kwaliteiten van welsprekendheid en charisma als deze bedoeld zijn dat mensen onder indruk van de spreker komen, om invloed te hebben en misschien zelfs om er financieel beter van te worden. Al onze gaven moeten zuiver zijn en bedoeld zijn om aan God en Zijn dienst te worden toegewijd.

zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus......De gemeente van Korinthe is rijk gezegend. Ze hebben veel weldaden van God ontvangen die ze tot zegen en opbouw van de gemeente nodig hebben. Met de openbaring op de dag dat Christus terugkomt bedoelt Paulus de wederkomst, die ook wij met hen verwachten. In Christus zijn we onberispelijk, zonder Hem kunnen we niets doen (Joh. 15:5). Dan zullen we door Hem bevestigd worden.

door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere......zie je het?....wat je roeping is? Onze roeping is gemeenschap met Yeshua en we zijn door God geroepen om gemeenschap, omgang met Hem te hebben! Hij is de verbindingsschakel tussen de heilige God en de onvolmaakte mens. Maar dan zullen we ook aan Yeshua gelijk worden, wat een wonder, wat een zegen! Gods plan voor ons is dat we gelijkvormig zullen worden aan Zijn Zoon, Jezus Christus (Romeinen 8:28). Dit proces voltrekt zich geleidelijk. Maar God is trouw aan zijn belofte, ook al moet Paulus de Gemeente soms vermanen en corrigeren.

1 Korinthe 1:10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.

Paulus roept de gemeente op om één te zijn. Die roep om éénheid horen we in de wereld ook. We horen herhaaldelijk de oproep om de dingen 'samen' te doen. Het is zelfs het doel van de antichrist, om één te zijn. Zo zijn we op weg naar één wereldregering en één religie: Eén onder zijn moordend beleid waarin hij als god aanbeden wil worden. 

De éénheid waartoe Paulus oproept is van een heel andere orde. In de eerste plaats mogen we uitgaan van de éénheid in Christus die blijkt uit vers 2 waarin staat dat de gemeente van Korinthe geheiligd is in Christus. Ook wij, die wedergeboren zijn, mogen ons geheiligd en daarom één weten met Christus.  We denken dan aan het Hogepriesterlijk gebed van Yeshua, waarin Hij om onze éénheid bad. Yeshua bad om éénheid niet voor de wereld, maar voor de geheiligden in Hem:

Johannes 17:8-9 en 22 Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. 9. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U.

22. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn.

Dat is zo'n diepe onvoorstelbare éénheid. Het is een éénheid die alleen in Christus tot stand kan komen. Onze verschillen in opvatting zouden we met een open mind naar God en vragend om Zijn Geest, moeten kunnen bespreken met de open Bijbel tussen ons in. Het zal pas volkomen tot stand komen als we in een verheerlijkt lichaam, vrij van zonden, in het Vrederijk met Christus zijn. Maar we kunnen er nu al wel naar streven en iets ervan proeven.

1 Korinthe 1:11-13 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. 12. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ík van Apollos, ík van Kefas, en ík van Christus. 13. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt?

Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloë...... haar naam komt slechts één keer voor in de Bijbel. In dit Bijbelgedeelte heeft Paulus het over Chloë’s huisgenoten die bij hem kwamen, maar niet over Chloë zelf. Paulus was in Efeze en hoorde van deze problemen.

dat er ruzies onder u zijn....... de huisgenoten van Chloë vertelden dat de gemeente van Korinthe leed onder ruzie en conflicten. Door dit conflict waren ze verdeeld in 'groepen', waarbij elke partij zijn eigen 'leider' had. Er was sprake van vier groepen:

van Paulus, van Apollos, van Kefas (= Petrus), en van Christus..... Laatstgenoemde is de enige op Wie allen zich zouden moeten beroepen. Ze zijn toch in Hem geheiligd (vers  2)  en niet in Apollos, Petrus of Paulus? Waarom zouden mensen zich op Paulus beroepen? Hij is toch niet voor hen gekruisigd? Ze zijn toch ook niet in de Naam van Paulus gedoopt, maar in de Naam van Yeshua de Messias? En leiders van groepen? Wat zei Yeshua zelf daarover? "En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus." (Mattheüs 23:10) 

1 Korinthe 1:14-17 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus, 15. zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. 16. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.

Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gajus........Paulus is dankbaar dat hij, behalve Crispus en Gajus, maar enkelen in Korinthe gedoopt heeft. Anders zou dat nog meer aanleiding zijn tot verdeeldheid in de gemeente. Zijn opdracht was om het evangelie te verkondigen. Hoewel Paulus heel veel theologisch onderwijs had gehad, wist hij dat hij niet zijn verworven wijsheid moest verkondigen, maar zich moest beperken tot de rijkdom van Gods Woord.  Wie met zijn eigen wijsheid 'te koop' loopt, doet afbreuk aan het kruis van Christus. opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest.......Daarom zag hij die wijsheid, zijn studie bij vooraanstaande rabbi's, zijn hoge functie bij het sanhedrin, zoals vuilnis! (Filippenzen 3:8)

1 Korinthe 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Voor Hem gaf ik alles prijs; ja, acht ik het zoals vuilnis, als ik Christus maar mag winnen. Filippenzen 3:8c

1 Korinthe 1:18 Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.

Want het woord van het kruis is........Het zou goed zijn als we eens bij onszelf nagingen wat het kruis van Christus eigenlijk betekent in ons leven. We zijn er meestal zo mee vertrouwd geraakt dat het een holle klank dreigt te worden. Wanneer we steunen op onze eigen wijsheid, ons inzicht, ons denken, dan moet het kruis in feite wel een ergernis zijn. Immers, als we zo op onszelf gericht zijn, dan zijn we van mening dat we geen verlossing nodig hebben! O ja, we kunnen best een christelijk leven leiden of zelfs theologie studeren buiten het kruis om. Paulus was een man met een scherp verstand, hij was een Farizeeër en naar de wet een wijs en volmaakt man. Toch heeft hij om Christus’ wil dit alles voor vuilnis geacht (Fil.3:8) en hij had besloten onder de mensen niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd (1 Kor.2:2)!

het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid....... Menselijk gesproken is dat dwaasheid. Maar we beroven het kruis van zijn kracht en we treden het volbrachte werk met voeten als we menen iets in onszelf te zijn. De grote denkers van deze tijd (maar ook van alle tijden) worden in vers 18 onder één noemer samengevat: 'hen die verloren gaan'.  

1 Korinthe 1:19-21 Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. 20. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? 21. Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen......  Paulus zegt: "er staat geschreven" (We vinden dat in Job 5:12 en Jesaja 29:14). In het oordeel van God zal niemand zich kunnen rechtvaardigen met aardse wijsheid en vleselijk verstand. Dat zal allemaal weggedaan zijn als Gods Koninkrijk straks aanbreekt. God schuift alle menselijke wijsheid aan de kant. 

de wereld heeft door haar wijsheid God niet leren kennen........ nee, want die wijsheid was van 'de boom van kennis van goed en kwaad' (Gen. 2:9). Die wijsheid kwam van satan, die de bedoeling heeft om God uit te schakelen. Het is wijsheid uit een verkeerde bron. Het is een wijsheid waarmee alle mensen van nature zijn besmet. Spreuken 3:5 Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Paulus vertrouwde niet op eigen kennis. Hij kwam in zwakheid met veel vrezen en beven (1 Kor. 2:3). Hij wilde het kruis niet tot een holle klank (godless babbling) maken door een spitsvondige prediking met een prachtige woordkeuze. 

Zijn enig motief was om God groot te maken, Hem de eer te geven en niet om een indruk van zichzelf achter te laten.

het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven...... de prediking die voor veel mensen dwaasheid is, blijkt toch een krachtig middel te zijn. Gods zogenaamde dwaasheid is veel hoger dan wat mensen als wijsheid zien. 

1 Korinthe 1:22-25 Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; 23. wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. 24. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. 25. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

De Joden vragen om een ​​teken...... de Joden willen graag een wonder of een teken zien om te weten dat het evangelie waar is. Liefst een teken van een wonderbaarlijke Messiaanse bevrijding. Omdat ze daarop gefocust zijn missen ze de boodschap van het kruis. Hun verlangen naar bevrijding was niet slecht, maar hun afwijzing van Gods manier van bevrijding wel.

de Grieken zoeken wijsheid...... de Griekse cultuur hechtte veel waarde aan het nastreven van wijsheid, meestal uitgedrukt in hoge, academische, filosofische termen. Ze waardeerden de wijsheid die in de boodschap van het kruis tot uitdrukking kwam niet. Die was niet filosofisch genoeg en daarom dwaasheid in hun ogen. Hun verlangen naar wijsheid was niet slecht, maar hun afwijzing van Gods wijsheid wel.

wij prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid van God....... Gods profeten komen met zo'n armzalige boodschap. Een Christus aan het kruis, dat drukt zwakte uit. De mens wil een sterke, krachtige en imponerende figuur. De fout is dat de mens zelf wil bepalen hoe zijn redder er uit moet zien, terwijl we ons verwachtingspatroon moeten aanpassen aan wat God ons bekend maakt. Doen we dat niet dan wordt Christus een struikelblok, of bestempelen we Zijn evangelie in onze hoogmoed als dwaasheid.

1 Korinthe 1:26-28 Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 27. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. 28. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 29. opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Let namelijk op uw roeping, broeders......... wat was onze roeping ook alweer?  Dat lazen we in 1 Kor. 1: 9. God roept ons tot gemeenschap met Zijn Zoon Yeshua. Dat moet ons uitgangspunt zijn bij alles wat we doen en overdenken. 

er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken..... Het is een feit dat er onder de wedergeboren gelovigen maar weinig wijzen, machtigen en rijken naar  werelds model zijn. Voor hen is het ook veel moeilijker om te worden als een kind (Mattheüs 18:3 en Mattheüs 11:25). God zoekt, om Zichzelf te verheerlijken datgene uit wat zwak en veracht is. En zo kijkt de wereld ook tegen oprechte gelovigen aan. Maar eens zullen ze de zogenaamde wijzen en machtigen beschamen! 

het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren....... God kiest hen uit om Zijn werk tot uitvoer te brengen. Ongetwijfeld zijn er veel Korinthische en andere gelovigen, die zichzelf belangrijk gaan vinden vanwege Gods werk in hen. Ze denken stilletjes dat ze meer zijn dan anderen. Paulus legt de vinger daarbij en ook in onze gemeenschappen moet dat niet worden toegestaan. Ze zijn niet gekozen omdat ze zo groot zijn, maar omdat God zo groot is. Waar iemand merkt dat God zijn werk bevestigt, past blijdschap, nederigheid en dank aan God......... opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

1 Korinthe 1:30-31 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

1 Korinthe 1:30-31 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31. opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus......... Het is de uitverkiezing van God dat we in Christus zijn, d.w.z. het is niet onze verdienste dat wij gehoorzaam aan Zijn Woord zijn geworden en dat Gods Geest in ons woning heeft gemaakt.

Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing...... Yeshua werd voor ons wijsheid. Zo kregen we deel aan Zijn wijsheid. Yeshua werd voor ons gerechtigheid, zo wordt ons Zijn gerechtigheid toegerekend. Yeshua werd voor ons afgezonderd,  geheiligd en zo werden de gemeenteleden van Korinthe geheiligd in Hem, zoals we lazen in vers 2. Op dezelfde manier mogen ook wij gelovigen ons in Hem geheiligd, gerechtvaardigd en verlost weten. Het is allemaal het werk van Yeshua, de Messias. Daarom....... niet trots zijn op jezelf, maar in blijdschap en dankbaarheid Hem de eer geven:

WIE ROEMT, ROEME IN DE HEER!

 

Als we werkelijk het verlangen hebben om God te dienen, dan moeten we durven zwak te zijn en durven alles uit ons leven te laten verwijderen waar we ons vertrouwen op stelden buiten de Here om. Voor Paulus was het de grote ontdekking in zijn leven, dat dan pas ons getuigenis kracht heeft, want alleen een woord dat van God komt zal krachtig zijn.

 

Jur & Ida