English & other languages: click here!

1 Korinthe 2 - Vertrouwen op Gods Ware Wijsheid

Korte introductie

Paulus wijst op de eenvoud van zijn preken. Alle wijsheid die de apostel in de prediking naar voren brengt, heeft hij geleerd van Gods Geest. Die wijsheid overtreft de wijsheid van geleerde mensen.

verzen 1-13. De Geest maakt de ware wijsheid bekend. Los van de onderwijzende bediening van de Heilige Geest is ware wijsheid onbekend en kan zij evenmin gekend worden. (11-13)

verzen 14-16.  De niet-herboren mensen zijn totaal onwetend van de ware wijsheid. De mens 'zonder de Heilige Geest' ontvangt de ware wijsheid niet, omdat het in zijn ogen dwaasheid is, 

1 Korinthe 2:1-5 En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, 2. want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd. 3. En ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven. 4. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. 5. opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.

toen ik bij u kwam........ In Handelingen 18 lezen we dat Paulus vanuit Athene in Korinthe aankwam. Het was tijdens zijn tweede zendingsreis. Hij ontmoette daar een gelovig Joods echtpaar met de namen Aquila en Priscilla. Ze waren tentenmakers van beroep, net als Paulus die daarmee in zijn onderhoud voorzag. Paulus heeft ruim anderhalf jaar in Korinthe het evangelie gepredikt.

Paulus was niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen...... anders dan men dat in Griekenland gewend was, predikte Paulus in eenvoudige woorden het getuigenis van God, zonder indruk te maken met filosofische beschouwingen en menselijke wijsheden. Het kruis dat hij verkondigde maakt een einde aan alles waar een mens trots op kan zijn.

niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd....... Paulus was vast besloten om niets anders te prediken dan de Christus en die gekruisigd. Hij wist dat, zoals de Joden een teken willen, de Grieken deze filosofie-arme prediking als dwaasheid zouden bestempelen.  

ik was bij u in zwakheid, met vrees en veel beven....... Paulus kwam niet als een zelfverzekerde redenaar met charisma, nee hij voelde zich zwak in zichzelf, zelfs tot vrezen en beven, maar wist zich helemaal afhankelijk van wat God door Zijn Heilige Geest in hem uit zou werken.

maar in het betonen van Geest en kracht....... zijn toehoorders zullen niet tot geloof zijn gekomen omdat "hij zo mooi gesproken heeft", dan zou dat een reactie zijn op de vaardigheden en de wijsheid van mensen. Omdat het Woord levend en krachtig is drong het door in het hart, en heeft berouw en bekering uitgewerkt door de Heilige Geest. Het gevolg is dat hun leven vernieuwd en op God gericht is.

1 Korinthe 2:6-8 En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. 7. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; 8. een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen....... Met ‘wijsheid onder de geestelijk volwassenen’ bedoelt Paulus dat zijn prediking wijsheid is voor mensen die God kennen. Zulke mensen zijn tot grotere geloofskennis gekomen.

Wij spreken echter de wijsheid van God....... het feit dat Paulus geen wijsheid spreekt naar wereldse normen betekent niet dat hij geen wijsheid spreekt. De wijsheid van God is echter dwaasheid voor hen die niet geloven. Deze hoogste wijsheid blijft daarom voor veel belangrijke mensen verborgen. Zij kunnen er niets mee. 

als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was.......deze wijsheid is een geheimenis die  verborgen was toen je God nog niet kende. Dat wil zeggen dat deze wijsheid niet zichtbaar is, en je kunt die wijsheid niet in de drukte van het leven om je heen waarnemen. Deze wijsheid is niet alleen verborgen voor de ongelovigen, maar ook voor een gelovige die op een wereldse manier denkt en leeft, die (nog) niet opnieuw geboren is. Die misschien nog enige waarde toekent aan de wijsheid van de wereld. De wijsheid van God is een voor het verstand van de mens “bedekte” wijsheid, hij kan er niet in doordringen. Het is een bedekking die verdwijnt 'in Christus". 

die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid...... wat bijzonder om je te realiseren dat Yahweh al eeuwen, millennia geleden al deze plannen voor Zijn kinderen had en nog wel om ons tot heerlijkheid te brengen, omdat we mogen delen in Zijn heerlijkheid. 

een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft....... als je kijkt naar al die politici, die kerkleiders, de koningshuizen..... ze maken zich druk om vele zaken.... willen oplossingen voor deze wereld zonder God daarin te kennen. Ze gebruiken overredingskracht om hun doelen te bereiken. God maakt geen gebruik van deze menselijke capaciteiten. Ze laten de hoogste wijsheid liggen, want die zien ze niet omdat hun gedachten vervuld zijn met hun eigen ideeën en plannen. Maar, als ze zich niet bekeren, zullen ze met al hun macht, status en wereldse wijsheid, verloren gaan.  

als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben...... als zij echt Gods wijsheid hadden gekend, zouden ze Yeshua niet gekruisigd hebben.  Zie je dat het Kruis de weg is naar de verborgen wijsheid van God? We ontdekken deze dus niet met onze zintuigen... niet met ons verstand... en niet met onze fantasie. Hoe ontdekken we haar dan wel? Paulus vertelt in vers 10:

1 Korinthe 2:9-11 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 10. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 11. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.

Maar het is zoals geschreven staat.......: zie afbeelding hiernaast!

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen...... deze tekst heeft me altijd gefascineerd. Dit heeft God bereid voor die Hem liefhebben! Met ons menselijke verstand hebben we er geen idee van wat ons te wachten staat. We zouden ook hele verkeerde verwachtingen ontwikkelen. Maar als we door de Heilige Geest naar deze belofte kijken, dan weten we dat God zo rechtvaardig en liefdevol is, dat Hij alleen het allerbeste en zuiverste wil geven aan hen die Hem liefhebben. 

Jesaja 64:4 Ja, van oude tijden af heeft men het niet gehoord,
men heeft het niet ter ore genomen en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij doen zal voor wie op Hem wacht.

Vaak proeven we Zijn bemoeienis in allerlei situaties en dan gaat het meestal heel anders dan dat we zouden verwachten. Daarom weten we dat, als alles tot volmaaktheid komt, we verwonderd en van harte dankbaar zullen zijn als we zien wat Hij voor ons bereid heeft.

Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest........ die wetenschap heeft God in ons hart gelegd, door Zijn  Heilige Geest. Yeshua zei:  "Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden." (Mattheüs 7:11) Als dit al het geval is in dit tijdelijke leven, hoeveel temeer zal de Hemelse Vader ons zegenen als het Hemelse Koninkrijk op aarde is neergedaald! 

De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God...... de diepte van Gods wijsheid kan geen mens peilen. Het is een wijsheid die alleen kan worden geopenbaard door de Geest, want deze, zo zegt onze tekst 'onderzoekt zelfs de diepten van God'.  Zoals Psalm 92 ook zegt: "HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten."

wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens.......Die Geest onderzoekt 'alle dingen', dat wil zeggen dat Hij ook al onze diepste gedachten en motivaties kan peilen. Een kind van God hoeft daar niet bang voor te zijn. Het is juist fijn als de Geest naar boven brengt wat er in onze gedachten en daden veranderen moet. Er  kunnen gedachten en verlangens zijn die we ten onder houden, maar die wel opgeruimd moeten worden.  De Heilige Geest onderzoekt niet om ons te straffen, of te verwijten, te beschuldigen, of om ons moedeloos te maken - dat doet satan! - De Heilige Geest doet dit opdat wij  heilig, smetteloos en onberispelijk voor God mogen staan. Het is tot ons eeuwig welzijn! 

1 Korinthe 2:12-13 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13. Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn...... Niet de geest van de wereld, maar de Heilige Geest woont en werkt in de gelovigenHier wordt gesproken over het doel van het ontvangen van de Geest van God: zodat we weten wat er in genade in Yeshua is geschonken. Iedere gelovige heeft de mogelijkheid deze wijsheid van God te ontvangen. De één misschien meer dan de ander. De één heeft wellicht op een bepaald gebied meer inzicht dan een ander. Het is dan ook de bedoeling dat gelovigen elkaar aanvullen en bemoedigen waar een ander dat nodig heeft. In Efeziërs 3:17-19 lezen we dat we alleen 'samen met alle heiligen' de volheid van Christus leren kennen en iets kunnen vatten van de grootheid van God. De volheid van Christus is de wijsheid van God.

om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken........ Over die dingen spreekt Paulus. De woorden die hij daarbij gebruikt, zijn geestelijke woorden, geen hoogdravende, menselijke woorden. De uitdrukking ‘geestelijke dingen met geestelijk vergelijken", betekent dat geestelijke dingen ook op een geestelijke wijze moeten  worden doorgegeven.

1 Korinthe 2:14-16 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

1 Korinthe 2:14-16 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. 15. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van Christus.

de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan...... nee, de natuurlijke mens is net zo als de ongelovige Grieken in Korinthe, ze vinden de dingen van Gods Geest maar dwaasheid. Het is voor hen zelfs onmogelijk om ze te begrijpen, omdat hun geest afgesloten is voor Gods Geest. Hun eigen geest wil de leiding over hun leven houden en daarom willen en kunnen ze ook niet anders. Ze kunnen die geestelijke zaken niet eens beoordelen.  Het zou verkeerd zijn om van de natuurlijke mens te verwachten dat hij geestelijke dingen ziet en waardeert, net zoals het verkeerd zou zijn om van een dode te verwachten dat hij de materiële wereld ziet. 
De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld....... Met het beoordelen wordt hier de gave van onderscheid bedoeld, een gave van de Heilige Geest. Het is een gave om geesten te kunnen herkennen, hun strategieën doorzien en daarop vanuit Gods geest  de positie te bepalen.

Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend.........  

de gelovige mens heeft maar een zeer beperkt inzicht in de gedachten en in het handelen van God. Ook Job erkende daarin zijn kleinheid tegenover de alles overtreffende wijsheid van God. Job 39:34-35. Wie denkt dat Hij het beter weet dan God, verheft zich tegen de Allerhoogste. 

Ook David drukte zijn verwondering uit in de grootheid van God in Psalm 8:4-5.  Kennen wij die verwondering ook als we de oneindige variatie in planten, dieren en mensen zien?  Hoe genieus lichamen tot in de kleinste micro-organismen in elkaar zitten? Hoe durven mensen daar eigenmachtig over te heersen en de Schepper daar buiten te laten?  Wie zou Yahweh de les durven lezen? 

Jesaja 40:12 (Het Boek) Wie hield de oceanen in zijn hand en grensde de hemel af tussen duim en pink? Wie kent het gewicht van de aarde en weegt de heuvels en de bergen? 13 Wie adviseert de Geest van Jahweh, leert Hem iets of geeft Hem raad? 14 Heeft Hij ooit iemands raad nodig gehad? Moet Hem worden gezegd wat goed of beter is?

Maar wij hebben de gedachten van Christus....... Veel vertalingen schrijven'de gezindheid van Christus' (the mind of the Messiah - Stern vertaling). Niettemin is dat ook de Geest van Christus.  De Geest van Christus is hetzelfde als de Geest van God.  Het is de Heilige Geest. In Christus was deze ten volle aanwezig, Hij is immers YHWH! Bij de wedergeboren gelovige is deze Geest zeker aanwezig, maar nog niet volkomen. Het is een voorschot op wat nog komt, want wij zullen Hem gelijk zijn! Wat een grootse belofte, toegerekend op grond van wat Yeshua voor ons door lijden heen tot stand heeft gebracht. Hem zij de eer en de dank!

Ida