English & other languages: click here!

1 Timotheüs 2 - Voorbede - Vrouw in gemeente

Paulus wijst Timótheüs op het belang van het gebed voor de overheid en andere mensen. De oproep voor gebed is niet bestemd voor Timotheüs alleen. Hij moet dit aan de gemeente doorgeven, dat blijkt uit het vervolg (vers 8 en 9). Hij wijst er verder op dat de vrouwen van de gemeente zich waardig moeten gedragen, zowel in de vergadering van de gelovigen als in de manier van kleden. Zowel voor mannen als voor vrouwen geldt dat hun optreden in de gemeente en naar buiten een uiting is van een aan YHWH toegewijd hart. 

Vrouwen moeten beseffen dat zij degenen zijn die door satan werden misleid, door niet met hun man te overleggen. Zij zijn daarom extra kwetsbaar voor satans verleidingstactiek.

1 Timotheüs 2:1-3 Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 2. voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. 3. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker,

Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden.... voor alle mensen...... als we dit letterlijk zouden nemen begrijpen we wel dat we niet voor alle mensen kunnen bidden.  "Alle mensen" zijn degenen die op onze weg gebracht zijn, die de Heilige Geest ons in gedachten brengt. Soms wil God dat we voor bepaalde mensen niet bidden: als ze zondigen tegen de Heilige Geest, een zonde tot de dood (1 Joh. 5:16); Jeremia moest niet meer voor het volk bidden (Jeremia 7:12; Jeremia 11:14-16) en Yeshua bad niet voor de wereld, maar voor hen die YHWH aan Hem gegeven had (Joh. 17:9).  
voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn...... nu de wereld in zijn eindfase is zien we aan alle ontwikkelingen dat al deze mensen meegaan in de geest van de antichrist die zich duidelijk in deze wereld manifesteert. De tijd is voorbij om te bidden voor een stil en rustig leven. Dat kon met gelovige of rechtvaardig denkende koningen, maar de vijandschap tegen Gods Zaad van Genesis 3:15 hoopt zich op. Alles wat God verboden heeft wordt aangemoedigd. Het enige gebed wat voor deze mensen misschien nog mogelijk kan zijn, is dat ze  de moed zullen hebben zich terug te trekken uit hun hoge positie om niet met de wereld veroordeeld te worden. 

Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde...

dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker....... er blijven genoeg mensen over om voor te bidden. Te bidden voor hen om standvastigheid, onderscheidingsvermogen, om met kracht gesterkt te worden, de moed om te getuigen van het komende Koninkrijk. Om datgene wat in de ogen van YHWH welgevallig is. 

1 Timotheüs 2:4-6 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd.

Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen....... Ja, dit is de hartenwens van YHWH. Daarom wil God ook dat we van Hem getuigen. De hele wereld moet het weten dat er een Redder is om aan het oordeel te ontkomen. Dat is ook de reden dat we tot voorbede worden opgeroepen. Kennis van de waarheid betekent in de eerste plaats dat we Hem kennen die de Waarheid is.  

Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen.........

als we verlangen naar vrede in ons hart, een leven in gerechtigheid en waarheid, dan moeten we bij onze Schepper zijn. Hij heeft ons gemaakt en weet hoe we in elkaar zitten. En om bij Hem te horen is het nodig om bij God, die om ons mens werd, aan te kloppen. Hij is de Middelaar, want Hij bemiddelt tussen God en mens. De naam Yeshua, betekent: YAH[WEH] REDT. Hij heeft uit liefde, met Zijn bloed, met Zijn leven, alles wat we verkeerd hebben gedaan, betaald. In de wereld van vandaag denken de meeste mensen dat elke weg naar God  leidt, als je die maar oprecht volgt met een goed hart. Maar het is een leugen van satan. Er is maar één weg tot behoud.  Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen........ de verzoening aan het kruis was voldoende om alle mensen te redden.  Niemand zal worden afgewezen omdat de mate van verzoening niet toereikend was. Hier geldt niet 'op=op' (Johannes 6:36-37). 

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd....... Dit is  Gods doel: dat de hele mensheid verlost zou worden, zoals in vers 4 verwoord. Dit getuigenis van Paulus komt precies op het juiste moment in de geschiedenis. Alles wat God bewerkt vindt plaats op het juiste moment. Zie bijvoorbeeld Galaten 4:4. 

1 Timotheüs 2:7-8 Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. 8. Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil.

Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel....... Tot nu toe verkondigde Paulus dat zowel Joden als heidenen begrepen zijn in de "allen" voor wie Yeshua de Messias de "Middelaar" is en "zichzelf gaf als een losprijs" (vv. 5-6). Maar Paulus bedoelt hier iets anders. Niemand twijfelde eraan dat Yeshua de Messias een bemiddelaar voor Joden was;

als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid...... men viel erover dat Paulus zich de autoriteit toeëigende om een ​​leraar van de heidenen (goyim)  te zijn. "Gods doel" (in vers 6) was om ook heidenen te verlossen. Paulus werd door God aangesteld om een ​​verkondiger, zelfs een afgezant te zijn van Yeshua (Hand. 9:15, Hand. 13:47, Hand. 22:21). Hij vindt het  nodig om dit gezag van hem te verdedigen. Dit komt heel sterk naar voren in Galaten 1:1. 

ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet........ dat Paulus dit zo benadrukt heeft te maken met de onbetrouwbaarheid van de valse leraren in Efeze die volgens 1 Tim. 1:4 'verzinsels' verkondigen.  Hij wil dat ze weten dat hij als Gods afgezant betrouwbaar is.   

Ik wil dan dat de mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen........ het is belangrijk waarop je in deze zin de nadruk legt. 

Er wordt niet bedoeld dat de mannen op alle plaatsen moeten bidden. Bedoeld is op alle plaatsen waar je komt om God de eer te brengen. Het gaat ook niet in de eerste plaats om een wet dat mannen de handen zouden moeten opheffen, al is dat wel een goede gebedshouding. Het gaat er wel om dat die handen heilig zijn. Maar ook dàt heeft een nadere toelichting nodig. Je handen staan symbool voor je 'handelingen', dus de dingen die je doet. Wie tot God bidt moet zijn zonden voor Hem beleden hebben, want zonden maken scheiding tussen God en de mens {Jesaja 59:2}. 

Heilige handen zijn geen bijzondere bovennatuurlijke handen, het zijn heel gewone handen waarmee in Christus geheiligd werk wordt verricht. Het heilig gebed moet in overeenstemming zijn met de heilige daden door de handen verricht.  
Ook toorn, twijfel en meningsverschil moet afgelegd worden
 anders blijft Gods aangezicht voor de bidder verborgen. Anders gezegd: God zal dan het gebed niet (ver)horen.

Psalm 24:3 -5 Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 4. Wie REIN IS VAN HANDEN en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert. 5. Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil.

1 Timotheüs 2:9-10 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 10. maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn.

Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding....... in deze zin staat het woord 'tooien' en dat is een woord wat aangeeft dat de vrouw zich mag sieren, mooi maken, en dat ze dan ook doet met eerbare kleding. Ze moet er niet onverzorgd uitzien, hoewel er werkzaamheden zijn die je liever in een ouwe plunje verricht. En daar is niets mis mee. 
ingetogen en bezonnen.........Eerbaar wil ook zeggen dat de kleding haar vrouwelijkheid onderstreept, maar niet op een uitdagende manier. Het woord 'sexy' is een verkeerd begrip. Onze kleding mag niet bedoeld zijn om het andere geslacht seksueel te prikkelen. Dat valt onder hoererij, immers als een man een vrouw aanziet om haar te begeren heeft hij in zijn hart al ontucht met haar begeerd {Matth. 5:28}. Dit mag een vrouw niet uitlokken. 

niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren...... deze dingen worden zondig als daar alles om draait. Maar gevlochten haar kan best eerbaar zijn. Het gaat erom dat niet alles om het uiterlijk gaat. Lees maar eens wat  Eliëzer, de knecht van Abraham aan geschenken meebrengt voor Rebekka, nadat zij heeft aangegeven dat zij de vrouw wil worden van Izaäk. Het waren zilveren en gouden sieraden en kledingstukken. Dit staat beschreven in Genesis 24:53. De Bijbel veroordeelt dit niet, integendeel, deze hele geschiedenis verloopt volgens Gods plan. Het gaat erom in welke context deze middelen gebruikt worden. Het beeld van de bruid die zich voor haar Man versiert, verwijst naar een geestelijke werkelijkheid. Maar daarvoor gebruikt God geen zondige voorbeelden.

maar (dat zij zich tooien) met goede werken........ de vrouw moet niet haar uiterlijk als hoogste doel hebben, maar haar hart behoort naar God uit te gaan. Dat zal in al de uitingen van haar leven blijken en dan zal dat ook tot uitdrukking komen in de manier waarop ze zich kleedt.  

1 Timotheüs 2:11-12 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 12. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt.

Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid........ eerlijk gezegd vind ik als vrouw dit niet prettig om te lezen. Het is alsof je op je nummer wordt gezet.  Ik denk ook dat dit hier het geval is. Als je deze tekst er uit licht zonder kennis te hebben genomen van de omstandigheden waarin dit gezegd wordt, dan zie je Paulus als een vrouwenhater. Timotheüs kreeg de opdracht om in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen (1 Tim. 1:3). In deze jonge gemeente, waarin nog oudsten en diakenen moesten worden aangesteld. kwam satan binnen, niet als een slang, maar in de gestalte van dwaalleraars: Hymeneüs en Alexander (1 Tim. 1:20). Dezelfde tactiek zagen we in de Hof van Eden. Via de vrouw krijgt satan gehoor.  Er worden door Paulus dames terecht gewezen die blijkbaar het grootste woord hadden in de samenkomst van de gemeente. Ze zagen wel wat in de redeneringen van die dwaalleraren, ze verdedigden hen waarmee ze waarschijnlijk publiek tegen hun eigen man ingingen. De vergelijking met wat in de Hof van Eden gebeurde (vers 14) wijst duidelijk in die richting. In die situatie is de felheid van Paulus geheel terecht. 

In een geestelijk gevormd huwelijk zal een vrouw graag naar haar man luisteren en haar man zal ook graag haar aanvullingen horen. Zo ontstaat er een goede wisselwerking waarin de huwelijksverhouding tussen Yeshua en de gemeente wordt weerspiegeld.

In 1 Petrus 3:6 wordt in een dergelijke tekst Sara als voorbeeld gegeven. Het woord dat hier vertaald is als ‘gehoorzaamde’ betekent ook ‘aandachtig luisteren’ (hupakouó). Petrus gebruikt hier waarschijnlijk de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘shamah‘ dat God gebruikte toen Hij Abraham vertelde dat hij naar zijn vrouw Sarah moest luisteren, in Genesis 21:12:

Bij alles wat Sara u zegt (“amar”: zeggen/orders geven) moet je doen (“shamah”: luisteren/gehoor geven aan).  

Genesis 21:12 Maar God zei tegen Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, LUISTER NAAR HAAR STEM, want alleen het nageslacht van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

Sara respecteerde haar man en noemde hem 'heer'. Een titel die in ons spraakgebruik niet past, maar die ons wel bewust maakt van de verhouding tussen Christus en de gemeente. Die eerbied en zorg voor elkaar is ontleend aan de éénheid tussen God en de Vader, waarvan Yeshua zei: opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Joh. 17:11c. Ook Yeshua zag Zijn Vader als Zijn meerdere en deed niets zonder Hem. omdat zij één waren in liefde. Er was geen jaloezie en geen machtsmisbruik zoals dat onder de mensen vaak voorkomt.

We leven in de eindtijd en de verhoudingen zijn totaal verziekt in onze tijd. Die verhoudingen deugden ook in het verleden niet, maar nu wordt ons voor ogen geschilderd dat het er niet toe doet of je man of vouw bent. Alles wat God ons geleerd heeft wordt omgekeerd door de geest van de antichrist. 

1 Timotheüs 2:13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 15. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid.

Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva...... deze volgorde maakt het al duidelijk dat Adam het hoofd is en dat Eva werd toegevoegd tot hulp van de man. Als er liefde is zal een vrouw het heerlijk vinden om haar man terzijde te staan. Ze is niet bedoeld als hulpje, dienstbode, maar als een hulp. zoals dat begrip ook voor God wordt aangeduid.
Genesis 2:18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp  (‘ezer’ עזר) voor hem maken als iemand tegenover hem. Het zelfde woordje ('ezer עֶ֭זְרִ  Strong 5828) zien we op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld:
Psalm 121:2 Mijn hulp (ezer עֶ֭זְרִ ) is van YHWH die hemel en aarde gemaakt heeft.

zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden..... Gods doel voor vrouwen is moederschap; een vrouw die zich hieraan wijdt, is in harmonie met Gods plan. Helaas is dat niet voor alle vrouwen mogelijk. Maar ook op ander gebied heeft God taken beschikbaar. Paulus bedoelt beslist niet te zeggen dat het moederschap een alternatief "reddingsplan" is voor vrouwen, waardoor geloof in Yeshua overbodig wordt! Het gaat er bij gelovige echtparen om dat zij nageslacht voortbrengen dat toegewijd is aan God. Dat is veel meer waard dan een goede baan of rijkdom en aanzien.   

Dat Paulus dit moederschap benadrukt heeft ook te maken met de opvattingen van de dwaalleraren waartegen Timotheüs de strijd moet aanbinden. Het was de Griekse gnostische invloed die een afkeer inhield van huwelijk, seksualiteit en voortplanting. Bij het bestuderen van 1 Korinthe 7 zagen we ook dat Paulus zich tegen deze Griekse denkwijze verzette. 

geloof, liefde, heiliging, en bezonnenheid........ dit zijn de gaven die God de generaties door aan de moeders heeft gegeven om de kinderen een vaste grond mee te geven voor het leven. Bestemd voor een eeuwig doel: het Koninkrijk van God.

In een tijd zoals we die nu meemaken is het zo waardevol als er moeders (maar ook vaders) zijn, die de kinderen weerbaar maken voor de invloed van de antichrist, die er juist op uit is om kinderen geestelijk te scheiden van ouders. Er zijn daarom ouders die om de huidige beïnvloeding thuisonderwijs gaan geven. De onderwijsstof die tegenwoordig op veel scholen wordt gepresenteerd, gaat recht tegen deze schriftuurljke principes in. Het gaat zover, dat men hier en daar al kinderen weghaalt bij de ouders die geestelijk tegenwicht bieden aan de gender- en klimaatpolitiek. Gebruik de tijd die God nog geeft om de kinderen te leren wie God is en hoe Yeshua Zijn bloed heeft gegeven om ons los te kopen uit de macht van de zonde. Nu de tijden -  geestelijk gezien - donker worden, zullen de kinderen leren dat Gods Koninkrijk komt en dat we met Yeshua de macht van satan kunnen weerstaan. Dat we door alle moeiten heen de komst van Yeshua. de grote Koning, kunnen verwachten en dat Zijn Vrederijk zal aanbreken. 

Ida