English & other languages: click here!

2 Petrus 1 - Roeping - Verkiezing - Profetie

Deze tweede brief is voor dezelfde gemeenten in het huidige Turkije bestemd, als waarvoor de eerste brief bedoeld was. Men vermoedt dat de brief geschreven is in het jaar 66 of 67 na Chr. Niet lang daarna is Petrus gedood. Deze tweede brief is geschreven om diezelfde gelovigen te waarschuwen voor het gevaar van valse leraren en schadelijke invloeden. De lezers hebben het geloof in Yeshua de Messias ontvangen. Geloof zonder een heilig leven bestaat niet. Het geloof heeft een betrouwbare basis. Er zijn ooggetuigen en er is het profetisch getuigenis uit het Eerste Testament.

2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus:

Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus........Petrus maakt zich hier bekend met de naam Simeon Petrus. We herinneren ons de eenvoudige visserman uit de evangeliën die door Yeshua geroepen werd. Een impulsieve, enthousiaste man die met vallen en opstaan door Yeshua werd 'opgeleid' tot apostel (= gezondene). Behalve apostel noemt hij zichzelf in de eerste plaats 'dienstknecht van Jezus Christus'. In het Grieks staat er 'doulos', dat ook als slaaf kan worden vertaald.

aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij.......  Petrus voelt zich met hen verenigd doordat ze hetzelfde kostbare geloof hebben als hij. 

Dat kostbare geloof hebben ze ontvangen door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus. Dit komt overeen met wat Paulus in Efeze 2:8 schrijft: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God".  Die gave werd mogelijk gemaakt door de gerechtigheid van Yeshua. 

Jezus Christus onze God en Zaligmaker........ ik ken zelf geen Grieks, maar ik las hierover "De grammatica van het Oudgrieks laat zien dat Petrus zei dat Jezus Christus  onze God en Redder is". Dit als tegenargument voor hen die de godheid van Yeshua ontkennen. Het is dan ook juist vertaald in de SV, HSV en de NBG.

2 Petrus 1:2-4 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. 3. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. 4. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

moge genade en vrede voor u vermeerderd worden....... we kunnen dit zo gauw zeggen en het klinkt ook zo mooi. Maar het is goed om erbij stil te staan wat het voor ons betekent. Genade is vrijspraak van zonden die we hebben beleden en het betekent dat Yeshua ons leven en overvloed geeft, dat we een heerlijke vrede in ons hart hebben omdat het goed is tussen God en ons. We hebben deze gaven nu al, en daar mogen we ons er bewust van zijn als er lijden en moeite op ons af komt. Dan zullen we kunnen lachen door onze tranen heen, in de wetenschap dat ze in het komende Koninkrijk tot hun volle recht komen. 

door de kennis van God en van Jezus, onze Heere........ door het bezig zijn met Gods Woord en de omgang met God in ons gebed en tijdens onze bezigheden wordt die genade en vrede steeds meer! Het wordt vermeerderd! Yeshua krijgt steeds meer gestalte in ons. Hij is het ook die het door Zijn Geest in ons uitwerkt. Als God de Vader naar ons kijkt ziet Hij Zijn Zoon in ons.

Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort...... Er staat niet dat God zal geven, maar Hij heeft gegeven. God heeft ons alles al gegeven wat we ooit nodig zullen hebben voor een leven waarin we steeds meer op Hem gaan lijken. Hij heeft volkomen voorziening gegeven voor tijd en eeuwigheid, door Zijn Goddelijke kracht

door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd......  Wat hier vertaald is met 'kennis', is in het Grieks een woord dat 'erkenning' (Strong G1922) betekent. Anders gezegd: onze mogelijkheid om te groeien in de dingen van God, komt overeen met de mate waarin we Yeshua de Messias erkennen en herkennen in het Woord. Zo leren we Hem kennen. Dat gaat uit boven leerstellingen die verdeeldheid oproepen. 

Paulus zei: totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. (Efeze 4:13)

Ook hier wordt het Griekse woord gebruikt dat erkenning betekent. 

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur.......  we beseffen niet half welke heerlijkheden ons te wachten staan. Deel hebben aan de Goddelijke natuur..... wij armzalige mensen met onze tekortkomingen en onhebbelijkheden? Maar als we door Gods genade en in de omgang met Hem het verderf ontvlucht zijn dan worden we niet meer beheerst door de begeerte van deze wereld. Dan worden we steeds meer gelijk aan Gods Zoon en hebben we deel aan die Goddelijke natuur. We sterven af aan deze wereld.

2 Petrus 1:5-7 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6. aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7. aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.

daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen........ Gods Woord zegt dat we deel hebben aan de goddelijke natuur, maar als we eenmaal geestelijk zijn wedergeboren, is het nodig dat we groeien.

Dat gaat niet vanzelf in een wereld waarin zoveel tegenkrachten zijn. Daarom is het nodig volgens Petrus, dat we ons 'met alle inzet erop toeleggen' om ons geloof aan te vullen met deugd.  Die deugd moet weer aangevuld worden met het kennen, erkennen en herkennen van de wil van God. Daar hangt alles van af. Daarom bad Yeshua in het Hogepriesterlijk gebed: 

Johannes 17:3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

We beginnen met geloof dat zich ontwikkelt tot deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde tot iedereen.  Petrus eindigt deze opsomming met de liefde. Het geloof is het begin en het fundament van het leven met God en de liefde is de vervulling ervan. Het liefdevolle aanbod van genade en vrede is er voor iedereen, maar er zijn naar verhouding weinigen die daar gebruik van maken.

2 Petrus 1:8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 9. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.

als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten..... wie zo leeft neemt toe in het 'kennen' van Yeshua, dat onderscheidingsvermogen inhoudt. De gerichtheid op Yeshua is het kenmerk van de  echtheid van het geloof.

bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig....... De gelovige die lui en slordig is met betrekking tot de geestelijke ontwikkeling, vergeet dat wedergeboorte groei moet inhouden. Zijn bekering en doop betekent dat zijn zonden door het bloed van Yeshua zijn afgewassen en dat hij een nieuw leven is ingegaan. Wie dan niet breekt met een werelds leefpatroon begrijpt niets van zijn bekering en doop. Hij bedriegt zichzelf door te denken dat hij gered is en het niet is. (Hebr. 6:4-6)

2 Petrus 1:10-11 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen. 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken........ De enige manier om zeker te zijn dat iemand het eeuwige Koninkrijk van God en Verlosser Yeshua de Messias zal binnengaan, is door God door zich heen te laten werken terwijl hij de deugden ontwikkelt die in de verzen 5-7 genoemd zijn. 

als u dat doet, zult u nooit struikelen.......... Voortdurende groei en vooruitgang in het leven van een kind van God is de zekere manier om niet te struikelen.

Zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus........het eeuwige leven zijn de deugden van Yeshua! Door onze oude natuur te doden zal de dood van Christus in ons lichaam werken, “opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.” 2 Korinthiërs 4:10-11. Zo zullen we gelijkvormig worden aan het beeld van Gods Zoon (Romeinen 8:29).

2 Petrus 1:12-14 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. 13. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, 14. omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt.

Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren......... Daarom... dit woordje wijst terug naar de vorige tekst waarin de reden vermeld is: de verleende toegang tot het eeuwig koninkrijk! Dat Koninkrijk is het verlangen van YHWH en wat is het belangrijk om mee te gaan in dat verlangen, zodat het ons verlangen is! Daarmee maken we onze roeping en verkiezing vast! Petrus zal zijn gemeentes, maar ook ons, gelovigen uit de heidenen, er telkens aan herinneren. Het is onze eeuwige bestemming, zonder dat is er geen bestemming en zijn we verloren.

Opdat u in de waarheid, die bij u is, versterkt (stérizó) bent..... Tijdens de laatste  sedermaaltijd had Yeshua (de Waarheid) tot Petrus gezegd: En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk (stérizó) dan uw broeders (Lukas 22:32). En dat doet Petrus hier en zolang hij in zijn tijdelijk verblijf 'de tent' is.

ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden....... Petrus wist dat zijn leven gevaar liep door censuur en vervolging, maar vooral de omgang met Yeshua bepaalde hem bij dat spoedige afscheid.

zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt....... Petrus zal zich ook goed herinneren wat Yeshua tegen hem had gezegd:

Johannes 21:18-19 Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. 19. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

Het is ook bekend uit de 'traditie' dat Petrus om zijn geloof gekruisigd is, met het hoofd naar beneden, omdat hij niet dezelfde straf als Yeshua wilde dragen. Maar hij heeft God met dit lijden verheerlijkt. 

2 Petrus 1:15 Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden.

Deze geschreven brieven van Petrus, met die van de andere apostelen, vormen het Woord van God, het fundament van de geestelijke tempel, waarvan Jezus Christus de Hoeksteen is. Efeze 2:19-22.

Efeze 2:20-21 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21. en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;

Efeze 2:22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

2 Petrus 1:16-18 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. 17. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 18. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.

wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd.......  is 'Verzinsels' is de vertaling van het oudgriekse woord 'mythos'. Sommige mensen denken dat het evangelie en de bijbel slechts oude mythen zijn. Petrus bewijst hiermee het gezag van het getuigenis van apostelen en profeten.

wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.......... Petrus wijst de gelovigen zelf op het werkelijk gezag van Gods Woord, wanneer hij verklaart dat de apostelen moeten preken als ooggetuigen om teleurstelling en ongeloof geen kans te geven. Petrus was ooggetuige van de majesteit van Yeshua bij de verheerlijking op de berg. (Mattheüs 17:1-8; Markus 9:1-9 en Lukas 9:28-36)

toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb....... Petrus herhaalt in dit verband de indrukwekkende hoorbare verklaring van God:

"Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb".  

Deze woorden werden ook gehoord toen Yeshua werd ondergedompeld door Johannes de Doper (Mattheüs 3:17, Markus 1:11, Lukas 3:22);  Zij verwijzen bovendien naar Psalm 2:7: "U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt." die vervolgens weer werden geciteerd in Handelingen 13:33 en  Hebreeën 1: 5, Hebr. 5:5. Op allerlei manieren is dit geweldige heilsfeit in de Bijbel bekend gemaakt. Toch veranderde de ervaring zelf hun leven niet. Alleen de "wedergeboorte door Gods Geest" bewerkte dat, waardoor ze vrijmoedigheid en Goddelijk gezag kregen. 

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is........ Petrus had het profetisch woord, zoals hij dat in vers 4 "de grootste en kostbare beloften" vanuit het eerste testament noemde, bekrachtigd. Het aanwezig zijn bij de verheerlijking van Yeshua, had hem daarin grote zekerheid gegeven. Omdat veel profetieën over de Messias al waren vervuld tijdens de eerste komst van Yeshua, was Petrus er zeker van dat de resterende beloftes zouden worden vervuld bij Zijn tweede komst. Tijdens zijn 'Pinksterpreek' had hij daar al de aandacht op gevestigd: 

Handelingen 3:21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats...... In een steeds donker wordende wereld, waarin angst en onzekerheid de overhand lijken te hebben, zal het licht van Gods profetie houvast geven. Het getuigenis van Petrus was nog zekerder en krachtiger geworden door zijn persoonlijke ervaring. Openbaring 19:10 vertelt ons dat het profetische woord van Yeshua getuigt. De profeten hebben iets van Hem gezien en konden daardoor krachtig  getuigen van Gods heilrijke plan met de wereld! De terugkeer van het Joodse volk naar het-land Israël is een voorlopige vervulling van de profetie. Ondanks ook alle negatieve krachten die in Israël aanwezig zijn, het meewerken aan een antichristelijk rijk, bouwt God Israël weer op om een licht voor de volken te zijn.  (Jesaja 42:6-7) Echter niet zonder de erkenning van Yeshua de Verlosser.

Maar ook de onrust in de wereld, de pogingen om een éénwereldreligie en een éénwereldregering te vormen, het reduceren van de bewonersdichtheid op aarde, zijn aanwijzingen dat Gods Koninkrijk naderbij komt. Let op de lamp van de profetie: Het getuigenis van Yeshua is de Geest van de profetie!

totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart........  In een tijd van benauwdheid, verdrukking, vervolging en duisternis zal de heldere Morgenster opkomen, de Zon van de gerechtigheid..... Dit ervaren we als we Yeshua persoonlijk hebben leren kennen door de openbaring van Gods Woord en de profetieën in de Bijbel. De Morgenster gaat op in ons hart als we gekomen zijn tot die kalme, onwankelbare, innerlijke overtuiging dat Yeshua zal terugkomen om voor eeuwig te regeren.

2 Petrus 1:20-21 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21. want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat....... als God spreekt moet de mens zijn geest voor Hem openstellen. Hij is hun Maker en Zijn getuigenis is waarachtig en rechtvaardig. Wie durft Hem tegenspreken? Al in de dagen van Petrus verdraaiden vijanden van Yeshua de profetieën uit de Tenach en gaven ze persoonlijke en vreemde betekenissen in een poging Yeshua uit te sluiten van de vervulling. Maar Petrus zegt dat profetie geen eigen interpretatie heeft; de betekenis ervan is duidelijk en kan door medegelovigen worden bevestigd.

de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken......... We moeten allereerst de Goddelijkheid van de Bijbel kennen en erkennen, voordat wij de profetieën daarvan tot ons nemen. In het laatste vers van dit hoofdstuk vertelt Petrus dat het heilige mannen waren die door God gebruikt werden en gedreven werden door de Heilige Geest. De profeten waren instrumenten in Gods hand. De Heilige Geest inspireerde hen en gaf hen te kennen wat zij namens God moesten schrijven. Ons geloof, gewerkt door de Heilige Geest, zal dan samengaan en instemmen met Gods Geest: de Geest geeft getuigenis met onze geest dat dit Gods Woord is.

Jur & ida