English & other languages: click here!

2 Petrus 3 - Het laatste der dagen

Degenen die dagelijks leven bij Gods Woord hebben de zekerheid dat Gods beloftes ten aanzien van de laatste dagen in vervulling zullen gaan. 
Dwaalleraren geloven niet dat de belofte van de wederkomst zal uitkomen. Als er geen oordeel is, kunnen ze blijven zondigen. Petrus wijst op het oordeel van de zondvloed en noemt het uitblijven van de wederkomst juist een teken van Gods geduld.

2 Petrus 3:1-2 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2. opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

2 Petrus 3:1-7. De spotters van de laatste dagen en de Wederkomst.

Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu.......... we nemen nu hoofdstuk 3 onder de loep, maar het behoort nog steeds tot diezelfde tweede brief. Petrus schreef al over het belang van herinnerd worden (2 Petrus 1:12-13). Maar hier wilde hij benadrukken wat er bekend moet zijn in het licht van de komst van Yeshua en de profetieën rond Zijn komst.

opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn....... Petrus wil bij zijn lezers bereiken dat zij de woorden van de profeten uit het Eerste Testament voortdurend in gedachten houden. Even belangrijk is de verkondiging van het Evangelie door hemzelf en de andere apostelen.

en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.......... Petrus beschouwt het gebod dat door de Heere en Zaligmaker via Zijn apostelen is gegeven als even gezaghebbend over het leven van de gelovigen als de profetieën van de heilige profeten. Dit komt ook duidelijk naar voren in de verzen 15 en 16 van dit hoofdstuk.

2 Petrus 3:3-4 Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4. en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping.

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen........ 

Waarschijnlijk ben je ze ook wel eens tegen gekomen, mensen die, als je over de wederkomst van Yeshua praat, smalend zeggen: "o, dat hebben ze al zo lang gezegd." Dat kunnen gewone kerkgangers zijn die zoiets zeggen. Ik herinner me een uitspraak die Corrie ten Boom in één van haar boeken had opgeschreven, Ze sprak met iemand die een dergelijke ongelovige opmerking maakte.  Haar antwoord was: "Jouw antwoord bevestigt dat Gods profetieën uitkomen. Want wat jij nu zegt staat precies in 2 Petrus 3:4."

2 Petrus 3:5-7. De aard van hun spotternij

2 Petrus 3:5-7 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn..............

Willens en wetens......   De spotters verzetten zich tegen God, ze zullen de waarheid van de Wederkomst belachelijk maken:  Het herstel van de aarde (vers 5), de zondvloed ten tijde van Noach, (vers 6), en de alles vernietigende ramp waarbij de aarde door vuur verzwolgen zal worden,(vers 7), zijn alle bewijzen van de waarheid van Gods Woord ten opzichte van de beweringen van de spotters.

Als zelfs christenen in onze tijd daarmee spotten dan ontkennen ze daarmee ook de woorden van Jezus/Yeshua:

Mattheüs 24:37-39 Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 39. en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

2 Petrus 3:8-10. Gods geduld en de Dag des Heren

2 Petrus 3:8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag........      Petrus bestrijdt de spotters door middel van het eerste testament en citeert Psalm 90:4.

De tijd van God. De apostel gaat verder met zijn argumenten tegen de spotters, en wijst erop dat ons beperkte besef van tijd niet voldoet om de context te begrijpen waarin God Zijn bedoelingen doet blijken.

 YHWH is eeuwig:  Hij is de IK BENIK BEN in het heden; IK BEN in het verleden en IK BEN in de toekomst. Alle tijd is als niets voor Hem, want zowel in de tegenwoordigheid als in de aard van God is alles eeuwigheid.  Daarom is niets lang, niets kort  voor Hem;  een tijdsverloop schaadt zijn plan met deze wereld niet.

De Heere vertraagt de belofte niet, Hij wil niet dat enigen verloren gaan........ Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij zoekt het LEVEN voor allen die Hem willen liefhebben en gehoorzamen. 

2 Petrus 3:10 De zekerheid van de Dag des Heren.

Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht........ In 1 Thessalonicenzen 5:1-11 komt dit ook ter sprake. Maar daarbij staat een waardevolle aanvulling voor hen die uitzien naar de komst van Yeshua: 1 Thessalonicenzen 5:4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Zij die met God en Zijn Woord leven letten op de tekenen van de tijd. Zij weten dat die dag naderbij komt. 
de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan........Petrus geeft een nieuwe openbaring met betrekking tot de Dag van de Here en plaatst die in relatie tot de vertering door het vuur.

en de aarde en de werken daarop zullen verbranden...... Paulus schrijft over die werken:

1 Korinthe 3:11-15 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13. ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

2 Petrus 3:11-13 Hoe moeten we nu heilig leven, in de verwachting van de eeuwigheid?

2 Petrus 3:11-13 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; 12. u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. 13. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel....... in Kolossenzen 2:8 is sprake van 'de grondbeginselen van deze wereld' die tegenover Christus staan. 'Wereldgeesten' worden ze in de NBG genoemd. Volgens deze tekst houdt dat de onder ons zo ten onrechte bewonderde filosofie in. Maar het omvat ook al de maatschappelijke structuren die zonder de Torah, en Yeshua, de Levende Torah, zijn tot stand gebracht. Deze dingen vergaan dus allemaal!! Er ontstaat complete chaos.

De machten die oorspronkelijk nog enigszins orde aan de hand van Gods Woord in de samenleving brachten wankelen en worden steeds meer vanuit satanische principes geïnspireerd. Demonen worden losgelaten. (Openbaring 9:2-3) Het hele maatschappelijke, economische en staatkundige leven verliest ieder gezag en stort in elkaar.

En hoe moet dan in die tijd onze wandel, onze houding zijn? 

Petrus zegt: in heilige wandel en godsvrucht! We zien dat Paulus grote nood heeft omdat hij wil dat Christus gestalte in ons krijgt.... (Galaten 4:19). Het betekent dat we steeds meer omgevormd worden naar het beeld van Yeshua. Niet als voorbeeld, maar Hij wil binnen ons wonen! Michaël en zijn heilige engelen (Daniël 12:1Openb. 12:7) kunnen de strijd niet beginnen voordat de zonen van God geopenbaard zijn (Romeinen 8:19).  Deze zonen kunnen overwinnaars in de eindstrijd zijn, door het (smetteloze!) bloed van het Lam!  (Openbaring 12:11)

de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt.... .  dit is bedoeld als een voorwaarde die er in een heilige levenswandel aanwezig moet zijn. Het woordje 'u' is er in de vertaling aan toegevoegd en bevestigt de zogenaamde moderne 'opname-leer'. In de oude Statenvertaling zien we dat er niet bij staan en ook niet in de interlineare weergave van de Griekse brontekst. 

de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten......  In dit gedeelte gaat het over 'hemelen', d.w.z. meervoud. Dat is niet de woonplaats van God, maar hier worden 'de hemelse gewesten' bedoeld, waartegen we altijd al moesten strijden. 

Ef. 6:12 “want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”.

Een deel van deze gevallen engelen is met satan actief in de hemelse gewesten en de wereld.  Een ander gedeelte wordt door God bewaard tegen ‘de dag des oordeels’. 

de elementen zullen brandend wegsmelten...... elementen...de producten, de organisaties,  dat wat de wereldgeesten tot stand hebben gebracht, smelt brandend weg. Dit heeft een enorme chaos op aarde tot gevolg.

2 Petrus 12b-13  Een triomfantelijke toekomstverwachting

Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.......  Petrus verwijst naar een belofte van eeuwen geleden........ Jesaja 65:17! Petrus slaat hier het duizendjarige rijk over en ziet uit naar de tijd van de vervulling van dit alles. Na de korte eindstrijd (Gog en Magog- Openbaring 20:10), zal de duivel aan het vuur worden prijsgegeven, waar het beest en de valse profeet zich al bevinden. Het belangrijkste kenmerk, vergeleken met de oude zondige situatie, is dat er in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde gerechtigheid woont.

2 Petrus 3:14-18. De hoop van de gelovige en zijn groei in genade

2 Petrus 3:14-18 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede 15. en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 16. zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. 17. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.

terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden......

Bij het bespreken van vers 11 hadden we al over de zonen van God die openbaar moesten worden. Alleen de zonen van God, die aan het beeld van de Zoon gelijk zijn, zullen door de glazen zee vermengd met vuur als overwinnaars de overkant bereiken. Het zal een overblijfsel zijn. Maar uit dit tekstgedeelte blijkt dat het mogelijk is om onbevlekt en smetteloos voor Gods aangezicht te staan. We weten dat dit alleen aan Yeshua is te danken, die in ons woning heeft gemaakt. Petrus roept ons op om deze dingen te verwachten en ons te beijveren voor die roeping!

Laten we ons ver houden van de zonden van deze wereld.

beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid........ In vers 9 schreef Petrus ook al over het geduld van God met betrekking tot Zijn wederkomst en haalt daarbij teksten van Paulus aan. In het geduld van YHWH is redding van de zondaren gelegen.

zoals ook in alle brieven, wanneer Paulus deze dingen ter sprake brengt.......Paulus schrijft soms moeilijk. Daar hebben mensen het in onze tijd soms ook moeilijk mee. Het is belangrijk met welke intentie je Zijn woorden leest. Als we open staan voor Gods Woord, dan wil Hij ons graag behulpzaam zijn door de Heilige Geest.  Er zijn mensen die de woorden van God expres verdraaien om zodoende hun zondige levensstijl te kunnen handhaven. 

onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf ......... Petrus noemt hen spottend en waarschuwend ‘onkundig’ en ‘onstandvastig’. Als deze mensen willens en wetens zo omgaan met Gods Woord zal dit leiden tot hun ondergang. 

Dat Petrus naast de brieven van Paulus, de de andere Schriften noemt. dat wil zeggen: het eerste testament, laat zien dat hij Paulus brieven even belangrijk vindt.

wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept ...... Petrus heeft in deze brief terecht veel kritiek gehad op dwaalleraren, verleiders en spotters. Maar nu spreekt hij degenen aan die geliefd zijn door God en daarom zijn het ook geliefden van Petrus. Ze hebben ervaren hoe tegenkrachten hun duistere praktijken temidden van de gelovigen toepasten. Dat betekent dat ze ook in de toekomst zulke demonische aanvallen kunnen verwachten. Daarom moeten zij, maar ook wij die dit lezen, uitkijken, op onze hoede zijn. Ze slepen iemand zomaar mee als die niet standvastig is, als die niet in Yeshua blijft. Als Christus niet in de gelovige woont. Dan ben je een prooi voor satan en zijn normloze volgers. 

2 Petrus 3:18 - Pleidooi voor groei

Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus....... als Christus in ons woont groeien we in genade en in kennis van Zijn Woord. We gaan Hem steeds meer liefhebben.  Yeshua de Messias is onze Leidsman, onze Redder. Die diep ervaren wetenschap behoedt ons voor struikelen. Zijn Geest is in ons en waarschuwt ons als we op gevaarlijk terrein komen of als we onder valse voorwendsels benaderd worden. 
Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.......  Petrus eindigt in aanbidding voor Hem om Wie alles gaat, wie we volgen in leven en sterven, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid.

Jur en Ida