To translate this page into different languages, click here!

Hebreeën 10:1-18 Het volmaakte offer

Als ik het schriftgedeelte wat we bespreken opsla, dan zie ik bij het eerste vers van Hebreeën 10 al iets waarover ik wat wil zeggen. Ik citeer deze tekst uit de HSV

Hebreeën 10:1 Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen.

Als een woord, of een deel  van een woord, cursief gedrukt staat betekent het dat dit woord door de vertalers is toegevoegd. Het staat niet zo in de brontekst.  Meestal wordt zoiets gedaan om de zin begrijpelijker te doen zijn of omdat het in de Nederlandse taal  een goed lopende zin moet zijn.

Maar hier heeft het ingevoegde woordje “slechts” de verkeerde bedoeling om die “schaduw van de toekomstige heilsgoederen” af te zwakken. De toekomstige heilsgoederen zijn heel belangrijk en de wet werpt zijn schaduw daarvan vooruit!

In vers 3 wordt het jaarlijkse offer genoemd, wat een verwijzing is naar Yom Kippur (de Grote Verzoendag). Degene die het “slechts” invult denkt daarbij “zie je wel, het is vervuld, voorbij, het hoeft niet meer en de wet is dus ook niet meer nodig”. 
Omdat – zo is de redenering - de wet met al zijn inzettingen als een schaduw, een voorbeeld of illustratie diende van wat ooit een keer écht zou gebeuren. Eénmaal zou er een Hogepriester komen, Die het ware Heiligdom in zou gaan om eeuwige verzoening tot stand te brengen. De Hebreeënbrief legt uit dat dit deel van de belofte is vervuld in Yeshua de Messias. Hij is de èchte Hogepriester, niet naar de ordening van Aäron onder de wet, maar naar de ordening van Melchizédek onder het Nieuwe Verbond. Hij is niet de afbeelding  ingegaan (het Heiligdom met handen gemaakt), maar het èchte Heilige der Heiligen. De priesterdienst is inderdaad veranderd, maar de wet is niet afgeschaft.

Het priesterschap is niet afgelopen, het is teruggevoerd naar het oorspronkelijke priesterschap van Melchizedek. Hij was de eerste priester in Gods Woord. Hij was de aardse verschijning van de hemelse hogepriester, die later tijdelijk en wel om de zonde, werd uitgebeeld in het Levitische priesterschap.

Yeshua werd hogepriester in de orde van Melchizedek. Omdat deze priesterdienst niet voor onze ogen zichtbaar is, kunnen we juist heel veel leren van de oud testamentische priesterdienst. We zien het verlossingswerk van Yeshua in allerlei details. Het is niet voor niets beschreven. Het reukofferaltaar staat voor de gebeden die de priester voor Gods troon brengt. Dat werk is niet afgelopen, dat gaat door.

Romeinen 8:34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, DIE OOK AAN DE RECHTERHAND VAN GOD IS, DIE OOK VOOR ONS PLEIT.

Dit wordt ook in ons hoofdstuk vermeld:

Hebreeën 10:12,13 maar DEZE PRIESTER is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten AAN DE RECHTERHAND VAN GOD.  Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden.
Dat de vijanden tot een voetbank voor de voeten van deze Hemelse Priester gemaakt moeten worden, is ook nog niet vervuld.  

Die strijd werd eveneens uitgebeeld in de tabernakeldienst. Pinehas had een zwaard om de heiligheid van de tempel te verdedigen. Er waren gewapende deurwachters.  Zie Numeri 25, Numeri 31:6, Richteren 20:28. Ze namen ook deel aan de strijd.

1 Kronieken 9:19,20 Sallum, de zoon van Kore, de zoon van Ebjasaf, de zoon van Korach, en zijn broeders uit zijn familie, de Korachieten, gingen over het dienstwerk als deurwachters bij de tabernakel, zoals hun vaderen in het kamp van de HEERE wachters bij de ingang geweest waren. Pinehas, de zoon van Eleazar, was vroeger de verantwoordelijke leider van hen; de HEERE was met hem.

 Bovendien.... op de Grote Verzoendag kwam de Hogepriester vanuit het heiligdom naar buiten en verkondigde daarmee dat de zonden waren uitgewist door het bloed op de ark der verzoening, die Gods troon uitbeeldt. Dat is nog niet vervuld, dat staat nog te gebeuren en wie weet hoe gauw al.

Openbaring. 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

Dat neemt niet  weg dat het Nieuwe Verbond in het bloed van Yeshua, het echte smetteloze bloed, voortreffelijker is dan het eerste verbond.  Het verbond is niet veranderd, alleen het priesterschap is teruggebracht naar zijn volmaakte oorsprong. Die verandering komt door het BLOED!

Hebreeën 10:4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

Daarom hadden de vele offers van het eerste verbond voor God op zichzelf geen wezenlijke waarde. Het was ter bescherming van de offeraar. Zijn zonden konden bedekt worden in afwachting van het offer  dat door Yeshua gebracht zou worden. Hun relatie naar God toe maakte het mogelijk God te naderen. Ze kregen als het ware een toegangsbewijs om Hem te ontmoeten.

We zien dus al in het eerste testament vermeld dat de offers onvoldoende waren. De Hebreeënbrief citeert Psalm 40:

Psalm 40:7,8 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist.  Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven.

God stelde de offers niet in voor Zijn eigen behoefte; alsof Hij van ons eten of geschenken moest krijgen. Zo gaat het wel in heidense godsdiensten. Nee, YHWH stelde de offers niet voor zichzelf in, maar als een middel waardoor de mensen Hem konden naderen en voor de latere geslachten om de Messias te herkennen.

Het jezelf toewijden aan God maakt wel dat je een aangename geur voor Hem bent. Dat gold voor de mensen in het eerste testament, dat geldt ook voor ons. Dan ben je een beeld van Yeshua wiens offer een aangename geur voor God was en is.

Efeze 5:1,2 Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een OFFERGAVE EN SLACHTOFFER, TOT EEN AANGENAME GEUR VOOR GOD.

 

Ida