English & other languages: click here!

Hebreeën 11: 1-13 Door het geloof

Het hoofdstuk begint met de definitie van geloof:

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet." Het is de grond voor een levende hoop. Aan de hand van voorbeelden uit het leven van oudtestamentische gelovigen wordt duidelijk gemaakt hoe geloof en hoop functioneerden in hun leven en hen aanspoorden tot volharding en trouw. Geloof maakt dat we geestelijke waarheden kunnen begrijpen.


Hebreeën 11:1-2 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.


Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt...... We vinden hier een definitie van 'geloof'. Maar die woordjes 'die men hoopt' ....... Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Hoe vaak zeggen we niet: "Ik hoop dat ik… ". In het dagelijkse leven gebruiken we het woord 'hoop' vaak voor iets dat we niet zeker weten. In de Bijbel gebruiken we het woord 'hoop' met een andere invulling. Het betekent juist dat je niet hopeloos bent, maar dat je met een optimistische verwachting uitkijkt naar de vervulling van Gods beloften. Het is een verwachting om ons sterk te maken zodat we vol kunnen houden. We weten dat God doet wat Hij belooft voor degenen die op Hem vertrouwen, in Hem geloven. (Heb. 13:5-6) Zoals al die gelovigen die ons zijn voorgegaan en in dit hoofdstuk de revue passeren. In en met Hem hebben we toekomst! (Heb. 6:18-20 en Heb. 10:23)

een bewijs van de zaken die men niet ziet....... als je het beloofde voor je hebt staan of als je het kunt zien, heeft geloof geen zin. Geloof is nodig voor wat we niet kunnen zien en niet kunnen aanraken. Alleen geloof kan bewijzen dat de Bijbel het Woord van God is. Het is een bereidheid om erop te vertrouwen, en eraan vast te houden.

Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen....... door zo vast te houden aan Gods belofte, te vertrouwen op wat Hij die vroege gelovigen duidelijk maakte, ondanks moeite en beproevingen, kon God hen aan ons als voorbeeld geven. 

 


Hebreeën 11:3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.


Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God...... God heeft alles uit niets geschapen, alleen door te spreken, te gebieden wat er moest ontstaan. (Genesis 1: Psalm 33:6 en Romeinen 4:17) Dat ‘weten’ we door het geloof. God Zelf heeft het ons in Zijn Woord bekend gemaakt.

de dingen die men ziet, zijn niet ontstaan uit wat zichtbaar is....... de meeste wetenschappers in de tijd dat het boek Hebreeën werd geschreven, geloofden dat het universum werd geschapen uit bestaande materie, niet uit niets. Ze geloofden dat de wereld was gemaakt van dingen die zichtbaar zijn. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat de wereld niet is gemaakt van bestaande materialen die zichtbaar zijn.


Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.


Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn... 

Abel brengt een offer vanuit zijn geloof. Het offer dat hij brengt, is het bewijs van de overgave van zijn hart aan God en de beloofde Verlosser.  Dit  ontbreekt bij Kaïn. Daarom is Abels offer van meer waarde voor God dan dat van Kaïn (Gen. 4:1-8). God wees Kaïn's offer af  (Genesis 4:3-5).

dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd....... 

Zowel Abel als Kaïn begrepen dat het éne offer werd aangenomen en het andere niet.  Waarschijnlijk bleek dat uit het feit dat God vuur uit de hemel zond om het offer te verteren, zoals dat ook bij andere gelegenheden gebeurde. Bij de inwijding van de tabernakel (Leviticus 9:24), de tempel (2 Kronieken 7:1) en bij offers die door David werden gebracht (1 Kronieken 21:26) en Elia (1 Koningen 18:38).

door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is...... Waardoor spreekt Abel dan? Door zijn geloof. Abel was de eerste mens die een standvastig geloof ontwikkelde, zodat hij nog steeds een krachtig voorbeeld voor ons is. Yeshua noemt hem in Matth. 23:35 "de rechtvaardige Abel". Het spreken van Abel heeft te maken met de woorden van Genesis 4:10: ”, of, zoals de NBG-’51 vertaling heeft: “Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem". Dit is dus niet het letterlijk roepen door het bloed, maar Abels geloof dat tot ons spreekt. De stem van Abels bloed was een roep om wraak over Kaïn. En dit 'spreken' is tot ons onderwijs. In Hebreeën 11 wordt de nadruk gelegd op zijn geloof dat ook vandaag nog tot ons spreekt. 


Hebreeën 11:5-6 Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.


Door het geloof werd Henoch weggenomen....... Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. (Genesis 5:24) Zijn wandelen in geloof was het kenmerk van Henoch en daar had God vreugde in. (Hij behaagde God), We zien dus dat het leven uit geloof met God, Hem behaagt. Henoch ging zo vanuit zijn aardse omgang met God vloeiend over in de hemelse omgang met God. 

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen....... het tegenovergestelde is ook het geval. Als God niet de eerste plaats heeft in je leven, dan ontbreekt het je aan geloof en ben je niet behaaglijk voor Hem.

God beloont wie Hem zoeken......... We zien dus dat het leven uit geloof met God, Hem behaagt. Henoch ging zo vanuit zijn aardse omgang met God vloeiend over in de hemelse omgang met God.    


Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.


toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren..... Noach kreeg van God een aanwijzing voor iets dat nog nooit eerder was gebeurd. Zijn geloof bleek niet alleen uit zijn instemming met het oordeel van de komende Zondvloed, maar ook door te doen wat God hem opdroeg te doen met betrekking tot die vloed - Noach was bewogen met diep ontzag.

de ark gebouwd..... geloof uit zich altijd in daden:  

2 Petrus 1:5 NBG Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, 6 door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, 7 door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). 8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, LATEN ZIJ U NIET ZONDER WERK of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld...... Noach heeft ongetwijfeld gepredikt, al wordt dat in Genesis niet vermeld. In 2 Petrus 2:5 lezen we dat Noach in zijn dagen "de prediker der gerechtigheid" is geweest. Als mensen vroegen naar wat hij aan het doen was, zal hij dat hebben uitgelegd. Maar vooral dat wat hij deed was een prediking en hield een oordeel in. Het gedrag van hen die God liefhebben houdt een oordeel in voor de wereld, zelfs zonder woorden. Dat geldt ook voor ons in deze tijd. 


Hebreeën 11:8-10 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. 10. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.


Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest...... Abram ging op weg , zoals de HEERE tot hem gesproken had, en Lot ging met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. (Gen. 12:4) "Gewoon" op weg gaan als YHWH roept. Zo "gewoon" is dat voor de meeste mensen niet. Abraham "wist" dat het de Allerhoogste was die hem riep, hij kende Zijn stem en hij vertrouwde Hem. Geen "ja maars...." maar gaan! Dat is geloof. 

Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte..... 

Al is Kanaän het Land van de Belofte, het is een vreemd land en hij voelde zich er niet thuis. Hij is een bewoner zonder bezit en burgerrechten. Hij heeft geen vaste verblijfplaats, maar zet hier en daar zijn tenten op (tabernakelen). Is dat ook niet een vergelijkbare ervaring van hedendaagse gelovigen die Gods Koninkrijk hier op aarde verwachten? Er is geloof noor nodig om te volharden in die verwachting!

hij heeft in tenten gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte..........

Ook Izaäk en Jakob leefden als nomaden in tenten, zoals hun vader Abraham. Ook zij verwachtten de stad waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.  Een stad waarbij het niet om een uiterlijke indrukwekkende sky-line gaat, maar een stad die fundamenten heeft. Dan is er geen nomadenbestaan meer, maar dan heeft men land in bezit. Deze verzen zijn nieuw testamentische terugkoppelingen naar de verbondsbelofte aan Abraham, Izaäk en Jakob en tegelijk een heenwijzing naar het toekomstige Nieuw Jeruzalem, die duurzame fundamenten heeft en die, zoals Psalm 122 zegt: "wel samengevoegd" is.


Hebreeën 11:11-13 Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had. 12. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zovelen geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. 13. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren.


Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden..... 

Ondanks perioden van ongeloof in Gods belofte van nageslacht (Genesis 16:3 en Genesis 18:12), leerde Sara te lachen in geloof (Genesis 21:6-7).

Door haar geloof ontvangt Sara Gods kracht om een zoon ter wereld te brengen in haar hoge ouderdom (Gen. 18:11).

Het was een bovennatuurlijke zwangerschap waarvan God zei “zou iets voor YHWH te wonderlijk zijn?”.(Gen. 18:14) Een vader, die een “verstorvene” genoemd wordt.

Abraham kon op zijn leeftijd geen kind meer verwekken. Maar God de Schepper vernieuwde wat verstorven was, waardoor hij een talrijk nageslacht zou krijgen, (Gen. 15:5 en Gen. 22:17).

Ida