English & other languages: click here!

Johannes 2:13-25 de tempelreiniging

Deze geschiedenis staat opgetekend in het begin van het Johannes evangelie. Ongeveer dezelfde situatie heeft plaatsgevonden in de periode voorafgaand aan de kruisiging van Yeshua die eveneens omstreeks Pesach beschreven wordt. (Marcus 11: 15) .

Yeshua kwam in de tempel, zoals Hij dat al vanaf zijn 12e jaar met Pesach had gedaan. Hij verlangde te zijn in "de dingen van de Vader". Lukas 2:49. Maar in plaats van "de dingen van de Vader" trof Hij er een drukke handelsmarkt aan van kooplieden die in Openbaing 18 tot Babylon gerekend worden. De plek waar Hij "de dingen van Vader" zocht, moesten toch zijn in "het Huis van de Vader"?

Deze term "het Huis van de Vader" wordt vaak onder ons gebruikt als we het over de hemel hebben, waar God woont. Dat wordt vooral bevestigd in de bekende tekst: "In het huis mijns Vaders zijn vele woningen" Johannes 14:2. Maar het Huis van God is in de Bijbel altijd de tempel en de "woningen" zijn de vertrekken voor de dienstdoende priesters.

Yeshua zoekt in de tempel de omgang met de Vader en merkt dat het daar helemaal niet om gaat. Hij komt op voor de Heiligheid van Zijn Vader en is hevig verontwaardigd dat Zijn eer wordt veronachtzaamd en er alleen oog is voor geld. Hij noemt de plaats "een Rovershol". Men heeft God, Zijn Vader, van Zijn eer beroofd en dat pikt Hij niet.

Hij maakt een gesel van touw en slaat ermee in het rond en drijft de handelslui en hun dieren de deur uit, keert de tafels ondersteboven en gooit het geld op de grond. Weg ermee....!
De discipelen waren getuige van dit alles. Ze herinnerden zich een tekst uit een Psalm en begrepen dat dit het was wat ze hier voor hun ogen zagen gebeuren.
Want de ijver voor Uw huis heeft mij verteerd; al de smaad van wie U smaden, is op mij gevallen. Psalm 69:10

Het was de smaad ten aanzien van de Hoogheilige, die ook bij Pinchas/Pinehas de heilige verontwaardiging teweegbracht en die we herkennen in de geschiedenis van David toen hij Goliath God hoorde honen. Een verontwaardiging die ook in een wedergeboren gelovige behoort te ontstaan als Gods eer wordt aangetast. Wat is de mens dan nog vaak zwak in zijn geloof en zo bang voor de reactie van anderen.
Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Spreuken 29:25

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Openbaring 3:15,16
Een zwakheid waarmee we geen genoegen moeten nemen, die beleden moet worden en waarvan bekering noodzakelijk is.
De vraag waarmee de farizeeën naar Yeshua komen is voorspelbaar. Wie geeft je het recht om dit te doen? Ze voelden zich aangetast in hun autoriteit, maar zijn wilden niet beseffen dat Yeshua de hoogste Autoriteit vertegenwoordigde. Dat moest Hij dan maar bewijzen met een teken. Dat teken kregen ze:
"Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen...."

Het was tamelijk cryptisch wat de Joden te horen kregen, maar het moest ook verborgen voor hen blijven. Ze gingen dan ook in op de letterlijke betekenis van deze woorden. Hoe kan een tempel, waarover men 46 jaar heeft gedaan om deze te bouwen in drie dagen weer opgebouwd worden?
Dat Yeshua over zijn aanstaande dood en opstanding sprak begrepen de discipelen nog niet. Dat besef kwam pas nadat Yeshua daadwerkelijk uit de dood was opgestaan. Toen dachten ze terug aan wat Hij gezegd had en begrepen ze dat met "de tempel" Zijn Lichaam was bedoeld. De tempel is een schaduwbeeld van de plaats waar Jahweh, God de Vader woont. Hij woont in Yeshua en Yeshua in Hem, Hij woont in jou en mij als we zijn wedergeboren, Hij woont in de hemel, Hij woont in Zijn gemeente. Het behoort allemaal tot het Huis van de Vader, totdat de schaduw voorbij is en alles in Jahweh is verenigd en HIJ ALLES IS IN ALLEN. ECHAD!

 

En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, OPDAT GOD ALLES IN ALLEN ZAL ZIJN. 1 Korinthe 15:28


IK ZAG GEEN TEMPEL IN HAAR, WANT DE HEERE, DE ALMACHTIGE GOD, IS HAAR TEMPEL, EN HET LAM.
Openbaring 21:22