English: click here!

Johannes 3: 10-22 Nicodemus

Bent u leraar van Israël en weet u deze dingen niet?

Yeshua stelt deze vraag aan Nicodemus nadat Hij met hem had gesproken over het binnengaan in het Koninkrijk naar hemelse maatstaven. Om zicht op dat Koninkrijk te hebben is het nodig dat een mens opnieuw wordt geboren. Daar snapte Nicodemus niets van. Je kunt met je volwassen geworden lijf toch niet terug in de baarmoeder? Nicodemus begreep niet dat er iets mis is met onze natuurlijke geboorte vanuit het zondige mensengeslacht. Dat we alle kwade neigingen bij onze eerste geboorte hebben meegekregen als gevolg van de zondeval van Adam en Eva. Dat ons eigen ik centraal staat in plaats van Hem die ons geschapen heeft.

Toch gaat deze man door voor een schriftgeleerde, iemand die het weten kan. In onze tijd zouden we zo iemand een theoloog of een dominee noemen. Maar aan al deze mensen kan de vraag gesteld worden: “weet u, als leraar wat wedergeboorte inhoudt?” 

Want anders – aldus Yeshua – kun je geen zicht hebben op het Koninkrijk van God.

Dan zijn je gedachten, je intenties en je woorden zonder inhoud, ook al bid je dikwijls het “Onze Vader”  met de woorden: “Uw Koninkrijk kome”. Ook al heb je eer en aanzien bij de mensen. Als je dit niet begrijpt ben je niet alleen als leraar ongeschikt, en kun je ook anderen niet de weg tot behoud wijzen.

Wat betekent het te worden geboren uit water en geest? Ongetwijfeld wordt met de geboorte uit water “de doop” bedoeld:.

Titus 3: 4-7 Maar toen de tijd aanbrak dat God ons, door de komst van zijn Zoon, zijn liefde en vriendelijkheid zou tonen, heeft Hij ons gered. Niet omdat wij het hadden verdiend, maar omdat Hij met ontferming over ons bewogen was en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen (in de HSV wordt dit “het bad der wedergeboorte” genoemd), ons nieuw leven gegeven en ons vernieuwd door de Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. Dankzij zijn genade zijn wij voor God rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven, waar wij nu op hopen.

Wedergeboorte houdt de erkenning in dat je een zondaar bent en dat je dat ook heel goed beseft. Je gaat zien dat je motieven en je gedachten niet zuiver zijn, overeenkomstig Gods Woord. Dat je geboden van God negeert. Naar menselijke normen kun je een fatsoenlijk en eerlijk persoon zijn, maar als Gods licht erover valt wordt het duidelijk dat we onvolmaakt zijn. Het is net zoals het zonlicht in een schoon vertrek de zwevende stofdeeltjes aan het licht brengt. Ons hele karakter is aangetast en daarom verdienen we in de ogen van de Heilige God, de doodstraf.  Maar God heeft in Zijn liefde een Middel tot redding en herstel gegeven. De kruisdood van Yeshua! Hijzelf nam onze doodstraf op Zich! Door één met Hem te zijn, zijn we aanvaardbaar voor God en kunnen we tot Hem naderen.

Wij zijn dan met Hem begraven door de doop (de onderdompeling) in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.   (Romeinen 6:4)

Bekering

De beslissing van je wil, om je oude leven prijs te geven en Yeshua de autoriteit in je leven te geven heet “bekering”:

Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Handelingen 2:38

In Galaten wordt heel goed uitgedrukt wat het inhoudt om opnieuw geboren te zijn. Het eigen “ik” is gestorven, afgelegd en begraven in de doop. Nu mag Yeshua de dienst uitmaken in je leven.

Galaten 2:20  Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Om deze wedergeboorte mogelijk te maken, was het nodig dat Yeshua verhoogd moest worden. Yeshua loopt hier vooruit op zijn kruisiging. Nicodemus weet vast wel van de slang die in het Paradijs de mensen verleidde om ontrouw aan hun Schepper te worden. Hij kent ook de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. Dat brengt  Yeshua hem in herinnering, want die geschiedenis heeft betekenis voor alle tijden.

Het volk in de woestijn werd aangevallen door slangen, als gevolg van hun zonden. God kan slangen sturen als oordeel op de zonden. (Jeremia 8:17)

Mozes moest een paal oprichten met een  koperen slang daarop. Misschien denk je, net als ik, waarom een slang om naar op te kijken….. ? De verhoging van de slang beeldde in feite de vernedering, het oordeel en tenslotte de ondergang van de slang, de satan uit. Want satan diende zich in het Paradijs aan in de gedaante van een slang. 

In Johannes 3:14 staat: En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Dit beeld kreeg de volle betekenis voor hen die later moesten leren opzien naar het kruis waaraan Yeshua terechtgesteld werd. Yeshua  werd bij uitstek tot zonde gemaakt, zoals de slang het beeld van de zonde is.

Zo vol van het diepste kwaad waarmee de slang in de Hof van Eden kwam, zo vuil en vol van kwaad werd Yeshua in Gods ogen toen Hem, als smetteloos Lam, de zonden van de mensheid werden  toegerekend om hen van de eeuwige dood te redden.  Uit Zijn vernedering vloeide uiteindelijk Zijn ultieme verhoging voort:

Filippenzen 2: 8 en 9  En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem EEN NAAM GESCHONKEN BOVEN ALLE NAAM.

Dit konden de Israëlieten in de woestijn nog niet begrijpen. Maar degenen die toen in geloof opkeken naar de slang, zoals God gebood, werden genezen en gered van de dood.  Het kijken naar de koperen slang was Israëls bescherming tegen de gevolgen van oordeel.

Nicodemus kon ook nog niet de verbinding leggen tussen deze gebeurtenis in de woestijn en de wedergeboorte waarover Yeshua sprak. Yeshua vertelde hem dat deze verhoging van de slang alles te maken had met Zijn veroordeling die spoedig zou komen. Een veroordeling tot de dood die tot stand zou komen door het college van schriftgeleerden waar Nicodemus deel van uitmaakte.

De woorden van Yeshua tot Nicodemus, de leraar die onbekwaam was om leraar te zijn, hebben niet tot verharding en afwijzing geleid. Want later in de Bijbel wordt er van hem getuigd:

In Johannes 7: 50-51 sprak Nicodemus met een groep ongelovige Farizeeën tegen het onrechtmatig arresteren van Yeshua.

Later, nadat Yeshua was gekruisigd, voegde Nicodemus zich bij Jozef van Arimathea om Yeshua een waardige begrafenis te geven. Nicodemus 'bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond' (Johannes 19:39).