English & other languages: click here!

Johannes 6:60-71 - Deze rede is hard!

DE REDE WAS EN IS VOOR VELEN TE HARD

te moeilijk..... gaat veel te ver..... wie kan het aanhoren?

en toch....

Woorden van eeuwig leven!

Het gesprek tussen Yeshua en de vele omstanders is beëindigd. Door het wonder met vijf broden en twee vissen waren hun verwachtingen van Hem tot een hoogtepunt gestegen. Maar binnen 24 uur gaan ze teleurgesteld bij Hem vandaan. Hij leek een veelbelovend koning, die de mensen in alles kon voorzien

De koning van luilekkerland …

Yeshua trok zich terug, alleen op de berg, maar met de Vader:

Johannes 6:15 Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.

Maar de zaken blijken er anders voor te staan. Het Koninkrijk van Yeshua is niet een zaak van alleen maar krijgen, maar ook van geven. In Zijn Koninkrijk moet je alles prijsgeven om het ene nodige te ontvangen. De boodschap van Yeshua is: jullie hebben geen leven in jezelf (vers 53), ondanks al jullie godsdienst dragen jullie de dood in je mee, net als jullie vaders in de woestijn

Johannes 6:35 En Jezus zei tegen hen: IK BEN het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. 36. Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet.

Yeshua gebruikt in totaal zeven keer de aanduiding "IK BEN" (Joh. 6:35, Joh. 8:12, Joh. 10:7, Joh. 10:11, Joh. 11:25, Joh. 14:6 en Joh. 15:1). Het is een beeld om uit te drukken Wie Hij is. Iedere keer zegt Yeshua met nadruk dat Hij Degene is Die hét Brood van het leven of hét Licht van de wereld is. Deze uitspraak van Yeshua herinnert de Joden aan de Naam van God. God maakte Zich aan Mozes bekend door Zichzelf "IK BEN"  te noemen (Ex. 3:14). Doordat Yeshua nu deze uitspraken voor Zichzelf gebruikt, stelt Hij Zichzelf gelijk aan God. Dat is voor de Joden voldoende om Hem van godslastering te beschuldigen (Joh. 8:58, waarin Yeshua letterlijk zegt "IK BEN". God is zo groot en hoog, dat niemand zich aan Hem mag gelijkstellen. Toch doet Yeshua dat wel. Hij en de Vader zijn immers daadwerkelijk één "ECHAD".

Yeshua biedt dus Zijn goddelijk brood aan om te eten, dus in feite zichzelf, waardoor we geestelijk nooit meer honger zullen hebben. Yeshua gebruikt ook een ander beeld: "Zijn vlees":

Johannes 6:53-60. Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. 54. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 55. Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 56. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57. Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij. 58. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 59. Deze dingen zei Hij, terwijl Hij onderwijs gaf in de synagoge in Kapernaüm. 60. Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?

Wat betekent het dan eigenlijk: het vlees van Yeshua eten en Zijn bloed drinken?

Dat wil zeggen, dat we in dit leven met Hem deel hebben aan het kindschap van de Vader, dat we delen in het wezen van Yeshua, Zijn karakter, maar ook aan Zijn lijden, Zijn vervolgingen, Zijn dood, dat we met Hem worden afgewezen in deze wereld en belachelijk worden gemaakt. Maar ook dat we met Hem in Zijn Koninkrijk mogen delen in Zijn opstanding, Zijn goddelijkheid, Zijn overwinning, Zijn koningschap.

Als Yeshua sprak, was dat zo anders dan zij van de Schriftgeleerden gewend waren: want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden. (Mattheüs 7:29)  De woorden van Yeshua waren eenvoudig, niet geleerd, maar onweerstaanbaar voor wie naar God vroegen: En zij stonden versteld over zijn leer, want zijn woord was met gezag. (Lukas 4:32)  Het Griekse woord voor ‘gezag’ is heel wat anders dan ‘macht’: het heeft te maken met iets als ‘bevrijdende autoriteit’. 

De woorden van Yeshua waren heel rechtstreeks, maar legden geen druk op de ziel van een mens die werkelijk naar God zocht, die Zijn Koninkrijk verwachtte. De woorden van Yeshua brachten scheiding tussen religieuzen (naamchristenen) en echte gelovigen. De religieuzen konden het niet langer aanhoren, maar degenen die echt God liefhadden, konden niet meer terug: alleen maar verder, achter Hem aan! Geheel vervuld van Zijn liefde…
De grotere menigte is al afgehaakt, net zo als nu in een tijd van afval. Uit de bredere discipelkring van Yeshua ontstonden ook problemen met Zijn onderwijs. Zij stootten zich eraan (deze rede is hard). Zij begrepen niet dat Yeshua hier geestelijk onderwijs geeft. Nicodemus had hetzelfde probleem (Joh. 3:4).

Johannes 3:2-6 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. 4. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

In beide geschiedenissen wordt het verschil tussen leven uit de geest en leven uit het vlees duidelijk gemaakt.

Johannes 6:61-64 Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62. En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar Hij eerder was? 63. De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 64. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou verraden.

Yeshua die in Zijn Geest de innerlijke strijd bij Zijn discipelen zag vroeg hen of hetgeen Hij predikte voor hen een steen van aanstoot was. In feite was dit dezelfde strijd die zich voltrekt bij elk die met het wezen van Yeshua in aanraking komt. Is je keuze voor Yeshua uit traditie, berekening of uit het geloof?  Het Griekse woord:  "skleros" (de rede is hard), betekent niet "moeilijk te begrijpen", maar: "moeilijk te accepteren".  Het heeft alles met "de wil" van de mens te maken. 

Het is de Geest die leven geeft, het vlees (de menselijke natuur met emoties, wil en verstand) kan niet het ware geestelijk leven voortbrengen (heeft geen nut). Wat Yeshua zegt moet men geestelijk willen accepteren en zo ontstaat Geest en Leven.

Onder de volgelingen van Yeshua zijn er die niet in Hem geloven. Onder andere degene die Hem verraden zal: Judas. Daarom zei Yeshua dat niemand tot Hem komen kan, tenzij het hem door Zijn Vader gegeven is. Vanaf dat moment verlaten veel van Yeshua volgelingen Hem.

Johannes 6:67. Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 68. Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God.

Veel discipelen gaan bij Yeshua weg (v. 66). Deze discipelen zijn mensen die Yeshua erkenden als hun Meester. Zij vormden de grotere kring rond Yeshua naast de twaalven (v. 67). Deze grote groep discipelen is teleurgesteld omdat Yeshua niet aan hun verwachtingspatroon voldeed. Deze Jezus, die radicaal aanspraak maakt op hun leven, die ronduit zegt dat zonder Hem geen leven mogelijk is, gaat ze veel te ver.

Hoe zit het in onze tijd? Hebben veel mensen Yeshua niet ingekleurd naar hun eigen verwachtingspatroon? Zouden er vandaag zoveel mensen zich christen noemen omdat ze de radicaliteit van Jezus’ woorden niet tot zich door laten dringen? Belangrijke vragen om eens ernstig mee bezig te zijn!

Voor ons mag het geen dogma of bewering zijn: Yeshua is de Heilige Gods. Want een dogma, hoe boeiend ook omschreven, heeft geen ‘bevrijdend gezag’. Maar als we Yeshua's werk in en onder ons zijn gaan zien, dan kunnen ook wij, net als Petrus, niet meer terug; verder en verder, achter Hem aan, tot Hij komt! 

Gelukkig liep niet iedereen bij Yeshua weg, al is de groep die overblijft, klein. ‘En jullie’, vraagt Yeshua, ‘jullie willen toch ook niet weggaan?’ (v. 67). Dan horen we het prachtige antwoord van Petrus:

‘Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods’ (v. 69).

Wat een antwoord! Laten we Petrus maar naspreken. Ik weet tenminste geen betere woorden om mijn afhankelijkheid van de Heer te belijden:

De boodschap van Yeshua trekt een radicale scheiding tussen geloof en ongeloof, tussen wedergeboorte en religiositeit: het is bij Yeshua blijven of bij Hem weggaan.

Johannes 6:70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel. 71. En Hij doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf.

Die laatste tekst van dit hoofdstuk is geen blijde afsluiting. Maar ook dit moest gebeuren om ons te redden. Hoewel Yeshua wist dat Judas de verrader zou worden, heeft Hij hem een rechtmatige rol in Gods plan gegeven. Hij heeft met hem gegeten en gedronken, met hem gereisd en geslapen. Hij heeft hem de verborgenheden van Gods Koninkrijk verkondigd. Ook Judas werd erop uitgestuurd om het evangelie te verkondigen, zieken te genezen, duivelen uit te werpen, doden op te wekken (Matt. 10). Kortom, Hij heeft Judas vertrouwen gegeven. Een vertrouwen waarvan Hij wist dat het beschaamd zou worden en dat het hem des te schuldiger zou maken. 

Mattheüs 26:24 De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was.

Het moest allemaal plaatsvinden om de mens uit de greep van satan te redden. Het zou beter voor Judas zelf zijn geweest als hij niet geboren was, want de eeuwige straf zal hem niet ontgaan. 

Jur