English & other languages: click here!

Lukas 4 aankondiging Koninkrijk

Lukas 4:

16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

17 En aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

18 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,

19 om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

20 En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd.

21  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

 

Yeshua kwam in Zijn Vaderstad. Zoals we hier kunnen lezen was het de gewoonte van Yeshua om op de sabbat naar de synagoge te gaan.  Het evangelie vermeldt dat Hij opstond om te lezen. In die tijd waren er nog geen Bijbels in de onze bekende boekvorm, waarbij je iedere pagina kunt opslaan. Je kreeg de boekrol overhandigd en kon verder gaan daar waar de vorige keer de lezer was gestopt. Zo gaat het al eeuwen in de synagogen tot vandaag toe.

Zoals steeds onder de leiding van de Heilige Geest gebeurt, was toen precies het gedeelte aan de beurt wat betrekking had op dat moment. Het was het gedeelte waarin Jesaja “het jaar van welbehagen van de Heere” aankondigde: het Koninkrijk van God.  (Jesaja 61) In principe had het Vrederijk toen kunnen beginnen.

Bij Zijn komst op aarde deed Hij ook wat was aangekondigd:

  1. Hij was gezalfd
  2. Hij verkondigde het evangelie aan de armen van Geest, d.w.z. aan hen die niet door hun eigen geest geblokkeerd werden
  3. Hij heelde de gebrokenen van hart
  4. Hij maakte hen die gevangen waren door demonen en door zonden vrij
  5. blinden maakte Hij ziende

Later liet Hij Johannes de Doper weten dat Hij echt de Messias was en dat kon Johannes zien aan de kenmerken van het Koninkrijk:

 

Matth. 11:5 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

 

Wat hier gebeurde was in feite de werkelijkheid van het Vrederijk: het Koninkrijk van God. Van Gods kant voldeed dit aan alle voorwaarden. Het was het Jubeljaar! Helaas zagen we van de menselijke kant de afwijzing. In Lukas 4:29,30 lezen we wat er na deze prediking gebeurde:

…en zij stonden op, dreven Hem de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen.  Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg.

 

We weten dat Yeshua later zei:


Johannes 5: 43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

 

Die ander, daar hebben wij binnenkort mee te maken. Dat is de antichrist. Ook hij zal komen met wonderen, al zijn dat bedrieglijke wonderen. Zijn genezing zal uit technologische snufjes bestaan die zelfs in het bloed worden gevaccineerd. Hij zal alle schulden kwijtschelden zodat het doet denken aan het Jubeljaar. Maar zijn jubeljaar is hardvochtig. Door de Corona crisis valt de economie in duigen en wordt er geld verstrekt om bedrijven te “redden”. Maar wel onder voorwaarden. De bedrijven worden staatsbedrijven, zoals ook alles steeds meer onder controle wordt gebracht.

 

De beloften van die ander klinken zo mooi in de chaos waarin de wereld is terechtgekomen. De mensen staan te trappelen om onder de heerschappij van deze figuur te mogen leven. Maar je moet wel voorzien zijn van “het teken van het beest” en dat betekent een knieval voor het beest. De hebberigheid van de mens lijkt ten volle gehonoreerd te worden.

 

Markus 10:24 zegt: hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van God binnengaan!      

 

In het gedeelte dat vooraf gaat aan Yeshua's prediking in Nazareth, wordt ons verteld dat Yeshua in de woestijn verzocht werd door de duivel, die door Yeshua de “overste van deze wereld” wordt genoemd.

 

Lukas 4: 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil;

7 dus, als U mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn.

Wat.......! kan de duivel deze koninkrijken geven? JA, sinds de zondeval van de mens is de mens en datgene waarover hij moest heersen, in handen van de duivel gekomen. Maar zijn hoogste verlangen is als God aanbeden te worden. En dat vraagt hij nu aan Yeshua om dat te doen.

 

Die verleidelijke vraag krijgen we allemaal van hem voorgeschoteld. We kunnen allemaal geld en rijkdom gebruiken. Onze toestemming zal worden vastgelegd in een merkteken op de hand en op het voorhoofd en daarmee aanbidden we de satan. Zijn we onderworpen aan hem die, naar zal blijken, alleen maar onze ondergang op het oog heeft. Yeshua noemde hem “de moordenaar van de beginne”.

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Bij God staat wereldse rijkdom niet bovenaan. Het gaat Hem om ons hart. Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dan zal het ons aan niets ontbreken. Hij is de God van het LEVEN, dat Hij ons schenkt, waarvoor Hij Zijn eigen leven heeft prijsgegeven. Yeshua heeft als mens de juiste keuze gemaakt en moest daarom sterven. Maar Hij geeft ons het eeuwige leven als wij van harte de keus voor Hem maken. We zijn Zijn volgelingen, we delen in Zijn verzoekingen en in Zijn lijden. Maar dan zullen we ook delen in Zijn verheerlijking tot eer van God de Vader.

 

Wat precies het merkteken van het beest is kunnen we moeilijk omschrijven. Maar we zien dat alles in deze wereld is voorbereid om satan naar dat doel te leiden. God zendt zelfs een geest der dwaling (2 Thess.2:11) om dit proces naar een climax te doen gaan, zodat Hij kan ingrijpen.

 

Wat is het merkteken van het Koninkrijk van God? In de tekst waarin Yeshua dit Koninkrijk aankondigde in Nazareth, staat ook vermeld dat het Zijn gewoonte was op sabbat naar de synagoge te gaan. Hij onderhield de sabbat, want dat was het merkteken tussen God en Zijn volk.

 

Exodus 31: 13 U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.