English & other languages: click here!

Mattheüs 1:1-17 stamboom Yeshua/Jezus - de vloek over Jechonia

Als God echt wilde dat mensen de Bijbel lazen, waarom voegde Hij dan al die saaie hoofdstukken toe? Waarom moeten we bijvoorbeeld al die geslachtsregisters bestuderen? Zelfs de Apostolische Geschriften (Nieuwe Testament) beginnen met een geslachtsregister  - 17 verzen met een   opsomming van de generaties van Abraham tot Yeshua (Jezus). De meeste mensen komen nergens anders in de Bijbel voor, dus waarom staan ​​ze daar in Mattheüs 1? Kijk maar eens naar deze lijst met vreemde namen:

Hierboven: Jeremia confronteert Jechonia met zijn zonde.

 

En nadat ze naar Babel waren gebracht, verwekte Jechonia Shealtiel en Shealtiel verwekte Zerubbabel. (Mattheüs 1:12)

Wat is er zo belangrijk aan die drie mannen dat ze een speciale vermelding krijgen in het geslachtsregister van Yeshua?

Toevallig zijn die specifieke namen heel erg belangrijk. In feite vormt de vermelding van één van hen één van de belangrijkste Joodse bezwaren tegen de identiteit van Yeshua als Messias. De naam in kwestie is Jechonia, de voorlaatste koning van Juda vóór de Babylonische ballingschap. De Schrift verwijst naar hem met drie verschillende namen: Jechonia (I Kronieken 3:16 ), Jojakim (2 Koningen 24: 6-17 ) en Choniah ( Jeremia 22: 24-28 ,  Jeremia 37: 1)). Hij was de kleinzoon van koning Josia, de laatste rechtvaardige koning van Juda. Helaas volgden hij noch zijn vader, Jojakim, het voorbeeld van Josia. Het was Jojakim die de profetische boekrol verbrandde die Jeremia had geschreven, waarin hij de oordelen van God over Juda verkondigde. Daarom zei de Heer dit over hem:

Jeremia 36:29 en zeg tegen Jojakim, de koning van Juda: Zo zegt de HEERE: Ú hebt deze rol verbrand en gezegd: Waarom hebt u daarop geschreven: De koning van Babel zal beslist komen en zal dit land te gronde richten en hij zal mens en dier eruit wegdoen?

  1. Daarom, zo zegt de HEERE over Jojakim, de koning van Juda: Hij zal niemand hebben die op de troon van David zit, en zijn dode lichaam zal weggeworpen liggen, overdag in de hitte en 's nachts in de kou.
  2. Ik zal hem, zijn nageslacht en zijn dienaren straffen om hun ongerechtigheid, en Ik zal over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de mannen van Juda, al het onheil brengen dat Ik tot hen gesproken heb, maar zij hebben niet geluisterd.
  3. Toen nam Jeremia een andere rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria. Deze schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden van de boekrol, die Jojakim, de koning van Juda, in het vuur had verbrand. Nog vele woorden als deze werden eraan toegevoegd.

 

Dit oordeel kwam door koning Nebukadnezar van Babylon. Jojakim diende Nebukadnezar drie jaar, maar kwam toen in opstand. De Babyloniërs namen wraak door Jeruzalem te plunderen en Jojakim gevangen te nemen. Hij stierf als een gevangene in Babylon ( II Koningen 24: 1-6 ;  II Kronieken 36: 1-8 ), en zijn naam is niet opgenomen in het geslachtsregister van Yeshua in  Mattheüs 1 .

 

Jojakims zoon Jechonia deed het niet beter dan zijn vader. Hij regeerde slechts drie maanden in Jeruzalem voordat Nebukadnezar hem meenam naar Babylon, en daar bleef hij voor de rest van zijn dagen (2 Koningen 24: 6-17 ;  Jeremia 52: 31-34 ). Maar hoewel zijn oom, Zedekia, in zijn plaats regeerde, beschouwde het volk van Juda Jechonia nog steeds als de legitieme koning. Dat is de reden waarom de valse profeten van Juda bleven verkondigen dat Jechonia uit ballingschap zou terugkeren als Yahweh Babylon vernietigde (Jeremia 28: 1-4). Maar God dacht er anders over. Het lijkt erop dat Jechonia zo slecht was, ook al was hij nog maar een jongen, dat Yahweh ook een oordeel over hem uitsprak:

Jeremia 22:24-30

 Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, zelfs al was Chonia,

de zoon van Jojakim, de koning van Juda,

een zegelring aan Mijn rechterhand,

toch zou Ik u daarvan afrukken,

 en u geven in de hand van hen die u naar het leven staan,

en in de hand van hen voor wie u met schrik bevangen bent,

namelijk in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel,

en in de hand van de Chaldeeën.

 Ik zal u en uw moeder, die u gebaard heeft,

wegwerpen naar een ander land waar u niet geboren bent,

en daar zult u sterven.

Naar het land waarnaar zij smachten om daar terug te keren,

daarheen zullen zij niet terugkeren.

 Is deze man, Chonia, een afgedankte, stukgeslagen kruik?

Of is hij een pot waaraan niemand waarde hecht?

Waarom zijn hij en zijn nageslacht weggeslingerd,

ja, weggeworpen naar een land dat zij niet kenden?

 Land, land, land, hoor het woord van de HEERE!

Zo zegt de HEERE:

 Schrijf deze man in als kinderloos

een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen.

Niemand van zijn nageslacht zal immers voorspoedig zijn

zitten op de troon van David en weer heersen in Juda.”

(onderstreping toegevoegd)

 

Dit is de vloek over Jechonia. Deze bevat drie specifieke componenten:

  1. Schrijf hem op als kinderloos.
  2. Noch hij, noch zijn nakomelingen zouden voorspoedig zijn.
  3. Geen van zijn nakomelingen zou op de troon van David zitten en over Juda regeren.

Zoals je misschien al geraden hebt, geeft de vloek over Jechonia,  degenen die Yeshua afwijzen, één van hun grootste troeven in handen tegen de opvatting dat Yeshua van Nazareth de Messias van Israël zou zijn. Omdat Hij een afstammeling is van Jechonia, voeren ze aan: Yeshua kan de Messias niet zijn. Hebben ze gelijk? Heeft God op de één of andere manier een fout gemaakt? Of negeerden de evangelieschrijvers dit cruciale detail gewoon voor het gemak?

Nee! Degenen die Yeshua afwijzen hebben het niet bij het rechte eind, en Mattheüs was niet onzorgvuldig in zijn weergave van het geslachtsregister. De waarheid is een van die verbazingwekkende getuigenissen van Gods genade, liefde en nauwgezette aandacht voor elk detail. Kijk opnieuw naar de drie componenten van de vloek:

  1. “Schrijf deze man op als kinderloos”. Merk op dat de vloek niet zegt dat Jechonia kinderloos zou zijn, maar eerder dat hij “opgeschreven” of gerekend zou moeten worden alsof hij geen kinderen had. Hij had geen kinderen op het moment dat hij werd weggevoerd naar Babylon, maar tijdens zijn gevangenschap had hij een zoon genaamd Shealtiel, en Shealtiel had een zoon genaamd Zerubbabel.
  2. “Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen; want geen van zijn nakomelingen zal voorspoedig zijn ”. De vloek over welvaart houdt verband met die over het kinderloos zijn. Met andere woorden, er zou worden vermeld dat Jechonia niet voorspoedig was, wat hij zeker niet was toen hij in Jeruzalem was. In het 37e jaar van zijn gevangenschap werd hij echter vrijgelaten uit de gevangenis en werd hij een permanente eregast aan de tafel van koning Evil-Merodach van Babylon ( II Koningen 25: 27-30 ;  Jeremia 52:31-34 Zo hadden zowel Jechonia als zijn nakomelingen voorspoed, maar niet in Juda. Hun welvaart keerde terug in Babylon.
  3. "Want geen van zijn nakomelingen zal op de troon van David [zitten] en meer [heersen] in Juda". Het is waar dat geen van Jechonia's nakomelingen over Juda regeerde. Dat specifieke koninkrijk stierf in de Babylonische ballingschap. Toen het werd herboren, heette het Judea, en gedurende vele generaties was er geen koning. De heersers van Judea in de dagen van het Perzische rijk waren gouverneurs die door de koning van Perzië waren aangesteld. De eerste van die gouverneurs was Zerubbabel, kleinzoon van Jechonia, die de Joden uit ballingschap in Babylon leidde ( Ezra 2: 2 ;  Nehemia 7: 6-7). Toen koningen opnieuw het land regeerden, behoorden ze niet tot de lijn van David. De Makkabeeën vestigden de  Hasmonese dynastie van hogepriesters en koningen van de priesterlijke stam Levi die Judea regeerde van 143 tot 37 v.Chr., en later vestigde Herodes de Grote van Idumea (Edom) de Herodiaanse dynastie  die Judea domineerde van 55 v.Chr. tot 93 n.Chr..

Als dat het einde van het verhaal was, zouden de tegenstanders nog steeds een punt hebben. Het feit is dat Yeshua niet regeerde vanaf de troon van David tijdens Zijn eerste komst, maar Hij zal regeren vanaf die troon wanneer Hij terugkeert. Dat zal de vervulling zijn van Gods eeuwige verbond met David (2 Samuël 7: 4-16 ;  Lucas 1: 26-33). 

Wat betreft dat kleine probleem, dat geen van Jechonia's nakomelingen regeerden vanaf de troon van David, God zorgde daar ook voor. 

Er is in een tweede stamboom van Yeshua voorzien in  Lukas 3: 23-38 die zijn afstamming terugvoert naar Davids zoon Nathan, in tegenstelling tot het verslag van Mattheüs, dat de afstamming traceert via Salomo, de zoon die Davids troon erfde. De algemene opvatting van deze twee stambomen is dat Lukas de afstamming van Maria, Yeshua's moeder, die ook afstamt van koning David, registreert, maar Mattheüs vermeldt de afstamming van Jozef, Yeshua's adoptievader. Dus hoewel Yeshua wettelijk een erfgenaam is van David door Jozef, is hij fysiek niet de afstammeling van Jechonia. Zijn fysieke afstamming is via zijn moeder, maar via een Davidische lijn die nooit echt als koningen in Israël of Juda heeft geregeerd.

Is dit nog steeds een probleem? Nee, niet als God erbij betrokken is. Hij vindt een manier om het onmogelijke te doen (Mattheüs 19:26 ;  Lukas 1:37). Het is een feit dat God Zijn belofte aan David en Davids afstammelingen herstelde via Jechonia's kleinzoon Zerubbabel:

En opnieuw kwam het woord van de Heer tot Haggaï op de vierentwintigste dag van de maand, zeggende:

“Haggaï 2:22-24.

Zeg tegen Zerubbabel, de landvoogd van Juda:

Ik zal doen beven

de hemel en de aarde.

Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen

en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen.

Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen;

de paarden en hun ruiters zullen neerstorten,

ieder door het zwaard van zijn broeder.

Op die dag, spreekt de HEERE van de legermachten,

zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen,

spreekt de HEERE.

Ik zal u maken tot een zegelring,

want u heb Ik verkozen,

spreekt de HEERE van de legermachten.”

 

Merk op dat waar God Jechonia als Zijn zegelring had afgeworpen (Jeremia 22:24), Hij Zerubbabel als Zijn zegelring nam (Haggaï 2:24). Is hier niet de genade van God aan het werk? Is het niet Zijn gerechtigheid en rechtvaardigheid? Hier is een voorbeeld van hoe God 'de ongerechtigheid van de vaderen op de kinderen bezoekt aan de derde en vierde generatie van hen die Mij haten, maar barmhartigheid betoont aan duizenden, aan hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden' (Exodus 20: 5,6).  

Zerubbabel was de derde en vierde generatie van de goddeloze koningen Jechonia en Jojakim, en Zerubbabel had de Heer lief en hield zijn geboden. Zo vond God, in Zijn wijsheid en barmhartigheid, een manier om de afstamming van David te behouden om ervoor te zorgen dat Yeshua de Messias niet alleen afstamde van David, maar ook Davids troon erfde.

Yeshua was de wettige zoon van Jozef, maar niet de bloedzoon van Jozef – dus de vloek op Jechinia/Jojakim had geen invloed op Hem. Jozef droeg niets aan het "bloed" van Yeshua bij, maar hij droeg wel bij aan zijn wettelijke status als afstammeling van de koninklijke lijn van Yeshua. 

En nu weet je waarom God besloot om al die saaie geslachtsregisters in de Bijbel te zetten.

      

Ida