To translate this into different languages, click here!

Mattheüs 24:7c Aardbevingen

AARDBEVINGEN EN ANDERE NATUURRAMPEN

Mattheüs 24:7 want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

God profeteert dat aardbevingen en andere natuurrampen zullen toenemen naarmate we het einde van dit tijdperk naderen.
← Links op het plaatje de breuklijnen die over de aarde lopen.

In de hele wereld worden mensen getroffen door een aardbeving. En de Bijbel zegt ons dat, voordat Christus terugkomt er in toenemende mate “… aardbevingen in verscheidene plaatsen” zullen zijn. (Markus 13:8; Mattheüs 24:7) In de laatste jaren, realiseren de meesten van u zich, zijn er herhaaldelijk aardbevingen geweest, soms op ongebruikelijke plaatsen. Deze tendens zal zich voortzetten omdat de Bijbel dit aangeeft. Yeshua de Messias heeft ze geprofeteerd. En u zou ze ook moeten verwachten. Zie het als tekenen van de tijd als de aardbevingen in aantal en omvang zullen toenemen, want ze zullen extreem verwoestend worden.

De Bijbel doet verslag van specifieke voorbeelden van aardbevingen in het verleden en voorspelt ze voor de toekomst .

Zacharia 14:4,5 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Deze aardschokkende verschijnselen treden op door natuurlijke verschuivingen en veranderingen in de aardkorst, in het bijzonder langs de wereldwijde aardbevingszones of breukvlakken.

De aardbevingen die Yeshua noemt zijn een teken van het begin van de eindtijd, want in vers 8 staat: "Dat alles is het begin van de weeën." Er gebeuren heel veel aardbevingen, maar ze komen vrijwel niet in het nieuws dat overschaduwd wordt met de leugenpropaganda  van Corona. Kijk maar eens op  deze site, waarop de aardbevingen wereldwijd dagelijks op een kaart worden aangegeven.

In de nabije toekomst zullen er meer aardbevingen zijn, zelfs op plaatsen waar je deze normaal niet zou verwachten. 

Californië loopt een groot risico op ernstige  aardbevingen. Maar als we de breuklijnen zien op de bovenste afbeelding weten we dat we dit overal op aarde kunnen verwachten. 

In de afgelopen jaren zijn wetenschappers tot een beter begrip gekomen wat betreft de onmetelijke omvang van de enorme breukstelsels, die zich onder de hele aardkorst bevinden. Niet alle aardbevingen in de nabije toekomst zullen echter natuurrampen zijn – de normale kreunende uiting van de spanning van de aardkorst. Sommige zullen rechtsreeks teweeggebracht worden door God als een teken van Zijn macht en met de bedoeling om de mensen wakker te schudden. God zal rechtstreeks in de aangelegenheden van de mens ingrijpen. De aardbevingen die door Jezus Christus specifiek worden genoemd als een voorbode van Zijn terugkomst, zullen ongewoon zijn door hun locatie en ongekende omvang.

Waarom?

De meesten van ons begrijpen dit. Maar denk eraan dat Jezus Christus direct profeteerde: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen” (Mattheüs 24:7).

De sceptische reactie is meestal: “ Zijn er niet altijd al aardbevingen geweest?”  Natuurlijk zijn die er geweest. Yeshua/Jezus moet daarom over meer en krachtiger aardbevingen dan gewoonlijk gesproken hebben. En dat is nu precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd! Yeshua/Jezus zegt in hetzelfde vers: “dit is het begin van de weeën”, wat inhoudt dat deze zullen toenemen.

← De breuklijn van de Syrisch-Afrikaanse kloof loopt door de Jordaanvallei, waar de Afrikaanse plaat en de Arabische plaat in tegengestelde richtingen bewegen.

 

In Jesaja 29:6 zegt God over Jeruzalem: 

“Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.”

1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

Als het oordeel daar begint, betekent het dat het ook ons zal raken.  

God zegt: “… Ik, de HEERE, ben niet veranderd …” (Maleachi 3:6). Hij strafte het oude Jeruzalem met aardbevingen en noodweer.

Zacharia 14:5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

God zal het moderne Israël op dezelfde manier  straffen.

Aardbevingen zijn waarschuwingen om bekering te bewerken. In Openbaring 11 en 13 wordt onze aandacht op Israël gevestigd. Vooral op Jeruzalem dat dan gedeeltelijk bezet is. Twee getuigen waarschuwen niet alleen Israël, maar ook de mensheid. De opstandigheid van de mensen veroorzaakt weer ‘een grote aardbeving’ waardoor zevenduizend mensen omkomen en 1/10e deel van Jeruzalem instort.

Openbaring 11:13 En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.

In de hemel klinkt er dan een indrukwekkende proclamatie van de 24 oudsten:

‘Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat U uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard’ (Openbaring 11:17).

Dus let op toenemende aardbevingen als een teken van Christus’spoedige komst. 

Die ‘weeën’ die Yeshua/Jezus in Mattheüs noemt, lopen in Openbaring door. Die worden afgesloten door de grootste aardbeving die er ooit is geweest.

 

In Openbaring 6:12 wordt voor de eerste keer over een aardbeving gesproken bij het zesde zegel*.

Dan, nadat onze gebeden voor de HERE God gebracht zijn, komt een tweede aardbeving:

 

Openbaring 8:3-5 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.

 

De mensen verbergen zich in grotten. Rijken in de VS kopen luxueuze schuilplaatsen onder bergen. (Eindtijd is big business!) Doodsbang is men voor de ‘toorn van het Lam’.
De weeën gaan door en na vier bazuingerichten komen de laatste drie weeën (Openbaring 8:13).

  

Openbaring 16:18 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!

Ook Babel zal vernietigd worden door een onvoorstelbaar grote aardbeving:

 

Openbaring 16:18,19 En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo één als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot! En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

 

………en de steden van de heidenvolken stortten in…….

 

We zien dat ook de steden van de heidenen die zich met de gruwelen van Babel verbonden hebben, instorten.

 

Enkele Bijbelteksten:

Jesaja 29:6 Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.

Mattheüs 24:7  Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

Markus 13:8 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden zijn en onlusten. Deze dingen zijn het begin van de weeën.

Jur