English & other languages: click here!

Hosea 14 - bekering en toekomstige zegeningen


In de eerste drie verzen roept YAHWEH door de profeten het afvallige Efraïm op in berouw en geloof tot Hem terug te keren. In de volgende verzen 4 t.m. 8 komt het genadige antwoord van YAHWEH. De olijf (zie Romeinen 11:16-24) is een symbool van de geestelijke zegening van Israël. In het afsluitende vers van dit boek komt naar voren dat de wijzen van geest deze dingen zullen begrijpen, maar zondaren zullen struikelen en niet weer opstaan. 


Hosea 14:1-3 Samaria zal schuldig staan, omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten. 2. Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. 3. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de HEERE. Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen.

Samaria is schuldig, vanwege ongehoorzaamheid aan God....... In dit vers wordt met Samaria het hele koninkrijk Israël bedoeld en dus niet alleen de hoofdstad.  Opnieuw deze vaststelling van schuld, maar ook dat het schuldig zal staan in het oordeel. Het oordeel is nog niet tot uitvoer gekomen en dan kan men zich nog bekeren. 

omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God........ daarom zullen ze door het zwaard, de oorlog, de ballingschap, vallen.

hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten....... dergelijke vreselijke dingen hebben we recentelijk nog gezien en gehoord toen Hamas op 7 oktober 2023 Israël binnenviel. Wat God gezegd heeft gebeurt, zowel wat de zegen als de vloek betreft. 

Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid........ deze oproep gold in de tijd van Hosea, maar ook nu in deze eindtijd voor de ballingen van Israël overal ter wereld.

Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de HEERE....... Efraïm wordt aangemoedigd om hun schuldbelijdenis onder woorden te brengen en tot de HEERE uit te spreken. 

Met een stil en verdrietig gevoel naar Hem zal het wel beginnen, maar het moet concreet onder woorden gebracht worden. Onbestemde schuldgevoelens blijven terugkomen, maar wie zijn schuld met woorden belijdt zal vergeving ontvangen. Het is weg en je bent vrij. Dan geeft Hosea gedicteerd door de Heilige Geest nog een voorbeeld van schuldbelijdenis:

Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Deze offers gelden niet alleen de schuldbelijdenis, maar hebben er ook mee te maken hoe wij over God spreken, in onze omgang met onze medemensen.

Hosea 14:4-7 Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen. Bij U immers vindt een wees ontferming. 5. Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. 6. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon. 7. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon.

Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden...... vers 4 gaat nog verder met de aangereikte schuldbelijdenis. Dit houdt in dat geen enkele wereldheerser hen zou kunnen redden. Er is niemand die hen kan redden dan God. Ze doen nu ook afstand van de afgoden die ze met hun eigen handen hadden gemaakt.

op paarden zullen wij niet rijden.......... Ze zullen niet langer vertrouwen op de kracht van hun paarden in de strijd. Ze beseffen dat hun kracht alleen in hun barmhartige God is.

Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen........  ik hoor onder de Israëlieten wel eens zeggen dat ze geen afgodenbeelden meer dienen. Ze hebben genoeg geleerd van het verleden. Maar het werk van 'onze handen' dat kan ook de high-tech, het wapenarsenaal en zoveel andere zaken zijn waarop men het vertrouwen stelt, zoals Israël zijn vertrouwen op Assyrië stelde. En dat geldt net zo goed voor de gelovigen uit de heidenen. Het grote Bhoedda beeld op het NOVA festival dat door Hamas op 7 oktober 2023 werd overvallen, was echt wel een afgod ter opluistering van het feest. Maar als men deze belofte voor God heeft uitgesproken en zich daaraan houdt, dan zijn er de toekomstige zegeningen. Want bij U immers vindt een wees, maar ook een berouwvolle zondaar, ontferming.

Ik zal hun afkerigheid genezen......   YAHWEH, Die acht slaat op het eerste teken van ommekeer (vergelijk Lukas 15:20)  belooft daarop direct: “Ik zal hun afkerigheid genezen”.  Bijzonder dat God hier over 'genezen' spreekt alsof het over een ziekte gaat. De gevolgen van afval die als zonde beleden is, werkt nog na in een gelovige. Er is schade ontstaan. Het denken moet vernieuwd worden. In dat proces is God erbij om te genezen. 

Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend........  God had gezien dat Israël vastbesloten was van Hem af te vallen (Hosea 11:7), maar Hij beloofde de afvalligheid van een berouwvol Israël te genezen.

Hij deed het niet omdat Israël het zou verdienen, maar omdat het in Zijn wezen ligt om hen uit eigen beweging lief te hebben.

Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon...... De liefde van God voor Zijn volk  wordt in dit hoofdstuk prachtig weergegeven in metaforen die zijn ontleend aan de lelie, de ceders van Libanon en de olijfboom. Geen wonder dat als Izaäk Jakob zegent, hij de dauw en de vruchtbare aarde, de overvloed van koren en wijn met elkaar in verband brengt (Genesis 27:28). De dauw is weldadig. Hier In Hosea 14:6 zegt de Heer: “Ik zal voor Israël zijn als de dauw.”

  1. Dauw: bevochtigt de aarde = zegen van de hemel (zie Deut. 33:13) de belofte voor het nageslacht van Jozef.
  2. Bloeien als de lelie: Hij Die te midden van de lelies weidt. (Hooglied 6:3b)

   7.  het herstelde Efraim is als de geur van de ceders van de Libanon (Hooglied 4:11)

6-7  Wortels van de Libanon: jonge loten, diep geworteld: Israël breidt zich uit. (Jesaja 54:1-3)

   7. De pracht van de olijfboom, het beeld van Israël, waarin de natuurlijke takken opnieuw zijn geënt Rom. 11:23

  1. Geur van de Libanon: Hooglied 4:8, 11 – De Libanon is de plaats waar de geliefden wandelen - geur van Christus (2 Kor.2:15)

   7.  zittende onder zijn schaduw, namelijk van de olijfboom Psalm 91:1b overnachten in de schaduw van de Almachtige

   8. Het verbouwen van koren – Psalm 72:16b  de vrucht van koren zal ruisen als de Libanon - levensonderhoud (Joël 2:19)  

       Hosea 14:8 Ze werden immers verspreid onder de volken, zoals graan uitgezaaid wordt. Graankorrels 'sterven' in de aarde om            en korenhalm te kunnen worden. Zo komen de graankorrels tot leven.

   8. bloei van de wijnstok – Hosea 10:1 Israël is een weelderige wijnstok – De Vader is de Wijngaardenier. (Joh. 15:1)

Hosea 14:9 Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden te maken? Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden.

wat heb Ik nog met de afgoden te maken.......? Het is voorbij met de afgoderij. Over en uit! Efraïm heeft zich bekeerd. God is het doel waarop Efraïm zich met vreugde en vertrouwen richt. De uiteindelijke vervulling van deze zegeningen zal tot stand komen in het duizendjarige Vrederijk en die bekering zal plaatsvinden aan het einde van de grote verdrukking zoals beschreven in Zacharia 12:10 tot 13:1.  God heeft hem verhoord en zal naar hem omzien. Efraïm is onder Gods veilige hoede.
Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te vinden. 

Ík heb hem verhoord en zal naar hem omzien....... 

1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

En wanneer wij in Zijn liefde blijven, zal het een vreugde voor Hem zijn om door ons vruchten voort te brengen. Het slot van Hosea 14 vers 9 Door Mij is bij u vrucht te vinden.

Dat leert Yeshua ons in Johannes 15:8-10. Die vruchten zijn dan helemaal Zijn werk in ons, zoals ook in Efraïm …..

Johannes 15:8-10 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 9. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 

10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Jesaja 55:12-13 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13 VOOR EEN DOORNSTRUIK ZAL EEN CIPRES OPKOMEN, Voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.


In de volgende tekst is de doornstruik het symbool van de komende antichrist:


Richteren 9:14-15 Ten slotte zeiden al de bomen tegen de doornstruik: Kom, weest u koning over ons! 15. En de doornstruik zei tegen de bomen: Als u mij naar waarheid tot koning over u zalft, kom dan en neem de toevlucht in mijn schaduw. Maar zo niet, laat er dan vuur uitgaan van de doornstruik, dat de ceders van de Libanon zal verteren.

De doornstruik (antichrist) moest plaatsmaken voor de altijd groene cipres, de Koning der Koningen: Yeshua. God in het verheerlijkte lichaam.  Hij is het die Israël weer tot een weelderige wijnstok maakt, die een overvloed van vruchten voortbrengt voor de Wijngaardenier. 

Hosea 14:10 Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen.

Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt, en zo verstandig dat hij ze kent........? Het antwoord op deze vraag gaf de Man (Daniël noemt hem 'mijn Heere') zelf aan Daniël, die in die tijd dat allemaal nog niet kon begrijpen.

Daniël 12:7 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. 8. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn? 9. Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. 10. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

De wegen van de HEERE zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen.

Het is duidelijk dat de mensheid bij het oordeel in twee groepen uiteenvalt. Degenen die zich door God hebben laten reinigen om op Zijn rechtvaardige wegen te gaan en degenen die Gods wetten met de voeten hebben getreden en bewust hun eigen wegen wilden gaan. Zij zullen struikelen en niet meer opstaan. Hiermee eindigt het boek Hosea.


Hosea heeft gepredikt met een liefde die, in gemeenschap met zijn Zender, een zeer diep verdriet kende door de ongehoorzaamheid van het volk. Dat moest Hosea uitbeelden door zijn huwelijk met Gomer, een prostituée.  Gods liefde voor Efraïm komt heel sterk naar voren in wat God spreekt in Hosea 11:8 en 9 en wat hiernaast geciteerd is. Hosea was een getrouwe profeet.

In de chiastische structuur zien we als centrale as: 
Hosea 14:7 Zijn jonge loten zullen uitlopen,
zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon.

Zoals de tuinen aan een rivier, de HEERE plantte ze als aloë's, als ceders aan het water.

(zie Num. 24: 6). Dit geeft uitdrukking aan de vorming van Gods volk, als ook de gelovigen uit de heidenen aan hen zijn toegevoegd en zij in de schaduw van die olijfboom zullen zitten en in bloei staan als de wijnstok. Hosea 14:8. Dat is zichtbaar in zijn takken die zich zullen uitspreiden. 

Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt?

Hosea 14:10

Jur & Ida