English & other languages: click here!

Hosea 3 - Opnieuw een huwelijk


Hosea krijgt van God de opdracht opnieuw een relatie aan te gaan met een overspelige vrouw. De meeste commentaren gaan er van uit dat het hier om Gomer gaat. Maar dat staat er niet. Er staat "bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt". Ook in de grondtekst, voor zover ik dat kan beoordelen, komt niet naar voren dat het om een bepaalde vrouw gaat. Deze opdrachten van God zijn wel heel bizar, want vrouwen (en mannen) die overspel pleegden in het eerste testament, verdienden de dood door steniging of verbranding (Gen 38:24; Lev. 18:20; Deut. 22:22, Joh. 8:5). Maar hierin wordt de genadige liefde van God voor het volk Israël uitgebeeld.  Israël gaat de tijd van ballingschap tegemoet. Dat staat vast. De beloften zijn gegeven om moed te houden, want die zullen pas in vervulling gaan in het komende Vrederijk. 


Hosea 3:1 De HEERE zei tegen mij: Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt, zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken.

Ga opnieuw, bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt...... dat is moeilijk..... een vrouw weghalen bij iemand die van haar houdt, maar wel door haar bedrogen wordt. En, als het om 'een vrouw' gaat, waar zijn Gomer en de drie kinderen dan gebleven? De Bijbel geeft niet alle details. Het belangrijkste is dat we de situatie van Israël daarin uitgebeeld zien, omdat zij ons ten voorbeeld zijn gegeven (1 Korinthe 10:6, 11). Ik moet dan ook denken dat het volk Israël uit twee vrouwen bestaat, zoals ook Jakob twee vrouwen had: Rachel en Lea. Maar van laatstgenoemde vrouwen is geen overspel bekend. Wel van Juda en Israël. Dat zien we uitgebeeld in Ezechiël 23, waar de beide huizen van Israël de namen Ohola en Oholiba dragen. De boodschap over deze vrouwen is wel degelijk met overspel/afgoderij verbonden. Bovendien weten we dat Hosea niet alleen in het noordelijk rijk profeteerde, maar zijn profetieën betroffen ook Juda (Hosea 5:10-14; Hosea 6:4-11; Hosea 8:14; Hosea 10:11; Hosea 12:3).  

zoals de HEERE de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden...... de tekening van deze tweede relatie is een beeld van een liefhebbende echtgenoot (God), wiens vrouw andere minnaars zoekt. Het was aanschouwelijk onderwijs over de relatie van YAHWEH met Zijn volk. Ze waren nog steeds doordrenkt van geestelijk overspel, maar toch hield de HEERE van ze  om hen, tot hun eigen heil, van dit kwaad bewust te maken. 

en houden van rozijnenkoeken........ zulke koeken werden 'gezellig thuis gebakken' en vervolgens aan de afgoden geofferd. In Jeremia 44:19 lezen we dat ze aan de koningin des hemels werden geofferd.  

Hosea 3:2-3 Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij. 3. En ik zei tegen haar: U moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebehoren, en ook ik zal niet bij u komen.

Voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij........ Hosea koopt haar voor 15 shekel (elk van ongeveer 10 g zilver) en 1½ homer gerst. Een homer is ongeveer 360 liter en dat zal ook ongeveer 15 shekel kosten. Dan was de totale prijs 30 shekel, de prijs van een slaaf (Exodus 21:32). 

U moet veel dagen bij mij blijven, u mag geen hoererij bedrijven.......  

Hosea's nieuwe vrouw wordt door Hosea aan banden gelegd. Ze komt in een isolement.

u mag geen hoererij bedrijven; u mag geen andere man toebehoren......  Hosea hoefde haar niet te kopen om haar als prostituee in te huren. Zij was zijn vrouw! Maar als blijk van liefde en toewijding deed hij een stap verder dan wat verwacht of zelfs maar redelijk was.

ook ik zal niet bij u komen....... Door op deze manier voor zijn eigen vrouw te zorgen, liet Hosea haar ook zien: „Ik kan jou geven wat je nodig hebt. Je hebt geen anderen nodig. Ik zal je laten zien hoe ik in jouw behoeften kan voorzien.” Deze houding is de boodschap voor Gods volk, die zijn afgoden, zijn bondgenoten, niet nodig heeft, die volledig op zijn Echtgenoot kan vertrouwen.  

Hosea 3:4 Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden.

de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven........ ja, het Koningshuis van David in Juda was in Hosea's tijd nog in tact, met koning Achaz en Hizkia. Maar met 1½ eeuw zou dit ook voorbij zijn. Veel koningen gaven een slecht voorbeeld (Hosea 5:1). In 722 zou Hosea het verval van het koningshuis van Samaria meemaken, als Assyrië het land veroverde. Daarna zouden er geen koningshuizen meer zijn, totdat..... ja, totdat het Vrederijk aanbreekt! Vrijwel alle beloften komen in het Vrederijk tot vervulling. Dat is vele geslachten later!

De getrouwe gelovigen zullen dan opstaan als de grote Koning, de Koning der koningen verschijnt, die plaats neemt op Davids troon. Dat is de Koning naar Gods hart, de SPRUIT van gerechtigheid die het recht op aarde uitvoert (Jeremia 33:15).   

zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden....... als de tempel verwoest is kunnen er geen offers meer gebracht worden, de efod is dan niet meer nodig, de afgodsbeelden (terafim) waren een doorn in Gods oog. De gewijde steen kon een legitiem herinneringsteken zijn (Gen. 28:18; Ex. 24:4; Jozua 24:26 vv). Deze matseba מַצֵּבָה 'gewijde steen' werd onder Kanaänitische invloed vooral vereerd als symbool van baäl en de mannelijke vruchtbaarheid en raakte daarom in diskrediet (Ex. 23:24; Deut. 16:22). Het isolement van de nieuwe vrouw van Hosea is een symbool van het godsdienstig isolement waarmee Israël zal moeten leven.  Al de goede dingen die verkeerd gebruikt werden gaan achter slot en grendel, zowel in het huwelijksleven van Hosea als in de godsdienst van Israël. Wat hier beschreven is over koningschap en godsdienst zien we met eigen ogen werkelijkheid geworden voor Israël in onze tijd.

Hosea 3:5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd.

Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren....... dit is het blijde moment. In deze moeilijke tijd van politieke en geestelijke ondergang zullen de  Israëlieten YAHWEH hun God zoeken en hun koning David. Hier is tot grote vreugde, sprake van het herstel van Israël, waar de hele heilsgeschiedenis op uitloopt. 

De deur in het dal van Achor gaat open en ze zullen het Koninkrijk bevend, met tranen van blijdschap, berouw en verwondering  binnengaan en zo zullen ze altijd in gemeenschap met de HEERE zijn. De vertaling is 'in later tijd'. Dit zal echter gebeuren in het laatste der dagen! Dat is de bepaalde periode van oordeel en herstel aan het eind van dit wereldbestel. Zo staat het er in het Hebreeuws:

 

B'agarit hajamim!  בְּאַחֲרִית הַיָּמִים  In de laatste dagen!

Ida