English & other languages: click here!

Jesaja 2 - toekomstig Jeruzalem en de 'dag van de HEER'

Het gaat in dit visioen over het Jeruzalem in de tijd van het Koninkrijk (het Vrederijk). Jeruzalem wordt het regeringscentrum onder leiding van Yeshua de Messias, die zowel Koning als Rechter is. 'De dag van de HEER' betreft de tijd dat de HEERE zichtbaar over zondaars oordeelt (Openbaring 4:1-19:6). Dit gaat vooraf aan wat in de eerste vijf verzen van dit hoofdstuk wordt beschreven.  

Jesaja 2:1 Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem.

Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en Jeruzalem........ Het klinkt een beetje vreemd "een woord dat gezien wordt", waarschijnlijk is dit een visioen geweest. Deze profetie (beschreven tot en met Jesaja 4) is gericht op het zuidelijke koninkrijk Juda en zijn hoofdstad Jeruzalem. De profetie van Jesaja 2:1-3 vinden we ook in Micha 4:1-3. Micha trad op van ca. 745 tot 705 v. Chr. Hij was een tijdgenoot van Jesaja, hoewel Micha wel enige jaren later optrad.  

Jesaja 2:2-3 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

Het zal in het laatste der dagen geschieden...... deze uitdrukking geeft aan dat hier de eindtijd bedoeld wordt, de overgang van deze bedeling naar het Messiaanse tijdperk (Hebreeën 12:22). Deze profetie heeft dus zeker wat voor onze generatie te zeggen.

dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen...... als we dit willen begrijpen moeten we wel tot de conclusie komen dat er geografisch gezien wel het één en ander heeft plaatsgevonden.

en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen...... Gods  verlossingsplan is ook voor de heidenen, maar altijd in de eerste plaats voor Israël. Als het met Israël goed gaat komt dit ook ten goede aan de heidenvolken en tenslotte aan ieder mens persoonlijk.     

Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE...... Ja, de volken willen dan graag naar het huis van de God van Jacob. Nu trekken de volken niet samen op om een Babelse toren te bouwen voor eigen eer en belang. Ze trekken ook niet op om oorlog te voeren. Nee, ze hebben gezien dat de wetten van Sion heilbrengend zijn en willen daarin onderwezen worden. Datzelfde had God ook al in de tijd van Mozes willen bereiken, maar het volk was daar toen niet rijp voor.        

Deuteronomium 4:6-8 Neem ze (de verordeningen en bepalingen) in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk! 7. Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen? 8. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem....... Hieraan wordt gerefereerd in Jeremia 3:17; Micha 4 :2 en Micha 4:7. Opvallend is dat Jesaja ons leert dat de Wet, de Tora, van Sion zal uitgaan en dat de Messias de heidenvolken zal onderwijzen aangaande Zijn wegen (Jes. 2:3). Dit laatste ‘Zijn wegen’,  verwijst opnieuw naar de Tora. In de  Hebreeuwse grondtekst staat hier overigens ook letterlijk het woord Tora תוֹרָה. We lezen dat de Messias de mensen zal leiden in de wegen van de Tora (Jesaja 2:3).

We dienen Jesaja in de context van zijn tijd te lezen: Gods volk wijkt ten tijde van Jesaja af van de Tora (Jes. 1) maar zal zich in de toekomst wel schikken naar de Wet (zie ook Ezechiël 37:27).

in de Messiaanse psalm 110:2 wordt aandacht gegeven aan de koningsfunctie van Yeshua: De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden. We zien in die psalm dat er nog vijanden zijn waarover Yeshua heerst. In Psalm 2:9 staat dat Yeshua die vijanden verplettert met die machtige scepter.  Opstandige machten en personen zullen geen schijn van kans krijgen de vrede te verstoren in Gods Koninkrijk. Er worden korte metten gemaakt met hen die pogingen daartoe doen. Het is duidelijk dat degenen die zich veinzend onderwerpen een vrede van gedwongen gerechtigheid hanteren, in tegenstelling tot de vrede van ware gelovigen die hun leven uit hartelijke liefde aan Yeshua hebben overgegeven. Die tegenstelling is er nog tijdens het duizendjarig Vrederijk. Maar zal er niet meer zijn in het Nieuwe Jeruzalem.

Jesaja 2:4 Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen...... Yeshua de Messias zal vanuit Jeruzalem de wereld regeren en rechtspreken. Hierdoor zal een wereldwijde vrede ontstaan. In onze tijd zijn het de globalisten die een wereldsysteem aan het organiseren zijn dat maakt dat alle knieën zich zullen buigen voor satan. Dit plan wordt uitgewerkt in de komende jaren.  Dit is geprofeteerd in Openbaring 13:7-9.

Openbaring 13:7 -9 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8. En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af. 9. Indien iemand oren heeft, laat hij horen.

De oorlogen houden pas op als God heeft rechtgesproken tussen de volken. (Hosea 2:18 - Zach.9:10)

Psalm 122:5 Want daar (in Jeruzalem) staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David.

Dus laten we goed beseffen dat alle politieke, maatschappelijke en economische plannen die worden klaargemaakt om de wereld te verenigen, niet de bedoeling hebben om onder de macht van Yeshua te komen, maar onder de macht van satan. Ook de pogingen om Israël zijn bestaansrecht te ontnemen en te vernietigen (bijv. Iran) komen van de duivel die Gods plannen wil saboteren. Na de beide wereldoorlogen werd er opgeroepen om éénheid en werden respectievelijk de Volkerenbond en de NAVO opgericht. Ook als er een 3e Wereldoorlog ontstaat zal de noodzaak temeer gevoeld worden om de wereld te verenigen. 

zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen.....oorlog voeren zullen zij niet meer leren........ we weten dat de NAVO werd opgericht met als motto deze Bijbeltekst, maar de oorlogen zijn toegenomen en het aantal slachtoffers is hoger dan ooit. Maar in het Vrederijk zijn wapens niet toegestaan. Het geld dat nu aan wapentuig wordt gespendeerd zal - alleen onder leiding van Koning Yeshua - ten dienste komen aan het dienen van God en de naaste. De ploegscharen wijzen op landbouw en levensonderhoud. Een wereld zonder oorlog!  

Jesaja 2:5 Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE.

Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen in het licht van de HEERE...... 

Dat licht zien we in Gods geboden, maar dat straalt vooral in Yeshua de Messias, de Levende Tora! Hij is het Licht van de Wereld (Joh. 8:12). Wat heeft Jakob/Israël, en vandaar uit de wereld, dat Licht nodig! 

"Het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht" (Spreuken 4:18)

het zal gaandeweg helderder schijnen, zelfs juist in de periode van Jakob's benauwdheid.....tot het volledig dag is geworden.

Jesaja 2:6-9 Maar U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob, want zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten, en zij duiden wolken, net als de Filistijnen, en met buitenlanders slaan zij de handen ineen. 7. Hun land is vol zilver en goud, en er komt geen einde aan hun schatten. Hun land is vol paarden, en er komt geen einde aan hun wagens. 8. Hun land is vol afgoden; voor het werk van hun handen buigen zij zich neer, voor wat hun vingers gemaakt hebben. 9. Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien. Vergeef het hun niet!

U hebt Uw volk verlaten, het huis van Jakob........ deze hartverscheurende conclusie lezen we ook in Jeremia 5:7.  God gaf hen overvloed, maar in plaats van dankbaarheid te tonen, kwetsten zij YHWH ten diepste met hun afgodendienst en hoererij, zodat de Allerhoogste zich van hen moest afwenden.  

zij zijn vol goddeloosheid uit het Oosten...... 'het Oosten' wordt in de Bijbel vaak geassocieerd met dat wat van God aftrekt.  Het is de richting die aangeeft dat iemand weggaat van de HEERE (Gen. 4:16; Gen. 11:2). Invloeden uit het oosten verwijzen ook bij ons naar godsdiensten die haaks op de dienst aan YHWH staan. Het 'duiden van wolken' slaat op waarzeggerij. In de JPS (Jewish Publication Service) vertaling van Mechon Mamre staat zelfs dat het om 'buitenaardse wezens' zou gaan. 

met buitenlanders slaan zij de handen ineen....... de Bijbel geeft aan dat buitenlanders goed behandeld moeten worden, maar wel op voorwaarde dat zij zich onderwerpen aan de wetten van God. Maar het is aantrekkelijk, ook in onze contreien, om vreemde godsdiensten te accepteren en als het uitkomt daarin mee te gaan. Ja, en dan gaat God de mensen verlaten (Jes. 42:8; 2 Kon. 6:14). 

Hun land is vol zilver en goud, en er komt geen einde aan hun schatten.......  Israël lijkt baat te hebben met het dienen van afgoden. Ze zijn rijk en welvarend. Satan kan op allerlei manieren mensen naar het verderf lokken. 

Hun land is vol paarden, en er komt geen einde aan hun wagens...... het gaat hier om oorlogsmaterieel, waartegen YHWH gewaarschuwd heeft in Deut. 17:16. Als er strijd is moet Israël  die voeren in vertrouwen op YHWH en geen vertrouwen stellen op militair overwicht.
Zo bukt zich de gewone man en vernedert zich de man van aanzien.......  het bukken en zich vernederen is een vorm van aanbidding van afgoden. Door hun vertrouwen te stellen op verkeerde zaken en gebruiken, zijn ze slaaf geworden van wat ze zelf vervaardigd hebben: de afgoden, de rijkdom, maar ook de high-tech, waarvoor offers gebracht moeten worden. 

Vergeef het hun niet......!  Ook in onze tijd sluit Gods volk verbonden met landen uit het Oosten.  Ze slaan de handen ineen!  Alles wat  hier genoemd wordt is eveneens van toepassing op onze tijd. Het is een verwerping van YHWH en daarom onvergeeflijk. Er moet een oordeel over komen. Het oordeel over Israël, dat zich zal uitbreiden over de wereld (1 Petrus 4:17-18).

God heeft hen allen, Jood en heiden, in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen. (Romeinen 11:32)  Deze ontferming is er voor een overblijfsel zowel uit de Joden als uit de heidenen.

Jesaja 2:10-16 Ga de rotskloof in, verberg u in het stof uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit. 11. De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 12. Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden; 13. tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen alle eiken van Basan, 14. tegen al de hoge bergen en tegen al de verheven heuvels, 15. tegen elke hoge toren en tegen elke vestingmuur, 16. tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

Ga de rotskloof in, verberg u in het stof...... dit gaat echt over het oordeel aan het eind van dit tijdperk. 

                                                                                  "Want de dag van de HEERE van de legermachten zal zijn

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Openb. 6:16

  1. tegen al wie hoogmoedig en trots is,
  2. tegen al wie zich verheft, opdat hij vernederd zal worden;
  3. tegen alle ceders van de Libanon, hoog en verheven, en tegen alle eiken van Basan,
  4. tegen al de hoge bergen en al de verheven heuvels,
  5. tegen elke hoge toren en elke vestingmuur,
  6. tegen alle schepen van Tarsis en alle koopvaardijschepen met kostbare lading.

 De hoge toren, de vestingmuur, de schepen van Tarsis en de prachtige koopvaardijschepen - het zijn allemaal uitingen van de verhevenheid van de mens en de hoogmoed van de mens. Op de dag van de HEER zal elke trotse, arrogante prestatie van de mens teniet worden gedaan, en alleen de HEER zal op die dag hoog worden verheven. 

Jesaja 2:17-21 De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 18. En de afgoden – ze vergaan volkomen. 19. Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken. 20. Op die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen. 21. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen, uit angst voor de HEERE, en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden....... opnieuw wordt de hoogmoed, de eigengereidheid van de mens aan de kaak gesteld en veroordeeld. De mensen weten het allemaal zo goed buiten God en Zijn Woord om. Dat zien we niet alleen in de politiek en de religie , maar in alle sectoren van het leven. Maar op 'die dag', waarmee het oordeel wordt bedoeld zal alleen YHWH de verhevene, de wijze zijn. 

En de afgoden – ze vergaan volkomen...... alles wordt opgeruimd. Degenen die daarop vertrouwden in hun hoogmoed, zullen vluchten naar de rotsen, zoeken holen in de grond. Ook nu maken de rijken der aarde al onderaardse ruimtes klaar voor de eindtijd. Maar daar zullen ze evenmin aan Gods oordeel ontkomen. 
We zien duidelijk dat Jesaja in zijn profetie het eindoordeel voor ogen heeft, maar in zijn tijd wachtte het volk Israël een voorvervulling van dit oordeel. Hun torens, vestingmuren, bergen en rotsspleten zouden hen niet beschermen tegen de Assyriërs en later de Babyloniërs en de Romeinen. Alleen bekering zou het oordeel af kunnen wenden. 

uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit........ het is de zonde waardoor de mens zich gaat verstoppen voor het oordeel van God. Dat gebeurde al bij de eerste zonde, bij Adam en Eva.  Genesis :8b Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

als God opstaat om de aarde te verschrikken ......... heeft vluchten geen enkele zin. Alleen zij die in de schuilplaats van de Allerhoogste hun heil hebben gezocht, zullen ontkomen aan het oordeel van God. 

Niet omdat ze zelf zo goed waren, maar omdat Yeshua hen heeft gekocht met Zijn bloed en de schuld heeft weggedaan.

Gelukkig is er nog genadetijd, de mens kan zich nog bekeren, maar als God opstaat om de aarde te verschrikken is het te laat. Met God verzoend te zijn, door Yeshua betekent uit deze wereld getrokken te zijn, overgezet in Gods Koninkrijk! Gered van het eeuwig verderf! (2 Kor. 5:20; Kolossenzen 1:13;

Jesaja 2:22 Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?

Jesaja 2:22 Zie voor uzelf dan af van de mens – in zijn neus heeft hij slechts adem – want als wat is hij eigenlijk te beschouwen?

We weten dat het ook nodig is dat we mensen om ons heen kunnen vertrouwen. Dat geldt in relaties, dat geldt in de medische zorg, dat geldt in de werksfeer. Tegelijk weten we dat het juist in zulke vertrouwensrelaties zo vaak mis gaat. We zullen ons vertrouwen op hen dan ook onder het vertrouwen op de Allerhoogste moeten plaatsen. Hij zal ons vertrouwen niet beschamen, want Hij is YHWH.  Yeshua maakt deel uit van die Godheid. 

We worden zo vaak verleid om op bekende religieuze leiders en politici te vertrouwen. Maar juist deze combinatie bevat de ontwikkeling van de vrouw op het beest: het samengaan van politiek en religie in de vorming van het antichristelijk rijk. Deze bekende mensen zijn zo vaak de valkuil voor het geloof. Bestudeer zelf biddend Gods Woord, de Heilige Geest zal je leiden. Toets wat je van anderen hoort aan Gods Woord. 
De Heer kent ons hart. Het is niet voldoende te zeggen dat we op God vertrouwen als we ondertussen ons oog stiekem op een mens, gelovig of ongelovig, gericht houden en in werkelijkheid onze hulp daarvan verwachten.  

Psalm 87:7b Al mijn bronnen zijn in u

Jeremia 17:7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is. 8. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.

Ida