English & other languages: click here!

Jesaja 4 - de zegen voor het verloste overblijfsel

Het eerste vers van dit hoofdstuk is een vervolg op hoofdstuk 3. De gevolgen van het oordeel zijn verschrikkelijk. Het overblijfsel overleeft de 'Dag van het Oordeel'. God belooft echter ook verlossing. De overgeblevenen erkennen 'DE SPRUIT': namelijk Yeshua de Messias. Hij zal de zonden van Zijn volk wegnemen en hen beschermen.

Jesaja 4:1 Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons kleden. Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!

Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen......... In het vorige hoofdstuk lazen we over de zelfingenomen ijdelheid van vrouwen, die zich op uiterlijkheid en aantrekkingkracht richtten, in plaats van gericht te zijn op YHWH en Zijn Woord. Het hele volk was door ongehoorzaamheid, afgoderij in verval gekomen. Als straf, maar ook om ervan te leren vielen er in de verloren oorlog tegen Babylon heel veel doden. Er waren geen voor de vrouwen geen vrije mannen meer beschikbaar, om mee te trouwen. Kinderloosheid was in die tijd een enorme schande. Daarom boden de vrouwen zich aan om bij getrouwde mannen te mogen horen, of om zelfs met zeven vrouwen bij een man te mogen horen. Hij hoefde hen niet te onderhouden, ze konden wel voor zichzelf zorgen. Als ze alleen maar hun naam mochten dragen. (het tegenovergestelde van wat in onze huidige cultuur plaatsvindt). 

Jesaja 4:2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.

Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn...... 'op die dag' is in de Bijbel meestal 'de Dag des HEEREN".  De dag die oordeel, overwinning en aanvang van het Koninkrijk inhoudt. De uitdrukking ook in vers 1 gebruikt ziet alleen op een oordeel. Het woord 'dag' is in dit verband geen dag van 24 uur.  Het is een kort tijdsbestek.

de SPRUIT van de HEERE........ Jesaja tekent hier een beeld van een SPRUIT als hij het over de komende Messias heeft. Dat zien we ook genoemd in Jesaja 11:1; Jeremia 23:5; Jeremia 33:15 en Zacharia 6:12.  Hij wordt hier en daar de SPRUIT van David genoemd, maar Hij is ook 'de Eniggeborene van de Vader', in Joh. 1:14, d.w.z. Hij is ook 'ontsproten' aan God de Vader.

tot een heerlijk sieraad...... het woord dat hier voor sieraad wordt gebruikt is tzvi צְבִי en dat betekent 'hert'. 

Waarschijnlijk wordt het vergeleken met het vorstelijke gewei dat een hert als een kroon draagt, want een woord wat ervoor staat: צֶ֣מַח tzemach, betekent 'tak'. Vandaar dat de Engelse vertalingen het niet over een 'spruit' hebben, maar over 'branch'. In ieder geval is het bedoeld om de koninklijke waardigheid van de Messias uit te drukken in een beeld. 

de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn...... alles wat de aarde opbrengt heeft God bestemd voor het volk dat Hem van harte heeft willen liefhebben en dienen.  Het volk dat zijn vertrouwen op Hem stelde en zich door Hem wilde laten vormen. Zij hebben zich laten reinigen door het bloed van Yeshua en zij zijn ontkomen aan de verleidingen van de satan. 'Op die dag', als het Koninkrijk aanbreekt, zullen al die gaven toekomen naar het overblijfsel van Israël. 

Jesaja 4:3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

het zal gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, heilig genoemd zal worden........ de priesters van Sion waren dagelijks in de tempel. Ze hadden aanzien onder het volk. Maar ze waren niet heilig. Ze namen het niet zo nauw met de offeranden, sommigen combineerden het zelfs met afgodendienst. Ze spraken geen recht. De leiders waren verleiders (Jesaja 3:12) De dochters van Sion waren mooi en aantrekkelijk. Modieus en sexy, maar ze waren niet heilig. Maar dan, na 'die dag' zullen degenen die overgebleven zijn in Jeruzalem, ècht heilig zijn! Geen religieus sausje, maar werkelijk liefdevol, opdrecht, rechtvaardig naar het beeld van Yeshua. Dit zijn degenen die opgeschreven zijn in het 'boek des levens'

Jesaja 4:4-6 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding, 5. dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.

Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben...... er komt nog een groot reinigingsproces. Die reiniging wordt voltrokken door onze hemelse Hogepriester Yeshua. Pas als de Hogepriester uit Zijn hemels heiligdom komt.  nadat de zonden door Zijn bloed zijn afgewassen en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan zijn weggespoeld, gaan al die beloften in vervulling. Maar alles ondergaat nog een ander louteringsproces:
door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding...... Bij deze passage moet ik denken aan wat Paulus schreef 

1 Korinthe 3:12 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13. ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

de HEERE zal op de berg Sion overdag een wolk scheppen en rook......  hierin ligt een duidelijke verwijzing naar de woestijnreis (Exodus 13:21-22). Als de SPRUIT VAN DE HEERE regeert, zal er de tastbare aanwezigheid van YHWH zijn. Net als in de dagen van de Exodus zal Gods beschermende hand net zo reëel zijn, overdag in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom.  

een hut zal dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.  Een 'hut' is de 'soeka', de geestelijke loofhut. 

Jesaja 32:1 Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. 2. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.

Het volk van de HEERE zal veilig zijn, schoon gewassen en in de blijvende aanwezigheid van de HEERE. Het gaat terug naar de toestand in de Hof van Eden. Dat is alleen mogelijk als de zonde uitgebannen is, de mens gewassen is in het bloed van Yeshua. 

 

Ida