English & other languages: click here!                                                                                      

Jesaja 41 - De almachtige Verlosser

YAHWEH troost Zijn volk en belooft het te zullen verlossen door de Perzische Koning Kores te verwekken. Het is een bewijs van Gods souvereiniteit boven alle afgoden en van Zijn macht om Zijn volk te beschermen.


Jesaja 41:1 Zwijg voor Mij, kustlanden, laten de volken de kracht vernieuwen. Laten zij naar voren komen, laten zij dan spreken, laten wij samen naar voren komen voor het oordeel.


Zwijg voor Mij, kustlanden......God voert hier een rechtsgeding. De bewoners van de kustlanden (eilanden - mogelijk ook de landen rondom de Middellandse Zee) worden gedaagd in deze rechtszitting. Uiteindelijk geldt dit alle naties. Ze moeten zwijgen en luisteren naar wat YHWH te zeggen heeft.  

laten de volken de kracht vernieuwen....... In Jesaja 40:31 heeft Godt beloofd dat degenen die de HEERE verwachten, hun kracht zullen vernieuwen. Hier worden echter naties die God niet kennen gevraagd "hun kracht te vernieuwen". Het lijkt erop dat dit ironisch wordt bedoeld, zo van "kunnen jullie afgoden ook je kracht vernieuwen zoals Ik dat doe bij hen die Mij verwachten?" 
Laten zij naar voren komen..... laat ze maar komen en hun best doen in het verweer van deze rechtszaak. Ze mogen spreken als God hen daarvoor de gelegenheid geeft. 


Jesaja 41:2 Wie heeft vanwaar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan, hem geroepen om te gaan? Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd en doet hem koningen vertreden? Wie heeft hen als stof overgeleverd aan zijn zwaard, als wegwaaiende stoppels aan zijn boog? 3. Hij achtervolgde hen, trok verder in vrede, over een pad dat hij met zijn voeten niet eerder betrad. 4. Wie heeft dit bewerkt en gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf het begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.


Wie heeft vanwaar de zon opkomt de rechtvaardige doen opstaan....... hier wordt duidelijk koning Kores (Cyrus) bedoeld. Hij kwam van het oosten (ten oosten van Babylon, het huidige Perzië of Iran). 
Wie heeft heidenvolken aan hem overgeleverd.....? Kores had inderdaad de Meden en de Perzen verenigd,  het machtige koninkrijk Lydië in Klein-Azië overwonnen en het Babylonisch machtige rijk onder heerschappij van Belsazar verslagen. 

Wie, wie wie.....? Het is de bedoeling dat  de volken zich moeten  afvragen: "Wie heeft de controle over het verloop van menselijke gebeurtenissen?"Wie heeft het uitgevoerd en tot stand gebracht?  Wie riep de generaties vanaf het begin?
Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde......... YHWH geeft hier zelf het antwoord. Hij laat Kores overwinningen behalen.

 Hij is de EERSTE EN DE LAATSTE. Deze titel gebruikt Yeshua eveneens en hierin zien we de goddelijke éénheid van de Vader en de Zoon.

Openbaring 1:17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, IK BEN DE EERSTE EN DE LAATSTE.

Openbaring 22:13 Ik ben de Alfa, en de Omega, HET BEGIN EN HET EINDE, DE EERSTE EN DE LAATSTE.


Jesaja 41:5-7 De kustlanden zagen het en werden bevreesd, de einden der aarde beefden; ze kwamen naderbij en traden toe. 6. De een hielp de ander, tegen zijn broeder zei hij: Wees sterk! 7. De vakman bemoedigde de edelsmid, hij die met de hamer gladmaakt, hem die op het aambeeld slaat, door van het soldeersel te zeggen: Het is goed. Daarna zette hij het vast met spijkers, zodat het niet zou wankelen.


Jeremia 10:3 Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. 4. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. 5. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen, maar ook goeddoen is er bij hen niet bij.

Ze moeten gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten.


Jesaja 41:8 Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die Mij liefhad, 9. u, die Ik gegrepen heb van de einden der aarde, geroepen uit haar uithoeken, en tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.


Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen....... deze tekst is zowel op Yeshua als op Jacob van toepassing. Het gaat om het Zaad van Abraham! In tegenstelling tot degenen die God afwijzen en afgoden maken in verre landen en ook in het land Israël. Israël is ook de naam van Yeshua.

Als ik je de vraag zou stellen wie het eerst die naam zou dragen dan zul je ongetwijfeld antwoorden: “dat was Jacob toch?” Maar als we Jesaja 49 zorgvuldig lezen  (in het bijzonder vers 3)

3 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.

Het is deze Knecht Israël  die de andere knecht Jacob zal verlossen. (Deze mooie uitleg hoorde ik van Robert Berns in een radio  uitzending van het Leerhuis.)


Jesaja 41:10 Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. 11. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen. 12. U zult hen zoeken, maar u zult hen niet kunnen vinden, de mannen die zich tegen u keren. Zij zullen worden als niets, als volstrekt niets, de mannen die strijd tegen u voeren. 13. Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.


Wees niet bevreesd, want Ik ben met u....... wat een heerlijke bemoediging voor Gods kinderen! God houdt Israël vast. Hij heeft Israël verkoren en niet verworpen. Hij zegt Zijn volk ondersteuning toe. 

Ik ondersteun  u met Mijn rechterhand...... in die hand en alleen steunend daarop(!) kan Israël niets overkomen. God werkt gerechtigheid uit, ondanks alle ongerechtigheid om ons heen. 

Als we dit tot ons laten doordringen, zien we dan niet de verschrikkelijke aard van onze menselijke angst en ongeloof? 
zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die in woede tegen u ontstoken zijn....... 
God zal recht verschaffen, reken daar op! Wie Gods beminden kwaad willen doen zullen vergaan. Ze worden te schande..... We zien dat dit vooral Yeshua geldt! Maar in Hem en met Hem Zijn volk Israël, waarvan ook wij medeburgers en huisgenoten mogen zijn als we ons vertrouwen op Hem stellen.
Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen, de mannen die u aanklagen....... bedenk dat, als dit je overkomt! Het zal je innerlijke kracht geven: de wetenschap dat de Allerhoogste je liefheeft en je lijden ziet!
Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zeg: wees niet bevreesd, Ik help u.......... Hoe heerlijk, onze rechterhand, misschien trillend van emotie, stevig omkneld door een liefhebbende Vaderhand. Die ons kracht geeft onze angst en twijfels wegneemt.  en onze tegenstanders.: In Jesaja 41:10 beloofde God:

Vrees niet, want ik ben bij je;
Wees niet ontzet, want ik ben je God.
Ik zal je sterken,
ja, ik zal je helpen,
ik zal je steunen met Mijn rechtvaardige rechterhand.


Jesaja 41:14-16 Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël. 15. Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, een nieuwe, met puntige pinnen. U zult bergen dorsen en verpulveren, en heuvels maken als kaf. 16. U zult ze wannen, de wind zal ze opnemen, en de storm zal ze verspreiden. Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, in de Heilige van Israël zult u zich beroemen.


Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël...... dit troostrijke Woord van God wordt steeds duidelijk tot het trouwe deel van Israël gericht. Dat is iets wat we ons moeten realiseren. Hun zijn de beloften, zegt Paulus in Romeinen 11. Daarom mogen we ons nooit boven hen verheffen of jaloers op hen zijn. Maar we mogen ze ook niet verheerlijken. De verheerlijking komt alleen God toe. Door Yeshua mogen we bij hen horen. Het is ook nodig dat we erkennen dat Gods beloften voor dit volk zijn. Denk maar aan die Syro-Fenitische vrouw :

 

Markus 7:25-30 Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn voeten. 26. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. 27. Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. 28. Maar zij antwoordde en zei tegen Hem: Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. 29. En Hij zei tegen haar: Omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. 30. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag.

Deze heidense vrouw mocht pas delen in de beloften en gaven voor Israël, nadat ze erkende dat Israël op de eerste plaats kwam. Zo belangrijk is het erkennen van Gods volk en de Verlosser die daaruit is voortgekomen. Maar dan gaat het heil zich ook openbaren onder de gelovige Joden en heidenen, waarbij de tussenmuur is weggenomen! God zij alle dank en eer!

Ida