English & other languages: click here!

Jesaja 49:1-13 De Messias-Knechten


Jesaja 49:1-2 Luister naar Mij, kustlanden, sla er acht op, volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd. 2. Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.


Luister naar Mij, kustlanden..... Zoals de context laat zien, komen deze woorden profetisch van de Messias, de Dienaar van de HEER, geopenbaard in voorgaande hoofdstukken.Hier beveelt Hij de kustlanden- de verre landen van de heidenen - om naar Hem teluisteren .

De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot ..... De Messias, later geopenbaard als Yeshua de Gexalfde of Jezus Christus, werd geroepen vanaf debaarmoeder. Eigenlijk, al lang voordat Hij in Maria's baarmoeder was. 

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen
Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam genoemd.... Dit werd vervuld in Lukas 1:31, waar de HEER, door de engel Gabriël, de naam van Jezus bekend maakte vóór de conceptie in Maria's baarmoeder.

Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard..... Dit betekent dat de woorden van de Messias kracht en gezag hebben.Terwijl sommigen misschien met een wapen moeten zwaaien om hun gezag te tonen, hoeft de Messias alleen maar te spreken.

in de schaduw van Zijn hand heeft Hij Mij verborgen...... De Messias verkondigt profetisch dat Hij is als een zorgvuldig gemaakte en gepolijste pijl in dienst van de HEER, klaar om op het juiste moment te worden gebruikt. Dit heeft waarschijnlijk betrekking op de "verborgen" jaren van Yeshua, voordat Hij naar buiten trad, als een puntige pijl, die wachtte in de pijlkoker van de HEER.


Jesaja 49:3-4 Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken. 4. Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.


Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht, Israël..... wat we hier lezen is heel bijzonder! God zegt van de Messias dat Hij Zijn knecht Israël is! We komen hier bij vers 5 nog op terug.  YAHWEH zal zich zowel in Zijn Zoon, als in Zijn volk Israël verheerlijken. De Knecht des HEEREN is de verpersoonlijking van het ware Israël. Hij is helemaal zoals Israël had moeten zijn, dat het nooit is geweest, maar wel zal worden, althans het overblijfsel. 

Tevergeefs heb Ik Mijn kracht verbruikt.......  wat Yeshua hier op aarde tot stand heeft gebracht was in vernedering, maar dat was zeker niet tevergeefs. Wat wel tevergeefs was is hetgeen in dit hoofdstuk benadrukt wordt, de ineenvloeiing van het volk Israël met haar Verlosser Israël dat niet tot stand kwam, omdat de mens niet wilde. De mens heeft Hem verworpen.  

Mattheüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; MAAR U HEBT NIET GEWILD!  - Jes. 49:5b maar Israël zal zich niet laten verzamelen .

Mijn recht is bij de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn God.....   Het loon is door God bekend gemaakt:

Johannes 12:28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken.

Filippenzen 2:9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,


Jesaja 49:5 En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen – maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn kracht zijn.


Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd.... Hier wordt ons uitgelegd waarom God mens wilde worden en gevormd werd in het lichaam van Zijn moeder. 

om Jakob tot Hem terug te brengen ..... !! Jakob, die de Naam van de Messias draagt: Israël. Hij en zijn gelovig nageslacht moet verlost worden. Bij vers 3 vermeldde ik dat ik hierop terug zou komen. In vers 3 zegt God van de Messias dat Hij Zijn knecht Israël is!  Als we deze zorgvuldig lezen zien we dat het hier over Yeshua gaat. 

Het is deze Knecht Israël die de andere knecht Jacob zal verlossen!!

Om Jakob tot Hem terug te brengen!


Bevestiging in Jesaja 42

Lees ook Jesaja 42:1-7 waarin dit bevestigd wordt. Hij is de Messias-Knecht van YHWH!

In het volgende vers presenteert God (de Vader) de Knecht in relatie tot Zichzelf als Zijn Knecht, Zijn Uitverkorene en Degene in wie Hij een welbehagen heeft:
Jesaja 42:1 Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan.

De profetie van de dienst van de Knecht.

In het gedeelte rechts staat de taakomschrijving van Hem die de Knecht des Heren is en tevens de Knecht Israël.

De Opdrachtgever is ook de Vader van de Knecht. Hij bekrachtigt wat Hij heeft omschreven, door Zijn Naam er onder te zetten. 

Jesaja 42:8 Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; 
Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.


Bevestiging in Jesaja 50

Jesaja 50:10 Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.


Van deze Knecht wordt gezegd: ‘Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel’Bevestiging in Jesaja 52

De voortreffelijkheid van de Knecht samengevat. Hij wordt verhoogd omdat de HERE God de Knecht beschouwt als door Hem aangesteld en bevoegd gemaakt, vers 13,. Hij doet vele volken opschrikken en doet koningen verstommen als gevolg van Zijn verheffing, 

Jesaja 52:13-15 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. 14. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen –

15. zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.


Bevestiging in Jesaja 53

Jesaja 53:11-12 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden.

Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken,

want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 12. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.


Jesaja 49:6-7 Hij zei: Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob en om hen die van Israël gespaard werden, terug te brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. 7. Zo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het volk een afschuw heeft, tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten – zij zullen zich voor U neerbuigen, omwille van de HEERE, Die getrouw is, de Heilige van Israël, Die U verkozen heeft.


Het is te gering dat U voor Mij een Knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jakob......  We zien dit al bij de verbondssluiting met Abraham.

Genesis 22:18 En in uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.
Dat Nageslacht staat hier met een hoofdletter en daarmee is Yeshua bedoeld, maar ook het ware volk Israël dat gelouterd en wedergeboren is.
Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken.... Yeshua is het Licht der wereld (Johannes 8:12), maar Israël is dat ook (Mattheüs 5:14-16). 

Paulus betrekt deze profetie over de Knecht des HEEREN op zichzelf en Bárnabas:

Handelingen 13:47 Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde.  (Zie ook Hand. 22:21)   


Jesaja 49:8 Zo zegt de HEERE: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.
Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk, om de aarde weer op te richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen te ontvangen, 9. om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, op alle kale hoogten zullen hun weidegronden zijn. 10. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen. 11. Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, Mijn gebaande wegen zullen verhoogd worden. 12. Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, anderen uit het noorden en uit het westen, en weer anderen uit het land Sinim.


In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen...... toen Yeshua op aarde was leek het voor Hem geen welbehagelijke tijd. Hij predikte een keer in de synagoge te Nazareth en sprak daarbij uit: "om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken". Dit was een citaat uit Jesaja 61:2. Het "jaar van het welbehagen" betekende het aanbreken van Gods Koninkrijk, wat welbehagelijk voor ons zou zijn maar wat helaas werd uitgesteld door ongeloof. Yeshua sprak tot de Vader: "En Ik wist dat U Mij altijd verhoort" Johannes 11:42.

U geven tot een Verbond voor het volk..... in Yeshua is het verbond tussen God en Zijn volk, met Zijn eigen bloed bezegeld.

om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!..... Toen Yeshua in Nazareth "het jaar van welbehagen" aankondigde zei Hij daarbij "om aan gevangenen vrijlating te prediken" (Lukas 4:19a) en Hij heeft dat ook toegepast. (Markus 5:4; Lukas 13:16; Joh. 5:8), Het "jaar van welbehagen" is een verwijzing naar het Vrederijk, wat toen nog niet kon aanbreken. In dat Vrederijk zullen de kale hoogten, die zo vaak gebruikt werden als heidense offerplaatsen, weidegronden zijn,  Yeshua zal zal hun Ontfermer en herder zijn en hen leiden naar de waterbronnen. De wegen  naar Sion zullen gebaande wegen zijn. De mensen komen overal vandaan. De naam Sinim wordt hier genoemd. Er zijn uitleggers die zeggen dat het Aswan/Egypte is en anderen noemen China. 


Jesaja 49:13 Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost,
Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.


Wat een heerlijke afsluiting van dit gedeelte van Jesaja 49. Dit heeft alles te maken met het aanbreken van Gods Koninkrijk op aarde. Hemel en aarde delen in die blijdschap. Ook de bergen doen er aan mee, Wat een blij gejuich! Het "Jaar van het Welbehagen" is aangebroken, een Jubeljaar dat duizend jaar duurt. In Jesaja 42 werd opgeroepen Gods volk te troosten. YAHWEH heeft dat zelf gedaan en Hij ontfermt zich over allen die zoveel ellende hebben doorstaan. 

Jur & Ida