English & other languages: click here!

Jesaja 54:11 - 55:5 Beloften van heil voor Sion

De bemoedigende profetie die Jesaja namens Yahweh spreekt is bedoeld voor het gelovig overblijfsel van Israël. Ze zijn moe, ellendig, voortgedreven. Het is op de grens van de strijd tegen Israël en het binnengaan in het Vrederijk. Hier is ook sprake van het Nieuwe Jeruzalem, zoals dat in Openbaring 21 wordt beschreven. Het gaat om een een geweldige luisterrijke en Geestvervulde stad, die ze voor ogen moeten hebben in hun ellende. Een stad die totaal anders zal zijn dan de schone schijn en de glans en glitter van Babylon. Het is de stad waarnaar Abraham al uitzag.

Hebreeën 11:10 Want hij (Abraham) verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Ontwerper en Bouwer is.


Jesaja heeft goddelijke beloften voor Israël:  Al uw kinderen zullen door YAHWEH zelf onderwezen zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. (54:13)

In het evangelie van Johannes wordt naar deze tekst verwezen:

Johannes 6:45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.

Zo zien we dat Israël, maar ook wij, niet afhankelijk meer zijn van het onderwijs van leraars, leiders, rabbi's en dominee's. God zelf onderwijst door Woord en Geest. Het is heilzaam, vooral in deze eindtijd, om alleen naar Hem te luisteren, zodat we niet op dwaalwegen terechtkomen. Wel kunnen we elkaar aanvullen en bemoedigen.
Door gerechtigheid wordt een gelovige bevestigd door Yahweh. Hij hanteert de goddelijke gerechtigheid, in plaats van dat wat de wereld als gerechtigheid ziet.
Vervolgens vermeldt vers 14 van Jesaja 54 in de HSV "Houd u ver van onderdrukking". Maar hoe kun je je daarvan verre houden, het is immers iets wat je zelf niet in de hand hebt, maar wat je overkomt. De vertaling van het NBG en van de King James is m.i. beter:

14 Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen.  NBG


14 In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee. KJV


Dit is een belofte voor de tijd dat het Koninkrijk van God zich baanbreekt. Dan hoeven ze niet meer voor onderdrukking te vrezen, want Yeshua strijdt de strijd. Verdrukking en verschrikking krijgen geen kans. Als de vijanden dat proberen zal God ervoor zorgen dat ze zelf hun ondergang tegemoet gaan.


Degenen die de wapens tegen Israël maken zijn zelf schepselen van God en hebben daarom geen macht. Ze zijn in hun vijandschap uiterst klein en nietswaardig en geen partij in vergelijking met hun grote Schepper, die alles in Zijn hand heeft. God zal ze gebruiken om te oordelen en te verwoesten wat verwoest moet worden. De wapens door hen gesmeed zullen in Gods hand het tegendeel tot gevolg hebben.

Spreuken 28:10 Wie oprechten doet dwalen op een verkeerde weg, zal zelf in zijn kuil vallen, maar wie oprecht zijn, zullen het goede erven.


Spreuken 26:27 Wie een kuil graaft, zal erin vallen, verrolt hij een steen, op hem zal hij terugvallen.


Alles wat beschuldigend wordt aangevoerd treft geen doel. Met God als Rechter aan hun zijde zullen ze al die beschuldigingen op hun eigen hoofd kunnen terugvoeren.
Al deze moeiten uit het verleden zijn straks voorbij. Deze bevrijding en vreugdevolle erkenning noemt Gods Woord het erfdeel van Gods dienaren. De gerechtigheid van Israël, het volk dat voorheen zo ellendig was, is de gerechtigheid die uit God voortkomt en in hun harten is, want God heeft Zijn wetten in hun hart geschreven.
Jeremia 31 is in vervulling gegaan:
Jeremia 31:33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

Jesaja 55 begint met die prachtige tekst:

O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?

Het aanbod van heil! 

Wat zou het goed zijn als deze woorden ook omgezet werden in gelovig doen! Wat is de wereld voortdurend bezig met geld, carrière, aanzien enz. Het ware doel van ons leven is gelegen in de vrede, de liefde en de gerechtigheid die uit God is. 


Het doel dat we zien in onze Heiland Yeshua. Dat waar de mens van nature voor leeft is de leugen. Als we ons bekeren van die weg en ons richten op onze Schepper kunnen we met Jesaja zeggen in hoofdstuk 12:


Jesaja 12:2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.


Het Hebreeuwse woord voor heil is Yeshua! We mogen met vreugde water putten uit de bronnen van Yeshua, die zich het Levende Water noemt. Leven uit Zijn heil: Shua, het heil van "El" = God, Yah = God. Yah Shua = God redt = Yeshua. Hij is de bron waaruit we ons heil mogen scheppen. Jeruzalem de belegerde stad werd gered door die éne bron, de Gihon-bron, waarvan het water door de tunnel vloeide naar de vijver van Siloam. Zo worden wij gered door Yeshua, de Bron van Levend Water.


Jesaja 12 speelde een bijzondere rol bij het Loofhuttenfeest. Tijdens het feest vond dagelijks een plengoffer plaats. Onder begeleiding van muziek brachten de priesters grote kruiken vol water, uit de vijver van Siloam, naar de tempel. En wanneer de kruiken bij het altaar werden leeggegoten, brak het volk uit in gejuich. Het wateroffer symboliseerde de overvloed van genade en goedheid van God.


In Johannes 7 lezen we dat Jezus tijdens het Loofhuttenfeest op het tempelplein aanwezig is. Op het hoogtepunt van het feest maakt Hij bekend dat Hij de Bron van heil en levend water is:


Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.


Stromen van levend water die uit je binnenste vloeien.....?? Ja, wie het van Yeshua verwacht en Zijn Woorden echt ter harte neemt wordt zelf ook een bron van levend water.
Johannes voegt er nog aan toe:


Johannes 7:39. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

De Heilige Geest, die het Woord van God in ons tot leven brengt. Die ons doet begrijpen wat we lezen in de Bijbel. Die ons de juiste antwoorden in situaties geeft waar het gaat om Gods eer. Die ons ook in deze eindtijd de woorden zal geven als wij onder druk van de nieuwe wereldorde verhoord worden:

Mattheüs 10:19 Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 20. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.
Jesaja 55 vermeldt opnieuw een uitnodiging tot het heil:

Jesaja 55:3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David.

Yeshua zal in het Vrederijk koning zijn op Davids troon, en YAHWEH heeft Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken.


Dit schriftgedeelte eindigt met een belofte die met name ons als gelovigen uit de volken aangaat.

Jesaja 55:5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.

Hier worden de gelovigen uit de heidenen bedoeld, die door Yeshua op de olijfboom uit Romeinen 11 worden geënt en zo deel krijgen aan het verbond met Abraham, met wie zij samen uitzien naar de stad die fundamenten heeft, zoals beschreven in het begin van dit gedeelte uit Jesaja 54:11-12. We zullen toesnellen naar het trouwe overblijfsel van Gods volk "Israël" en we zullen deel uitmaken van Eén kudde, één Herder en de Naam Israël dragen.


Johannes 10:16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.

Ida