English & other languages click here!

Jesaja 55 - Voor een doorn een cypres


De Herziene Statenvertaling heeft boven dit hoofdstuk staan "Uitnodiging tot het heil". Deze uitnodiging klinkt wereldwijd, Het heil, de redding is onbetaalbaar, omdat die al is gekocht door het bloed van Yeshua HaMashiach! (Jesaja 53:1-8; 1 Petrus 1:19. Jesaja 55 kan niet losgezien worden van de hoofdstukken die er aan vooraf gaan, waar het steeds om de Knecht des HEEREN ging. Het is een profetie in de tijd van de Judeeërs die nog in ballingschap moeten gaan, maar nog veel meer bestemd voor de eindtijd waarin de Israëlieten vanuit de volken worden verzameld. Het is vooral Jesaja die de komende Messias in dit kader beschrijft.  Hoewel die titel hiet niet wordt genoemd is het heil wat hier wordt aangeboden de vrucht op  gehoorzaamheid en vernedering tot in de (kruis)dood. De uitnodiging wordt niet bekrachtigd door een mens, het is YAHWEH zelf die daaraan Zijn volmacht geeft op grond van het Woord dat uit Zijn mond uitgaat. 


Jesaja 55:1-2 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom......

 in Jesaja 44:3 lezen we dat God water zal gieten op het dorstige. God zal Zijn Geest uitgieten op de nakomelingen in Sion. Dan zal vervuld worden wat Ezechiël zegt van de uitstorting van de Geest over het huis van Israël, Ezechiël 39:29, en in Joël 2:28. Ook David  verlangt ernaar in Psalm 63: "mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water."


Koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.....  
Waar maak je je druk om?

Wie in Gods Koninkrijk drinkt van het Levende Water, mag weten dat God hem/haar voor het nodige in het leven voorziet.  Yeshua beloofde dat in Mattheüs 6:33: Zoek eerst het Koninkrijk van God. dan zal al het andere u geschonken worden.

Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan......?  We kunnen onszelf de vraag stellen:  “Waarom geef ik geld uit aan iets dat niet kan bevredigen ?” Dat betreft alle dingen waaraan we onze tijd, geld en energie kunnen besteden – zaken die nooit de voldoening zullen geven die vrede in ons hart bewerkt. 

Luister aandachtig naar Mij...... besteed tijd aan het Bijbel lezen.

Het zal je veranderen in de persoon waarvoor God je geschapen heeft.                                                                                                        laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed........  'ziel' staat hier niet in tegenstelling tot lichaam. Het betekent dat de mens met hart en ziel, met zijn hele bestaan, deelt in het heil, het 'leven' in de volle zin van het woord (Psalm 36:9-10; Amos 3:5).. 

Jesaja 55:3-5 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 4. Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 5. Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.

Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven....... de tijd dat de 'knecht des HEEREN blind en doof' was wordt nu geacht voorbij te zijn (Jesaja 42:18-19; Jesaja 6:9-10). Sion wordt hier herhaaldelijk gevraagd te luisteren naar wat echt leven geeft. 

want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David....... de HEERE had met David een verbond gesloten. Dat kunnen we lezen in 2 Samuël 7:8-16. De opvolging van koning David behoort tot het karakter van de profetieën van Jesaja. Hij heeft het bijvoorbeeld over  ‘het twijgje aan de stam van Isai’ (Jesaja 11:1) dat betrekking heeft op de toekomst. Dat zijn de betrouwbare gunstbewijzen aan David. Het verbond met David leek door de ballingschap teniet te zijn gedaan. Maar YAHWEH maakt duidelijk dat dit niet zo is. Uit het geslacht van David zal de Messias voortgebracht worden. Christus zal een Vorst en Gebieder voor de volken zijn. Dit maakte Jesaja al vóór de ballingschap bekend.  Deze profetie zal uiteindelijk in vervulling gaan als David – letterlijk koning David in zijn opstandingslichaam – over Israël regeert in het millennium, de duizendjarige regering van Yeshua HaMashiach over deze aarde.  
Zowel Christus regeert op Davids troon (Lukas 1:32), maar ook David gaat regeren.  De volgende profetieën gaan dan in vervulling: 

Jeremia 30:9 maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan.


Ezechiël 34:23-24 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. 24. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.


Ezechiël 37:25-26 Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. 26. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.

Het 'verbond van vrede' dat in Jesaja 54:10 werd genoemd staat in bovenstaande tekst Ezechiël 37: 26

Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende....... hiermee worden de heidenen bedoeld die de grote daden herkennen die God voor Zijn volk Israël doet,

Uw God, voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt....... de heidenen zien hoe de Heilige van Israël Zijn volk opnieuw tot bloei brengt en een herstel geeft. De Bijbel noemt hier zelfs dat Israël, dat zo vaak en zo diep vernederd werd in het verleden, door God verheerlijkt wordt. Het land is nu geen 'staart' meer, maar het 'hoofd der volken'.  Het is de zegen van Deuteronomium 28:13 en 44. 

Jesaja 55:6-7 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is....... Moet je de HEERE zoeken? Paulus in Athene op de Areopagus zegt: "Hij is niet ver van ieder van ons" (Handelingen 17:27b). En hier staat ook "Hij is nabij!".  Het probleem is dat de gevallen mens Hem zelf niet zoekt. Hij loopt aan Hem voorbij. Zijn interesse gaat uit naar andere zaken. Hij beseft niet dat hij de eeuwige dood tegemoet gaat. God zoekt de mens. Hij nodigt via Jesaja Zijn volk uit om Hem te zoeken. "Dit is de tijd. God kan nu gevonden worden. Zoek Hem nu !” 

Het is niet zo dat God verborgen is en alleen nu gevonden kan worden, maar nu word je erbij bepaald! Maak er gebruik van!
Als we Hem niet zoeken en niet aanroepen terwijl Hij dichtbij is, zullen we de zegeningen die Hij belooft niet ontvangen. De bedoeling is om het heil dat nu God aanbiedt, te aanvaarden, want Hij is met Zijn verlossing nabij. Wie opgaat in het leven van deze wereld beseft niet eens dat hij verlossing nodig heeft.  Hij zal verblind zijn als straks de antichrist zich openbaart, die de mensen verleidt om hem te volgen en te aanbidden. Yeshua heeft zelfs gezegd dat Israël daar achteraan gaat (Joh. 5:43). 

Maar het is een weg die naar de eeuwige dood leidt.  Wie nu nog zonder God Zijn weg gaat zal niet kunnen onderscheiden dat deze de beloofde Messias niet is. Daarom verlaat je goddeloze weg en wees wakker voor het te laat is. Lees Gods profetieën en onderzoek zelf de Schriften in plaats van leiders te volgen. Want er zijn vele misleiders

2 Johannes 1:7 Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten....... met de goddeloze en de man van ongerechtigheid zullen waarschijnlijk zij bedoeld zijn die aan het aangeboden heil twijfelen. Op een plaatje hierboven zien we een deel van Psalm 32:6 met dezelfde oproep als in Jesaja 55:6, maar daarachter staat nog meer in de Bijbel: "zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken...!  Het is alsof de HEER zegt: Probeer het eens in geloof!  Beproef Mij toch hierin.... (Maleachi 3:10b).
Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen...... tegelijk houdt die uitnodiging een oproep tot bekering in. Wie niets van God verwacht moet zich ook bekeren, want die gedachten zijn zondig! Je kunt te klein van God denken, doordat je niets van je hulpvraag verwacht. Hij wil zich zo graag ontfermen, Hij is een God die graag vergeeft. 

Jesaja 55:8-9 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen.....

YAHWEH maakt daarmee duidelijk dat wij Zijn gave van barmhartigheid en vergevensgezindheid niet kunnen meten aan onze, door de zonde vertroebelde, inzichten. Onze kijk op God zelf moet veranderen, we moeten ons denken vernieuwen (Efeze 4:23) en de gedachten op Hem afstemmen in de overtuiging dat we naar Zijn beeld zijn geschapen. Hij verlangt ernaar dat wij alles waarin we mislukkingen en verdriet tegenkomen op Zijn bordje leggen, want dan kan Hij ons Zijn genade en hulp bewijzen. We hoeven ons voor Hem niet groot voor te doen. Daar kijkt Hij toch doorheen. De dichter van Psalm 92 heeft het begrepen, hij verwonderde zich over Gods daden, wie onverstandig is begrijpt dit niet,

Psalm 92:6-7 HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten. 7. Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet:

Jesaja 55:10-11 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11. zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert....... Gods Woord is als regen of sneeuw en vooral in dorre streken maakt dat water verschil tussen leven en dood. Daardoor is er groei mogelijk in de natuur. Zo kan er voedsel verbouwd worden er ontstaat levenskracht. 

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt..... dat Woord van God werkt iets uit in zondaren, in plaats van geestelijke dood, ontstaat er geestelijk leven. 

Er ontstaat een vreugdevolle, vruchtbare relatie tussen de mens en Zijn Schepper. God doet wat geen mens voor mogelijk had gehouden. Dat zal hij ten volle ervaren als Gods Koninkrijk op aarde aanbreekt.  

Jesaja 55:12-13 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist.

Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden......  de beschrijving van de verlossing is veel grootser dan de afsluiting van de ballingschap van Babel. Dat ging niet zo feestelijk. Deze beschrijving gaat daar ver bovenuit en heeft daarom ook weer betrekking op het vertrek uit het wereldwijd vertakte Babel in de eindtijd en reikt tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dit vertrek gaat de grootsheid van de uittocht uit Egypte te boven, zoals Jeremia profeteerde:

Jeremia 23:7-8 Daarom zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, 8. maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land.

Ze worden in vrede uitgeleid......  dit vertrek schildert een visioen waarin de hele schepping van Gods wonderlijk handelen getuigt: zingende heuvels en klappende bomen. 

Doornstruiken verdwijnen en cipressen komen daarvoor in de plaats en voor een distel komt een mirt in de plaats. Juist deze beide plantensoorten werden genoemd als het gevolg van de zonden: de vervloekte aardbodem zou doornen en distels voortbrengen (Gen. 3:18). De doornstruik en de distel typeren onze wegen en onze gedachten. Doornen en distels waren de planten die door de zondeval gingen woekeren. Nu worden deze hinderlijke planten  vervangen door de cypres en de mirt, die het beeld zijn van Gods wegen en gedachten. Wat David in Psalm 8 zong wordt werkelijkheid: 

Psalm 8:4-7 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5. wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6. Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich...... alles en iedereen verheugt zich in YAHWEH! Elke ziel juicht in God tezamen met de schepping. We kunnen ons geluk niet op, want onze blijdschap is in Hem die ons leidt. Hij, de Heilige van Israël, is de bron van onze vreugde!

het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist......  Hij heeft in Zijn Woord tot ons gesproken, Hij zal het ook doen!

Ida