English & other languages: click here!

Jesaja 8 - de invasie van de Assyriërs

Dit hoofdstuk vertelt ons over de grote verwoesting die spoedig over het koninkrijk Israël zou komen:

1. Een profetie van de vernietiging van de verbonden koninkrijken van Syrië en Israël door de koning van Assyrië,Tiglath-Pileser         III. vs 1-4. - complotdenkers (samenzweerders) in de Bijbel

2. De verwoestingen die door deze trotse zegevierende vorst in het land van Israël en Juda zouden worden aangericht, vs 5-8.

3.. De grote bemoediging die in het midden van die beroeringen aan het volk van God werd geschonken. klein stukje hoofdst. 9


In de voorafgaande geschiedenis lezen we over de angst van koning Achaz van Juda om overwonnen te worden door het gecombineerde leger van het Noordelijk koninkrijk Israël onder leiding van de koning van Israël Pekah, tezamen met het Syrische leger dat onder bevel stond van koning Rezin. In verband met deze dreiging besloot koning Achaz het Assyrische leger te hulp te vragen. In deze omstandigheden stuurde God zijn dienstknecht Jesaja met Zijn profetieën naar koning Achaz.

Jesaja 8:1-4 Verder zei de HEERE tegen mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop, voor iedereen leesbaar: Maher Sjalal Chasj Baz. 2. Toen nam ik voor mijzelf betrouwbare getuigen: Uria, de priester, en Zacharia, de zoon van Jeberechja. 3. Ik was tot de profetes genaderd, zij werd zwanger en baarde een zoon. Toen zei de HEERE tegen mij: Geef hem de naam Maher Sjalal Chasj Baz. 4. Want voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen, zal men het vermogen van Damascus en de buit van Samaria vóór de koning van Assyrië dragen.

Neem u een groot schrijfbord …….In opdracht van YHWH moest Jesaja een groot schrijfbord nemen en daarop duidelijk leesbaar de raadselachtige namen schrijven “Maher Sjalal Chasj Baz“. Een soort poster dus, met een belangrijke mededeling. Jesaja voorzag zich van twee dienstknechten van de Here als getuigen (Deut. 19:15): de priester Uria en Zacharia de zoon van Berechja, die later door Yeshua genoemd wordt als vermoord te zijn tussen de tempel en het altaar. Matth.23:35. Verder Uria de priester, die wordt genoemd in de geschiedenis van Achaz (2 Kon.16:10-11). Jesaja schreef de profetie in tegenwoordigheid van twee betrouwbare getuigen op, zodat zij in staat waren om onder ede te bevestigen dat de profeet al zo lang van te voren de invasie van de Assyriërs in Juda had geprofeteerd.    

Ik was tot de profetes genaderd…… Deze profetes was de vrouw van Jesaja die als zodanig mogelijk de titel van haar man deelde zoals bijv een boer en boerin.

zij werd zwanger en baarde een zoon…..dit was de tweede zoon van Jesaja. Zijn eerste en oudste zoon heette Sjear-Jashub (Schear-jaschub of Sear-jasub; Jes. 7:3), welke naam bekent "Het overblijfsel bekeert zich" of  "Een-rest-bekeert-zich". De geboorte van zijn tweede zoon komt in dit hoodstuk ter sprake en zijn naam was al door God gegeven: Maher Sjalal Chasj Baz (= "Haastig roof, spoedig buit").

voordat het jongetje papa of mama zal kunnen roepen……. zal de rijkdom van Samaria en Syrië naar de koning van Assyrië gaan. In feite bevat deze naamgeving een profetie van hoe dit conflict gaat verlopen en een tijdschema waarbinnen dat zal plaatsvinden.

Jesaja 8:5-8 De HEERE sprak opnieuw tot mij: 6. Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloah, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia, 7. daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen.8. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel!

Nadat de profetie in de vorige verzen een positieve ontwikkeling bevatte voor Achaz, de koning van Juda, kwam er een nieuwe boodschap als reactie op de trouweloze houding van Achaz en het volk Juda. Achaz krijgt te horen dat het aanvankelijke succes van de koning van Assyrië gebruikt zal worden om Juda aan te vallen. Achaz en Juda worden het slachtoffer van datgene waarop ze hun vertrouwen stelden  (2 Kron. 28:20-21). Dit is een Bijbelse wetmatigheid.

Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloah……. Met de wateren van Siloah wordt de waterstroom bedoeld die ontspringt in de Gihon-bron op de berg Sion en naar Jeruzalem stroomt, die uitmondt in de vijver van Siloam. Dit zacht stromende riviertje voorziet de stad Jeruzalem van het nodige drinkwater.

doet de Heere over hen opkomen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat… we zien dat het de Here zelf is die deze machtige wateren van de Eufraat doet opkomen, waarmee symbolisch het Assyrische leger bedoeld is. Vergeleken met die machtige wateren van Assyrië is het stroompje afkomstig van de Gihon bron maar armetierig, hoewel het getuigt van de voortdurende aanwezigheid en de hulp van YHWH. Achaz en het volk vonden het vertrouwen op Hem niet voldoende en ze wendden zich liever tot de machtige stroom de Eufraat in Assyrië om hulp.

Deze zal buiten zijn stroombeddingen treden, en over zijn oevers heenstromen……. de aanval van dat Assyrische  leger zal niet alleen Syrië en Noord Israël overstromen, maar ver buiten zijn oevers ook over geheel Juda stromen. In plaats van de gevraagde hulp ontpopt die zogenaamde bevriende natie zich als een wrede veroveraar.

Zij zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel!

mela rogab eretzcha Imanoe’El. מְלֹא רֹחַב-אַרְצְךָ עִמָּנוּ אֵל

= de volle breedte van UW LAND IMMANUEL.

Uit Jesaja 8:8 komt duidelijk naar voren dat het land van Israël Gods land is, wat Israël van Hem in bruikleen heeft. Het land dat de Assyriërs zullen binnenvallen, behoort niet echt toe aan Juda of aan koning Achaz.

Het is van de Here God, van de komende Messias, van Immanuel .  

hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen……… dat het tot aan de hals reikt betekent dat Noord Israël nog net niet verdrinkt, maar als natie zal ophouden te bestaan. De bevolking wordt gedood of weggevoerd. 

“De volle breedte, de uitgestrekte vleugels” heeft zoals het lijkt betrekking op Juda. Het beeld van een grote roofvogel met uitgebreide vleugels doemt op. Juda krijgt heel erg te lijden,  krijgt met grote verwoestingen te maken, maar ze zullen de invasie van de Assyriërs overleven.  

Immanuel…….! = GOD MET ONS! Een uitroep van Jesaja, overmand door emotie en verdriet door hetgeen God hem te zien geeft. Het ‘teken’ dat de profeet Jesaja in Jes. 7:14 koning Achaz gaf. In Mattheüs 1:23 wordt deze naam toegepast op de Messias Yeshua.

Jesaja 8:9-10. Volken, loop te hoop, en word verpletterd! En neem ter ore, allen die in verre landen zijn, omgord u en word verpletterd; omgord u en word verpletterd! 10. Beraam een plan – het zal verijdeld worden! Spreek een woord – het zal niet tot stand komen! Want God is met ons.

Jesaja krijgt veel te verwerken, Maar ook in deze gemoedstoestand werkt Gods Geest door hem heen. Hij ziet in de Geest dat de volken die het oordeel voltrekken over een zondig volk van God. De Assyriërs komen omdat YHWH hen zelf opdraagt te gaan, om te doen wat ze zo graag willen doen. Jesaja ziet dat ze verpletterd zullen worden. Laat ze maar komen en doen wat ze moeten doen, maar de uiteindelijke strijd zullen ze niet winnen. Hun plannen zullen verijdeld worden en wat ze in hun grootspraak verkondigen zal niet tot stand komen, want IMMANUEL(!) GOD IS MET ONS!

Jesaja 8:11-15 Immers, zo heeft de HEERE tegen mij gezegd, toen Zijn hand mij te sterk werd en Hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan: 12. U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken.13. De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten; Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking. 14. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.15. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden.

dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan……. God bemoedigt Jesaja en de getrouwen in Juda, om niet bang te zijn zoals de meeste inwoners van Juda. Ze zijn ten onrechte bang voor de vijand. Laten ze YHWH maar vrezen en op Hem vertrouwen. Ze hoeven ook niet bang te zijn voor de algemene aanklacht van samenzwering of verraad, die hun werd verweten vanwege hun verzet tegen een verbond met Assyrië tegen de noordelijke unie.

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt…… Het lijkt wel geschreven voor onze tijd. Een samenzwering is een complot! Je wordt al snel beticht een complotdenker (wappie) te zijn als je de politieke opvattingen niet onderschrijft. Profeten werden ook monddood gemaakt en de mensen volgen al snel de meerderheid. Jesaja en degenen die op God bleven vertrouwen waren in feite wat nu wappies genoemd worden. 

waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken…... Wees niet bang voor wat hun angst aanjaagt, heb er geen ontzag voor.

De HEERE van de legermachten, Hem moet u heilig achten….. Wie zegt God te kennen en toch denkt zijn eigen weg te kunnen gaan, misleidt zichzelf en de waarheid is in hem niet, zegt de apostel Johannes (1 Joh.1:6).

Israël was Gods volk en dat is het nog en zal het blijven zolang de zon en de maan ons zullen verlichten (Jer.31:36). Maar als men tot het volk behoort, is dat nog geen garantie dat men daarom ook naar de wil van God leeft! God zegt tegen Jesaja, dat het volk helemaal niet meer weet wat goed en wat slecht is, hoewel men de wet uit het hoofd kent! Daarom waarschuwt Hij Jesaja om zich op geen enkele manier te vereenzelvigen met het volk. De heilsbelofte blijft van kracht voor het overblijfsel, degenen die zich restloos aan YHWH toevertrouwen.

We zien Israël in onze tijd ook verbonden sluiten met vele landen die verre van kosher zijn. Daar zal uiteindelijk weer geen zegen op rusten, maar een vloek. Wordt er wel geluisterd naar de mensen met een tegengestelde mening?  Wat nog belangrijker is: verwacht men het van de God van Abraham. Izak en Jakob en roept men de Joodse Messias Yeshua aan of laat men zich leiden door de geest van de antichrist? Weigert men opnieuw om naar de Stem van hun Messias te luisteren en daar naar te handelen? 

De profeten spreken zich er duidelijk over uit, dat Jakob in benauwdheid komt en Yeshua zal hen uitredden, want een rest van Israël zal Hem aanroepen. (Johannes 12 : 13)

Hij zal tot een heiligdom voor u zijn…… God zal voor sommigen een Heiligdom zijn, een veilige Plek. Maar voor velen uit de twee koninkrijken, Israël en Juda, zal Hij ook een Rots zijn waarover ze zullen struikelen. God is een Net waarin de inwoners van Jeruzalem verward zullen raken. Petrus vergelijkt deze Rots met Christus ( 1 Petrus 2:6-8).

Jesaja 8:16-18 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 7. Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen.18. Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont.

Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen!.... Het getuigenis toebinden, het verzegelen ervan….. de beiden begrippen zullen hetzelfde betekenen. Wat Jesaja schrijft moet vastgelegd en bewaard worden voor het overblijfsel in die dagen en ook voor het overblijfsel in latere generaties. En dat is ook gebeurd, op deze manier kunnen wij eruit leren. Nog niet zolang geleden werden er nog zorgvuldig opgeborgen manuscripten van Jesaja gevonden.

Ik zal de HEERE verwachten, Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob; op Hem zal ik hopen…… Jesaja en de getrouwen uit Juda hebben er bewust voor gekozen om, ondanks alle tegenstand, hun vertrouwen op YHWH te stellen, die hun niet zal beschamen. Toch heeft God Zijn aangezicht in deze tijd verborgen voor het huis van Jakob. Wanneer kan de Aäronitische zegen weer over hen uitgesproken worden, zodat YHWH Zijn aangezicht over hen kan lichten?:

Er is een rest die op Hem blijft hopen

Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft….. De profeet vindt troost in de twee kinderen die de HEER hem heeft gegeven ( vers 18 ). Deze tekst wordt herhaald in Hebreeën 2:13, waar blijkt dat Yeshua deze uitspraak van Jesaja op zichzelf betrok. Degenen die in Zijn voetspoor gaan beschouwt Hij als Zijn kinderen. Zie ook Jes. 53:10b.  In de betekenis van de naam van Jesaja’s eerste zoon, Sjear-Jashub (Jes 7:3), horen we een woord van genade. Hij is het teken dat 'een overblijfsel zal terugkeren'. Dit zal in de toekomst gebeuren. In de betekenis van de naam van zijn tweede zoon, Maher Sjalal Chasj Baz (vers 3), horen we een oordeel. Hij is het teken dat er 'snelle buit, snelle prooi' zal zijn. Dat oordeel zal snel en spoedig worden uitgevoerd. Beide tekenen hebben betekenis voor de eindtijd.

Op deze manier zijn de twee kinderen "tekenen en wonderen" van de verlossing van Israël. God blijft daarin de eeuwen door spreken. Ook nu het donker geworden is in de wereld blijven er toch signalen bestaan die verwijzen naar God en Zijn Woord. Een teken is een aanwijzing en een wonder getuigt van de grote barmhartigheid en rechtvaardigheid die stand houdt, alle eeuwen van moeiten en strijd door. God komt tot een heerlijk doel. Dat is de vreugde waarnaar Yeshua uitzag, waardoor hij de moeiten kon verdragen (Hebreeën 12:2). Hij is het beeld van de Vader.

Jesaja 8:19-22 Wanneer zij dan tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden, en waarzeggers met hun gelispel en geprevel – zeg dan: Moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? 20. Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. 21. Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men hongerlijdt, zal men uitbarsten in woede, en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt, 22. of naar de aarde kijkt, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angstaanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden, het donker in.

Als zij tegen u zeggen: Raadpleeg de geesten van doden……. Als het volk vraagt om geesten van overledenen te raadplegen, moet Jesaja antwoorden dat er alleen geluisterd moet worden naar de levende God.
Terug naar de wet en het getuigenis!........ God spreekt door de Wet en de Profeten. Alleen dat houdt stand. Het spreken van de afgoden is ijdel bedrog.

Uit de wet, de Tora, blijkt dat God een afschuw heeft van zulke praktijken:

“Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.” (Deuteronomium 18:10-12)

(Ook koning Saul, die zelf de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land had weggedaan, maakte later toch gebruik van een medium om in contact te komen met de overleden Samuël. Het is met koning Saul niet goed afgelopen. Lees de geschiedenis in 1 Samuel 28.)

Men zal er terneergedrukt en hongerig rondtrekken…….. wie God niet gehoorzamen, zullen straks door het land dwalen, voortgedreven door angst en op zoek naar eten.

en zijn koning en zijn God vervloeken…….. ze vervloekten de koning en God, omdat zij hen niet verlosten. Overal heerste verstikkende duisternis. God verloste hen niet omdat dit roepen tot God niet gepaard ging met berouw en geloof.  Ze riepen slechts omdat ze in nood waren. Wie God niet vertrouwt gaat Hem tenslotte vervloeken. 

DE TWEEDE KOMST VAN DE MESSIAS

Jesaja 8:23 Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is.

Zoals Hij in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan de Weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen.

Het blijft niet voor altijd donker. Er komt een dag waarop de duisternis wordt verjaagd, waarop God Zijn aangezicht niet meer verbergt. Dat gebeurt bij de tweede komst van de Messias. Juist die gebieden (Zebulon en Naftali van het Overjordaanse) die het zwaarst geleden hebben onder de Assyriërs die met hun soldatenlaarzen alles vertrapten, zullen dat ervaren. Het door koning Hiram uit Tyrus geminachte grondgebied (1 Kon, 9:12) zal eer van God ontvangen. Daar, waar de nacht van de grote verdrukking het diepst was, waar de antichrist zijn stempel op Israël drukte, zal men  uitbundig delen in het Licht, de heerlijkheid en de vreugde. De benauwdheid van Jakob is voorbij. God verbergt zich niet langer voor het overblijfsel. Hij maakt een eind aan de godsverduistering. Hij verbreekt het juk van de Assyriërs, die een beeld zijn van het antichristelijk rijk in vroege tijden door Nimrod gesticht, dat inmiddels als het Babel van nu de hele wereld heeft overwoekerd. Maar Yeshua zal het te gronde richten zoals Hij in Jesaja's profetie 'Gideon die de Midianieten versloeg' als voorbeeld gaf. (Richteren 7:22). Een beeld van de komende strijd van Gog en Magog in Ezechiël 38 en 39.

Want het juk van hun last,

de stok op hun schouders,

en de knuppel van hun slavendrijver

hebt U verbroken als eens op Midiansdag.

Ja, elke laars,

stampend met gedreun,

iedere soldatenmantel,

gewenteld in bloed,

zal verbrand worden,

voedsel voor het vuur.

Jesaja 9:3-4

Jur & Ida