English & other languages: click here!

Jesaja 9 - Want een Kind is ons geboren

Jesaja profeteert over de komst van de Messías. De menselijkheid "een Kind is ons geboren' en de goddelijkheid "Sterke God" van Immanuël worden geopenbaard. Hij zal heersen over Israël en over alle andere volken. Daarna spreekt Jesaja enkele oordeelsprofetieën uit over het Tienstammenrijk.


Jesaja 9:1-2 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. 2. U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt.

Het volk dat in de duisternis wandelt.........  Juda en Israël hadden door hun zondig bestaan de duisternis over zich heen gehaald. Na een nacht komt altijd de dag!  Zo werd het bij de schepping al ingesteld. "er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is" (Jesaja 8:23)

Zoals dat ook voor de donkerheid in onze levens geldt als wij door Christus aan het ware Israël zijn toegevoegd. (Zie 2 Korinthe 4:6). God zal opnieuw Zijn aangezicht over hen doen lichten! De zegen van Aäron blijft van kracht. Hij zal Zijn volk in het komende Koninkrijk genadig zijn. (Numeri 6: 24 - 26) 

De honger waarvan in Jes. 8:21 sprake is, wordt dan een overvloedige oogst, de buit op de volken is verdeeld (Zach. 14:1). Wat een vreugde op dat komende Loofhuttenfeest!  

Jesaja 9:3-5 Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, en de knuppel van hun slavendrijver hebt U verbroken als eens op Midiansdag. 4. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. 5. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Want het juk van hun last, de stok, de knuppel van de slavendrijvers....... het is allemaal voorbij als Yeshua is teruggekomen om de volken te overwinnen en het Koninkrijk van Zijn Vader op aarde te grondvesten. 

elke laars, waarmee gestampt werd, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur..... dit is wat men doet als een oorlog gewonnen is. Opruimen die oorlogstroep, die herinnert aan vervolging en onderdrukking. In het vuur ermee!

Het rijk van Assyrië leed zware verliezen in Jeruzalem. De soldaten werden op een bovennatuurlijke wijze gedood. Dit was gelijk aan Midiansdag, de strijd onder leiding van Gideon tegen de Amalekieten (Richteren 4-5) waarnaar Jesaja als voorbeeld teruggrijpt. Hier had een geweldige profetische overwinning plaatsgevonden. Zo moeten al Uw vijanden omkomen, HEERE!  Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als het opgaan van de zon in haar kracht Richteren 5:31 .

Deze profetie houdt duidelijk verband met Vrederijk. Toch heeft het een voorvervulling in die tijd gehad. Bij het kind dat geboren werd kunnen we denken aan de godvrezende koning Hizkia. Hij was van vaders kant uit het koningsgeslacht David en naar alle waarschijnlijkheid van moeders kant uit het priestergeslacht. De jonkvrouw Abia, gehuwd met Achaz, was een dochter van de hogepriester Uria. Eenzelfde verband kunnen we leggen bij de geboorte van Yeshua. Het koningschap en het priesterambt verenigd in één persoon. 

Ook het kind Hizkia dat geboren zou worden kreeg zijn 'Midiansdag' toen hij Assyrië, waardoor Jeruzalem belegerd was, door Gods bovennatuurlijke ingrijpen overwon. Beide Midiansdagen zijn een voorvervulling van de eindstrijd door Koning Yeshua, de Messias, wanneer het rijk van de antichrist verslagen wordt. 

Het is niet juist, zoals sommigen doen, stil te blijven staan bij deze twee voorvervullingen. De verzen Jesaja 9 vers 5 en 6 maken voldoende duidelijk dat het om veel meer dan een gewone koning gaat. Het is de ster die uit Jacob opgaat en de scepter uit Israël (Numeri 24:17).  Het is de Immanuël 'God met ons', die in Jesaja 7 werd aangekondigd.  

De 'Midiansdag' voor Koning Hizkia:

Jesaja 37:36-37 Toen trok de engel van de HEEREten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië honderdvijfentachtigduizend man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. 37. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug; en hij bleef in Ninevé.

een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven.......

Het Kind is de beloofde Zoon van David (Lukas 2:32). Geen vijand is in staat om de macht van deze Koning te breken. Simeon zei ervan: "Zie, dit Kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden" Lukas 2:34.
De heerschappij rust op Zijn schouder...... Yeshua zal heersen vóór en tijdens het Vrederijk: YHWH strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. Psalm 110:1-2

Wonderlijk 

In Richteren 13 komen we Yeshua als de Engel des HEEREN tegen vóór Zijn vleeswording. Hij zei tegen Manoach en zijn vrouw:  “Waarom vraagt u zo naar Mijn Naam? Die is immers WONDERLIJK!" (Richteren 13:18b

En dat is heel bijzonder, bij die vraag gebruikt Manoach in het Hebreeuws precies dezelfde frase als Jacob bij zijn worsteling. (לִשְׁמִי  lisjmi = naar Mijn naam) De engel die Manoach en zijn vrouw aankondigde dat ze een zoon zouden krijgen is dezelfde Engel  des HEEREN die met Jacob worstelde. Deze beide passages zijn aan elkaar gelinkt. 

In Job 37:14 lezen we: Blijf eens stilstaan en let op de wonderen van God. Het feit dat God mens werd om ons te redden is inderdaad heel  'Wonderlijk".  Maar er zijn nog veel meer wonderlijke dingen. Het is goed om dat op te merken, erbij stil te staan en Hem de eer te geven. 

Raadsman

Jesaja zegt in Jesaja 11:2: Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.  Deze raadsman weet als geen ander wat 'raad & recht' is. We mogen Hem raadplegen in alle omstandigheden. Een raadsman is ook een advocaat in rechtszaken. Hij verdedigt ons als satan ons aanklaagt bij God  (1 Johannes 2:1). Als wij Hem belijden en volledig in de waarheid willen staan, zal Hij  onze zaak in de hemel bepleiten. Hij heeft nog nooit een zaak verloren. En geld vraagt Hij niet. Het is Pro Deo.

Sterke God

Deze titel maakt helemaal duidelijk dat we hier niet met een profetie te maken hebben die op een mens slaat. Een mens kan nooit zo genoemd worden. Het maakt duidelijk dat Yeshua deel uitmaakt van de Godheid. Hij is God! Johannes 20:28; Romeinen 9:5; 1 Joh. 5:20 Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hij ontvangt goddelijke eer: Openbaring 5:12-13.

Eeuwige Vader

Dit laat ons de éénheid zien die er tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest bestaat. Er is maar één God, een ECHAD! Een samengestelde éénheid. Yeshua werd mens omdat alleen een zuiver mens de mensheid van de zonde kan redden. Als alle vijanden overwonnen zijn is die lichamelijk menselijke kant van Yeshua ook niet meer nodig.  1 Korinthe 15:28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.  Zo is Hij ook de Vader.

Vredevorst

Zijn vrede zal vele malen groter en ingrijpender zijn dan de vrede van koning Salomo, die een beeld was van de komende Vredevorst. Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden Johannes 16:33. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen...... De heerschappij van de Messias zal niet slechts 1000 jaar duren. Er zal geen einde komen aan de heerschappij van de Messias, want Hij zal voor eeuwig regeren in éénheid met de Vader.

Händel laat dit uitbundig bezingen in het Hallelujah-refrein van het oratorium The Messiah : "and He shall reign forever and ever!"

op de troon van David...... Lukas 1:32-33 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, 33. en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.  Zowel de eeuwige duur van het koningschap als 'de troon van David' werden exact genoemd toen de Engel Gabriël de geboorte aankondigde. 

om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid..........  het Kind kwam om het Koninkrijk der hemelen op aarde te vestigen door 'Recht & Gerechtigheid'

Het koningschap van David kenmerkte zich door recht en gerechtigheid. 2 Samuël 8:15; 1 Kron. 18:14. Het woord ‘gerechtigheid’ komt voor het eerst in de Bijbel voor in Genesis 15:6: En hij (Abram) geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abram geloofde Gods - voor de mensen onwaarschijnlijke - belofte dat hij en Saraï op oude leeftijd een zoon zouden krijgen.  Het God op Zijn Woord geloven is dus gerechtigheid. Dit wordt zelfs zeven keer in het Nieuwe Testament herhaald: (Rom. 4:3; Rom. 4:9, Rom. 4:18; Rom.4: 22Gal. 3:6Jak. 2:23) Het gelovig houden van de geboden wordt ook tot gerechtigheid gerekend: Deuteronomium 6:25 Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. Zonder het naleven van Gods leefregels is er geen sprake van waarachtige vrede. 
Yeshua wilde gerechtigheid omdat Hij Koning is van het Koninkrijk van de gerechtigheid. Yeshua is als priester naar ons toegekomen omdat Hij Koning is van het Koninkrijk waar alleen maar rechtvaardigheid heerst. Het woord 'gerechtigheid' heeft alles te maken met rechtvaardigheid, oprechtheid en eerlijkheid. Gerechtigheid is alles wat voldoet aan Gods wet, inclusief de straf die er door de overtreding bij is gaan horen. En waar de overtreding verzoend is, daar keert de gerechtigheid weer terug. Recht doen is omzien naar weduwen en wezen, de verdrukten te helpen, op te komen voor de zwakken, eerlijk te zijn in spreken, in handel drijven......

Micha 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan RECHT te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

De ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen: Deze goddelijke verzekering wordt hieraan toegevoegd: God gáát dit plan ten volle uitvoeren! Hij toont in Zijn ijver en in Zijn grootheid dat Hij werkelijk recht doet en rechtvaardig is en trouw aan Zijn beloften voor elk die Hem op Zijn Woord gelooft. Laten we met Job zeggen: Ik weet HEERE dat U alles vermag, en geen plan is onmogelijk voor U (Job 42:2).

Jesaja 9:8-12 En heel dit volk zal het weten, Efraïm en de inwoners van Samaria, die in hoogmoed en in trots zeggen: 9. Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten. 10. Want de HEERE zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten en Hij zal zijn vijanden ophitsen: 11. de Syriërs vanuit het oosten en de Filistijnen vanuit het westen, zodat zij Israël verslinden met heel hun mond. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. 12. Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat, en de HEERE van de legermachten zoeken zij niet.

Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen...... het profeteren van Jesaja gaat nu over in het uitspreken van oordelen over het Tienstammenrijk. Jesaja constateert dat zijn toehoorders van Israël zich trots en hoogmoedig gedragen. Wat ze zeggen zouden wij misschien ook 'positief denken' kunnen noemen. "Och, als ze die lelijke bakstenen muren omgooien dan zetten we er toch een stijlvolle muur neer van gehouwen stenen.... Nou, en als ze die wilde vijgenbomen vernielen dan zetten we er gewoon prachtige cederbomen neer."  Welnu, dat zogenaamde positief denken is niet anders dan jezelf voor de gek houden, de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. In feite komt het erop neer dat men Gods oordeel niet wil aanvaarden. Met andere woorden zeggen ze eigenlijk: "wat er ook gebeurt, wij zijn niet klein te krijgen".  

Wij kennen die houding ook hier en nu onder de mensen. Een houding die meestal bewonderd wordt. Het is toch mooi als je niet bij de pakken neer gaat zitten. Ze vragen zich niet af waarom God zulke oordelen zendt, want Jesaja laat duidelijk weten dat dit van God komt.  Want de HEERE zal de tegenstanders van Rezin tegen hem opzetten en de vijanden ophitsen..... Omdat ze geloofden dat ze in staat zouden zijn de aanvalsstorm te doorstaan ​​​​en vervolgens weer op te bouwen, zou God opeenvolgende golven van vijanden tegen Israël sturen (eerst de Assyriërs en daarna de Filistijnen). De vernietiging van Israël zou compleet zijn en van hun grootspraak zou niets terechtkomen.

Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af......... Israël moet de les leren dat Assyrië slechts een instrument in de hand van de HEERE is. Dat zien we steeds weer terug in Gods Woord. Er zou zelfonderzoek en bekering moeten plaatsvinden. Maar hoogmoedige harten weigeren zich te vernederen. Die harten gaan helemaal niet uit naar Hem die hen in liefde uitverkoren heeft en het goede voor hen zoekt. 

Jesaja 9:13-17 Daarom zal de HEERE van Israël kop en staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden. 14. De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop, en de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart. 15. Want de leiders van dit volk zijn misleiders: wie door hen worden geleid, worden in verwarring gebracht. 16. Daarom zal de Heere Zich niet verblijden over hun jongemannen, en zal Hij Zich niet ontfermen over hun wezen en hun weduwen, want zij zijn allen huichelaars en kwaaddoeners en elke mond spreekt dwaasheid. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt. 17. Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert dorens en distels, steekt het struikgewas in het woud aan, en ze gaan op in een wolk van rook.

Daarom zal de HEERE van Israël kop en staart, palmtak en riet, op één dag afsnijden..... in de filosofie is God nooit boos en zal Hij nooit schade toebrengen. Eigenlijk hoef je helemaal geen rekening met Hem te houden. Filosofen halen hun (eigen)wijsheden niet uit de Bijbel. En dat deed Israël ook niet. De tijd van 'de corrigerende tik' was in Gods ogen voorbij.  Ze moesten nu maar de gevolgen van hun hoogmoed ondervinden. Niet omdat Hij een hekel aan hen had, maar omdat Hij hen liefhad en tot inkeer wilde brengen. Maar Israël verootmoedigde zich niet. Het afsnijden van kop en staart laat zien dat het oordeel niet ineens over Israël kwam. God ging eerst naar de 'Upper Ten' .

de kop en staart, de oudste, de aanzienlijke, de profeet die leugens brengt....... de leiders van dit volk zijn misleiders...... daar begint de afval meestal mee. Dat is bij ons niet anders. Alle filosofie (wijsheid buiten Gods Woord), afgoderij  wordt gretiger ingedronken dan het zuiverende Woord van God. Maar ook toehoorders hebben een verantwoordelijkheid. Als ze zich meer op hun leiders richten, hen vereren, in plaats van op God, worden ze meegezogen in de afval.  Dan komt men op het punt dat God de mens overgeeft aan die goddeloosheid.  

Hij Zich niet ontfermen over hun wezen en hun weduwen..... meestal neemt God het op voor wezen en weduwen. YHWH heeft altijd een warm kloppend hart voor de zwakken in den lande. Het is niet zo dat God in alle omstandigheden aan de kant van de armen staat. Hier is de goddeloosheid ook onder hen zo groot: het zijn huichelaars, kwaaddoeners en ze spreken dwaasheid. Ook filosofie is dwaasheid al staat dat in mensenogen hoger aangeschreven dan platvloers taalgebruik. Voor God is het allemaal dwaasheid!

Want de goddeloosheid brandt als vuur, verteert dorens en distels.......  God ziet dat  de epidemie van 
goddeloosheid als vuur om zich heen grijpt. Dat zien we ook in onze tijd in werking. Als de tolerantie ten opzichte van het kwaad toeneemt, wordt de kwaliteit van de samenleving aangetast.  Het is als een bosbrand die om zich heen grijpt en hele hectaren grondgebied verwoest. 

Jesaja 9:18-21 Door de verbolgenheid van de HEERE van de legermachten zal het land zwartgeblakerd worden en het volk zal als voedsel worden voor het vuur. De een zal de ander niet sparen. 19. Hapt men naar rechts, toch lijdt men honger; eet men naar links, toch wordt men niet verzadigd. Eenieder zal het vlees van zijn eigen arm eten: 20. Manasse van Efraïm, Efraïm van Manasse; en die samen zijn tegen Juda. Bij dit alles keert Zijn toorn zich niet af; nog is Zijn hand tegen hen uitgestrekt.

het land zal zwartgeblakerd worden........ en dat vanwege de verbolgenheid, de boosheid van YHWH. Zeker het zijn de vijanden die dit aanrichten, maar die zijn door God geroepen om het oordeel uit te voeren. In de hoop dat Israël er iets van zal leren en om te zien wie YHWH alsnog wil gaan zien als Degene die het goede voor hen zoekt.
De één zal de ander niet sparen..... het zijn niet alleen de vijanden uit een ander land die de Israëlieten bestrijden. Ze vallen elkaar ook onderling aan. Het vuur van het oordeel is alom aanwezig.  Men probeert te eten, maar krijgt niets binnen.

Ondanks de ellende, de broederstrijd en de verwarring gaat God door met straffen, want Zijn hand is tegen hen uitgestrekt. Omdat Zijn hand tegen hen is uitgestrekt komt alle haat, nijd, jaloezie naar boven. Dat is een gegeven dat hoort bij een oordeel.  Naarmate de wereld oordeelrijp wordt zal dat ook steeds meer gaan toenemen. Maar wie de HEERE verwachten hebben vrede, midden tussen de kwade krachten. Zij heffen het hoofd omhoog want hun Verlossing is onderweg: de Verlosser: Yeshua de Messias!

Ida