English, click here!

Psalm 44 - Om U worden wij de hele dag gedood

Psalm 44:18 Dit alles is ons overkomen, toch hebben wij U niet vergeten of Uw verbond verloochend.

 

Toen ik deze psalm aandachtig las, viel me op dat de jammerklachten die zo dikwijls in de psalmen gehoord worden, niet direct te maken hebben met de zondige omstandigheden.  Meestal was het zo, dat als Israël zondigde en afgoden diende, God hen in moeilijkheden bracht door aanvallen van de omliggende volken. Maar in deze psalm getuigen de Korachieten:

Psalm 44:18-21 Dit alles is ons overkomen, toch hebben wij U niet vergeten of Uw verbond verloochend. Ons hart is niet teruggeweken en onze schreden zijn niet van Uw pad geweken, Als wij de Naam van onze God hadden vergeten en onze handen hadden uitgebreid naar een vreemde god, Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen.

In de eerste negen verzen van deze psalm horen we een prachtig geloofsgetuigenis. Ze kijken terug op de geschiedenis die hun door hun vaders en moeders en voorouders verteld is. Dat het land Israël hen in bruikleen is gegeven is niet het resultaat van overwinning en oorlogen, maar het is Gods hand, Zijn Rechterhand (Yeshua?) die dat bewerkt heeft. Het is het licht van Gods aangezicht dat, uitgesproken in de zegen van Aäron, zijn uitwerking heeft gehad in het verloop van de geschiedenis.

 

Psalm 44:7-9 Want ik vertrouw niet op mijn boog, mijn zwaard zal mij niet verlossen. Maar U verlost ons van onze tegenstanders, U maakt wie ons haten, beschaamd. In God roemen wij de hele dag, Uw Naam zullen wij voor eeuwig loven.

 

Het is ook goed, wanneer we te maken hebben met de beproevingen van onze tijd, met vijandigheid om ons heen, terug te kijken naar de momenten waarop we Gods zegeningen, bevrijding en troost hebben ervaren en Hem daarvoor te prijzen, zoals het in deze psalm gebeurt.

 

Als we dit eerste gedeelte zien in het licht van wat komen gaat in deze psalm, namelijk de vijandschap waartegen men zich niet opgewassen voelt, dan krijgt die lofprijzing, die ook de centrale as van dit lied vormt, de grond waarop God wordt gebeden om op te staan en verlossing te bewerken.

 

Deze verdrukking, hoewel indirect het gevolg van de zondeval, komt nu niet als gevolg van zondig gedrag en een correctie daarop van Godswege. Het heeft alles te maken met de vijandschap die God in werking heeft gesteld, direct ná de zondeval.

 

Genesis 3:15 NBG51

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

 

De minachting van de omringende heidenvolken is een profetische vooruitblik naar de vorming van het antichristelijk rijk en de verdrukking die daarmee gepaard gaat.

Niettemin geeft de psalmdichter God de schuld van wat er gebeurt.........

U hebt ons verstoten en te schande gemaakt

U rukt niet op met onze legers

U doet ons terugdeinzen voor de tegenstander

U maakt dat we voedsel zijn voor de schapen

U verstrooit ons onder de heidenvolken

U verkoopt Uw volk voor weinig geld

U doet niet eens Uw best om er meer geld voor te krijgen

U maakt ons tot een smaad voor onze omgeving

U zorgt ervoor dat we een spreekwoord zijn voor de heidenen

U maakt dat ze hoofdschuddend naar ons kijken

U hebt ons in een oord van jakhalzen* verpletterd

 

                           Laten we het oog op Hem gericht houden  → 

* Hebreeuws  תַּנִּין “tanien” wat ook gebruikt wordt voor het zeemonster in de Nijl en in Exodus 7:9 en 10 bij de Farao gebruikt wordt voor krokodil, reptiel, slang of draak.

Het is, zoals een andere psalm zegt: al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan. Psalm 42:8b

 

Dit was het leven van Yeshua, dit is ook het leven van hen die Yeshua volgen. In deze psalm is dit het leven van hen die Gods verbond bewaren. De psalmist brengt het lijden niet in evenwicht met redding. Het is dan ook op geen enkele manier te rijmen met het welvaartsevangelie. De mens bevindt zich in een geestelijke oorlog.

 

Ik kan de tijd waarin zich dit afspeelt niet helemaal duiden. Het kan zijn dat dit tijdens de ballingschap speelt. Daar wordt in sommige commentaren summier op gezinspeeld. Maar het kan ook zijn dat deze Korachieten behoorden tot de getrouwen van het volk in de Babylonische ballingschap, die gehoor gaven aan de oproep om terug te keren naar Israël en te beginnen met de tempelbouw. Dat was inderdaad een heel moeilijke tijd. De vijanden die het land bewoonden maakten het de Israëlieten heel moeilijk.

 

 ....Maar daarna vinden we enkele van hen onder degenen, die de oproep van koning Kores (of Cyrus) opvolgden en met Zerubbábel naar Jeruzalem trokken, om de tempel weer op te bouwen (Ezra 2:42). Zij werden als geschikt gezien, om daar weer hun dienst als zangers en poortwachters te verrichten. Nehemía 11:19 laat de conclusie toe, dat zij, naar het voorbeeld van hun vaderen, in Jeruzalem en dus in de nabijheid van het heiligdom van God woonden. (Bron)

 

In vers 23 vinden we de bekende tekst:


Psalm 44:23 Maar om U worden wij de hele dag gedood; wij worden beschouwd als slachtschapen.

 

Een tekst die door Paulus wordt herhaald, die er dan wel een bemoediging aan toevoegt, hoewel die bemoediging niet bestaat uit aardse welvaart:

Romeinen 8:36-39 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,  noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

 

En wat voegt de psalmist eraan toe? Het is een indringende bede om hulp, want de nood is hoog:

 

24 Word wakker! Waarom zou U slapen, Heere? Ontwaak! Verstoot ons niet voor altijd.

25 Waarom zou U Uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten?

26 Want onze ziel ligt neergebukt in het stof; onze buik kleeft aan de aarde.

27 Sta op, ons te hulp, verlos ons omwille van Uw goedertierenheid.

Een psalm zonder “Happy End”, om ons voor te bereiden op moeilijke tijden. De Bijbel is heel realistisch! Maar de bemoediging van Paulus moeten we zeker niet uit het oog verliezen en laten we het oog gericht houden op Yeshua, de Leidsman en Voleinder van het geloof Die nu zit aan de rechterhand van de troon van God.

Ida