English & other languages: click here!

Psalm 67 een Licht voor de volkeren

Psalm 67

1. Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

2. God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela
3. Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.
4. De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

5. De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
Sela
6. De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.

7. De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.
8. God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

 

Veel psalmen bevatten profetieën die naar de Messias verwijzen, hetgeen tot uiting komt in hun centrale as! In deze psalm zien we dat het erom gaat dat Gods zegen op ons zal rusten en Zijn aangezicht over ons zal schijnen, omdat de einden der aarde komen om Hem te vrezen. Vrees voor God is niet verkeerd. Het is juist het begin van wijsheid!

Het is goed om deze psalm te lezen vanuit het gezichtspunt van Israël, dat gesteld is als een licht voor de volken. Wanneer er een diepgaande eerbied en liefde is voor YHWH en Zijn geboden gehoorzaamd worden, opent dit de deuren van zegen voor de aarde.

We vragen ons weleens verbijsterd af wat er van deze wereld terecht moet komen. Waar gaan we naartoe? Het wordt steeds duidelijker dat de politiek de nood niet kan oplossen.

We zien dat het beleid van de aardse regeringen faalt, omdat men niet vraagt naar Gods wil en men zich niets aantrekt van Gods geboden.

Maar in het koninkrijk van God  is gerechtigheid verweven met vrede en vreugde. Er kan geen vrede en vreugde zijn, zonder gerechtigheid, net zoals er geen waarachtige gerechtigheid kan zijn zonder vrede en vreugde! Rechtvaardig oordeel en rechtvaardig bestuur zal komen met de heerschappij van Yeshua onze Messias als Koning der koningen en Heer der Heren! Dit Koninkrijk is het Vrederijk dat zal aanbreken als Yeshua/Jezus terugkomt. Dan gaan de Messiaanse profetieën werkelijk in vervulling.

Amen! Kom, Heer Jezus!

Meer dan ooit is het gebed nodig: ‘Vader, uw Koninkrijk kome!’ Dat baden de Israëlieten al in deze tempelzang van Psalm 67: ‘God, wees met uw licht bij ons en beschijn onze levensweg door ons genadig te zijn en te zegenen.’ Met welk doel baden ze dat? Ze verlangden ernaar dat ook de andere volken God zouden gaan zoeken en in zijn licht zouden wandelen (v. 2,3; vgl. v. 7,8). Die zouden dan erkennen dat YAHWEH Koning is en rechtvaardig regeert, door degenen die Hij genade belooft, te beschermen en/of te helpen wanneer ze hulp nodig hebben.

Zo wil God ook ons gebruiken om zijn licht door te geven. Dat doen wij door zelf in zijn licht te wandelen en het zo als het ware uit te stralen. ‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’ en ‘Schijn in mij, schijn door mij’.

Lukas 2:29-32  Nu laat U, Heer, uw knecht in vrede heengaan naar uw woord,  want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien,  die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:  een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israel.

Dat licht valt op in een wereld vol onrecht en onvrede. Het gevolg is tweeledig. Er zal verzet ontstaan, zoals dat ook ontstond toen Yeshua/Jezus in Israël predikte. Anderen zullen de HERE herkennen of leren kennen. Zolang het licht er is zullen gelovigen de boodschap van redding prediken en getuigen van wat God in hun leven deed, en  kunnen volken ertoe komen zich door God te laten leiden om als schapen de Goede Herder te volgen, die de mensen brengt op de wegen van het heil.  We moeten er rekening mee houden dat er een tijd komt dat we dat niet meer kunnen doen. In veel landen zien we dat al heel duidelijk en ook in eigen land stuit men niet zelden op weerstand.
Johannes 9:4 Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

Maar na de nacht komt ook de dag!

Jesaja 2:2  En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. 3  En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

Een moedgevend bericht, dat ons bewaren kan voor wanhoop en vrees!

Zo kan er weer zicht komen op de echte Vrede!

Romeinen 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus,

Romeinen 14:19  Laten wij dus jagen naar wat de vrede en de onderlinge opbouwing dient.

In het komende Vrederijk kunnen volken weer blij en gelukkig leven. Dat hangt niet in de eerste plaats af van materiële welvaart, maar van een leven op wegen onder Gods zegen.

Efeziërs 2:14  Want Hij is onze vrede, die de beiden een gemaakt en de scheidsmuur van de omheining weggebroken heeft, 15  toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makend, 16  en die beiden in een lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de vijandschap gedood heeft. *

Deze zegen mondt uit in zijn Rijk dat komende is. Dan zal die grote blijdschap er zijn waarvan er in vers 5 sprake is.  De mensen leren  nu al God kennen en dienen en om elkaar tot een zegen te zijn. Dan is er uitzicht op de voleinding, wanneer deze radicale Vrede voltooid is in de grote, allesomvattende Vrede op aarde, als al Gods kinderen instemmen met het bezingen van zijn heerlijkheid. Er is hoop!

Lukas 2:13  En plotseling was er met de engel een menigte van een hemelse legermacht, die God prees en zei: 14  Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen.

Lukas 1:31  en zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven. 32  Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en de Heer, God, zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33  en Hij zal over het huis van Jakob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koningschap zal geen einde zijn.

Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Een rijke oogst op het veld geeft al ruim stof tot dank aan God. Hoeveel te meer zal dat het geval zijn als de oogst van de volken uit alle tijden, wordt binnengehaald op de nieuwe aarde. Daar zal gerechtigheid zijn, de enige waarborg voor echte vrede.

De HERE bevrijdt de volken, zodat ze Hem aanbidden. Zij zullen God, loven; de volken zullen U loven, zij allen. Vers 6.

* Even een opmerking over genoemde tekst Efeze 2:15, die de indruk geeft dat de wet van God is afgeschaft. Er staat in dat vers “namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond”. En dat is ongetwijfeld het breekpunt in de opvattingen. Want in het Grieks wordt hier het woord δόγμα = dogma (Strong code 1378) gebruikt, dat ook wordt vertaald met decreet. Het gaat hier NIET om de wet uit het eerste testament, de Tora, die altijd met “nomos” vertaald wordt,, maar  om een rabbijnse wet die o.a.  de “tussenmuur” in de tempelvoorhof heeft bedacht: de scheiding tussen Joden en heidenen. Die tussenmuur was geen gebod van God. De vreemdeling mocht gewoon meedoen met de Joden. Maar het geloof in Yeshua gaat uit boven menselijke inzettingen.

Jur & Ida