English, click here!

Psalm 83 - Gebed om straf voor de vijand

Psalm 83 bepaalt ons bij de wereldse politiek van onze dagen, die geen rekening houdt met het plan van God en juist het tegendeel beoogt. Het is het land Israël met zijn inwoners dat in Gods bestel centraal staat. Israël is Gods oogappel. (Zacharia 2:8) Maar Israël is ook de naam van Yeshua (Jesaja 49:3) die aan Jacob werd gegeven. Dat het land van God is blijkt uit meerdere verzen uit de Bijbel. We lezen het bijv. in Lev. 25:23, Jesaja 8:82 Kron. 7:20, Jeremia 2:7, Jeremia 16:18, Ezechiël 36:5, Ezechiël 38:16; Joël 1:6, Joël 3:2

Het is dan ook voor de hand liggend dat de vijand zijn pijlen op dit land richt, het land probeert te onteigenen en de inwoners te doden of te misleiden. Zolang Israël in Gods wegen ging en Zijn geboden onderhield zou het ook Gods bescherming en zegen ervaren. Maar als het eigen wegen ging en ongehoorzaam was aan wat God hen ten goede had bevolen, dan kwamen ze in de onbarmhartige handen van antichristelijke machten. En helaas was dit heel vaak het geval en de oorzaak van de ellende waarin het volk verkeerde. In die situatie werd God te hulp geroepen.

Psalm 83:2 O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God!

Psalm 83:4 Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk (hoeveel aanslagen hebben er niet plaatsgevonden!) en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. (De NAVO staat er bekend om). 5. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn (de holocaust Duitsland) en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. (de volken rondom die hen de zee in wilden drijven)

In Psalm 83:6-9 worden  10 omliggende landen genoemd, die samen beraadslagen, een soort volkerenbond, wat kenmerkend is voor de antichrist. Zij vormden een voortdurende bedreiging voor Israël en die bedreiging is nu niet minder.

Edom - Dit gebied ligt in het zuidelijk deel van Jordanië.

Ismaëlieten - Saoedi-Arabië, Noord Afrika en deel in Midden Oosten

Moab – nageslacht van Lot, Centraal Jordanië

Hagarenen – nageslacht van Hagar, in Egypte

Gebal – Libanon

Tyrus – Libanon

Ammon – afstammeling Lot, Arabieren die zich “Palestijnen” noemen

Amalek – nageslacht Ezau – zeer vijandig nomadenvolk

Exodus 17:16 Hij zei: Voorzeker, de hand op de troon van de HEERE! De strijd van de HEERE zal tegen Amalek zijn, van generatie op generatie!

Filistea – afkomstig van Kreta en woonden in Asdod, Askalon, Ekron, Gaza en Gath.

Niet te verwarren met de huidige mix van Arabieren die deze naam heeft  overgenomen.

Assur/Assyrië – stamt af van Sem -  Syrië en Noord Irak

 

Als we deze opsomming vergelijken met wat Ezechiël  heeft geprofeteerd dan zal ook Iran hierin een opmerkelijke rol spelen. De Bijbel profeteert dat een grote macht in het verre noorden van Israël met een coalitie van naties - een enorme menigte van strijders, Israël zal aanvallen.  Zij zullen door Yeshua op bovennatuurlijke wijze worden vernietigd op de bergen van Israël. God belooft dat deze dag komt. Hij kent de plannen van satan en bestuurt die zelfs.

 

Hier in Psalm 83 wordt gebeden om de ondergang. Er worden verschillende namen uit de geschiedenis genoemd waarvan de Israëlieten zich Gods grote daden van bevrijding herinneren. God kwam steeds weer te hulp, want “In al hun benauwdheid was Hij benauwd” (Jesaja 63:9). Toch waren er ook tijden dat hulp uitbleef, omdat het volk ervan moest leren gehoorzaam te zijn aan Gods geboden, omdat zij Hem moesten leren vertrouwen. En dat principe kunnen wij ook in onze moeilijkheden toepassen.

 

Waar wordt in die Psalm om gebeden? Wat wensen zij Gods vijanden toe?


Maak hen als een werveldistel (14)

Stoppels voor de wind (14)

Vuur dat een woud verbrandt (15)

Vlam die bergen verzengt (15)

Achtervolg hen met Uw storm (16)

Jaag ze schrik aan met Uw wervelwind (16)

Bedek hun gezicht met schande (17)

Laat ze beschaamd zijn tot in eeuwigheid (18)

Laat ze rood van schaamte zijn en omkomen (18)

 

Maar…… houdt dat gebed hoop in voor de vijand…. ?

Het doel: dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken. (17)

 

Misschien is dat mogelijk voor een enkeling, maar die kans is niet erg groot.

Het gebed is in vers 18 dat de vijand zal omkomen en dat wordt gebeden na het uitgesproken doel dat zij de Naam van YHWH zullen zoeken. Het gaat hier om de eer van God, om de erkenning dat Hij Overwinnaar is en rechtvaardig oordeelt.

Dat de antichrist, het hoofd van deze vijandelijke macht, gedood wordt door de adem van de mond van Yeshua, staat vast (2 Thess. 2:8) en degenen die met hem de strijd hebben gevoerd komen eveneens om.

 

In Filippenzen 2:10 staat: “Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie …”. Knieën zullen zich buigen, maar dat wil nog niet zeggen, dat men dit vrijwillig doet. Uit Jesaja 45:23 kan zelfs worden op gemaakt, dat het niét vrijwillig zal gebeuren. Er staat niet: Iedereen zal zich tot Mij wenden en zich bekeren”. Er staat wel een oproep tot bekering, waardoor men behouden wordt.

 

Het doel is de erkenning:

 

Psalm 83:19 Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is YHWH! – U alleen

            de Allerhoogste bent over de hele aarde.

Meer over Psalm 83 artikel Franklin ter Horst

Ida