English click here!

Psalm 9 - de wetteloze gaat ten onder

Psalm 9.
Danklied voor een grote verlossing, staat er boven geschreven

Yeshua zegt dat de Mozes, de profeten en de Psalmen over Hem spreken. Maar ook Zijn tegenstander kom je in de psalmen tegen: de antichrist. De strijd van Genesis 3 vers 15 loopt ook door de hele Bijbel en we weten dat de strijd van Amalek van geslacht tot geslacht door gaat, totdat Yeshua wederkomt.

Veel in de negende psalm wijst naar het Vrederijk dat gaat komen. Ook wel het Duizendjarig Vrederijk genoemd. Dan wordt de macht van satan als overste van deze wereld omver geworpen.

Satan wordt voor duizend jaar opgesloten, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden. Dan zingt het Overblijfsel van de gelovigen, die standvastig zijn gebleven: "Want U hebt mijn recht en mijn zaak gehandhaafd; U zat op de troon om recht te oordelen. U hebt de heidenen bestraft, U hebt de goddelozen vernietigd" (vv. Psalm 9:4-5). 

Dat de boze, of wetteloze, de antichrist is, wordt duidelijk uit het volgende vers: "De vernietiging van de vijand is tot een eeuwigdurend einde gekomen: en hun steden hebt Gij vernietigd". Babylon heeft door de eeuwen heen alle steden  economisch en religieus aan hem verbonden. De koopman zond zijn schepen over heel de wereld uit en de mammon regeerde. Het  zijn "hun steden" die God zal vernietigen, die steden van de Antichrist en de Valse Profeet zijn, namelijk Babylon (wereldpolitiek) en Rome wereldreligie. 
Openbaring 16:19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen EN DE STEDEN VAN DE HEIDENVOLKEN stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn.

Nog een keer; in vv. 15,16 van deze psalm lezen we: "De heidenen worden verzonken in de put (graf) die ze hebben gemaakt; in het net dat ze verborgen hebben, wordt hun eigen voet meegenomen."

Graf wordt ook wel kuil genoemd en we kennen allemaal dit spreekwoord: 'Wie een kuil graaft voor een ander ...' gaat terug op de Bijbel. In het bijbelboek Spreuken (26:27) (NBG-vertaling 1951) staat: Wie een kuil graaft, zal erin vallen; en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen.  De Heer is bekend met  dit oordeel dat Hij gaat uitvoeren: de goddelozen zijn verstrikt in het werk van zijn eigen handen!” Dit verwijst naar de vernietiging van de antichrist en zijn  troepen in Armagedon.

De strijd gaat om zaad. Het is de strijd tussen geloof en ongeloof. Vrouwenzaad en slangenzaad. Wie wedergeboren is, behoort tot het vrouwenzaad en wie dat niet is die behoort tot het slangenzaad (satan)

De mens heeft een vrije wil. Kiest hij voor de Messias of de anti-messias.
Dat is een zaak van leven en dood.

 

Jur