Zacharia 3 Jozua aan het vuur ontrukt

Zacharia 3 het vierde visioen

Het beeld is hier Jozua de hogepriester die voor de Engel des Heren staat en aangeklaagd wordt door de satan.

In vers 2 zien we driemaal het woord HEERE staan met allemaal hoofdletters, wat aangeeft dat er in het Hebreeuws driemaal de Naam van God YHWH vermeld staat. 

יְהוָה Jahweh zei echter tegen de satan:  יְהוָה Jahweh zal u bestraffen, satan! יְהוָה Jahweh, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is?

Het gaat hier dus over God die tot de Engel des Heeren spreekt en Hem aanspreekt met God (יְהוָה Jahweh). Hiermee wordt weer duidelijk dat de Engel des Heren God is, Yeshua voor Zijn menswording. Zij maken deel uit van de meervoudige Eénheid ECHAD. Een eenheid die, ook niet theologisch, met geen pen is te beschrijven. Zij zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, krachtens een onvergankelijk leven. Dan kunnen we stil zijn en stoppen met discussiëren, zoals hoofdstuk 2:13 zegt:

 

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees, 

want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

 

Dit beeld laat ons zien wat er in de hemelse gewesten gebeurde. Yeshua, de Heilige,  in vernederde vuile kleding namens jou en mij,  beschaamd en aangeklaagd door satan. Dan zegt Jahweh: 

"Trek hem de vuile kleren uit! Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken."

Dan ontvangt Yeshua/Jahweh nieuwe feestkleding en een reine tulband, waarop met goud pleegt te staan: "De Here heilig!" 

Verduidelijking van de chiastische structuur:

 De parallel  A & B (in het groene vak)  beeldt de hogepriester uit, die op één enkele dag in het jaar op Yom Kippoer (de Grote Verzoendag) de ongerechtigheid van het volk wegdoet voor het aangezicht van YHWH. Het is duidelijk dat dit verwijst naar Yeshua. Jozua en Yeshua wordt in het Hebreeuws ook op dezelfde manier geschreven. We zien hierin het Pesach offer waarmee Yeshua op één dag aan het kruis de ongerechtigheid van Zijn land en volk Israël verwijderd heeft. 

Het zitten onder de wijnstok en de vijgenboom in vers 10 ziet op het komende Vrederijk.

In parallel b en b’-  in de onderste gele vakken - wordt gesproken over de vrienden die een wonderteken zijn en die voor Jozua zitten. Hiermee worden de twaalf apostelen bedoeld. De zeven ogen die hier op de steen worden genoemd komen we weer tegen in Openbaring 5:

6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en  zeven ogen. Dat zijn de  zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

De zeven ogen zijn dus de zeven geesten van God, of misschien is een beter begrip de zeven facetten, bedieningen of gaven van de Geest van God ( Rom. 12: 6-8 ). De steen kan verwijzen naar Yeshua de Hoeksteen, die veracht werd:

Psalm 118: 22 De  steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Een andere uitleg is dat het betrekking heeft op de rots waarop Yeshua Zijn gemeente bouwt:

Matth. 16:18  En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.. 

Yeshua heeft Zijn gemeente inderdaad gebouwd op het fundament van de twaalf apostelen.

Openbaring 21:14 En de muur van de stad had twaalf fundamenten met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Brandhout en Spruit - het groene hout en het dorre hout

Brandhout  is in het Hebreeuws, H181, אוּד (oed). Jozua, die hier Yeshua uitbeeldt, was een mens die van nature verdorven en onrein is in Gods ogen. In dit opzicht was hij niet het beeld van Yeshua. 

Toen Yeshua de "Via Dolorosa" liep naar Golgotha sprak hij tegen de vrouwen die Hem beklaagden:

Als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Lukas 23:31

De spruit is in het Hebreeuws, H6780 צֶמַח, tzemach, Het gaat hier om een jonge groeiende tak van een boom. Deze tak is een levende tak. "De Spruit". En Yeshua, onze hogepriester, was het groene hout, maar werd in Zijn dood  gerekend als een brandhout. Dat Hij geen brandhout was bleek uit Zijn opstanding. De dood kon Hem niet vasthouden.   Yeshua, onze hogepriester, was het Groene Hout (Spruit), de levengevende Wijnstok, waarvan de levenssappen doorstromen naar Zijn takken die Zijn vrucht voortbrengen ( Joh. 15: 1-2 ).

Prachtig hoe hier in dit hoofdstuk de nadruk ligt op Yeshua de Messias. Want de Engel van YHWH is Yeshua Zelf voor zijn menswording. En Jozua beeldt Hem uit in Zijn menszijn.

En als je bedenkt dat het volk Israël op Jom Kippur altijd vol spanning stond te wachten op de komst van de hogepriester uit het Heilige der Heiligen. Dan had God het bloedoffer geaccepteerd en de zonden van Israël vergeven. Maar straks als Yeshua als de eeuwige Hogepriester uit het hemelse Heilige der Heiligen tevoorschijn komt zal Hij in één dag de ongerechtigheden van het overblijfsel van Israël en van wie op Israël zijn geënt, wegnemen. Ik word er helemaal enthousiast van. Wat een parallellen. Wat jammer dat er zoveel gelovigen zijn die het eerste testament laten liggen en daardoor Yeshua onvoldoende of niet naar de Schriften kennen.

Ook in dit hoofdstuk wordt, evenals in de vorige beide hoofdstukken, weer gezegd (en nog wel tegen satan die zo zijn best doet om Jeruzalem aan Gods volk te ontfutselen) :

YHWH, DIE JERUZALEM VERKIEST!