English & other languages: click here!

Deuteronomium 29:10-29 de vernieuwing van het verbond

10 U staat heden allen voor het aangezicht van de HEERE, uw God: uw stamhoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël,

11 uw kleine kinderen, uw vrouwen, en uw vreemdeling die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw waterputter toe,

12 om het verbond van de HEERE, uw God, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat de HEERE, uw God, heden met u sluit,

 

Daar staan ze dan…… voor het aangezicht van God! Een plechtig moment. Een belangrijk moment!

Mozes heeft het hele volk bijeen geroepen. Ze moesten allemaal komen…. aanzienlijk en  arm, man en vrouw, oud en jong, Israëliet en vreemdeling….. allemaal.

Het verbond moet vernieuwd worden vlak voordat het volk het Beloofde Land zal binnengaan en vlak voordat Mozes het stokje overdraagt aan Jozua en zal sterven.

Mozes zegt dan ook in Deuteronomium 29:14 en 15:

En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is.

Dus het is ook een verbond dat gesloten wordt met degenen die nog geboren moeten worden.

Mozes bindt het volk van God op het hart zich te onthouden van afgodendienst. Zij zijn een volk dat een huwelijk is aangegaan met Yahweh en door zich te wenden naar andere goden, trappen ze Hem op het hart. Ze zullen zegen ervaren als ze zich zullen houden aan Gods geboden en tot zegen van de wereld zijn, zoals God beloofd had aan Abraham, Izak en Jacob.

Maar als ze zich niet zouden houden aan Gods geboden zou de vloek over hen komen. En dat is ten dele ook gebeurd. Er kwamen hongersnoden, vijandelijke aanvallen, ballingschap en de Holocaust.

Als iemand Gods wetten bewust terzijde stelt en besluit voor zijn eigen welzijn te zorgen, zal hij de vloek aan den lijve ondervinden en wordt zijn naam uitgewist:

Deuteronomium 29:19 En het zal gebeuren, als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent door te zeggen: Ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart volg; de overvloed zal de dorst wegnemen, 20. dat de HEERE hem niet zal willen vergeven; dan zal de toorn van de HEERE en Zijn na-ijver tegen die man ontbranden, en alle vervloekingen die in dit boek geschreven zijn, zullen op hem rusten. De HEERE zal zijn naam van onder de hemel uitwissen.

De vloek van God kwam tot uiting in de Zondvloed ten tijde van Noach, bij de vernietiging van Sodom en Gomorra.  Toen het volk Israël voor het grootste deel in ballingschap was gegaan kon de wereld ook zien dat het hun ontrouw aan God was geweest.

Deuteronomium 29:24 dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? 25. Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben.

Dit wakkerde het antisemitisme, dat in feite al in Genesis 3:15 was ontstaan, aan.

De Kanaänieten waren eveneens onder Gods vloek. Ze brachten o.a. kinderoffers aan de God Moloch. Bij hen was de maat van de zonde vol en daarom moesten ze ook uitgeroeid worden.

 

Maar als we naar onze wereld kijken dan zien we hoe brutaal men tegen Gods verordeningen ingaat. Hoeveel kinderoffers vinden hier niet plaats door abortus en rituele kinderoffers. Op allerlei gebied worden Gods scheppingsordinanties verkracht en onderuit gehaald. We leven in een occulte leugencultuur.

Efeze 5:11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. 12. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. 13. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.

Het oordeel kan niet uitblijven. God komt ook hier met Zijn oordeel.

Openbaring 14:15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. 16. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. 17. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel.

Maar God zal zeker met Zijn volk tot Zijn doel komen, ondanks alle ongehoorzaamheid. Het bloed van Yeshua, het offerlam staat daar borg voor. Gods plannen falen niet, daar mogen we op vertrouwen.

Het hoofdstuk eindigt met de tekst over de “geheime dingen”:

Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.

Hierover had ik nog een artikel in mijn computer zitten. Hoe ik eraan gekomen ben weet ik niet meer. Daar maak ik een aparte site van. Zie hier.