Exodus 36: 2-8 wijsheid cherubs

Ook hier ligt weer de nadruk op de wijsheid die God aan de bouwers van de Tabernakel heeft gegeven. In het bijzonder worden Bezaleël en Aholiab genoemd.

Jesaja 11: 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen.

2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten:

de Geest van WIJSHEID EN INZICHT,

de Geest van raad en sterkte,

de Geest van de KENNIS en de vreze des HEEREN.

 

Spreuken 3:9 De HEERE heeft de aarde met WIJSHEID gegrondvest,

de hemel met INZICHT gevestigd.

20 Door Zijn KENNIS hebben de diepe wateren zich een weg gebaand,

en druipen de wolken van dauw

Ook Paulus bidt voor de gelovigen in Kolosse “dat zij vervuld mogen worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht”.  Kol. 1:9 Het is de wijsheid die het beeld vertoont van Yeshua: “Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen”. Kolossenzen 2:2-3.

Opmerkelijk is dat degenen die in onze vertaling met “vaklieden” worden omschreven, in de Tora “wijzen” worden genoemd. Vakkennis, wetenschap, wijsheid zijn op zichzelf genomen prachtige gaven aan de mens.  Maar zonder God gebruikt, komt het van de “boom van kennis” die door satan in deze wereld is geplant. In onze maatschappij wordt wetenschap, theologie en filosofie vaak hoger gewaardeerd dan vakbekwaamheid en techniek.  De vaklieden bij de tempelbouw krijgen echter het stempel  “wijzen”. Zij ontvangen die wijsheid van God Zelf.  

In deze periode, na het dieptepunt met het “gouden kalf”, zijn de Israëlieten er zich terdege van bewust dat, ondanks dat  ze gefaald hebben, God met hen verder gaat.  Berouw en vergeving zijn de voorwaarden waardoor een gelovige leert om zich in liefde afhankelijk te stellen van God.  Als God dan om hefoffers vraagt wordt er zoveel  gebracht dat het meer dan genoeg is. Het werk werd eveneens van harte uitgevoerd. Dit is een hoogtepunt in de geschiedenis van Israël.

Tentkleden

Dit Bijbelgedeelte vermeldt aan het eind het maken van tien tentkleden. Het komt overeen met wat eerder in hoofdstuk 26 vermeld werd:

De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden, van dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar. De lengte van één tentkleed moet achtentwintig el zijn en de breedte van één tentkleed vier el: al de tentkleden moeten dezelfde afmeting hebben. Vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden, en nog eens vijf tentkleden moeten aan elkaar vastgemaakt worden. Exodus 26:1-3

De  tien tentdoeken vormden twee groepen van vijf die aan elkaar vastgemaakt moesten worden. De maten maken duidelijk dat acht van die doeken ongeveer overeenkomen met de lengte van de tabernakel. De twee tentdoeken die overblijven  waren bestemd voor de achterkant en een gedeelte  van de voorkant.

Cherubs

De gordijnen vormden een afscheiding tussen de gedeeltes die heilig en zeer heilig waren. Ze maken ons duidelijk dat we niet zomaar in Gods heilige tegenwoordigheid kunnen komen.  De cherubs, die zo kunstig waren geborduurd, zijn afbeeldingen van de hemelse cherubs die Gods heiligheid bewaken.

We lezen op meerdere plaatsen in de Bijbel over cherubs of serafs. Na de zondeval in het Paradijs waren zij degenen die de Hof van Eden, als heilige plaats van God’s aanwezigheid, bewaakte, waardoor Adam en Eva moesten vluchten.

Jesaja 6:2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. 3 De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

Openbaring 4: 8 En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels rondom, en vanbinnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, Die is, en Die komt!

De cherubs spelen een rol in de oordelen die over de aarde gaan.

De enige weg om Elohiem te benaderen, is via Yeshua HaMashiach. En dat beeldt de Tabernakel uit.