Verbanden tussen Exodus en Leviticus

Bij het bestuderen van Leviticus komen we veel geboden tegen die ook in het boek Exodus worden vermeld. Als we deze beide gedeelten samenvoegen, ontdekken we een bijzondere structuur die in Gods Woord is opgebouwd. Dat is duidelijk te zien in onderstaande chiastische structuur, waarbij de centrale as ons bepaalt bij de Shechina van Gods heiligheid. Een immense heiligheid waarvan God ons wil doordringen.
Hieronder een schema van de verbanden tussen Leviticus en Exodus:

A) zegen en vloek i.v.m. gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid – Leviticus 26:3-35
B) Eerste drie van de tien geboden – Leviticus 26:1-2
C) Sabbatsjaar en Jubeljaar – Leviticus 25:1-55
D) Godslasteraar/Instructies tussen mens en medemens – Leviticus 24:10 -23
E) de Menora en de toonbroden – Leviticus 24: 1-9
F) de vastgestelde feestdagen (Mo’edim) incl. Sabbat – Leviticus 23
G) dieren geschikt om te offeren – Leviticus 1-5
H) Heiligheid onder de priesters – Leviticus 21
I) De Shechinah (wolk) en vereisten van Heiligheid
Exodus 33:9-10 en 40:34-38 Leviticus 8:23-24
H) Heiligheid onder de priesters – Leviticus 6-8
G) dieren geschikt om te offeren – Leviticus 22
F) de vastgestelde feestdagen (Mo’edim) incl. Sabbat – Ex.31:12-17 en 35:2-3
E) de Menora en de toonbroden – Exodus 27:20-21 en Exodus 25:30
D) Godslasteraar/Instructies tussen mens en medemens - Exodus 21:12 en 23-25
C) Sabbatsjaar en Jubeljaar – Exodus 23:10-11
B) Eerste drie van de tien geboden – Exodus 20:1-11
A) zegen en vloek i.v.m. gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid – Exodus 19:5-6

 

De Sjechina,was geen gewone wolk, maar het teken van Gods heerlijkheid en aanwezigheid, die op de Sinaï zichtbaar was bij de verbondssluiting. Toen de tabernakel gereed was, overdekte de Sjechina de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de YHWH vervulde de tabernakel, Tijdens de woestijnreis was de aanwezigheid van God duidelijk zichtbaar in de wolkkolom overdag en de vuurzuil ’s nachts. Zo begeleidde God Zijn volk Israël op de reis naar het beloofde land. Later in de Tempel was ook de Sjechina aanwezig, dit wordt besschreven in 1 Kon. 8:10 en 11. Volgens joodse bronnen verdween de Sjechina kort voor de verwoesting van de Tempel in 586 voor de jaartelling en is er nooit meer teruggekeerd.

 

Het zijn de zonden die scheiding maken tussen God en de mens. God verdraagt geen zonden, vanwege Zijn heiligheid. Ezechiël 11 vertelt ons dat de aanwezigheid van God verdween uit de tempel, maar in hoofdstuk 43 lezen we hoe de wolk zal terugkeren in de tempel tijdens het duizendjarig Vrederijk. Ook Jesaja 4 profeteert over die tijd en de beschrijving van de Sjechina komt overeen met de wolkkolom die Israël in de woestijnbegeleidde:

 

2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.
4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding,
5 dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.

Deze wolk was ook aanwezig bij de verheerlijking op de berg, waarbij God van Yesua/Jezus sprak:

Markus 8: 7 En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei:

                                                     DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, LUISTER NAAR HEM!

 

De shechina verscheen eveneens bij de hemelvaart, die we volgende week herdenken. Yeshua werd opgenomen in de goddelijke heerlijkheid van deze verschijning van God, waarbij God door middel van engelen sprak:


waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Hand. 1:11)

Die terugkomst staat beschreven in 1 Thess. 4.
Al de voorschriften in Exodus en Leviticus bepalen ons bij de immense heiligheid van God. Om Hem te naderen moesten allerlei voorschriften in acht worden genomen anders zou men sterven. God is nog net zo heilig als toen, laten we dat goed beseffen. Het is alleen door het kruisoffer van Zijn Zoon Yeshua/Jezus dat we Hem mogen naderen, maar wel bewust van Zijn Heiligheid.