English & other languages: click here!

Exodus 1 - 6 De Messias in Exodus

(Parasha Sjemot) Exodus 1: 1-2: 25

Mozes wordt door de Schrift getekend als een beeld van Yeshua de Messias:

In Exodus 1:22 werd over Mozes, ook al was hij nog niet geboren, een doodvonnis uitgesproken. Ook Herodes vaardigde een doodsvonnis uit toen Yeshua was geboren.


In Exodus 2: 2 werd Mozes DRIE maanden verborgen.

In Exodus 2: 6-10 werd Mozes op wonderbaarlijke wijze tot leven gewekt. Farao’s doodsvonnis werd ongedaan gemaakt toen zijn dochter Mozes uit de rivier nam en hem LEVEN gaf!

Hier hebben we een duidelijk profetisch beeld van de dood, begrafenis en opstanding van de Messias, die werd geboren om de Verlosser van Israël te zijn!

Exodus 3: 1-4: 17

"Ik ben neergekomen om hen uit de hand van de Egyptenaren te verlossen", Exodus 3: 8

De vorige keer dat we lazen dat YHWH zei dat Hij naar beneden kwam, was in

Gen 11: 5 Toen daalde YHWH neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren.

 

De mens in Babel probeerde zijn eigen weg te vinden om naar God toe te komen, niettegenstaande Zijn gebod, maar God kwam tot de mensheid. In iedere tijd probeert de mens op zelfgekozen wegen zijn heil te zoeken, maar ook dat is Babel. We kunnen dit vergelijken met de politieke situatie waarin wij ons op dit moment bevinden. Ons politieke systeem is gebouwd op de principes van Babel. 

We hebben onze eigen wetten gemaakt en het landsbelang “gediend” naar wereldse/Babelse inzichten en niet op grond van Gods geboden. We hebben eigen “christelijke feesten” in het leven geroepen op datums die uit de afgodendienst genomen zijn.

Maar aan de feestdagen van de HEERE, zoals de Bijbel die noemt, hebben wij geen aandacht geschonken. Op dit moment heeft de politiek de weg ingeslagen tot “dépopulatie”, wat in Egypte toegepast werd op het verdrinken van de geboren jongetjes. De plagen die over Egypte kwamen zullen beslist over de wereld van vandaag komen.

De politiek meent recht te hebben op onze lichamen door ze (binnenkort verplicht) genetisch te manipuleren en door middel van vaccins ons persoonlijke DNA, de code die God ons als individu gegeven heeft, te veranderen. Die ons door niet werkende mondkapjes belemmert vrij de lucht in te ademen die God ons heeft gegeven. Die de oudere mensen doet vereenzamen.

En nu, in ons Bijbelgedeelte is Gods volk tot slaaf gemaakt in het koninkrijk van Egypte. Dit is een profetisch beeld van het koninkrijk van de duisternis dat onze wereld zal bedekken..  Maar in Egypte is YHWH neergedaald om Zijn volk te verlossen. Hij kende hun pijn en moeite.

Exodus 3:7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten.

Dit verwijst naar de komst van God, die in de gestalte van Yeshua naar de aarde kwam, zoals Fil. 2: 5-8 dit verwoordt:

  Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

  Yeshua die opnieuw komt om Zijn volk te verlossen  die straks zijn voeten op de Olijfberg zet.(Zacharia 14:4).

  Dan krijgt Mozes de opdracht om tot de Farao te zeggen: “De HEERE, de God van de Hebreeën, is naar ons toe gekomen. Nu dan, laat ons toch DRIE DAGREIZEN ver de woestijn intrekken, opdat wij de HEERE, onze God, offers brengen.” (Ex. 3:18)

  DRIE is een teken van de Messias in de Tora. Er was een reis van DRIE dagen nodig om vanuit de slavernij in het koninkrijk Egypte naar vrijheid te gaan om God te aanbidden. Dit is een profetisch beeld van de Messias: een reis van DRIE dagen na de dood aan een kruis tot aan het opstandingsleven. We verlaten het koninkrijk van de duisternis en worden herboren in een nieuw leven, in vrijheid om God te aanbidden, en niet langer een slaaf van de zonde te zijn.

   

  Exodus 4: 18-6: 1

  Toen zeiden zij: De God van de Hebreeën is naar ons toe gekomen. Laat ons toch DRIE dagreizen ver de woestijn ingaan, zodat wij de HEERE, onze God, offers kunnen brengen; anders zal Hij ons treffen met de pest of met het zwaard. " Exodus 5: 3

  Alweer: DRIE is een teken van de Messias!

   

  Het woord “offer” is in het Hebreeuws “zabag” זָבַח of “qorban” קָרְבָּן en dat is afgeleid van het werkwoord “qerrev” קֵרֵב dat dezelfde stamletters bevat en de betekenis heeft van “naderen, dichtbij komen”. Door een offer te brengen was het mogelijk om God te naderen. Nu Yeshua het éne volmaakte offer is geworden, kunnen we in Zijn Naam naderen tot de heilige YHWH en zijn er geen dierenoffers meer nodig. Daarom is God in Yeshua tot ons genaderd…. Zonder offer zou Israël ten prooi vallen aan de pest en het zwaard.

  Zoals Yeshua zei over de eindtijd:

  Lukas 21:11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

   

  Zo zullen wij ten prooi vallen aan het oordeel, tenzij we God naderen op grond van het volmaakte offer van Yeshua HaMashiach.

  De Egyptische slavernij van de kinderen van Israël is een beeld van de slavernij van de hele mensheid aan de zonde! Net zoals de kinderen van Israël zichzelf niet konden bevrijden van de Egyptische gebondenheid, zo kan de mensheid evenmin zichzelf bevrijden van de gebondenheid van zonde (Romeinen 6-8) en de gevolgen daarvan.

   

  Het feit dat Mozes geen deel had aan de Egyptische slavernij is een beeld van hoe Yeshua geen deel had aan onze zondige natuur. De Hebreeuwse slavernij was een beeld van de menselijke slavernij aan de zonde. Yeshua had evenmin deel aan zonde slavernij als Mozes geen deel had aan de Hebreeuwse slavernij.

  We zagen in Genesis dat Jozefs hele leven een profetie van het werk van de Messias was 

  In Hebreeën 11 lezen we verder hoe Mozes zijn afkomst van Gods volk in geloof heeft vastgehouden:

   

  Hebr. 11: 24 Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. 25 Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. 26 Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.

   

  Toen hij zag dat een Hebreeuwse slaaf werd mishandeld kwam er een heilige toorn over hem. Stefanus verwoordt het in Hand. 7:24 en 25 zo: “En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd: hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven, maar zij begrepen het niet.”

   

  Uit de Bijbel begrijpen we dat Mozes zich toen al door God geroepen wist om het volk te verlossen. Maar zijn volksgenoten begrepen dat niet. We lezen nergens dat God hem om deze daad veroordeelde.

  Mozes werd door zijn Hebreeuwse broeders afgewezen, zoals Jozef indertijd eveneens door zijn broeders werd afgewezen, waardoor beiden een beeld zijn van Yeshua die in eerste instantie ook door Zijn broeders werd afgewezen. Jozef en Mozes werden later wel als verlossers gezien en dat zal ook straks ten volle het geval zijn als Yeshua opnieuw tot Zijn volk komt. Alle drie gebruikten het verwijt wat in Ex. 2:14 staat “Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld?”


  Tegen Yeshua zeiden de overpriesters en oudsten van het volk: “Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven?” Mattheüs 21:23

  Tegen Jozef zeiden de broers: "Wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haatten zij hem nog meer.” Genesis 37:8

  Mozes vluchtte naar Midian, daar trouwde hij met Zippora. Daar in een woestijngebied waar hij veertig jaar het kleinvee van zijn schoonvader Jetro hoedde, riep God hem in een brandende doornstruik, maar een doornstruik die daardoor niet verbrandde. Dan krijgt Mozes van God de opdracht om naar Egypte te gaan om Zijn volk te verlossen. Aan die verlossing zou nog heel wat narigheid vooraf gaan en ook dat is weer een beeld wat we kunnen toepassen op de verlossing en bevrijding die Israël en wat wij als gelovigen kunnen verwachten, voordat wij het Land van melk en honing, het Vrederijk kunnen binnengaan. Dit gaat zeker niet zonder strijd en verdrukking. Maar in het volgen van onze Verlosser Yeshua is de overwinning zeker!

  Ida