To translate this website into different languages: click here!

Exodus 31 tabernakel en sabbat

Exodus 31  tabernakel & schepping

Exodus 31 en 35 (Spreuken 3:19 en 20)

In het verhaal van de bouw van de tabernakel zien we duidelijke overeenkomsten met de schepping. De tabernakel is dan ook een creatie van God waarvan de mens veel kan leren over Gods wezen en Zijn liefde voor de mens, die door de zonde het contact met Hem is verloren,

We zien bij de bouw van de tabernakel dat er een prachtige samenwerking is. De man Bezaleël (zijn naam betekent "in Zijn schaduw") wordt door God aangewezen en met veel talenten begiftigd.

Dan staat er in ons hoofdstuk dat God Aholiab toevoegde aan Bezaleël waardoor zij elkaar aanvulden en tot steun waren in de opdracht die God hen had gegeven. De naam "Aholiab" is heel toepasselijk: "tent van de Vader". Hij was van de stam van Dan. Ook Aholiab had van God zijn uitzonderlijke wijsheid en vakmanschap ontvangen en was een meester in het weven en borduren.

De door God gegeven wijsheid, inzicht en kennis is zo noodzakelijk om datgene tot stand te brengen dat eeuwigheidswaarde heeft tot eer van Zijn Naam. Ook Paulus spreekt daarvan in 1 Korinthe 3 waarin hij zichzelf door Gods genade een "wijs bouwmeester" noemt, omdat hij op het fundament van Yeshua HaMashiach bouwt.

Nu werd de tabernakel niet op een rots gebouwd, maar op woestijnzand. Hier was echter sprake van DE ROTS die mee ging op de reis en die Rots was Christus. Toch werd er ook een stevig zilveren fundament gelegd, bestaande uit 40 zilveren voetstukken, die bekostigd werden uit het hefoffer van een halve sikkel per persoon vanaf 20 jaar. Op de voetstukken rusten de planken, die Gods kinderen uitbeelden. Zo'n voetstuk is dus hun fundament. De voetstukken worden in het Hebreeuws  אַדְנֵי-כֶסֶף "Adni kessef" genoemd. "Kessef" betekent "zilver" en het "Adni" afgeleid van "eden" wordt met dezelfde letters geschreven als "mijn Adon/Heer".  De voetstukken wijzen dus naar Adonai Zelf die HET FUNDAMENT van de verzoening is.  Het verplichte hefoffer wordt dan "het geld ter verzoening van de Israëlieten" genoemd. Zie Exodus 30:14-16. Die verzoening heeft dus alles met Yeshua te maken. Hoewel al het andere vrijwillig geschonken werd, was alleen het hefoffer een verplichting.

Laten we enkele teksten over Gods wijsheid lezen en zien welke Hebreeuwse woorden daarvoor worden gebruikt.

Exodus 31:4 Ik heb hem (Bezaleël) vervuld met de Geest van God, met WIJSHEID, INZICHT, KENNIS en allerlei vakmanschap.

Exodus 35:31 De Geest van God heeft hem (Bezaleël) vervuld met WIJSHEID, INZICHT, KENNIS en allerlei vakmanschap.

Dit wordt tweemaal vermeld in het verhaal over de tabernakelbouw, en dat is niet voor niets.

Precies dezelfde woorden staan er in het Hebreeuws:

wijsheid gokmàh חָכְמָה
inzicht t'voenàh תְּבוּנָה
kennis da'àt  דַּעַת

Nu gaan we naar Spreuken 3:19 en 20, waar over de schepping gesproken wordt en daar zien we dezelfde woorden:

19 De HEERE heeft de aarde met WIJSHEID gokmàh חָכְמָה gegrondvest, de hemel met INZICHT t'voenàh תְּבוּנָה gevestigd.
20 Door Zijn KENNIS da'àt דַּעַת hebben de diepe wateren zich een weg gebaand, en druipen de wolken van dauw.

 

Spreuken 2:3-6

ja, als je roept om het verstand חָכְמָה,
je stem laat klinken om inzicht  תְּבוּנָה,
 als je het zoekt als ZILVER,
het naspeurt als verborgen schatten,

dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen,
de kennis דַּעַת van God vinden.
 De HEERE geeft immers wijsheid חָכְמָה,
uit Zijn mond komen kennis דַּעַת en inzicht חָכְמָה.

God kan mensen vervullen met Zijn scheppende wijsheid, inzicht en kennis. En als Yeshua in het Vrederijk een tempel zal bouwen zal dit ook door Zijn WIJSHEID, INZICHT en KENNIS zijn.

Die WIJSHEID vindt zijn vervulling in ons fundament: Yeshua HaMashiach:
1 Korinthe 1:30-31 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,  opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

Exodus 31:12-17 sabbat

In Exodus 31 vanaf vers 12 gaat het over de sabbat. Een dag waarop wij voorheen ruim de gelegenheid hadden om God en elkaar te ontmoeten. In deze tijd heeft de overheid dit "elkaar ontmoeten" door allerlei regels vrijwel onmogelijk gemaakt en het zal in deze bedeling ook nooit meer zo worden dat we massaal in de Naam van Yeshua bijeenkomen. Aan de andere kant is dit ook te zien als een oordeel over het feit dat Gods geboden onder de gelovigen niet serieus werden genomen en met name het sabbatsgebod dat werd geschonden en vervangen door de zogenaamde "zondagsheiliging". 


We zullen ons in deze eindtijd moeten beperken tot kleine bijeenkomsten (Mattheüs 18:20) waarover God Zijn zegen wil geven als wij werkelijk gehoor geven aan zijn sabbatsgebod en de overige Bijbelse geboden, die we geschreven in ons hart, en geleid door de Heilige Geest, met vreugde houden.  Zoals David dat bezingt in Psalm 119:

Psalm 119:34 Geef mij inzicht, dan zal ik Uw wet (Hebreeuws: Uw Tora) in acht nemen;
ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden.

In Exodus 24:16 lezen we dat God op de zevende dag Mozes bij Zich riep, vanuit de wolk, die de Heerlijkheid van YHWH was. Dit was een sabbatsontmoeting. Bij die gelegenheid op de Sinaï ontving Mozes de beide stenen tafelen, waarvan Ex. 31:18 zegt: beschreven met de vinger van God.

Het sabbatsgebod is een samenvatting te noemen van beide tafelen. De sabbat wordt ook als eerste genoemd van Gods feesten en is dus ook een feestdag. 

Leviticus 23:3 Dit zijn Mijn feestdagen: Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst.

Het sabbatsgebod werd door God in verband gebracht met het rusten na de schepping.

Exodus 31: 17 De sabbat zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt. (nafash נָפַשׁ Strong 5314)

Dat woord “verkwikt” komen we op meer plaatsen tegen in de Bijbel. Het is het Hebreeuwse woord נָפַשׁ nafash, dat ook “opfrissen” of “vernieuwen” betekent. En dat is precies de bedoeling van de sabbat. Het woord heeft ook verwantschap met “de nefesh” de ziel, het is er van afgeleid. Beide woorden worden met dezelfde letters geschreven. Het gaat om het opfrissen, vernieuwen of verkwikken van de ziel. En dat doen we door ons via Yeshua te richten op God, de Bron ons leven. De rust en verkwikking komen van Yeshua die gezegd heeft:

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matt. 11:28-30

Yeshua is onze Losser die ons verkwikking zal geven, zoals Boaz een Losser was voor Naomi en Ruth:

Ruth 4:14 Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Moge zijn naam beroemd worden in Israël! 15 Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken (נֶפֶשׁ nefesh) en u in uw ouderdom te onderhouden.

2 Samuel 16: 14 De koning, met al het volk dat bij hem was, kwam vermoeid aan. En hij verkwikte ( נָפַשׁ nafash) zich aldaar.

Psalm 94:19 verkwikten Uw vertroostingen (נֶפֶשׁ nefesh) mijn ziel.

Ook bij Paulus komen we dit begrip tegen:  

Romeinen 15:32 zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u verkwikt mag worden.

1 Korinthe 16:18 want zij hebben mijn geest verkwikt en die van u.

We zien uit de laatste tekst dat we ook elkaar mogen verkwikken. Kunnen we dat? Doen we dat? Daaraan kunnen we zien of de sabbat zijn uitwerking heeft in ons leven.

Toen het volk Israël in de woestijn verbleef, werd het iedere week onderwezen over de sabbat, doordat zij op vrijdag een dubbele portie manna ontvingen. Op sabbat hoefde men dan geen manna te verzamelen.

In Ezechiël 20:20 lezen we: Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken (“oot” אוֹת) zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben. Hier zien we dat God de sabbat tot een eeuwig teken heeft gemaakt, dat Zijn volk aan Hem verbindt.

Het woord “oot” אוֹת wat hier wordt gebruikt is ook gebruikt voor het teken van de regenboog, dat een teken voor eeuwig is. De sabbat is een eeuwig verbond:

Exodus 31: 16 Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond (b’rit olam בְּרִית עוֹלָם.)

In Exodus 31: 14 en 15 wordt gesproken over de doodstraf voor wie de sabbat niet houdt. Zo belangrijk is de sabbat in Gods ogen. Nu we in de genadetijd leven is er geen doodstraf meer, maar satan keert de zaken om in het antichristelijk tijdperk. Bij het handhaven van de zogenaamde Noachitische wetten, zullen juist niet-Joden die de sabbat houden, de doodstraf verdienen.

De sabbat is niet alleen bedoeld voor de Israëlieten al wil men ons, door het invoeren van de zogenaamde Noachitische wetten, dat zo wel laten zien.

In het komende Vrederijk zal er korte metten gemaakt worden met degene die de sabbat breekt.

Openbaring 2: 27 En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.

Degenen die door één te zijn met Yeshua, deel hebben aan het verbond met Abraham, maken deel uit van de tamme, of edele olijfboom, die het volk Israël uitbeeldt.

Dat de sabbat eeuwigheidswaarde heeft voor alle mensen (alle vlees) blijkt o.a. uit: 

Jesaja 66: 23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en VAN SABBAT TOT SABBAT ALLE VLEES zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Lees verder in Jesaja 56:

6 En de VREEMDELINGEN DIE ZICH BIJ DE HEERE VOEGEN om Hem te dienen en om de Naam van de HEERE lief te hebben,om Hem tot dienaren te zijn;allen die DE SABBAT IN ACHT NEMEN, zodat zij hem niet ontheiligen,en die aan Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. WANT MIJN HUIS ZAL EEN HUIS VAN GEBED GENOEMD WORDEN VOOR ALLE VOLKEN.

Jesaja 56:2 Welzalig een sterveling die zo handelt, HET MENSENKIND DAT DAARAAN VASTHOUDT; DIE DE SABBAT IN ACHT NEEMT, ZODAT HIJ DIE NIET ONTHEILIGT, en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen.

Dit gedeelte beschrijft het komende Vrederijk: het ZEVENDE MILLENNIUM: het KONINKRIJK VAN GOD.
Hoofdstuk 31:18 eindigt met de mededeling dat de stenen tafelen door God Zelf met de vinger zijn beschreven. Dat wordt bevestigd in Exodus 32:15,16  en in Deuteronomium 9:10

Zelfs toen de eerste set tafelen kapotgeslagen waren en God nieuwe tafelen wilde geven, beschreef hij die eigenhandig:
Exodus 34:1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt.

Meer over de sabbat lezen, klik hierSabbat of zondag

Ida