To translate this website in different languages click here.

Genesis 4,5 Kaïn en Abel

Adam en Eva zijn nu in een andere wereld, verbannen uit de mooie tuin die God voor hen bereid had. Maar het ergste, de vertrouwelijke omgang met God was verbroken. Verbanning is in de Bijbel vaak een alternatief voor de doodstraf.  We zullen dat in dit hoofdstuk nog eens tegenkomen. 

Adam en Eva hadden de belofte van het Zaad gekregen. Je zou je kunnen voorstellen dat, toen deze Kaïn en Abel geboren werden, ze zich afvroegen of dit nu dat Zaad was.

Bij hun zonen Kain en Abel zien we duidelijk dat er sprake is van twee soorten zaad en ook de vijandschap tussen het zaad waarover God gesproken had in Genesis 3:15. Van Kaïn wordt later gezegd: "hij was uit de boze". 1 Johannes 3:12. Dit wordt vooral zichtbaar in de offers die ze brengen aan God.  

Er wordt van alles gespeculeerd over het feit waarom God geen aandacht schonk aan Kaïns offer.  We kennen de plaatjes waarop de rook van het offer van Abel naar boven gaat en de rook van Kaïns offer neerslaat.  De reden waarom God het offer van Kaïn afwees had voornamelijk met de hartsgesteldheid te maken, wat tot uitdrukking komt in het Nieuwe Testament:

Hebreeën 11:4 Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Het geloof zag God in de gaven op het altaar. Die reden is in Genesis 4:3-4 versleuteld. In de parasha studie van Tony Robinson wordt het één en ander  uitgelegd over een Hebreeuws literaire  stijl van informatie “verbergen”. Door twee parallelle situaties naast elkaar te leggen gaat het juist om datgene wat in de vergelijking van een situatie wordt weggelaten.  

We zien hoe Kaïn en Abel hetzelfde deden door te offeren van het werk waarvoor zij verantwoordelijk waren. Maar Abel gaf de HEERE de eerstelingen. 

Bij Kaïn staat er niet dat hij van zijn eerstelingen aan God offerde. Dat was het eerste wat Gods schepping bood en dat kwam God toe. Dat had te maken met de kwaliteit van het offer.  Dat valt juist op te maken uit de informatie die niet gegeven wordt. 

Hetzelfde literaire principe komen we tegen als het nageslacht van Seth en Kaïn ter sprake komt. Het gaat om de vergelijking van Genesis 4:17-24 en Genesis 5:1-31.

Uit deze vergelijking blijkt dat het nageslacht van Kaïn erop uit was om “naam voor zichzelf te maken”  in plaats van dat het hen om Gods naam ging.
In de gebeurtenis van de doodslag van Abel zien we weer het verschil tussen de twee soorten zaad: kinderen van God en kinderen van de duivel en de strijd die er tussen hen is vanaf de zondeval tot nu toe:
1 Johannes 3:10 Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.
11. Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben;
12. niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.

Verderop in het Nieuwe Testament wordt Kaïn op één lijn gezet met Bileam en Korach, die beiden wel zijn gedood om hun zonden.
Judas 1:11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.

God riep Kaïn ter verantwoording. 

Genesis 4:9 En de HEERE zei tegen Kaïn: Waar is Abel, uw broer? En hij zei: Ik weet het niet; ben ik de hoeder van mijn broer?
12. Als u de aardbodem bewerkt, zal die u zijn volle opbrengst niet meer geven; u zult dolend en dwalend over de aarde gaan.

Uit deze dialoog blijkt Kaïns ontkenning en liefdeloosheid ten aanzien van zijn broer Abel.  

Zoals al eerder vermeld is in de Bijbel verbanning of ballingschap een alternatief voor de doodstrad. Adam en Eva werden verbannen uit het Paradijs en nu wordt Kaïn verbannen uit het gebied waar hij met zijn ouders en broer woonde:

Volgens  Numeri 35 kan een doodslager die iemand niet opzettelijk heeft gedood, vluchten naar een een vrijstad. Ook deze werd dan verbannen uit zijn woongebied, dus ook een soort ballingschap. Deze wet bestond in de tijd van Kaïn nog niet, maar we weten uit Gods Woord dat de mensen ook zonder wet door God werden onderwezen. Maar omdat er bij Kaïn sprake was van haat zou iets als een vrijstad voor hem ook niet de aangewezen weg zijn.  De bloedwrekers zouden het recht hebben om hem te doden. Maar God voorzag Kaïn van een merkteken, zodat hij niet gedood kon worden. Het slechte zaad mocht niet worden uitgeroeid voordat de strijd op eerlijke wijze beslist was in overwinning.  Iemand die Kaïn zou doden zou zelfs zevenvoudig gewroken worden.
Op deze uitspraak komt de vijfde generatie van Kaïns nageslacht terug met woorden die getuigen van een goddeloos geslacht:


Genesis 4:23. En Lamech zei tegen zijn vrouwen:
Ada en Zilla, luister naar mijn stem,
vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan:
Voorzeker! Ik doodde een man om mijn wond
en een jongen om mijn striem!
24. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken,
maar Lamech zeventig maal zevenmaal.


Wat een hoogmoedige taal. Hij minacht hiermee het genadige teken dat door God aan een bange Kaïn (Genesis 4:14) was gegeven. 
gegeven. God had hem gezegd; als iemand zich vergrijpt aan Kaïn, dan zal dat zevenvoudig gewroken (Genesis 4:15) worden. De geschiedenis van Kaïn en Abel vertoont verwantschap met de geschiedenis van Jacob en Ezau.  Voordat Abraham's knecht Eliëzer erop uitgestuurd werd een vrouw voor Jacob te zoeken beval Abraham hem:
Genesis 24:3 Ik wil u laten zweren bij de HEERE, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaänieten te midden van wie ik woon.
Door te trouwen met Bismath zijn nicht, dochter van Ismaël vermengde Ezau het heilig zaad,  en door zijn huwelijk met de Hethitische vrouw Ada vermengde Ezau het "goddelijk zaad" met het vervloekte Kanaänitische zaad. Uit deze mengvorm is het volk van Amalek ontstaan, dat ook in deze eindtijd een meedogenloze rol speelt.  Amalek is door de hele geschiedenis heen het instrument van satan om Israël te bestrijden. De geest van Amalek is aanwezig in alle volken die zich tegen Gods volk keren.
Maar het zal in de eindstrijd ten onder gaan. 

Het bloed van Abel spreekt nog. God sprak: 

Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot Mij roept.

In Numeri 35 waar het over de vrijsteden gaat staat ook beschreven:
Numeri 35:33 U mag het land waarin u woont niet ontheiligen, want het bloed ontheiligt het land. Voor het land kan geen verzoening gedaan worden over het bloed dat erin vergoten wordt, dan door het bloed van degene die dat vergoten heeft.

Maar al het onschuldige bloed zal gewroken worden als Yeshua terugkomt. De tijd is nabij:

Mattheüs 23:33 Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?
34. Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van hen zult u doden en kruisigen, en sommigen van hen zult u geselen in uw synagogen, en u zult hen vervolgen van stad tot stad,
35. OPDAT OVER U AL HET RECHTVAARDIGE BLOED ZAL KOMEN DAT VERGOTEN IS OP DE AARDE, VANAF HET BLOED VAN DE RECHTVAARDIGE ABEL TOT HET BLOED VAN ZACHARIA, DE ZOON VAN BERECHJA, DIE U GEDOOD HEBT TUSSEN DE TEMPEL EN HET ALTAAR. 36. Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

 

Yeshua sprak de farizeeën dus aan als "adderengebroed" en zei daarbij dat o.a. het bloed van de rechtvaardige Abel hen toegerekend zou worden.  (Mattheüs 23:35)

 

Ook Openbaring getuigt van deze eindafrekening waarbij elke druppel bloed vergolden wordt:

Openbaring 14:20 “En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.”

 citaat:

Wat hier gebeurt is ronduit verbijsterend. De persbak wordt getreden buiten de stad. De stad is onmiskenbaar Jeruzalem de heilige stad die door de heidenen 42 maanden vertreden zal worden. Deze ‘wijnoogst zal vooral in Israël plaatsvinden. Dat is af te leiden uit de uitdrukking ‘buiten de stad’, want daarmee kan in dit verband alleen Jeruzalem bedoeld zijn.

 

Ongelooflijk grote legermassa’s zullen hun slachting tegemoet gaan, ongelooflijk veel bloed zal er vloeien, zodat het inderdaad lijkt op een wijnpersbak: tot aan de tomen der paarden en 1600 stadiën ver. Een stadium is 185 meter, dus 1600 stadiën is bijna 300 kilometer. Onbeschrijflijk groot is het leed, dat de mensheid over zich haalt, door de satan te kiezen als leidsman en door God, die heel deze schepping zou kunnen redden, botweg af te wijzen.  (Franklin ter Horst)

 

Genesis 5

In Genesis 5 vinden we het geslachtsregister van Adam tot en met Noach. De betekenis van de namen houdt een troostrijke  boodschap in:

Ida