English & other languages: click here!

Leviticus 18 de gruweldaden

In Leviticus 18 komen uitgebreide instructies voor over het seksuele aspect van het leven. In feite komt het er op neer dat God de seksualiteit uitsluitend bedoeld heeft voor een man en een vrouw die in een huwelijk aan elkaar zijn verbonden. In onze tijd denkt men veel “ruimer” over deze zaken, maar die gedachten zijn niet aan God ontleend.

Voordat Israël in het land Kanaän kwam, waarschuwde God hen ervoor dat ze niet deze heidense gebruiken van de Kanaänieten zouden overnemen. Uiteindelijk waren het deze zonden waardoor de maat van de zonde vol was en zij moesten worden verdreven uit het land. Helaas ging ook het volk Israël deze zondige weg door deze en andere zonden. We lezen in

Ezechiël 22:4  Daarom heb Ik u aan de heidenvolken overgegeven tot  smaad en aan al de landen tot spot.

Wat waren die gruweldaden? Eén van die zonden is homoseksualiteit, die in onze tijd geaccepteerd en zelfs aangemoedigd wordt.

 

Leviticus 18: U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een GRUWEL.

 

Hoeveel begrip men ook probeert op te brengen voor hen die met deze gevoelens worstelen, Gods gebod moet voorop blijven staan.  We moeten het niet beter willen weten dan God. Ook in 1 Kor. 6 staat het heel duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar.

 

1 Kor. 6:10  Dwaal niet!  Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

 

Zou in Leviticus het land zijn bewoners niet uitspuwen….  in het Nieuwe Testament zullen deze “gelovigen” het Koninkrijk van God niet beërven. Zelfs al is een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht in de kerk ingezegend. Gods zegt in Zijn Woord dat men dan geen deel heeft aan Zijn Koninkrijk  Het is duidelijk dat kerken die dit praktiseren valse kerken zijn.

 

Jesaja 5:20a WEE HUN DIE HET KWADE GOED NOEMEN EN HET GOEDE KWAAD.

 

Overal wordt deze onbijbelse genderpolitiek geaccepteerd en gestimuleerd. De scholen moeten deze acceptatie in hun lesprogramma’s opnemen. De Bijbelse regenboog, die zo’n mooie belofte van God inhoudt, is het logo geworden voor alle van Gods bedoeling afwijkende levenswijzen op seksueel gebied.

 

De kerk bleek niet in staat deze antichristelijke, onbijbelse ontwikkelingen een halt toe te roepen en gaat vaak voorop in de acceptatie ervan. Daardoor noemen zij dan ook daadwerkelijk het kwade goed en het goede kwaad. “Wee hen….” Zegt Gods Woord. Zelfs onder de predikanten zijn mensen die hun seksuele voorkeur praktiseren, terwijl God dit een gruwel noemt.  Men leest de Bijbel steeds minder en dientengevolge worden de meningen ongemerkt aangepast aan de wereld waarvan satan de overste is.  Het kan niet anders dat onze wereld, en vooral ook de kerken, massaal onder het oordeel vallen.

 

Het kennen van Christus maakt dat we anders zijn, omdat we ons leven laten heiligen door Hem. Wellicht zullen anderen ons daarom spottend aankijken en misschien zelfs haten. Maar, zoals in de centrale as van de structuur van 1 Korinthe 6 naar voren komt: het doel is dat we één geest met Yeshua zijn. Dan zijn we sterk ìn en met Hem.  

Galaten 2: 20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

 

Yeshua heeft gezegd: “Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33