English & other languages: click here

Leviticus 19:19 vermenging

Leviticus 19:19 U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, uw akker mag u niet met twee verschillende soorten zaad inzaaien, en een bovenkleed uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen..

De eerste zonde was het eten van een vrucht van een mengboom door Adam en Eva. De boom van kennis van goed en kwaad. Hier was de vermenging van goed en kwaad. Een methode waarmee satan op allerlei terreinen werkt. Meteen zat Adam in de problemen toen zijn ziel in verwarring kwam. Dit was het begin van alle kwaad, van alle nood op aarde.

Lees in dit verband de gelijkenis in Mattheüs 13:24-30 en Mattheüs 13:36-43. De wet op verboden vermengingen verbiedt het vermengen van twee verschillende soorten zaad. In de gelijkenis van het onkruid, verbindt Yeshua de tarwe thematisch met de zonen van het Koninkrijk en het onkruid met de zonen van satan. Toen de vijand het onkruid zaaide met de tarwe, gebruikte hij een verboden mengsel.  Yeshua heeft duidelijk de wet op verboden mengsels uit Leviticus 19 als basis voor deze gelijkenis op het oog.  Hiermee kunnen we ook de verbinding leggen met het gevaar dat  kinderen van het licht  vermengd worden met de kinderen van de duisternis in intieme relaties. In de gelijkenis van Mattheüs 13 wordt het onkruid bijeen gebonden om te worden verbrand. De tarwe wordt opgeslagen in de schuur. In Israël werden ook de gemengde gewassen op het veld verbrand. 

Mattheüs 13:30 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur.

Als we kleren van één soort grondstof dragen, of een akker met één soort zaad beplanten, zijn we in werkelijkheid een prachtig voorbeeld  van de geestelijke werkelijkheid die uitgetekend wordt in dit gebod, om een nieuwe schepping in de Messias te zijn. God wil ons op een stoffelijk niveau een beeld geven van de geestelijke werkelijkheid door het geloof in de Messias Yeshua. Als we niet begrijpen wie de Messias is, dan is Leviticus 19:19 alleen maar een "gebod" zonder uitleg of betekenis.

 

Door de geschiedenis heen heeft Israël, maar ook de kerk, het geloof in God vermengd met religie die niet van onze Schepper afkomstig is. We zagen dat heel duidelijk in de geschiedenis van het “gouden kalf”, waar men met een heidense afbeelding (afkomstig uit Egypte) God wilde vereren. Wat krenkte dat God.

Aäron vroeg gouden sierraden aan het volk om de afgod te maken.

Genesis 32: 4 Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. 5 Toen Aäron dat zag, bouwde hij er een altaar voor, en Aäron kondigde aan: Morgen is er een feest voor de HEERE!

In vers 4 wordt het gouden kalf “uw goden die u uit het land Egypte geleid hebben" genoemd en in vers 5 wordt dit een feest voor Jahweh genoemd. Pure vermenging.

De betekenis van vermenging van zaad is in de eerste plaats bedoeld om ons te leren dat wij onze dienst aan God niet vermengen met wereldse filosofieën en heidense gebruiken. Maar we kunnen het ook vermengen met theologische leerstellingen die niet Bijbels zijn.

Ik geloof dat er de eeuwen door gemengd zaad is gezaaid in de kerk. Voor zover het Woord van God werd uitgesproken en in praktijk gebracht, was dat goed. Maar de hele organisatorische opzet van dit instituut staat haaks op de wijze waarop de Heilige Geest de levende stenen tot een geestelijke tempel bouwt. Een groot deel van de oogst zal verloren gaan door valse leringen en de invloed van valse herders. Veel kerkelijke rituelen zijn afkomstig van heidense godsdiensten. Allerlei gender toestanden worden in veel kerken toegestaan en de bedrijvers ervan zijn niet zelden zelfs predikant. Satan probeert overal binnen te dringen en zijn slechte zaad te zaaien. En met succes, totdat….. totdat het oordeel komt. De wedergeboren gelovigen, die trouw Zijn in hun liefde naar God en het Woord van God als onfeilbaar richtsnoer nemen, worden opgeroepen om "Babel" te verlaten, zodat zij niet met hen die ontrouw zijn

verloren gaan. 

In deze video zien we hoe gemakkelijk vermenging kan plaatsvinden.  Bij het incident met het gouden kalf kwam de toorn van God en er vielen drieduizend doden. Binnenkort zal het oordeel over de wereld komen en God laat niet ongestraft de goddeloze vermenging en aanbidding. Tenzij men berouw toont en zich bekeert.

zie ook deze pagina