English & other languages, click here!

Liturgie voor Grote Verzoendag - Jom Kipoer

Liturgie voor de viering van de GROTE VERZOENDAG - JOM KIPUR

Het aansteken van de kaarsen Vóór het ingaan van Yom haKipurim steekt de vrouw des huizes twee kaarsen aan. We benoemen degenen die in onze naaste omgeving overleden zijn.


1. De instelling van Grote Verzoendag:


Op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Leviticus 23: 27,32

 

2. Sh’ma 

 

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN!

Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheid

Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

 

U zult de Eeuwige, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

U moet ze uw  kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Deuteronomium 6:4-9

 

3. Erkenning van de noodzaak tot schuldvergeving

 

Wij hebben gezondigd maar ook vergeving ontvangen voor de zonden die wij beleden hebben! Er staat immers geschreven: “Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Yeshua, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en Zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Yeshua haMashiach, de Rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie Zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn.”

1 Johannes 1:6-2:2


4. “Yom Kippoer” heeft Nieuwe Verbondsbetekenis voor gelovigen van nu:

 

Yeshua is door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Hebreeën 9:12  Hebreeën 7:25

 

Yeshua is als onze Hogepriester in het hemelse heiligdom een voorspraak voor elk die zijn zonde belijdt totdat Hij dit Heiligdom verlaat om terug te komen voor hen die reikhalzend naar Hem uitzien..

5. Het breken van het brood:


Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die het brood uit de aarde voortbrengt en Die gezegd heeft “U bent het zout van de aarde”.
Mattheüs 5:13

Yeshua dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6:32-35

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.  Lukas 22:19

 

6. De zegen over de beker van het verbond:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die gezegd heeft: “U bent het licht van de wereld”. Hebreeën 10:10 en Mathéüs 5:14-16

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

Men heft de beker met de rechterhand op en zegt de zegen over de wijn:

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24.

Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde.  Amen!

 

7. Kol Nidrei –  

We luisteren naar muziek.  Klik hier om te luisteren.

“Kol Nidrei” betekent “alle geloften”.  

 

8. Lees om beurten een tekst:

Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.

Psalm 50:14

 

Laat ons gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan,

laat onze opgeheven handen als het avondoffer zijn.

HEERE, zet een wacht voor onze mond, behoed de deur van onze lippen.

Psalm 141: 2,3

 

Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen. De jonge stier voor het zondoffer en de bok voor het zondoffer, waarvan het bloed in het heiligdom is binnengebracht om verzoening te doen, moet men tot buiten het kamp brengen. Hun huiden, hun vlees en hun mest moeten zij met vuur verbranden.

Leviticus 16:21, 22 en 27

 

Hij (Christus) is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.

Hebreeën 9:12

 

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open.

Jesaja 53:5,7

 

U bent het Die onze overtredingen uitdelgt omwille van U zelf, en niet denkt aan onze zonden.

Jesaja 43:25

 

Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond.  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.

Johannes 19:27-30

 

Wij danken U Jahweh  dat U naar Uw welbehagen  zowel het willen als het werken in ons uitwerkt.

Filippenzen 2:2

 

Adonai, open mijn lippen en mijn mond zal de lof over U verkondigen! U bent groot en ik verheug mij in Uw redding! Adonai, open mijn lippen en mijn mond zal de naam van Yeshua verkondigen: Immanuël is de naam van Yeshua haMashiach!

Psalm 51:17

 

Indien wij onze zonden belijden, bent U getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

 

Wij danken U die ons bepaalt bij Yom haKipurim, de Dag der Verzoening! Geef ons mee, Eeuwige, onze God, de zegen van de door U ingestelde feestdagen, een zegen voor leven en vrede, voor blijdschap en vreugde. U heeft ons geheiligd door het bloed van Yeshua.

 

Wij belijden dat Yeshua de levende Tora is zoals geschreven staat: “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid” Johannes 1:1 en 14

 

Wij prijzen en danken U, Vader die Israël heeft uitverkoren en de Verzoendag heeft ingesteld! Dank U dat we door Yeshua deel mogen hebben aan de verzoening, beloften en verbonden van Israël. Wij danken U dat U Uw heerlijkheid terug zult brengen naar de Heilige Berg Sion, waarvan de wet zal uitgaan. Maak Jeruzalem tot een lof op aarde als Uw vrederijk aanbreekt. We zien uit naar de wederkomst van Yeshua HaMashiach onze Vredevorst.

 

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 8:31-39

 

אמן Amen!