English & other languages: click here!

Liturgie voor Hemelvaart

 

Lezingen:

Handelingen 1

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

5. want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

7. En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

8. maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

9. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,

11. die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.12. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

Bileam is een vreemde en intrigerende persoonlijkheid, een verbijsterende combinatie van bovennatuurlijke geestelijke gaven en tegelijk een karakter dat Gods Koninkrijk schade wil berokkenen. In de wereld, dat is de hedendaagse kerk, zien we helaas steeds opnieuw bedieningen met een vergelijkbare combinatie van enerzijds geestelijke gaven en anderzijds een door de Mammon gevormd karakter, waarmee Israël, dat is Gods volk en Koninkrijk, vervloekt wordt. Dit is de zonde van Bileam.

 

Numeri 22:12 Toen zei God tegen Bileam: U mag niet met hen meegaan, u mag dat volk niet vervloeken, want het is gezegend.

Bileam mocht alleen spreken wat God hem dicteerde:

Numeri 23:8 Hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt, hoe kan ik verwensen wie de HEERE niet verwenst?

9. Want vanaf de top van de rotsen zie ik hem, vanaf de heuvels neem ik hem waar; zie, dat volk woont afgezonderd, onder de heidenvolken rekent het zich niet.

21. Hij aanschouwt geen onrecht in Jakob; ook ziet Hij geen kwaad in Israël aan. De HEERE, zijn God, is met hem, en de jubelklank van de Koning is bij hem.

Judas 1:10 Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. 11. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen.

Zacharia 14

1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld.

2. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad.

3. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.

4. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

5. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

We moeten nog tien dagen wachten totdat het Pinksteren/Shavuot is. Maar Yeshua heeft gezegd:

Johannes 14

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

19. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.

20. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

21. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

1. ZEGENSPREUK:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige onze G’d, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en Die gezegd heeft: “Ik ben het Licht der wereld”. Johannes 8:12

2. HET SHEMA - DE GELOOFSBELIJDENIS:

Sh’ma Yisra’el, Adonai Eloheinu, Adonai Echad!Baruch Shem k’vod Malchuto l’olam va’edYeshua Hoe HaMashiach, Hoe Adon HaKol

Hoor Israël: de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is ÉÉN! Geprezen zij de Naam van Zijn Koninklijke Majesteit, tot in alle eeuwigheidYeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles.

U zult de Eeuwige, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Deuteronomium 6:4-9

3. DE PRIESTERZEGEN:

Onze God en God van de aartsvaders, zegen ons met de zegen uit Uw Tora, geschreven door Uw dienaar Moshe, uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals het geschreven staat:

Yevarechecha Adonai, V'Yishmerecha Ya'er Adonai Panav Eleycha, ViChoneka Yisa Adonai Panav Eleycha, V'Yasem Lecha Shalom

De Eeuwige zegene ons en Hij behoede ons. De Eeuwige doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. De genade van Yeshua HaMashiach, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. 2 Korintiers 13:13

4. HET BREKEN VAN HET BROOD:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35 en “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13 Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22:19

5. HET DRINKEN VAN DE WIJN:

Wij willen het woord gedenken dat U tot ons gesproken hebt: Yeshua is de ware Wijnstok en de Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die geen vrucht draagt in U, neemt U weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt U, opdat zij meer vrucht draagt. We zijn rein vanwege het woord dat U tot ons gesproken heeft. Wij willen in U blijven, zoals U in ons blijft. Uit onszelf kan onze rank geen vrucht dragen, wij willen in U, de Wijnstok blijven. U hebt ons gezegd: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” Joh.15:1-5

De beker van Yeshua zal ik opheffen. Ik zal de Naam van Adonai aanroepen. Psalm 116:13

Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24.

Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde. Amen! לחיים L’chayim!

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, Die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en vreugde in ons heeft.

6. HET GROTE BRUILOFTSFEEST:

De beker met de beste wijn, die Yeshua tot het laatst heeft bewaard, is de beker die de hemelse Bruidegom samen met Zijn beminde bruid zal drinken! Het is de wijn van het grote Bruiloftsfeest bij de wederoprichting van alle dingen. Neemt dan en drinkt daaruit, want de beste wijn is voor het laatst bewaard. Daar mogen wij vol verwachting naar uitzien en dat is de profetie van het grote wonder dat plaatsvond op de bruiloft van Kana!

Men zegt opnieuw: לחיים L’chayim! [Op het leven!] en drinkt de beker leeg.

Jur & Ida