English & other languages click here!

De BLIJDSCHAP van het LOOFHUTTENFEEST!

Tot nu toe hebben we geleerd dat God zeven feesten heeft ingesteld. Van die zeven zijn de vier voorjaarsfeesten  door Yeshua vervuld en de drie najaarsfeesten niet. De drie najaarsfeesten die nog moeten worden vervuld zijn “Het Bazuinenfeest” Het blazen op de shofar (Yom Teruah), de Grote Verzoendag (Yom Kippur) en het Loofhuttenfeest (Chag HaSukkot). Het Bazuinenfeest heeft vele bijnamen, waaronder 'de verborgen dag', 'de dag van de ontluikende lente' en 'de dag waarvan niemand de dag of het uur kent'. Het heeft alles te maken met de wederkomst van Christus in de nabije toekomst. 

De Grote Verzoendag is de heiligste en meest plechtige gedenkdag van God en er is zowel een dag van verzoening als een dag van oordeel. Jesaja 61 noemt het “het jaar van het Welbehagen van Yahweh”, dat is het Jubeljaar en nog duidelijker “het jaar van de kwijtschelding”.  Dat is dus een belangrijke passage over Jom Kipoer en alleen over Jom Kipoer. Yeshua las dit tekstgedeelte en in feite verklaarde Hij daarmee, dat Hij het 'jaar van de kwijtschelding’ (שְׁנַת-רָצוֹן shanat ratson)  van de Heer vervulde. Het Hebreeuwse woord רָצוֹן houdt ook ‘acceptatie’ in en Israël wist op Grote Verzoendag, als de Hogepriester naar buiten kwam, dat God het offer had geaccepteerd en dat men was vrijgesproken.

HET BEVEL VAN GOD

Het derde najaarsfeest, het Loofhuttenfeest genoemd, was één van de drie feesten (de andere twee waren Pascha en Pinksteren) waarbij alle mannen werd bevolen in Jeruzalem aanwezig te zijn. De vrouwen en kinderen waren zeker ook erg welkom, maar alle mannen van 20 jaar en ouder kregen het bevel om te komen (Exodus 23:17; Deuteronomium 16:16). Om de zeven jaar was iedereen echter aanwezig zoals er staat in Deuteronomium 31: 10-13: "En Mozes gebood hun en zei: " Na verloop van zeven jaar, op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding, op het Loofhuttenfeest, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen, en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. ...”

WAT ZIJN SUKKOT?

Tijdens dit achtdaagse feest  waren en moeten de Joden speciaal in “sukkot” wonen. Dit wordt vertaald met  tabernakels, hutten en tijdelijke woningen (Leviticus 23: 41-43), om te herdenken hoe zij leefden toen God hen uit Egypte voerde. Terwijl ze zich in Jeruzalem verzamelden, moesten alle mannen, met of zonder hun gezinnen, tijdelijke schuilplaatsen bouwen die aan drie kanten waren ingesloten en waren gemaakt van takken van bomen. 

Op deze manier kon je, als je 's nachts lag te slapen, door de takken omhoog kijken en de sterren boven je zien. Kortom, men zou kunnen zeggen dat  dit feest een vorm van kamperen is, maar dan zoals God het heeft voorgeschreven.

TERUGBLIK OP DE DAG VAN NEHEMIA

In het boek Nehemia lezen we het krachtige verhaal over Gods volk dat was teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap en hoe er een ongelooflijke opwekking plaatsvond. Bij het lezen van dit boek vangen we ook een glimp op van hoe een Loofhuttenfeest eruit moet zien.

 

Nehemia 8: 14-18 zegt:

“14 De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk, de priesters en de Levieten bij Ezra, de schriftgeleerde, en dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet.

  1. Zij vonden in de wet geschreven dat de HEERE door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand,
  2. en dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden en in Jeruzalem, en zouden zeggen: Ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de mirte, loof van de palmboom, en loof van andere dicht bebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is.
  3. Toen ging het volk eropuit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf, ieder op zijn dak, en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God, en op het plein van de Waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort.
  4. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten en woonde in die loofhutten, want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Nun, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. '

FEEST  VAN HET WONDER

Het Loofhuttenfeest hield alles in over licht, water, wind, grote vreugde, het vertellen en hervertellen van de goede oude verhalen van het Woord van God,  - IMMANUËL -  God zelf die onder Zijn volk verblijft .

LICHT

Het draait allemaal om licht want het was in die tijd dat de Joden het vanuit Jeruzalem moesten vieren (zelfs in de tijd van Yeshua) en de lichten van Jeruzalem tot 40 mijl afstand in alle richtingen zouden worden gezien. Deze lichten zouden in het noorden in de regio Galilea en in het westen naar de Middellandse Zee te zien zijn. Jeruzalem, op een heuvel van ongeveer 2500 voet, werd in die tijd van het jaar inderdaad aangeduid als "het licht van de wereld". In het tempelhof zouden er vier extreem lange kandelaars zijn die 7,5 verdiepingen hoog in de lucht oprijsden, ze waren ongeveer 75 voet hoog. Elk zou gedurende acht dagen continu worden gevuld met talloze tonnen olie, zodat de mensen de hele nacht lang met grote uitbundigheid het feest konden vieren. Het was in deze tijd dat Yeshua opstond en verklaarde: "IK BEN HET LICHT VAN DE WERELD." (Johannes 8:12)

WATER

Het gaat ook over water, want een deel van de ceremonies die op de Loofhuttendag werden uitgevoerd, was die van de plengoffer (de definitie van plengoffer is "water uitgieten naar een godheid") waarin acht priesters, met zang en muziek en velen achter hen aan vanuit Jeruzalem zouden afdalen naar de poel van Siloam om water te scheppen met een gouden kruik. Daarna marcheerden ze allemaal de berg op, terug naar de tempel met het water en een zilveren kan wijn. Zodra ze de tempel bereikten, zouden ze het water in een beker op het koperen altaar gieten en de wijn in een andere beker op het altaar. Terwijl ze het water en de wijn uitgoten, zongen ze Jesaja 12: 3 dat zegt: „U ZULT MET VREUGDE WATER SCHEPPEN UIT DE BRONNEN VAN HET HEIL/de REDDING.. ” Heel toepasselijk betekent de naam van YESHUA ook HEIL/ de REDDING. Terwijl de priesters het water uitstortten en baden om regen om het volgende jaar een goede oogst  te hebben, riep Yeshua met luide stem : “EN OP DE LAATSTE, DE GROTE DAG VAN HET FEEST, STOND JEZUS DAAR EN RIEP: ALS IEMAND DORST HEEFT, LAAT HIJ TOT MIJ KOMEN EN DRINKEN. WIE IN MIJ GELOOFT, ZOALS DE SCHRIFT ZEGT: STROMEN VAN LEVEND WATER ZULLEN UIT ZIJN BINNENSTE VLOEIEN”.  Johannes 7: 37-38.

WIND

Het gaat ook over wind, want terwijl acht priesters het water uit de bronnen van redding trokken, gingen acht andere priesters naar buiten en sneden lange (zelfs tot 30 voet) takken van wilgen af. Dan, vanuit verschillende richtingen, zouden degenen met het water en degenen met de takken opgaan naar Jeruzalem naar de Tempel. Beide groepen priesters zouden worden vergezeld door grote menigten volgers. 

Degenen die de lange takken droegen, zouden teruggaan naar Jeruzalem en met die takken zwaaien waardoor een geluid gehoord werd  van een grote waaiende wind.  En dat niet alleen,  iedereen hield ook dergelijke takken vast en zwaaide ze rond tijdens de viering. De Heilige Geest werd op het grote feest door deze wind uitgebeeld, een wind die ontstond doordat met de wilgentakken werd gezwaaid.  Het woord voor Geest in het Hebreeuws betekent letterlijk: "wind, adem." Aldus veroorzaakt de wind symbolisch het waaien van de Geest.

VREUGDE

Het heeft ook allemaal met grote vreugde te maken , in het bijzonder de vreugde van het Woord van God. Immers, de achtste  dag van het feest wordt genoemd SIMCHAT TORAH, wat betekent: "VERHEUG U IN DE TORA" of "IN HET WOORD VAN GOD”. Want behalve dat de mensen regen nodig hadden voor hun gewassen en tot God baden om die regen, hadden de mensen ook het Woord van God nodig om als regen te vallen op vruchtbare aarde.

Deuteronomium 32:2 Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw, als een zachte regen op het groen, en als regendruppels op het gewas.

Regen, vergelijkbaar met de kennis van de Heer,  was ook nodig om de aarde te bedekken zoals het water de zee bedekt.

want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.  (Jesaja 11: 9).

Het Woord van God (Tora) wordt vergeleken met water en regen. Hun liederen werden overgenomen uit de Psalmen en Jesaja, en hun vreugde was in God, hun Redder. En hun vreugde bestond niet alleen uit goed eten, rondhangen met vrienden, hun favoriete liedjes zingen of de hoop op de komende regen. Geen wereldse vreugde die het eigen ik moet behagen.

Hun vreugde was veeleer gelegen in de kennis van een persoonlijke, soevereine God, die het geheel overziet maar ook geïnteresseerd is in details.  Een wonderlijke, ongelooflijke God die ooit op iedereen zou neer regenen en onder ons zou blijven wonen. 

GODS WONING IN DE SINAÏ 

God was ooit uit de hemel neergedaald en verbleef onder de Israëlieten  in een tabernakel. Kun je je dat voorstellen? Gods heilige, ontzagwekkende aanwezigheid woonde in Zijn eigen tent midden tussen de tenten van Zijn volk. Hij was hun Buurman! Wat als God je buurman was en in het huis naast je zou wonen? Jazeker, de tent van God was precies in het midden van het Israëlische woongebied in de wildernis!

GODS TEMPEL “IN” GELOVIGEN

Op dit moment woont God, hoe ongelooflijk ook, eigenlijk niet alleen onder ons, maar IN ons als gelovigen. Hij woont in ieder van ons individueel en collectief. I Korinthe 6:19 spreekt over ons als individuen: "1 Korinthe 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?"  De Bijbel spreekt ook van ons als een collectief van gelovigen: "1 Korinthe 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?" Verder zegt Yeshua in Johannes 15: 4-5: "Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. “ En in Johannes 14:23 zegt Yeshua:“ Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.”  'Vanwege de verzoening van Yeshua  zullen we in Hem blijven in het “Jaar van het Welbehagen”.

 

GOD ZAL OPNIEUW "ONDER" ONS WONEN

Hoe spectaculair dit is, blijkt ook als Hij op een dag bij ons zal wonen zoals Hij deed in de dagen van de Sinaï, toen de glorie van YAHWEH de tabernakel vervulde te midden van alle mensen. Jesaja 2: 2-4 (in overeenstemming met Micha 4: 1-2) zegt: Jesaja 2:2 "Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen”.

Micha 4:2-3 Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.

In deze speciale tijd van Christus 'heerschappij op aarde' mogen we er naar uitzien: “Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde bevochtigen. In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is.  Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. ”Psalm 72: 6-8.  "de aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEER, zoals de wateren de zee bedekken", Habakuk 2:14.

 

LOOFHUTTENFEEST  TIJDENS HET MILLENNIUM

Niet alleen zal Yeshua fysiek onder ons “tabernakelen” op aarde, maar verbazingwekkend genoeg zal het Loofhuttenfeest een verplichte viering zijn tijdens de regering van Yeshua HaMashiach. Het gaat om  'heerschappij en regeren”, zoals het wordt gezegd in Zacharia 14: 2a-4, 5c-7a, 8-9 , 16-19: Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden ... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. ... Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn,... Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.  Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. . De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige....  

Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden.  Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.  Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.  Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.  Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

GEVOLGTREKKING

Het Loofhuttenfeest gaat over veel  dingen, zoals licht , water, wind en de vreugde van Gods woord, maar het gaat ook over wonen in hutten en hoe God onder zijn volk wil wonen. Door de éénwording met Yeshua zijn de gelovigen nu Gods woning. Maar op een dag, net zoals toen God ooit onder zijn volk op de Sinaï woonde en Yeshua  als Immanuel "God met ons" kwam, zal Hij fysiek weer onder ons wonen. In de tijd van Nehemia werden Gods mensen zich na bijna negentig jaar duisternis bewust van Gods Woord en van zijn geboden. Toen zij dit beseften was er groot geween, maar een nog grotere vreugde die volgde toen ze begonnen toe te passen wat God van hen verlangde, en dat hield ook de viering van het Loofhuttenfeest in.

Het Loofhuttenfeest is een ongelooflijke feestdag van vrolijk jubelen en vol van betekenissen. Wanneer de mensen het echt vieren zoals het hoort, zouden er meer dan 2 miljoen mensen aanwezig zijn. Mannen zouden dansen en jongleren met brandende fakkels, terwijl het geluid van gezang de lucht vulde en muziek door de wind werd meegedreven. De hele week lang namen mensen deel aan door God ingestelde rituelen, offers, ze kampeerden onder de sterren, er was gebed, feest, dans, zang, muziek en Gods Woord werd gelezen. Ze begonnen weer helemaal opnieuw in de nacht en op de volgende dag en de dag daarna. Als iemand denkt dat God een saaie veeleisende heerser is die niet weet hoe Hij plezier moet hebben, dan hebben ze dit feest niet gevierd! In tegenstelling tot alle andere feesten die in deze wereld werden gevierd, was God op dit grote feest het Doel, want het ging om God die naar beneden komt als de zegen van regen om onder de mensheid te wonen.

Wij als gelovigen zijn verlost van de wet van zonde die tot de dood leidt (Romeinen 8: 2). We zijn verlost van 'de macht van de duisternis' en zijn 'overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde' (Kolossenzen 1:13). We zijn gewassen door het water van het woord (Johannes 14  en Efeziërs 5), zijn tot nieuwe scheppingen gemaakt in Christus, zelfs kinderen van het licht (Efeziërs 5: 8,   1 Thessalonicenzen 5: 5), vervuld met de wind van Zijn Heilige Geest (Johannes en Handelingen). Met andere woorden, we zijn "verzoend" en zijn de woonplaats van God. Dus, ongeacht welke beproeving of verdrukking we ook ondergaan, we hebben heel veel te vieren.

En of dit alles nog niet genoeg is, zal het Loofhuttenfeest voller beleefd worden wanneer Yeshua, onze opgestane Redder, fysiek terugkeert en Zijn koninkrijk hier vestigt waar Hij onder ons zal wonen als Koning der koningen en Heer der heren, en alle naties van de wereld zullen opgaan naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest jaar na jaar te houden.

Dit is de meest vreugdevolle van al Gods feestdagen voor degenen die bij Zijn naam worden genoemd. Laten we ons verheugen en blij zijn als we uitkijken naar die dag van de 'triomfantelijke terugkeer van Yeshua!

Liever vandaag dan morgen! De Geest en de bruid zeggen: "Kom!"

 Ja, kom spoedig, YESHUA HaMASHIACH !!!!

Uit de "Oude Doos"

Vertaald uit het Engels. Bron onbekend.

Jur