English & other languages: click here!

1 Korinthe 11 - plaats van de vrouw en het Avondmaal

Paulus gaat in op de verhouding tussen man en vrouw in de gemeente. Gevoelige onderwerpen zoals de haardracht en bidden met hoofdbedekking komen aan de orde. Ook geeft hij aanwijzingen voor het gebruik van het Heilig Avondmaal.

1 Korinthe 11:1 Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Wees navolgers van mij........  Het kan een beetje arrogant overkomen wat Paulus hier zegt.  Wij zeggen liever: volg Yeshua na, maar tegelijk weten we niet hoe Yeshua in bepaalde situaties zou handelen, omdat die nu eenmaal niet in de Bijbel beschreven staan. Maar Paulus, die persoonlijk door Yeshua tot deze taak geroepen is, mag dat zeggen. Dat brengt inderdaad een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Toch moet ook ons leven in het geloof er zo uitzien dat mensen Gods Woord daarin bevestigd zien. Want net zo als de woorden die Paulus spreekt - en die in de Berea gemeente aan de Tora getoetst werden - zo moeten we vooral ook de daden van voorgangers toetsen om niet in de strik van dwaalleraren te vallen.

Mattheüs 7:15 Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

1 Korinthe 11:2-3 En ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt, zoals ik die aan u heb overgeleverd. 3. Maar ik wil dat u weet dat Christus het Hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het Hoofd van Christus.

ik prijs u, broeders, omdat u in alles aan mij denkt en aan de overleveringen vasthoudt....... Paulus prijst hier de Korinthiërs. Of... .. klinkt hier misschien een beetje sarcasme in door?  In de vorige hoofdstukken en zelfs in het tweede deel van dit hoofdstuk, waren er toch wel zaken waarover de Korinthiërs een andere mening hadden. En bracht Paulus hen 'overleveringen'?  Het Griekse woord 'paradosis' kan ook wel met 'tradities' of 'instructies' vertaald worden. De verklaring van het gebruik van dit woord vinden we in vers 23 van dit hoofdstuk: "Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat ....."

Christus is het Hoofd van iedere man en de man is het hoofd van de vrouw en God is het Hoofd van Christus.......  dit zijn de verhoudingen die door God in de schepping zijn gelegd. Satan keerde in de Hof van Eden deze volgorde al om en de wereld is in die trend meegegaan. Waar mensen wel vasthielden aan de Bijbelse volgorde kwam de verhouding door overheersing of opstandigheid onder druk te staan, een andere tactiek van satan. Het woord 'hoofd'  houdt gezag en verantwoordelijkheid in.  Een machtstrijd is dan dikwijls het gevolg. 

Toen Yeshua op aarde was heeft Hij ons zo mooi laten zien hoe het eigenlijk bedoeld was. God, de Vader was Zijn Hoofd.  Hoe beschrijft Yeshua die verhouding?   

Johannes 5:19-20 Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. 20. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.

En wat getuigde de Vader van de Zoon?

Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! Mattheüs 17:5b

Yeshua betoonde vrijwillig tegenover God de Vader, zijn liefdevolle toewijding aan Hem als gelijke. Zij waren één ECHAD, en zo zijn man en vrouw ook voor elkaar geschapen:  

Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één (l’basar echad לְבָשָׂר אֶחָד) vlees zijn.

Het is één vlees, maar het blijven twee mensen, een samengestelde éénheid, bedoeld om ook een geestelijke éénheid te vormen.  Een man als hoofd zal naar de inbreng van zijn vrouw willen luisteren, ze hebben elkaars wijsheid nodig om één te zijn.  Dit werkt alleen goed als beide partners wedergeboren zijn en beiden niets liever willen dan Gods gezag te eerbiedigen in hun gezamenlijk leven. Liefde tot God en elkaar is de onontbeerlijke basis. Uiteindelijk is er in de positie voor God geen verschil tussen man en vrouw, ze zijn één in Christus (Gal. 3:28), maar wel met eigen taken en verantwoordelijkheden.

1 Korinthe 11:4-6 Iedere man die bidt of profeteert en iets op zijn hoofd heeft, onteert zijn hoofd. 5. Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd, want het is precies hetzelfde alsof zij kaalgeschoren is. 6. Want als een vrouw het hoofd niet bedekt heeft, laat zij zich dan ook maar kaalknippen. Als het echter voor een vrouw schandelijk is kaalgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat zij dan het hoofd bedekken.

Iedere vrouw echter die bidt of profeteert met onbedekt hoofd........ Paulus heeft het over iedere vrouw en maakt geen onderscheid tussen alleenstaande en gehuwde vrouwen.  onteert haar hoofd...... hiermee kan heel goed haar echtgenoot bedoeld zijn, maar het 'eigen hoofd' en 'het kaal geschoren zijn' doet vermoeden dat het ook om dat lichaamsdeel gaat. 

De man is het beeld en de heerlijkheid van God.........  Wat een eer en wat een verantwoordelijkheid! De godvrezende man is op aarde de zichtbare vertegenwoordiger van de onzichtbare God. Hij is ook het eerst geschapen, de vrouw kwam er later bij.

 1 Timotheüs 2:13 zegt: ‘Want Adam is eerst geformeerd en daarna Eva’. Toen God Adam schiep, zag Hij in hem Zijn eigen beeld. Uit dit beeld, naar dit voorbeeld, werd Eva gevormd.

De door God ingestelde rangorde is zichtbaar in de samenkomst van de gemeente. De man komt in de gemeente met onbedekt hoofd (soms onterecht met een keppeltje). De vrouw bedekt het hoofd. Als ze dat niet doet, wordt ze gelijk gesteld aan een vrouw die het haar heeft afgeschoren. Dat is voor vrouwen een oneer. Ze wordt vergeleken met een hoer. Haar bedekking betekent dat er een ‘macht’ boven de vrouw staat.

Door de hoofdbedekking laat de vrouw symbolisch zien dat het niet gaat om de heerlijkheid van de man of de vrouw, maar dat het gaat om de heerlijkheid van God. Het is bij het bidden het zichtbare teken dat de vrouw niet de positie van de man in wil nemen. 

1 Korinthe 11:7-10 Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. 8. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. 10. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.

Een man is het beeld en de heerlijkheid van God........ Daarom bedekt de man zijn hoofd niet omdat hij het beeld van de heerlijkheid van God is. De man behoort – ook na de zondeval – Gods beeld en heerlijkheid te zijn. Het woord ‘beeld’ betekent dat het wezen van iets of iemand zichtbaar wordt. Hij weerspiegelt Gods heerlijkheid zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt. Dit is zo groots en zo mooi. Dit is ten diepste aanbidding naar God toe, het gaat niet om onze eer, maar om Gods eer en heerlijkheid.

De vrouw is echter de heerlijkheid van de man.......De gehuwde vrouw zal de heerlijkheid van haar man weerspiegelen. Binnen de 'echad' de éénheid van het huwelijk zoals God het bedoelt, vertonen ze samen het zichtbare beeld van God   (Gen. 1:27). Is de vrouw weduwe of alleenstaand, dan is er geen man als hoofd. Maar zij is daarmee nog niet het 'beeld van de heerlijkheid van God', zoals de man. Toch zal haar relatie met God haar tot een 'getuige van Gods heerlijkheid' maken. 

1 Korinthe 11:8-10 De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. 9. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man. 10. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd hebben, omwille van de engelen.

De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man......... en dat verklaart ook het vervolg van de tekst. De vrouw is geschapen als een hulp tegenover de man (Genesis 2:18).  Adam had hulp nodig, iemand die bij hem paste. Eva werd gemaakt uit en van Adam! "Vlees van mijn vlees!" zei Adam (Gen. 2:23). Mannen en vrouwen hebben een verschillende rol  gekregen, maar zijn daardoor niet minder gelijk. Net zoals God (de Vader) en Yeshua een verschillende rol hebben, maar allebei evenveel God zijn, hebben man en vrouw een verschillende rol, maar zijn allebei evenveel mens (1 Korinthe 11:3).

de vrouw moet een teken van gezag op het hoofd hebben ....... als het om gezag gaat is het niet zo dat iedere man gezag over haar heeft. Dat zie je meer in moslimlanden. Dat is kwalijk en uit de boze. Die gezagsverhouding behoort tot het huwelijk, en dan op de wijze als die prachtige verhouding die bestaat tussen God (de Vader) en Yeshua.  Binnen de gemeente zou je iemand die namens God spreekt gezag kunnen toekennen. 

omwille van de engelen........ De rol van de engelen is me in dit verband niet duidelijk.

 Van de Serafs en Cherubs weten we dat ze vleugels hebben waarmee ze in de nabijheid van God hun gezicht bedekken. Dat zien we hier ook op de Verbondsark afgebeeld.

Jesaja 6:2 Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij.

1 Korinthe 11:11-12 Evenwel is de man niet zonder de vrouw, en de vrouw niet zonder de man, in de Heere. 12. Want zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw, maar alle dingen zijn uit God.

De vrouw is geschapen uit de rib van de man. Ze is uit de man en om de man geschapen. Daarom is de man haar ‘heerlijkheid’. Als het goed is geeft ze haar man aanzien. Zij is gericht op de man.

zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is ook de man er door de vrouw...... De man is weliswaar ook weer uit een vrouw geboren, maar daar gaat het hier niet om: De mens Adam (zijn naam betekent 'mens') werd pas man toen er een manninne kwam. De Hebreeuwse 'Ish איש' kreeg een 'ishah' אִשָׁה naast zich. Man en vrouw vormen samen het beeld van God (Genesis 1:27).  Wat in 1 Kor. 11 gezegd wordt betreft alle mannen en alle vrouwen, onverschillig of ze gehuwd zijn of niet, het ziet terug op de schepping. Wat hier dus wordt gezegd is: de mannen hebben de positie ‘man’ vanwege het bestaan van de vrouwen.

1 Korinthe 11:13-16. Oordeel bij uzelf: is het gepast dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? 14. Of leert ook de natuur zelf u niet dat als een man lang haar draagt, het een oneer voor hem is? 15. Maar als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer, omdat het lange haar als een bedekking aan haar gegeven is. 16. Maar als iemand op twist uit lijkt te zijn, wij hebben een dergelijke gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin.

een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt.......? Als er alleenstaande vrouwen of weduwen in de gemeente zijn - en die waren er,  zou je toch verwachten dat Paulus die apart aansprak, als dit niet voor hen zou gelden. Een vrouw die met onbedekt hoofd bidt stelt zich gelijk aan de man die geschapen is als beeld en heerlijkheid van God (vers 7). 

als een man lang haar draagt, is het een oneer voor hem....... Dit heeft ongetwijfeld met tijd en cultuur te maken. In de Bijbel komen we mannen met lang haar tegen. Nazireeërs mochten hun haar niet knippen (Num. 6:5) en we zien dit dan ook terugkomen bij Samuel (1 Sam. 1:11) en Simson (Richt. 13:5). Absalom bleef aan zijn lange haar in de boom hangen. In onze tijd vinden mensen het soms verwijfd staan.

als een vrouw lang haar draagt, is het voor haar een eer........ het staat heel mooi bij een vrouw, maar niet bij iedereen. Leeftijd heeft er ook mee te maken.

De opvatting dat lang haar de hoofdbedekking vervangt gaat niet op, want ik las  dat het Grieks  daar twee verschillende woorden voor gebruikt. 

als iemand op twist uit lijkt te zijn....... nou, dat willen we toch niet? 

Dit gedeelte van 1 Korinthe 11 bepaalt ons bij het doel waarvoor we geschapen zijn. Als we dit alles lezen en begrijpen hoe mooi God het huwelijk en gezinsleven bedoelt en we kijken naar onszelf, naar onze familie, naar onze maatschappij, maar ook naar de personen in de Bijbel, wat is er in de praktijk dan veel mis gegaan. Wat kan dat spijt en verdriet geven. Het huwelijk is niet het sprookje wat de wereld ons voorhoudt. Het is steeds weer terugkeren naar de bedoeling die God ermee heeft. Er is strijd en inspanning nodig om het huwelijk in ons zondig bestaan heilig te houden. Het wordt aan alle kanten aangevallen. Het huwelijk beeldt Yeshua de Messias uit met de gelovigen als Zijn geliefde Bruid. Laten we dat beeld voor ogen houden of daarnaar terugkeren om Hem de eer te geven die Hem toekomt.

 
Tegelijkertijd zien we dat satan hard bezig is om dit allemaal onderuit te halen als voorbereiding voor zijn antichristelijk rijk. Je hoeft niet tevreden te zijn met het geslacht waarmee God je geschapen heeft. Je mag zelf kiezen. Ook je seksuele geaardheid is in de ogen van satan een vrije keuze. Je partner trouw blijven? Beleef maar gerust een avontuurtje..... Alles wat God in Zijn schepping gelegd heeft wordt omgekeerd. Dit is een geestelijke oorlogsvoering die aan de gelovigen niet voorbij gaat.

Het is oorlog!

Laten we dat goed beseffen. Laten we standhouden in de kracht van de Heilige Geest, ons houdend aan het Woord van de Waarheid. Deze wereld gaat ten onder. 

INSTRUCTIES VOOR HET AVONDMAAL

1 Korinthe 11:17-19 Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. 18. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is, en ten dele geloof ik dat. 19. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn, in uw midden openbaar komen.

omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt....... Paulus constateert dat het vieren van het Avondmaal niet goed gaat. Het is niet tot opbouw van de gemeente, integendeel. Paulus heefr gehoord dat er verdeeldheid is onder de gemeenteleden en dat lijkt hem niet onwaarschijnlijk. Dat moet zich ook openbaren in de beginperiode. Er zullen ongetwijfeld verkeerde leringen binnen sluipen. Het moet duidelijk worden wie zijn leven echt heeft afgestemd op God en Zijn Woord en wie een schijnchristen is.   

1 Korinthe 11:20-22 Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het Avondmaal van de Heere. 21. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal en dan heeft de één honger, terwijl de ander dronken is. 22. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet.

Zoals u nu bij elkaar samenkomt.........Dat wat in Korinthe doorgaat voor het Heilig Avondmaal is onwaardig. Voordat het Avondmaal wordt gehouden, komt de gemeente bijeen voor een etentje. Zo'n eetgelegenheid werd meestal gecombineerd met het Avondmaal. Als dit een liefdesmaaltijd was dan was de liefde ver te zoeken.  De heidense Grieken waren wel wilde vreetpartijen gewend. De rijken aten royaal van het voedsel dat ze hadden meegenomen maar deelden niet met de armen. Een bijeenkomst van honger, vraatzucht en dronkenschap. En dan vervolgens gezamenlijk het Avondmaal vieren? 
Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken........? Paulus bedoelt daarmee 'als je de beest wilt uithangen doe dat dan in je eigen huis'. 

Dit is minachting van de gemeente van de HEER!  Zijn Naam  is hierdoor te grabbel gegooid onder de armen. De rijken hebben zichzelf schandelijk vernederd. Geen wonder dat Paulus voor de tweede keer moet zeggen: Ik prijs u niet.

1 Korinthe 11:23 Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, 24. en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 25. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. 26. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.

ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd....... Paulus benadrukt dat wat hij doorgeeft van de Heere komt. Na alles wat er gebeurd was in Korinthe was het nodig de betekenis van het Avondmaal opnieuw uit te leggen.

Het is onduidelijk wanneer en hoe Paulus dit onderwijs heeft ontvangen. Hij wijst terug naar de nacht waarin Yeshua verraden werd. Hij kende het gebruik van de sedermaaltijd met Pesach. Hij zal ook ongetwijfeld van Petrus en Lukas het verloop daarvan hebben gehoord. Het was Yeshua die het brood brak en dat als illustratie gaf van Zijn eigen offerande. Al was Paulus zelf daar niet bij, de HEERE heeft hem toegerust om daarover onderwijs te geven aan de gelovigen in Korinthe.

Neem, eet, dit is Mijn lichaam....... dat de gelovigen uitgenodigd worden om te eten van het Lichaam van Yeshua, heeft behalve de herinnering, ook de prediking om deel te heben aan het leven en lijden van de Messias. Yeshua zei eerder diit van het brood:

‘Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt zal nooit meer hongeren; en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorsten. Ik ben het levende Brood, Dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit Brood eet, die zal leven tot in eeuwigheid’ (Joh. 6:35,51).

Het gevaar van lichtvaardig avondmaal vieren is, dat we wel verzadigd  willen worden en bij Hem willen zijn, dat zou alleen maar vreugde geven. Maar zonodig  met Hem in de dood gaan, veracht en verworpen te worden zoals Hij, dát wil de mens meestal niet. Toen Yeshua dit uitlegde gingen er veel mensen bij Hem weg. (Joh. 6:60)

Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed........ Het is beter om te spreken van 'het Nieuwe Verbond in Mijn bloed'. Het Griekse woord voor testament en verbond is hetzelfde, maar in onze taal is dat verschillend. Het bestaande verbond was er op grond van het dierenbloed (Exodus 24:8), maar nu kwam er het zuivere smetteloze bloed van Yeshua ter beschikking, dat werkelijk de zonden, ook die onder het oude verbond begaan, kon vergeven. Dat goede nieuws werd uitgebeeld in de beker met wijn. 

verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.......... Bij het Avondmaal gaat het om het lijden en sterven van Yeshua. Daarom is het deelnemen aan het Avondmaal het verkondigen van de dood van Yeshua. Behalve dat het Avondmaal van de Heere terugblikt op wat Yeshua tot stand bracht aan het kruis, kijkt het ook vooruit naar de komst van Yeshua en naar de Bruiloft van het Lam (Openbaring 19:9).

In Mattheüs 26:29 sprak Yeshua over Zijn verlangen naar de dag waarop Hij gemeenschap zou hebben met Zijn volk in het Koninkrijk van de Vader, wat het ultieme Avondmaal van de Heere is.

1 Korinthe 11:27-28 Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. 28. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.

wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere...... wat er in Korinthe was gebeurd was onwaardig. Degenen die zich bezondigd hadden aan die praktijken waren schuldig. Dan is er berouw en bekering nodig.

laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten  en drinken....... Men kan ook in het verborgen gezondigd hebben, waarvan niemand iets weet. Daarom is het nodig je eigen hart voor Gods aangezicht te onderzoeken en te belijden wat niet goed was. 

1 Korinthe 11:29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. 30. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. 31. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. 32. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

wie op onwaardige wijze eet en drinkt........ Wie onwaardig deelneemt aan het Avondmaal, heeft geen besef van wat het Lichaam van Yeshua inhoudt. Hij verdiept zich niet in de betekenis van brood en wijn als uitdrukking van het verlossende werk van de Messias Yeshua. Wie denkt zo te kunnen deelnemen aan de viering van brood en wijn, roept Gods straf over zichzelf, maar ook over degenen met wie hij het offer van Yeshua verkondigt.  

Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen...... Vanwege het misbruik bij het Avondmaal, als gevolg van zonden in de gemeente, die niet beleden worden, zijn er in Korinthe veel zieken en sterfgevallen. Als we dat merken in een gemeente is het zaak om zich biddend af te vragen wat er aan de hand is.

opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden...... het is alleen maar zegen als de HEERE op deze manier straft. Want Hij wil niet dat Zijn kinderen samen met de wereld verloren gaan. 

1 Korinthe 11:33-34 Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. 34. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.

wacht op elkaar......... het Avondmaal is een gezamenlijke beleving en dan is het normaal dat je op elkaar wacht. Dat zijn ook gewone omgangsvormen die zeker in een liefdesgemeenschap in stand moeten worden gehouden.

als iemand honger heeft, laat hij thuis eten......    dit geldt natuurlijk voor degenen die geen gebrek hebben. Als je zo'n trek hebt dat je niet kunt wachten, kun je beter thuis wat eten. Er zijn misschien armen die vrijwel geen voedsel kunnen kopen. Voor hen moet er ook eten zijn, dat niet wordt weggekaapt door een weldoorvoed iemand met stevige trek. 

opdat u niet tot een oordeel samenkomt.......  de Korinthiërs moeten dit ter harte nemen, willen ze niet onder het oordeel komen. Laat het Avondmaal voor hen een zegen uit Sion zijn:

Psalm 132:13-15 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. 14 Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd. 15 Haar voedsel zal Ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen.

betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom....... Paulus begrijpt dat hiermee niet alles gezegd is. Hij zal deze zaken verder met de gemeente bespreken bij een persoonlijk bezoek (1 Korinthe 16:3-7)

Ida