English & other languages: click here!

1 Korinthe 12 (A) - Velerlei gaven van de H. Geest

Paulus gaat uitvoerig in op de gaven van de Heilige Geest.  De éénheid van de Gemeente wordt voorgesteld als een menselijk lichaam. Er is één Gemeente, één Lichaam, vele leden en vele functies, maar alle zijn ze noodzakelijke delen van het éne lichaam. Niet iedereen heeft dezelfde gave en er wordt ook niet van iedereen verwacht die te hebben. De gaven worden niet gegeven om er zelf mee te pronken, maar om elkaar in de gemeente erdoor op te bouwen. De leden van het Lichaam van Christus hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan.

1 Korinthe 12:1-3 Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. 2. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. 3. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.

Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent.......   de Korinthiërs moeten weten hoe ze de werking van de Heilige Geest in hun leven kunnen herkennen. Paulus laat zien dat de Heilige Geest je leidt. Eerder stonden ze onder leiding van verkeerde geesten die hen naar de stomme afgoden voerden. Omdat ze heidenen waren, zouden ze de geestelijke gaven niet goed begrijpen en het verwarren met hun occulte achtergrond.  Maar Gods Heilige Geest leidt in tegenovergestelde richting.  Hij opent de ogen voor Yeshua, in Wie God zich openbaart, de Heilige Geest opent ook de ogen voor zonden. Zijn bedoeling is je vrij te maken van die zonden door het bloed van Yeshua. Dit hadden ze onlangs nog leren verstaan door Paulus onderwijs over het Avondmaal (1 Kor. 11).  

niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte...... een oprecht gelovige zal dit niet over zijn lippen krijgen. Wie zoiets zegt, moet je mijden. 

Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest........ zo'n zin uitspreken kan iedereen. Maar dat is    niet de bedoeling van wat Paulus hier zegt. Als je zegt "Jezus is Heere", dan bedoel je daarmee dat Yeshua jouw 'Heer' is. Hij heeft voor je betaald met Zijn eigen bloed. Hij is je Leidsman, je Koning, je Meester. Hij heeft het te zeggen in je leven. En wat Hij zegt is tot jouw heil!  Daarom heb je Hem van harte lief.  Als je Hem zo in je hart draagt en van daaruit zegt: "Jezus is mijn HEER, mijn Meester, mijn God", dan is dat het werk van de Heilige Geest in jou.

1 Korinthe 12:4-6 Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. 5. Er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere. 6. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

Er is verscheidenheid van genadegaven....... er zijn veel verschillende gaven van de Heilige Geest. God deelt ze uit aan ieder 'kind' van Hem, naar gelang deze het nodig heeft of moet gebruiken in de dienst aan God. In dit hoofdstuk komen zo ongeveer 9 gaven aan de orde. Maar er zijn er meer.
het is dezelfde Geest....... deze gaven komen van dezelfde Geest. Het is de Geest van Christus die ons beloofd is (Joh. 14:26) en die ons te hulp komt. 

Er is verscheidenheid van bedieningen....... Paulus behandelt eerst de verscheidenheid aan gaven en bedieningen in het ene lichaam van de Messias (1 Kor. 12:1-12:31a), waarbij hij blijkbaar het probleem aanpakt van mensen die er trots op zijn één of andere gave van de Geest te hebben, of zich juist minderwaardig voelen omdat ze die niet hebben. Sommigen hebben een gave terwijl ze het zelf helemaal niet door hebben. 

'Gaven', 'bedieningen' en  'werkingen' zijn slechts verschillende woorden voor het Griekse 'pneumata', de 'inspiraties' of geestes'gaven' die het lichaam van Christus opbouwen. Ze zijn allemaal afkomstig van God, van Christus of van de Heilige Geest. In het Lichaam van Christus werkt alles tezamen. 

1 Korinthe 12:7-11 Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. 8. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest; 9. en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; 10. en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. 11. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander........ De bijzondere uiting van de Geest die elke persoon ontvangt, is niet te danken aan zijn eigen verdienste, maar aan de Geest, ... die aan elke persoon verdeelt zoals hij verkiest. Niet om er trots op te zijn, maar om het te gebruiken voor zijn broeders en zusters.  

aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven.......  ook hier wordt weer gezegd dat dit tot welzijn van allen is. Wat is het fijn om wijze broeders en zusters in de gemeente te hebben. En dat alles bewerkt de Geest van God!  De vreze des HEREN is het begin der wijsheid ...

aan de ander een woord van kennis door dezelfde Geest......

We kunnen hier denken aan kennis uit Gods Woord die door de Geest in herinnering wordt gebracht. Of Het unieke vermogen om kennis te verkondigen die alleen bovennatuurlijk kon worden geopenbaard, zoals getoond in Yeshua (Matteüs 17:24-27) of Paulus (Handelingen 27:10, 27:23-26). 

We doen er goed aan het verschil te begrijpen tussen het woord van wijsheid en het woord van kennis. Iemand kan grote kennis hebben, zelfs bovennatuurlijke kennis, maar geen wijsheid van God hebben bij het toepassen van die kennis. Ook moeten we altijd onderscheidingsvermogen gebruiken bij het ontvangen van een woord van kennis, in gedachten houdend dat God niet de enige bron van bovennatuurlijke kennis is. Zelfs als een woord waar is, wil dat nog niet zeggen dat het van God komt en dat degene die het woord uitspreekt werkelijk God vertegenwoordigt.

aan een ander geloof, door dezelfde Geest...... Geloof (of: "trouw") dat verder gaat dan wat gelovigen 'normaal gesproken' hebben, ook al is alle geloof een geschenk van God (Efeze 2:8-9) - het geloof dat niet alleen wonderen voortbrengt, maar ook bereid is vervolgd te worden en zijn leven te geven om Yeshua trouw te zijn. Het is geloof dat voortkomt uit de kracht van de Geest, dat bergen kan verzetten (1 Kor. 13:2). 

aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest..............

Bijna iedereen is bekend met onverklaarbare genezingen (doktoren meer dan de meeste mensen). Sommige hiervan zijn van God, en sommige komen als antwoord op 'gewoon' gebed (Jakobus 5:14-16), terwijl andere voortkomen uit de bediening van hen die de 'gaven' (het staat in meervoud) van genezing hebben.  Er zijn ook genezingen en wonderen die niet van God komen maar van andere geesten, zelfs van satan (Matth. 24:24; Hand. 16:16-19; 2 Kor. 11:14; 2 Thess. 2:9; Openb 13:1 -4, 12-15), om nog maar te zwijgen van gewone bedriegers die geen echte genezingen voortbrengen. 

Deze lieden maken  gebruik van een geest die bovennatuurlijker is dan hun eigen geest van hebzucht. Niettemin was genezing één van de belangrijkste bedieningen van Yeshua de Messias toen hij op aarde wandelde (Matth. 4:23-24), en hij beloofde dat wij die in hem geloven 'nog grotere werken' zouden doen (Joh. 14:12). Het Nieuwe Testament leert niet dat God elke ziekte zal genezen, maar het leert wel dat hij sommige op bovennatuurlijke wijze zal genezen. Deze belofte van genezing  zal pas ten volle tot zijn recht komen in het komende koninkrijk, waarvan wat Yeshua en de discipelen deden een voorproefje was.  Eigenlijk geldt dit voor alle gaven. ........ En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing. ....... (Openb. 22:2)

De werking van krachten (wonderen). We noemen wel eens gebeurtenissen in het dagelijks leven wonderen, omdat we Gods hand daarin herkennen. Het concept hier lijkt te verwijzen naar 'ongewone' wonderen, niet naar 'gewone'. Spectaculaire wonderen werden vaker gemeld in gebieden waar het evangelie wordt gebracht. Het verifiëren van de waarheid van dergelijke rapporten is haast niet mogelijk. We weten dat voor God niets onmogelijk is en dat soms het onmogelijke gebeurt, maar moeten niet overal geloof aan hechten.  

De Geest geeft nog meer....... 

en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten.......... 

Profetie..... Iemand die profeteert spreekt namens God. De norm voor het beoordelen van een profeet wordt gegeven in de Tora:    

Deuteronomium 18:20-22 Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. 21. Wanneer u dan in uw hart zegt: Hoe kunnen wij het woord herkennen dat de HEERE niet gesproken heeft? 22. Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft die profeet dat gesproken; wees niet bevreesd voor hem.

Profetie is dus spreken namens God, zoals de profeten van de Tenach. Sommige, maar niet alle, van hun geschriften zijn spreken over de toekomst; maar ze zijn allemaal bedoeld om vrees en ontzag voor God over te brengen. 

het onderscheiden van geesten....... dit is een heel belangrijke gave! Juist met het oog op veel valse profetie.  Het is het vermogen om te vertellen of een bepaalde boodschap afkomstig is van de Geest van God, van iemands eigen geest of van een demonische geest; je zou het het bovennatuurlijke vermogen kunnen noemen om niet bedrogen te worden. Deze bijzondere gave is vaak nodig om te onderscheiden of genezingen, wonderen en profetieën echt van God komen; het is ook een onmisbaar onderdeel van de geestelijke toerusting van iedere gelovige. Laten we bidden om deze gave om niet misleid te worden. 

allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen....... over dit onderwerp is een aparte Jaïr studie, waarnaar we graag verwijzen.

Alle genoemde gaven zijn afkomstig van de Heilige Geest van God, maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze (1 Korinthe 7:7). Helaas zijn vele gaven verloren gegaan. De wereld wordt, net zoals Israël destijds, door God aan zichzelf overgelaten (Matth. 23:38 NBG). Ondanks godsdienstigheid vertrouwt men op de politiek en andere zaken, in plaats van op God, veronachtzaamt men de Torah en heeft men de sabbat door de zondag vervangen. Men gaat op in het hier en nu, nestelt zich daarin en hoewel men het belijdt en formeel erom bidt, verlangt men niet echt naar dat Koninkrijk. 

In het Vrederijk zullen de geboden, maar ook al deze gaven en wonderen terugkomen. Toen Yeshua hier kwam omdat zijn Koninkrijk zou aanbreken, kregen we een stukje te zien van de vele manifestaties van Gods Geest. 

Tijdens het begin van Zijn optreden kondigde Yeshua in de synagoge van Nazareth het 'Jaar van Welbehagen' aan. Dat "Jaar' is het Koninkrijk, het Vrederijk, het ultieme Jubeljaar! Dit was een verwijzing naar de profetie van Jesaja 61:1-2.  Hij zei daarvan:

Lukas 4:18-19 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, 19. om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.

Het waren de tekenen van dat Koninkrijk. Maar het Koninkrijk werd door het Sanhedrin afgewezen. Johannes de Doper had het Koninkrijk aangekondigd. Hij zag de vervulling ervan in Yeshua de Messias. Maar alles liep zo anders. Het is te begrijpen dat hij, toen hij in de gevangenis zat, begon te twijfelen. Yeshua liet hem weten dat de tekenen van het koninkrijk alom zichtbaar waren: 

Mattheüs 11:5-6 blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; 6. en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

Dit was de voorvervulling van de profetie in Jesaja 35:5-6. 

In de tijd van de apostelen zagen we nog veel van de gaven en wonderen terug. Zij waren de predikers van Gods Koninkrijk. Gelukkig mogen oprechte gelovigen Gods hand in heel veel zaken herkennen, en genieten van Gods gaven, ook in onze tijd. 

VELE LEDEN, ÉÉN LICHAAM 

zie 1 Korinthe 12 (B) 

Ida