English & other languages: click here!

1 Korinthe 6 - Rechtszaken - je lichaam een Tempel

1 Korinthe 6 deel 1 – RECHTSZAKEN TUSSEN BROEDERS

1 Korinthe 6:1 Durft iemand van u, die een geschil heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen?

bij de heiligen?

Paulus is helemaal verbaasd als hij hoort dat gemeenteleden hun onderlinge meningsverschillen voor een ongelovige rechter ter beoordeling neerleggen. “Hoe durven jullie met zulke mensen in zee te gaan?” zegt hij tegen hen. Die ongelovige rechter hoeft geen verkeerde bedoelingen te hebben, maar hij kent Yeshua niet, de Levende Tora. Hij kent ook de schriftelijke Tora niet. Zulke rechters zijn daarom “onrechtvaardig”, want buiten Gods recht is er onrecht.

1 Korinthe 6:2-6 Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? 3. Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? 4. Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. 5. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? 6. Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan, en dat voor ongelovigen.

Paulus kijkt vooruit naar de positie die in Yeshua zullen hebben in het duizendjarig Vrederijk. Als “mederegeerders” van Koning Yeshua zullen we zelfs gaan rechtspreken over gevallen engelen. Wel bijzonder dat gelovigen daartoe in staat worden gesteld. Met het oog daarop zullen we in het “nu” in staat zijn over alledaagse dingen een rechtvaardig oordeel uit te spreken. Dat kan alleen als we “wedergeboren” zijn en Yeshua in ons woning heeft gemaakt. Zulke broeders zullen we herkennen in de gemeente. Maar hier staan broeders tegenover elkaar. Dan moet er toch iemand zijn die daar een oordeel over kan uitspreken, zegt Paulus. Als dat niet zo is, dan moet je je schamen. 

Elkaar als verbondenen in Christus aanklagen bij de wereld laat zien dat de harten verdeeld zijn. Het bewijst dat er geen wijze mannen in de gemeente zijn, of zulke mannen genegeerd worden. (Prediker 9:15) Hoewel Paulus in Romeinen 13:1-7 de positieve betekenis van de overheden onderstreept, legt hij er hier de nadruk er op dat de overheidspersonen tot de onrechtvaardigen behoren, de mensen die geen gehoor geven aan Gods geboden en beloften.

Het is gewoon een afgang voor de gemeente als men onderling rechtszaken heeft.

1 Korinthe 6:7-8 Dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders!

Gods Naam wordt hierdoor aangetast. Dan is het al een verloren zaak. Degene die zich door de rechter benadeeld voelt zal niet meer met zijn broeders op kunnen trekken. De benadeelde partij zou maar liever onrecht moeten accepteren in de wetenschap dat het rechtvaardige oordeel in Gods handen ligt. Paulus zegt verderop in dit hoofdstuk:

1 Petrus 3:17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.

ONRECHTVAARDIGEN ZULLEN GODS KONINKRIJK NIET BEËRVEN.

1 Korinthe 6:9-11 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Uit het vervolg blijkt dat er meer dingen niet in orde zijn onder de gelovigen. Ze vallen allemaal onder de noemer “onrechtvaardig”. We zien tegenwoordig dat zondige seksuele relaties in de kerken worden geaccepteerd, onder het mom “het gaat om de liefde”. Maar liefde moet wel rechtvaardig zijn, dat wil zeggen in overeenstemming met Gods rechtvaardige voorschriften. Dan komt de liefde echt tot zijn recht. Bij wie geheiligd en gerechtvaardigd is in Yeshua kunnen en mogen onreine verhoudingen geen plaats hebben. 

Dan is men onrechtvaardig en men zal het Koninkrijk van God niet beërven.

Velen van de gelovigen zullen zich deze zonden herinneren, maar ze mogen weten dat ze schoongewassen zijn in het bloed van Yeshua en geheiligd zijn in Zijn Geest. Dit werd uitgedrukt in de doop. Het oude leven is begraven in het waterbad en we kwamen er gerechtvaardigd door Yeshua en de Geest van God, weer uit. De opstanding ten leven werd hierin uitgebeeld. Het oude is voorbij. Laat het dan ook voorbij zijn!

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Deel 2 van 1 Korinthe 6

HET LICHAAM EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT SEKSUELE REINHEID

1 Korinthe 6:12-17 Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. 13. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.

14. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht. 15. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 16. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. 17. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.

  De zin “alle dingen zijn mij geoorloofd” komt een beetje ongeloofwaardig over. We  vinden die uitdrukking ook in 1 Korinthie 10:23. Dit hoofdstuk van 1 Korinthe 6 alleen al laat zien dat niet alles geoorloofd is. Er zijn talrijke tekstgedeelten met geboden en verboden. Als ALLES geoorloofd is, dan zou je zonder problemen afgoden kunnen vereren, de Naam van God vloeken, stelen, echtbreken en liegen enz. enz. Je snapt wel dat dit niet zo is bedoeld. Het lijkt op een “gevleugelde uitdrukking” in de Griekse cultuur, waarvan Korinthe deel uitmaakt. Men vond het daar bijvoorbeeld de gewoonste zaak om tegen betaling gebruik te maken van de diensten van een prostituee.  Zie vers 16 van dit gedeelte.

  Wat wel de verklaring van deze woorden kan zijn, is dat, wanneer een wedergeboren persoon afgestorven is aan zijn zondige begeerten (1 Petrus 2:24), er in zijn geest voornamelijk zuivere verlangens ontstaan, die God welgevallig zijn. Dan hoeft hij zich niet meer bij alles krampachtig af te vragen “mag dat wel?”. Zo iemand wordt door Woord & Geest geleid, waardoor hij er ook op attent gemaakt zal worden als hij een verkeerde richting neigt in te gaan of daartoe verleid wordt. Hij zal zich dan ook heel graag laten corrigeren. Dan ben je eenswillend met de wil van God. Dan is alles geoorloofd omdat je verlangens overeenkomen met de wil van God. Zo’n situatie IS VRIJHEID! Maar daar is wel een periode van leren en oefenen, vallen en opstaan, aan vooraf gegaan. Wie die vrijheid kent wil zich ook nooit meer laten knechten door welke macht dan ook.

  Iemand die geen zin heeft om de geboden van de Tora te onderhouden zal een prachtig excuus vinden in deze woorden.  Maar dan heeft hij ook geen boodschap aan wat God verder in Zijn Woord zegt.  Dan is hij onrechtvaardig en zal hij het Koninkrijk niet beërven.  1 Kor. 6:10

  1 Korinthe 6:13-14 Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam. 14. En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht.

  De nieuwe  Korinthische gelovigen waren nog niet vrij van het heidense denken. Ook “Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel” lijkt zo’n  motto waarschijnlijk om te rechtvaardigen dat ze hun lichaam wilden geven wat hun lichaam maar wilde. “Mijn lichaam wil eten, dus ik eet. Mijn lichaam wil seks, dus huur ik een prostituee in.“  Dat lichaam, zoals het in deze bedeling functioneert, zal teniet gedaan worden door de dood, of worden veranderd bij de komst van Yeshua.

  We zien de wijsheid in Gods ontwerp voor het lichaam en voor seksuele reinheid als we kijken naar de problemen die het gevolg zijn van seksualiteit buiten het huwelijk, van ongeplande zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit is de prijs die men in lichaam en geest betaalt voor het gebruik van het lichaam op een manier die Yahweh nooit bedoeld heeft.

  Paulus laat de Korinthiërs zien dat ons lichaam voor de HEERE is. En dat is eeuwig! Dat zal ons vol van vreugde en dankzegging maken.

  Kolossenzen 3:17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.

  Dat verheerlijkte reine lichaam, zoals we dat van Yeshua zagen na Zijn opstanding, is ook voor ons die in Hem geloven bestemd. Wij zullen -  net als Yeshua – worden opgewekt uit de dood.  Dan zijn we aan Hem gelijk, wat een wonder! Filippenzen3:21

  1 Korinthe 6:15-17 Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet! 16. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn. 17. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem

  We kennen het Bijbelse beeld dat de gemeente het Lichaam van Christus vormt.  De ledematen en organen van een lichaam werken zo prachtig samen dat het lichaam goed kan functioneren. Het lichaam wordt bestuurd door het hoofd: de hersenen, de geest. Het lichaam voert “automatisch” uit wat het hoofd bedenkt. Binnen dat lichaam zijn weer kleinere éénheden die samen dienstbaar zijn aan het grote geheel van het lichaam. Dat zou je kunnen vergelijken met huwelijken die in de Heer zijn gesloten. Zo gaat dat geestelijk dus net zo als in het beeld van het lichamelijke lichaam. Yeshua als hoofd en allen die Zijn Geest hebben ontvangen delen van Zijn lichaam die op elkaar zijn ingesteld.

   

  Hoererij is afgodisch, satanisch. We worden hiermee deel van dat tegengestelde lichaam, van satan. Daarom moeten we ons hiervan verre houden. Ga ervoor op de loop, zoals Jozef op de loop ging voor de vrouw van Potifar. (Genesis 39:12)! Dat betreft ook schunnige tv-programma’s, smerige boeken en tijdschriften en dergelijke. Wend je ogen en oren af.

   

  JE LICHAAM EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST

  1 Korinthe 6:18-20 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

  Hoeveel mensen denken niet ten onrechte dat zij hun leven en hun lichaam bezitten? God heeft het ons gegeven om Hem te dienen en nadat het door de zonde verloren ging, heeft Hij het met Zijn eigen leven en bloed teruggekocht  uit handen van de slavendrijver satan. “We zijn niet van onszelf” zegt Paulus in dit tekstdeel. Ieder afzonderlijk lid van het lichaam van Christus is ook weer een tempel van de Heilige Geest.

   

  Ongelovigen en naamchristenen,  die voor zichzelf leven, hebben het lichaam gestolen in plaats van het te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk. Paulus zegt in Romeinen 12:1 “dat is uw redelijke godsdienst”.  Soms zal het opofferen van onszelf (onze gehoorzaamheid aan God) zelfs kunnen uitmonden in onze fysieke dood, omdat we het Woord van God, in de persoon van Yeshua, volgen. Dan wordt de tempel van de Heilige Geest geschonden, zoals ook Yeshua als tempel van de Heilige Geest aan het kruis werd geschonden.

  1 Korinthe 3:17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u.

   Maar met zo’n offer wordt God verheerlijkt, zoals ook Yeshua Zijn Vader daarin behaagde.

  Die zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Efeze 5:2

  We zijn duur gekocht! Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 

  Ida