English & other languages: click here!

2 Timotheüs 2 - Strijd en lijden

De eerste 13 verzen van dit hoofdstuk zijn een vervolg op wat in het eerste hoofdstuk aan de orde kwam: de oproep om standvastig te blijven. Op grond van Paulus eigen voorbeeld en dat van Onesiforus, die in hoofdstuk 1 ter sprake kwam zet Paulus uiteen wat hij als geestelijke vader van zijn zoon verwacht. Vanaf vers 14 benadrukt Paulus de noodzaak om goed te onderscheiden wat geestelijk gezien werkelijk van belang is.

Timótheüs moet bereid zijn om voor het Evangelie te lijden. De dwaalleraren blijven de gemeenten in verwarring brengen. Paulus roept Timótheüs op om tegen de dwaalleer te strijden.

2 Timotheüs 2:1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is......... Door zijn verbondenheid met de levende Yeshua HaMashiach moet Timotheüs zich voortdurend ervan bewust zijn dat hij door Gods genade is geroepen (2 Tim.1:9) en dat God hem in alle strijd kracht zal geven.

Wordt gesterkt...... Wees sterk....... maar in Christus!!! ....... deze bemoediging heeft Paulus wel 25 keer uitgesproken naar Timotheüs. Maar dan vooral sterk zijn met en in Christus!!  Een gelovige die in eigen kracht te werk gaat, zal beschaamd uitkomen. Timotheüs voelde zich blijkbaar zwak in al die omstandigheden. Maar juist in die zwakheid kan de kracht van Yeshua HaMashiach zich openbaren. Timotheüs, maar ook wij, moeten deze kracht wel willen ontvangen. Echter niet op een passief afwachtende manier.  We moeten Hem met heel ons hart zoeken en vertrouwen dat Hij het in ons zal doen.

2 Korinthe 12:9 Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Jesaja 40:29 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. 31. maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

2 Timotheüs 2:2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.

En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen...... Timotheüs had heel veel van Paulus gehoord en opgeslagen in zijn geest (2 Tim. 3:14). Persoonlijke gesprekken maar ook in het bijzijn van anderen. 

vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen....... het Woord van God waarin Timotheüs is onderwezen moet worden doorgegeven aan betrouwbare gelovigen die dit onderwijs ook weer aan anderen kunnen doorgeven. De brieven van Paulus waren toen nog niet allemaal openbaar op schrift gesteld. 

2 Timotheüs 2:3-4 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. 4. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus........  Paulus gaat ervan uit dat als je een goed soldaat bent, je ook verdrukkingen zult ervaren. Het gaat dan ook om een soldaat die staat voor datgene waarvoor hij strijdt. Dan ben je een goed soldaat en loop je niet weg voor de vijand die op je af komt, in de wetenschap dat  de God van de vrede de satan spoedig onder je voeten zal verpletteren (Romeinen 16:20).  

Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud.......  Timotheüs, maar ook ieder die volledig in Gods weg wil gaan, moet zich niet druk  maken over eten en drinken, over onderdak. Kortom zo'n soldaat maakt zich ook niet bezorgd over zijn financiële situatie. Hij is totaal gericht op het doel van de geestelijke strijd waarin we als volgelingen van Yeshua staan. Deze dingen zijn dan niet meer het belangrijkst. Als een soldaat deze ontberingen niet wil accepteren, is hij helemaal geen goed soldaat. Het kan gebeuren dat we honger moeten lijden, zoals Paulus dat ook heeft ervaren:      

1 Korinthe 4:11 Tot op dit moment lijden wij èn honger èn dorst, èn zijn wij naakt, èn worden wij met vuisten geslagen, èn hebben wij geen vaste woonplaats.

Volgens Hebreeën 13:23 heeft Timotheüs ook in de gevangenis gezeten. Zijn wij bereid dit te riskeren als de verdrukking in ons leven zijn tol eist? 

Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36. Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.

opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft......... de HEERE van de legermachten is de opperste bevelhebber, maar is ook onze Vader in Yeshua. Hem willen wij, als het goed is, eren en behagen!  Heerlijk is het als we mogen delen in Zijn Overwinning! Er wacht een beloning voor degene die God trouw en naar waarheid gediend heeft. Zie de verzen 11 en 12.

2 Timotheüs 2:5-7 En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. 6. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. 7. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.

als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen....... in dit hoofdstuk worden er drie verschillende beroepen als voorbeeld gebruikt om aan te geven dat wie de HEERE wil dienen, daaraan zijn beste krachten moet geven. De spelregels van een atleet zijn hier als synoniem gebruikt voor Gods geboden. Juist in tijden van verdrukking zal de vijand - dat is satan - alles doen om ons tot ongehoorzaamheid aan Gods geboden en aanwijzingen te verleiden en zelfs ongehoorzaamheid daaraan te eisen. Maar als de atleet niet standvastig en ijverig zijn best doet, mist hij de erekrans. Paulus, die in die tijd aan het einde van zijn loopbaan leefde, wist dat de 'krans der rechtvaardigheid' voor hem gereed lag (2 Timotheüs 4:7).

De landbouwer die zware arbeid verricht....... nu wordt het beroep van de boer als voorbeeld gebruikt.  Door Timotheüs op te roepen de houding van een boer aan te nemen, benadrukte Paulus het feit dat boeren hardwerkend zijn. Op dezelfde manier moeten allen die de Heer dienen hard werken. Paulus wist wat zware arbeid was.  Hij zou van zichzelf kunnen zeggen, in vergelijking met de andere apostelen: ik heb overvloediger gearbeid dan zij allemaal (1 Korinthe 15:10).  Maar daarbij geeft Paulus de eer aan Hem die dat in hem bewerkt heeft: ....... niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.
de landbouwer moet als eerste in de vruchten delen........
Dit principe vinden we op meerdere plaatsen in de Bijbel (Deut. 20:6; Spreuken 27:18; 1 Korinthe 9:7; 1 Kor. 9:10).

Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen...... Paulus roept Timotheüs op om goed na te denken over wat hij heeft geschreven en de HEERE om inzicht te vragen. Hij zal wat hij geleerd heeft in praktijk moeten brengen bij zijn arbeid in het Koninkrijk van God.

2 Timotheüs 2:8-10 Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie. 9. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. 10. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt....... wat Paulus hier schrijft heeft duidelijk te maken met de gnostische dwaalleer van Hymeneüs en Filetus, waarover hij in vers 17 en 18 zegt dat zij beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden. De Grieken waren 'van huis uit' vertrouwd met de Griekse filosofie (Plato) waarin hun geleerd was „dat de ziel oneindig en eeuwig blijft bestaan, los van het lichaam." Een zienswijze die tot de dag van vandaag ook meespeelt in het christendom, in de vorm van een eeuwig verblijf in de hemel. Overigens komt de ontkenning van de opstanding in onze tijd ook om andere redenen veelvuldig voor. Maar de opstanding is de kern van het Evangelie. als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof (1 Korinthe 15:14). 

uit het nageslacht van David...... Hiermee laat Paulus zien dat Yeshua volledig mens was en dat Hij door Zijn opstandig volledig God was. Deze feiten moeten worden vastgehouden anders lijdt het geloof schipbreuk! 


Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger.......                                                  Keizer Nero ↓

Op het moment dat Paulus de brief schrijft, wordt het Romeinse rijk geregeerd door de wrede keizer Nero. Christenen worden tijdens zijn bewind streng vervolgd. Paulus zit opnieuw in de gevangenis. De omstandigheden waaronder hij in Rome verblijft, zijn een stuk minder goed dan tijdens zijn eerste verblijf in Rome (Handelingen 28). In de tweede brief aan Timótheüs schrijft Paulus iets over de situatie waarin hij verkeert:

  • Paulus zit in de gevangenis vast aan een ketting (2 Tim. 1:16)
  • Hij draagt boeien als een misdadiger (2 Tim. 2:9)
  • Paulus voelt zich heel eenzaam (2 Tim. 4:9-11 en 16)
  • Veel christenen verlaten het (2 Tim. 1:15 en 2 Tim. 4:16) waarschijnlijk omdat ze vrezen voor hun leven
  • Het vooronderzoek van zijn zaak heeft plaatsgevonden (2 Tim. 4:16-17)
  • Tijdens het verhoor merkte Paulus dat hij door God werd geholpen,
  • Paulus wacht op het proces. Hij verwacht niet te worden vrijgesproken (2 Tim. 4:6-8)

(overgenomen van de website van BMU)


Maar het Woord van God is niet gebonden......... de omstandigheden waaronder Paulus gevangen zit, zijn zwaar. In het Grieks wordt het woord 'kakourgos' gebruikt dat volgens de studiebijbel een 'zware misdadiger' betekent (hetzelfde woord wordt gebruikt in: Lukas 23:32-33 en 39). Maar Paulus troost zich met de gedachte dat de tegenstanders het Evangelie niet kunnen ketenen. Toch is er een manier waarop het Evangelie geketend wordt, als predikers halve waarheden vertellen en onderstrepen met mooie woorden zonder de context erin te betrekken. Het Woord wordt bovenal geketend als ze de kern van de boodschap achterwege laten. Maar toehoorders in onze tijd kunnen zelf de Bijbel lezen en onderzoeken en moeten niet afhankelijk worden van dwaalleraren op de preekstoel. 

Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen......... Paulus is bereid om elk lijden te verdragen, als hij de uitverkorenen maar mag bereiken en zo mee mag helpen aan de vorming van Gods Koninkrijk. Paulus liefde en bereidheid is niet alleen gericht op God, maar ook op degenen die binnen gebracht worden in het Koninkrijk. Hij heeft er alles voor over! 

opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen........  degenen die God heeft uitverkoren moeten de boodschap horen om zich te kunnen verheugen in de redding van Yeshua, waardoor ze getrokken worden uit de duisternis en overgezet worden in het Koninkrijk van het Licht (Kolossenzen 1:13). En daardoor zullen ze eeuwige heerlijkheid ontvangen!

2 Timotheüs 2:11-13 Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. 12. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 13. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Dit is een betrouwbaar woord......... deze uitdrukking gebruikt Paulus vaker in zijn brieven (1 Timotheüs 4:15; 3:1; 4:9; Titus 3:8). Men vermoedt dat dit woord, en andere frases in deze drie verzen, onderdeel van een lied (hymne) zijn.  In ieder geval wil Paulus de betrouwbaarheid van zijn boodschap ermee uitdrukken.

als wij met Hem gestorven zijn....... het gaat hier niet over onze onvermijdelijke lichamelijke dood (ook Paulus en Timotheüs waren op dat moment in leven). 'Met Hem gestorven zijn' betekent dat je je leven niet meer richt op politiek, welvaart en aanzien in deze wereld, maar dat je doel het Koninkrijk van God is dat deze aarde zal vervullen. Dat je daarin één bent met HEM: YESHUA. Je sterft aan deze wereld en wordt begraven in de doop door onderdompeling. 

zullen wij ook met Hem leven........ als we met Christus gestorven zijn, zullen we ook met Hem leven! Dat is wedergeboorte!

Je hebt in dit leven al vrede in je hart, omdat het eeuwig leven in je werkzaam is, maar dit wordt ten volle zichtbaar als Christus terugkomt op aarde (Kolossenzen 3:4; 1 Johannes 3:2). 

Romeinen 6:3 Want toen we in Jezus Christus werden gedoopt, werden we allemaal in zijn dood ondergedompeld. Zijn dood werd ook onze dood. 4 Door de doop zijn we dus samen met Hem gestorven en begraven. En Christus werd na zijn dood weer levend gemaakt door de macht en majesteit van de Vader. Net zo zijn ook wij uit de dood teruggeroepen en levend gemaakt. We hebben een heel nieuw leven gekregen! 5 Net zoals we één geheel met Hem zijn geworden in zijn dood, zijn we ook één geheel met Hem geworden in zijn opstanding uit de dood. (Basisbijbel)

Toch wordt hier in dit verband een ander vergelijkbaar aspect van doop en wedergeboorte bedoeld. Paulus, waarvan volgens buitenbijbelse bronnen bekend is dat hij geëxecuteerd is, had een doop voor ogen die Yeshua ook had. De doop is hier dan ook de letterlijke dood en begrafenis. Het was de dood, in principe: 'de moord' omdat de wereld zijn Redder afwees. Yeshua zag daar tegenop, maar dat weerhield Hem er niet van. Hij zei: "Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is" (Lukas 12:50). Paulus en bijna alle apostelen gingen deze weg van het volgen van Yeshua! Paulus zegt hiervan: "Als we met Hem sterven, zijn we niet dood – we leven met Hem.”

Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren....... Gods Woord verzekert de trouwe gelovige van een eeuwige beloning.

De verdrukking die hij ondervindt werkt volharding uit (Rom. 5:3; 2 Thess. 1:4). De vervolgingen die ons overkomen als we volhardend zijn Naam belijden in het volgen van Yeshua, zijn de moeite waard om te verdragen. De beloning is groter dan wat iemand zou kunnen winnen door voor een gemakkelijke weg te kiezen. Wij zullen met Hem regeren

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen...... de mensen die God verlaten wacht het oordeel. God is trouw aan Zijn beloften, maar ook aan de vloek.

Alleen in Yeshua wordt de mens vrijgesproken  van de vloek. Maar wie Yeshua afwijst valt buiten die vrijspraak.  

Yeshua sprak:

Mattheüs 10:32-33 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 33. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw...... we kunnen het eeuwige leven niet ontvangen als we Yeshua afwijzen. Het is nodig dat we Hem trouw blijven. Als we beseffen wat Hij uit liefde voor ons heeft gedaan, dan willen we niet anders dan Hem trouw blijven. Maar als iemand afvalt, verandert dat niets aan wie God is; Hij blijft trouw, zowel aan Zijn zegeningen als aan Zijn vloek. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

2 Timotheüs 2:14-15 Breng deze dingen in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. 15. Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.

Breng deze dingen in herinnering......  gelovigen weten wel wat hun geleerd is, maar op de duur zijn er weer andere zaken die je bezig houden en wat je eerder geleerd hebt, verdwijnt naar de achtergrond. Daarom is het goed dat men aan deze kern waarheden steeds weer herinnerd wordt. 

bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren...... Timotheüs moet de dwaalleraren en hun tegenstanders op het hart drukken dat God niet wil dat er over deze dingen gediscussieerd wordt. Gods Woord aan Paulus geopenbaard, is duidelijk. Punt uit!
die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders....... zo'n woordenstrijd heeft geen zin. Je overtuigt elkaar niet op die manier en het schept alleen maar onzekerheid en ongeloof bij degenen die ernaar luisteren. 

Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen........  het is belangrijk om altijd open en eerlijk te werk te gaan, zoals Paulus dat ook schreef aan de gemeente te Korinthe:

2 Korinthe 4:2 Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.

als een arbeider die zich niet hoeft te schamen....... het dienen van God vereist betrouwbaarheid: als Timotheüs steeds open en eerlijk naar God en de medemens is, hoeft hij zich niet te schamen als hij bovendien het Woord van de waarheid recht snijdt. Deze uitdrukking betekent dat Timotheüs het Woord van God - dat is het Woord van de Waarheid  -  op de juiste manier rechtvaardig moet toepassen. 

2 Timotheüs 2:16-18 Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. 17. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker; onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus. 18. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.

Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat....... alles wat de aandacht afleidt van het heilige Woord van God is onheilig en heeft geen inhoud. Het is 'gezwets'. Ook hierin moeten we het onderscheid kunnen maken tussen heilig en onheilig (Ezechiël 22:26; Ezechiël 44:23).

zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen....... wat eerst nog een kleine afwijking lijkt, zal steeds verder groeien naar de uiteindelijke ondergang.

hun woord zal zich uitzaaien als kanker..... net zoals een klein kankergezwel - dat niet verwijderd wordt - zich uitzaait in het lichaam, zo zal deze leer zich ook in het Lichaam van Christus willen verspreiden, om het als een 'gruwel der verwoesting'te doen ondergaan.
onder hen bevinden zich Hymeneüs en Filetus..... hier worden de dwaalleraren met name genoemd. Het is juist dat ze duidelijk worden aangewezen. 

Ze worden ook genoemd in 1 Timotheüs 1:20 waar staat dat Paulus Hymeneüs (en Alexander) aan de satan heeft overgegeven.

Zij zijn van de waarheid afgeweken .......Waarschijnlijk hadden ze aanvankelijk wel ingestemd met het gepredikte woord. Maar later werd het vermengd met de hun vertrouwde heidense opvatting, zoals we dat ook in de brief aan de Korinthiërs tegenkomen (1 Korinthe 15:12vv) door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden...... zo breken ze het geloof van sommigen af.

2 Timotheüs 2:19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid.

Toch blijft het vaste fundament van God staan....... bij alle onrust die er is ontstaan in de gemeente door het optreden van dwaalleraars, wijst Paulus op het vaste fundament van God. Een fundament is de betrouwbare basis en dat fundament door God gelegd is Christus. Dat blijft staan ondanks alle onrust die is ontstaan. 
met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn....... het fundament heeft een zegel. Dat is een voorbeeld uit de praktijk. De bouwers van een huis maakten een inscriptie in het fundament waarop te zien was wie verantwoordelijk was voor de bouw,  De geestelijke toepassing hier is dat 'de HEERE kent wie van Hem zijn'. God staat borg voor wie van Hem zijn! Deze term is in de Griekse Septuagint vertaling hetzelfde als wat er in Numeri 16:5 staat. (Morgenochtend... 'zal de HEERE bekendmaken wie van Hem is'). Dat woord werd geschreven in verband met de opstand van Korach. 

Ook in Judas 1:11 worden dwaalleraars vergeleken met Korach, die de positie van Mozes en Aäron begeerde. Maar God stond borg voor Mozes en Aäron, want ze waren van Hem.

Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich vèr houden van de ongerechtigheid....... Ook dit is een zegel of inscriptie van Gods fundament! Ongerechtigheid past niet in het Koninkrijk van God. We moeten ons daar dan ook verre van houden. Soms denkt de mens dat ongerechtigheid een moeilijke situatie kan oplossen. Uiteindelijk zal het onrecht op zijn eigen hoofd neerkomen. 

2 Timotheüs 2:20-21 Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. 21. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt.

Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk........ Paulus vergelijkt mensen met  gebruiksvoorwerpen in een huis. Een enigszins vergelijkbaar voorbeeld gebruikt Paulus in Romeinen 9:20-21, maar daar gaat het over de vaten en schalen die een pottenbakker maakt. We zien in deze brief een verschil in waarde uitgedrukt, door de materialen die zijn gebruikt.  Met het 'huis'  wordt blijkens 1 Tim. 3:5 en 15 de gemeente bedoeld.

Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik........In deze vergelijking beginnen we allemaal als een oneervol voorwerp. Met een voorwerp (of vat) wordt hier een persoon bedoeld. We zijn weliswaar bekeerd, maar het heiligingsproces moet nog op gang komen, zodat we steeds meer op Christus gaan lijken. In tegenstelling tot de gelijkenis van de vaten van de pottenbakker lezen we hier, dat we onszelf kunnen reinigen en zo eervolle, geheiligde (apart gezet van de zonde) gouden vaten worden, die bruikbaar zijn voor de Meester, voor elk goed werk dat Hij voor ons in gedachten heeft. De Bijbel roept ons op om onszelf te reinigen en rein te zijn als Yeshua:

1 Johannes 3:2-3 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 3. En IEDER DIE DEZE HOOP OP HEM HEEFT, REINIGT ZICH, ZOALS HIJ REIN IS.

Het is niet zo dat Hymeneüs en Filetus hiermee worden opgeroepen om hun vat te reinigen, want die zijn van de waarheid afgeweken. Bovendien had Paulus Hymeneüs aan de satan overgegeven (1 Tim. 1:20). We werden in vers 19 opgeroepen om ons verre te houden van ongerechtigheid. Dat betekent ook dat we ons verre moeten houden van dwaalleraars. Van het luisteren naar hen en het discussiëren met hen. Gemeenteleden die blijven luisteren en argumenten aandragen zijn dwaas en onverstandig. Daarvan moet men zichzelf reinigen, door vergeving te vragen en zich van hen af te keren. Een gemeente moet zulke dwaalleraren op geen enkele manier tolereren. 

In vers 19 lazen we dat de HEER degenen kent die van Hem zijn. Hij weet wie de vaten van goud en zilver zijn en wie de vaten van hout en klei zijn, ook al kunnen we dat niet altijd zien. Bij het oordeel zal het vuur dat uitmaken: 1 Korinthe 3:12-13.
Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt...... wat is het heerlijk als we zo gereinigd, gevormd en bruikbaar zijn voor onze God. Als we het beeld van Yeshua weerspiegelen!

2 Timotheüs 2:22-23 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. 23. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen.

ontvlucht de begeerten van de jeugd...... we denken hierbij al gauw aan seksuele verleidingen in een leeftijdsfase dat de hormonen een grote rol spelen. Al zal dat ongetwijfeld meetellen, toch zijn hier waarschijnlijk andere dingen aan de orde. Bijvoorbeeld jeugdige overmoed. Je hebt bepaalde waarheden ontdekt en die zul je wel eens even vertellen, terwijl de nodige levenservaring ontbreekt (Titus 2:6). Het 'iets' willen zijn, je 'meer' voelen dan anderen, kortom: geldingsdrang. Het zijn allemaal neigingen die we aan Christus ondergeschikt moeten maken. Paulus zegt tegen Timotheüs, die hij nog steeds als jongere ziet: 'ontvlucht ze!' want die 'jeugdige' begeerten behoren tot de 'oude' (onbekeerde) mens.

Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na...... tot het najagen van vrede worden we vaker opgeroepen in de Bijbel: Ps. 34:15; Rom. 14:17-19; Hebr. 12:14. 

Die vrede kan er zijn als er ook rechtvaardigheid, geloof en liefde is. Het betekent nog niet dat je het met iedereen eens hoeft te zijn. Als je het maar wel eens bent over de fundamentele zaken in de Bijbel en bereid bent om samen te zoeken naar Gods wil. 

samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart..... dit is natuurlijk een voorwaarde om samen te groeien in het geloof.  De Heilige Geest zal de oprechtheid van zulk een samenzijn bevestigen. Ook Petrus geeft ons aanwijzingen voor het samenzijn in de onderlinge gemeenschap:  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk (1 Petrus 3:8).
En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen.......  dat is in dit hoofdstuk al eerder ter sprake gekomen, in verband met de dwaalleer die telkens de kop op steekt.  Satan probeert dat vuurtje steeds weer aan te wakkeren. Hierover geen discussies: Gods Woord is duidelijk en vast, dus dergelijke vragen moeten worden verworpen.

2 Timotheüs 2:24-26 Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. 25. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen 26. en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.

Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen...... ruzie maken, zonder meer,  is iets wat nooit goed is. De koninklijke weg is, dat je je bezwaren ter sprake brengt. Paulus zegt op een andere plaats ook:  "Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij." Filippenzen 4 vers 5. Dat is dan ook de houding die we zowel binnen de gemeente als naar de buitenwereld aan horen te nemen. 

bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen....... een dienstknecht van God moet bekwaam zijn om te onderwijzen. Niet dat noodzakelijk een theologische opleiding, of een gevolgde cursus aan de Bijbelschool vereist is, maar de dienstknecht behoort te staan onder leiding van de Heilige Geest die hem onderwijst en de juiste woorden in de mond legt. Hij zal ook, zoals zijn Opdrachtgever dat ook kon, de kwade mensen om zich heen kunnen verdragen. 
Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten....... er zijn toch mensen in de gemeente die onder de indruk zijn van wat de dwaalleraren hen vertelden. Timotheüs moet geen dwaalleer in de gemeente toelaten, maar kan wel, bezorgd zijn om het behoud van hen die door die leer besmet zijn. Hij moet dan tactvol in de waarheid van Gods Woord onderwijs geven. 

Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen...... het is God zelf die de waarheid in hun hart moet openbaren, zodat zij zich kunnen bekeren. 
zij mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen........ 
ze kunnen zichzelf niet uit de valstrik van satan bevrijden en zonder bekering zijn ze gebonden aan satan en gaan hun verderf tegemoet. Moge God geven dat hun ogen open gaan voor Hem die de Opstanding en het Leven is. 

Ida