English & other languages: click here!

2 Timotheüs 3:1-5 - De Schrift en de Afval


DE AFVAL

2 Timotheüs 3:1-5 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. 2. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3. zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4. verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

De tijd die wordt omschreven als 'de laatste dagen' verwijst in de Schrift vaak naar de Messiaanse tijd. De ogen van de schrijvers van het Nieuwe Testament waren daarvoor profetisch geopend. Het zijn de dagen waar van de Waarheid werd en wordt afgeweken.

De zware tijden worden zwaar door het karakter van de mensen uit die tijden. Er worden in deze verzen negentien karaktertrekken van deze mensen genoemd. Zonder aarzelen is afstand nemen geboden (Keer u ook van hen af vs. 5). De gevolgen van afval is immoraliteit en vals intellectualisme. Afvalligen zinken weg in immoreel gedrag

2 Petrus 2:10-14 In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te lasteren, 11. terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens lasterlijk oordeel tegen hen indienen bij de Heere. 12. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronde te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan, 13. en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen; schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. 14. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk; zij verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht; kinderen van de vervloeking zijn het.

Judas 4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.
Judas 8. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt.
Judas 10. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben, en met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde.

Hier worden de afvalligen voorgesteld als mensen die huizen binnendringen en weinig weerbare, dwaze vrouwen verleiden. Bovendien laten ze zich voortdurend leren, zonder in staat te zijn enige accute of waarachtige kennis van de waarheid te komen.

Niet alleen zijn afvalligen niet in staat tot juiste kennis van de Waarheid te komen, ze verzetten zich tegen de Waarheid en staan haar tegen, zoals Jannes en Jambres. (vergelijk Exodus 7:11-12)

AFVAL LEIDT TOT VERVOLGING

Paulus kreeg in Antiochië in Pisidië met vervolging en moeilijkheden te maken

Handelingen 13:45-50 Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. 46. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. 47. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. 48. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven. 49. En het Woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. 50. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad op en ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, en zij verdreven hen uit hun gebied.

In Ikonium en Lystra ontstond eveneens vervolging. De Joden bleven hen vervolgen. dat lezen we in Handelingen 14:5-6. 

In Ikonium vervolging:

Handelingen 14:5 Er ontstond een rel. Grieken en Joden met hun leiders dromden op de apostelen af. Ze waren van plan hen te mishandelen en met stenen dood te gooien. 6 De apostelen merkten het op tijd. Ze vluchtten naar de steden Lystra en Derbe in de streek Lykaonië.

In Lystra vervolging:

Handelingen 14:19 Maar toen kwamen er Joden uit Antiochië en Ikonium. Ze stookten de mensen weer op en bekogelden Paulus met stenen. Ze sleepten hem de stad uit en dachten dat hij dood was.

Paulus herinnert Timotheüs aan het lijden dat hij tijdens zijn eerste reis ondergaan had. Dit moet Timotheüs goed bekend zijn. Want allen die Christus volgen zullen vervolgd worden. 

2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
13. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.
16. Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,
17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Het is zo belangrijk de Schrift te verkondigen, dat de apostel benadrukt dat Christus' dienaren verantwoording zullen moeten afleggen over hoe zij met het Woord van God zijn omgegaan. Het Woord van God is het enige middel tegen de afval.

Dien God ten volle, vervul de opdracht volledig door zo effectief mogelijk te evangeliseren.

Paulus' getuigenis van een trouw prediker.

2 Timotheüs 4:6-7 - 6 Wat mij betreft: mijn leven zal binnenkort geofferd worden. Ik weet dat ik binnenkort zal sterven. 7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehouden.


Filippenzen 2:17 Maar ook al word ik (Paulus) als een drankoffer uitgegoten over de offerande en bediening van uw geloof, dan verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen.


2 Timotheüs 3:1-5 NBV WEET DAT DE LAATSTE DAGEN ZWAAR ZULLEN ZIJN. 2 DE MENSEN ZULLEN EGOÏSTISCH ZIJN, GELDZUCHTIG, ZELFINGENOMEN EN ARROGANT. ZE ZULLEN GOD LASTEREN, GEEN ONTZAG TONEN VOOR HUN OUDERS, ONDANKBAAR ZIJN EN NIETS HEILIG ACHTEN. 3 ZE ZULLEN HARTELOOS ZIJN, ONVERZOENLIJK, LASTERZIEK, ONBEHEERST EN WREED. ZE ZULLEN HET GOEDE HATEN 4 EN ONBETROUWBAAR, ROEKELOOS EN VERBLIND ZIJN. HET GENOT ZULLEN ZE MEER LIEFHEBBEN DAN GOD, 5 ZE ZULLEN DE SCHIJN VAN VROOMHEID OPHOUDEN, MAAR DE KRACHT ERVAN MISKENNEN. KEER JE AF VAN ZULKE MENSEN.

Wie er nog aan twijfelt of we in „de laatste dagen” leven waarover de Bijbel spreekt, zal, als hij dit gedeelte leest, toch wel tot de conclusie komen dat de beschrijving van de mens hier wel bijzonder actueel is.

De zelfzucht neemt hand over hand toe, ongehoorzaamheid aan ouders wordt langzamerhand een deugd, of tenminste wettelijk geregeld. Roekeloosheid en overmoed is een vertrouwd beeld op de Tv; liegen leren we te accepteren door naar de Tv-reclame te kijken. De genotzucht, van jongs af aan bijgebracht, maakt de jeugd onhandelbaar en de godsdienst is verworden tot een krachteloze zaak. Velen doen alleen nog maar alsof ze geloven, maar als het op geloofsdaden en geloofsvertrouwen aankomt, verloochent men liever zijn God.

Al de zaken die hier genoemd worden, zijn het onafwendbare gevolg van het feit dat de gezonde prediking niet meer gehoord wordt. De gezonde prediking spreekt radicaal tegen het vlees, tegen het materialisme.

Wanneer we ons niet meer laten leiden door de Heilige Geest, gaan we elkaar naar de mond praten. Dan gaan we God een plaatsje geven in het geheel van ons eigen gekozen levenspatroon. God krijgt daarin de plaats van gewetenssusser en moet de garantie geven dat het in een mogelijke eeuwigheid met ons nog wel mee zal vallen.

De schijn is dan in de plaats van de werkelijkheid gekomen en we dekken de valse lading met veel schoonklinkende woorden.

Zijn we echt te bang om dit alles eerlijk onder ogen te zien? Zonder de openbaring van de levende Here in ons leven, kan van echte bekering immers geen sprake zijn!

Jur