English: click here!

Handelingen 7:51 - 8:4 Stefanus

Ja, dat zal je maar ronduit gezegd worden “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest!” Stefanus wond, gedreven door de Heilige Geest, geen doekjes om de kern van de afwijzing van zijn evangelie verkondiging.

In het begin sprak Stefanus nog over “onze vaderen”, maar nu hij de aanval is begonnen vereenzelvigt hij zich niet meer met hen en zegt hij “uw vaderen”. Hij koppelt hun manier van doen aan de vaderen die de profeten hebben gedood en stelt hen daarmee verantwoordelijk voor de dood van Yeshua. In feite verwierpen ze God, de Allerhoogste.

Stefanus probeerde beslist niet de scherpe kantjes eraf te halen, om de zaak niet te laten escaleren. Niets van dat alles: duidelijk en “to the point”. Stefanus stond daar als de “aangeklaagde”, de beschuldigde misdadiger. Maar de Heilige Geest draaide de rollen om. Hij is het die deze halstarrige godsdienstige leiders als het ware een proces aandoet.   

Uit wat Stefanus zegt komt duidelijk naar voren wie hier de werkelijke schuldigen zijn: het Sanhedrin dat hem wil veroordelen. Deze leiders waren niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie Stefanus sprak, te weerstaan.

De beschuldiging van het Sanhedrin was hierop gebaseerd:

 

Handelingen 6:13 En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: Deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet, 14 want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft.

Maar wat Mozes had “overgeleverd” in  Deut. 18:15 hadden ze, moedwillig genegeerd:

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren.

 

Het effect van wat Gods Geest  door Stefanus  tot deze “geestelijke leiders” sprak,  was, dat de haat tegen God die in hen was, tot uitdrukking gebracht werd. Maar dat moest ook duidelijk worden. Alleen, dat kostte wel het leven van Stefanus, zoals dat ook het leven kostte van zijn Heiland Yeshua en Johannes de Doper, die deze leiders aangesproken hadden met:   “Adderengebroed”  en “Huichelaars”.  

Hadden ze dan nettere bewoordingen uit moeten spreken? Vroegen ze er dan niet om? NEE!! Het is vaak angst voor mensen dat we dit niet eerlijk durven te zeggen en bang zijn om het kwaad aan te wijzen. We hebben wat dat betreft een prachtige bemoediging meegekregen van Yeshua:

Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. Lukas 12, 11,12

Die belofte ging hier bij Stefanus in vervulling.

Toen werd hij gestenigd. Zijn gebed voor de stenengooiers was “reken hun deze zonde niet toe”. Als er één zonde moet worden toegerekend is het de afwijzing van Jahweh en Zijn Zoon Yeshua. Het gezicht van Stefanus dat bij zijn aanhouding straalde, ziet nu de hemel geopend. Wat een troost! De Heiland aan de rechterhand van God verwelkomt hem. Stefanus, die in al deze dingen een beeld was van Yeshua, mag bij Hem komen en delen in Zijn heerlijkheid. Zoals Yeshua zegt in Openbaring 2:10

“Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.”

 

Handelingen 7:56 En hij zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God.

Handelingen 7:60. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

De laatste verzen van dit schriftgedeelte beschrijven de begrafenis en rouw om zijn heengaan. We lezen vervolgens over de vervolging die onder de gelovigen ontstond en hoe Saulus/Sha'ul daarbij van harte betrokken was. Maar God heeft in Zijn genade een ommekeer bewerkt in het hart van Sha’ul.

Deze geschiedenis laat ook weer zien dat het leven vanuit Gods perspectief niet een voorspelbaar gedrag inhoudt van naar de kerk gaan, fatsoenlijk leven en aan het eind van het leven naar de hemel. We hebben hier een blik kunnen werpen in de strijd van alle gelovigen die begon in Genesis 3:15 en die doorgaat tot Yeshua terugkomt.

PS Aan het eind heb ik even de naam van”Paulus” als Sha’ul geschreven. Ik beperk me meestal tot het gebruik van de namen zoals ze in de Bijbel vertaald zijn, om verwarring te voorkomen. Er wordt wel gezegd dat hij voor zijn bekering Saulus heette en na zijn bekering de Griekse naam Paulus kreeg. Maar dat heeft daarmee niets te maken. Hij zal mogelijk wel in het buitenland “Paulus” zijn genoemd.  In feite had hij gewoon de Hebreeuwse naam “Sha’ul”